Český lékopis 1997

Calcitriolum

2001

Kalcitriol

C27H44O3 Mr 416,64 CAS 32222-06-3

 

Je to (5Z, 7E)-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-1α, 3β, 25-triol. Obsahuje 97,0 % až 103,0 % sloučeniny C27H44O3.

Vlastnosti

Bílé nebo téměř bilé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v mastných olejích. Je citlivý na vzduch, teplo a světlo.

V roztoku dochází k reverzibilní izomerizaci na pre-kalcitriol v závislosti na teplotě a času. Aktivita je dána oběma sloučeninám.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky odpovídá referenčnímu spektru Ph. Eur. kalcitriolu.
  2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Hlavní pík na chromatogramu zkoušeného roztoku retenčním časem a velikostí odpovídá s hlavnímu píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29), popsaná ve zkoušce Stanovení obsahu. Z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku se metodou normalizace vypočítá procentuální obsah příbuzných látek, kromě prekalcitriolu, které jsou eluovány po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času kalcitriolu. Obsah jednotlivých příbuzných látek je nejvýše 0,5 % a součet všech příbuzných látek je nejvýše 1,0 %; nepřihlíží se k píkům s plochou menší než O, lnásobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího rozoku (b) (0,1 °Io).

Stanovení obsahu

Provede se co nejrychleji, za ochrany před aktinickým světlem a vzduchem. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 1,000 mg se rozpustí bez zahřátí v 10,0 ml mobilní fáze.

Porovnávací roztok (a). 1,000 mg kalcitriolu CRL se rozpustí bez zahřátí v 10,0 ml mobilní fáze.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 100,0 ml. Porovnávací roztok (c). 2 ml porovnávacího roztoku (a) se 30 min udržují při 80 °C.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje při 40 °C.

Nastříkne se 50 µl porovnávacího roztoku (c) a šestkrát po 50 µl porovnávacího roztoku (a). Pokud jsou chromatogramy zaznamenány za předepsaných podmínek, je relativní retenční čas pre-kalcitriolu, vztaženo ke kalcitriolu, asi 0,9. Zkoušku Ize hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je počet teoretických pater počítaných pro pík kalcitriolu nejméně 10 000, relativní směrodatná odchylka plochy tohoto píku je nejvýše 1 % a rozlišení mezi pikem kalcitriolu a pikem pre-kalcitriolu je nejméně 3,5.

Nastříkne se 50 µl porovnávacího roztoku (b) a 50 µl zkoušeného roztoku a zaznamená se chromatogram po dobu odpovídající dvojnásobku retenčního času kalcitriolu.

Vypočítá se obsah kalcitriolu v procentech.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, pod dusíkem, chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C. Obsah otevřeného obalu se ihned spotřebuje.

Venenum.

Nečistoty

  1. (5E, 7E)-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-1α, 3β, 25-triol (trans-kalcitriol),
  2. (5Z, 7E)-9,10-sekocholesta-5,7, 10(19)-trien-1β,3β,25-triol (1β-kalcitriol),
  3. (6aR, 7R, 9aR)-11-[(3S, 5R)-3,5-dihydroxy-2-methylcyklohex-1-enyl]-7-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-2-fenyl-6-methyl-5,6, 6a, 7,8, 9,9a, 11-oktahydro-1H, 4aH-cyklopenta[f]-[1,2, 4]triazolo[1,2-a]cinnolin-1,3(2H)-dion (triazolinový adukt pre-kalcitriolu)