Český lékopis 1997

Calcii hydrogenophosphas dihydricus

Dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého

Synonymum. Calcium hydrogenphosphoricum

 

CaHPO4 . 2H2O   Mr 172,09 CAS 7789-77-7

Obsahuje 98,0 % až 105,0 % sloučeniny CaHPO4 . 2H2O .

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve studené vodě a v lihu 96%. Rozpouští se ve zředěné kyselině chlorovodíkové a ve zředěné kyselině dusičné.

Zkoušky totožnosti

  1. 0,1 g se rozpustí ve směsi 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS a 5 ml vody R. Tento roztok vyhovuje zkoušce (b) na fosforečnany (2.3.1).
  2. Vyhovuje zkoušce (b) na vápník (2.3.1).
  3. Rozmezí Stanovení obsahu je zároveň zkouškou totožnosti.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, v případě potřeby se zfiltruje a přidává se amoniakzředěný RSl, dokud se nevytvoří sraženina. Potom se přidá takové 1150 f Calcii hydroxidum

Množství kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, aby se sraženina rozpustila, a směs se zředí vodou destilovanou R na 50 ml.

Dihydrogenfosforečnan vápenatý a fosforečnan vápenatý. 2,00 g se rozpustí ve 30,0 ml lryselirry chlorovodíkové 1 mol/l VS, přidá se 20 ml vody R a 0,05 ml oranže methylové RS. Nadbytek kyseliny chlorovodíkové se titruje hydroxidem sodným 1 mol/l VS. Spotřeba lryselirry chlorovodíkové 1 mol/l VS je 11,0 ml až 12,5 ml.

Uhličitany. 0,5 g se protřepe s 5 ml vody prosté oxidu uhličitého R a přidá se 1 ml kyseliny chlorovodíkové R; roztok nešumí.

Chloridy (2.4.4). 0,5 g se rozpustí ve směsi 1 ml kyseliny dusičné R a 10 ml vody R a zředí se vodou R na 50 ml. 15 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (330 μg/g).

Fluoridy (2.4.5). 0,5 g vyhovuje limitní zkoušce na fluoridy (100 µg/g).

Sírany (2.4.13). K 1 ml roztoku S se přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou destilovanou R na 25 ml. 15 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce na sírany (0,5 %).

Arsen (2.4.2). 2 ml roztoku S vyhovují limitní zkoušce A na arsen (10 µg/g).

Baryum. K 10 ml roztoku S se přidá 0,5 ml kyseliny sírové zředěné RS. Po 15 min roztok neopalizuje intenzívněji než směs 10 ml roztoku S a 0,5 ml vody destilované R.

Těžké kovy (2.4. 8). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (40 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití záldadního roztoku olova (1µg Pb/ml).

Zelezo (2.4.9). 0,5 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (400 µg/g).

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí ve směsi 1 ml kyseliny chlorovodíkové RS a 5 ml vody R, přidá se 25,0 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS a zředí se vodou R na 200 ml. Směs se neutralizuje amoniakem 26% R, přidá se 10 ml tlumivého roztoku s chloridem amonným o pH 10,0 a asi 50 mg černě eriochromové T s chloridem rodným R. Nadbytek edetanu disodného se titruje síranem zinečnatým 0,1 mol/l VS do změny modrého zbarvení na fialové. Provede se slepá zkouška.

1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 17,21 mg CaHPO4 . 2H2O .

Uchovávání

 V dobře uzavřených obalech.