Český lékopis 1997

Chlorali hydras

Chloralhydrát

Synonymum. Chloralum hydratum

Cl3C - CH(OH)2

C2H3Cl3O2 Mr 165,40 CAS 302-17-0

Je to 2,2, 2-trichlor-l, l-ethandiol. Obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C2H3Cl3O2.

Vlastnosti

Bezbarvé průsvitné krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. 10 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se smíchá s 2 ml hydroxidu sodného zředěného RS; směs se zakalí a při zahřátí je cítit chloroform.
  2. K 1 ml roztoku S se přidají 2 ml sulfidu sodného RS; vznikne žluté zbarvení, které rychle přechází na červenohnědé. Po krátkém stání může vzniknout červená sraženina.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 3,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 30 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Hodnota pH (2.2.3). 3,5 až 5,5; měří se roztok S.

Chloralalkoholát. 1,0 g se zahřívá s 10 ml hydroxidu sodného zředěného RS, zfiltruje se a po kapkách se přidává jod 0,05 mol/l RS do vzniku žlutého zbarvení. Potom se nechá 1 h stát; nevznikne žáďná sraženina.

Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (100 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 10 ml roztoku S se zředí vodou R na 20 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (1µg Pb/ml).

Netěkavé látky. 2,00 g se odpaří na voďní lázni do sucha. Zbytek váží nejvýše 2 mg (0,1 %).

Stanovení obsahu

4,000 g se rozpustí v 10 ml vody R, přidá se 40,0 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS a nechá se 2 min stát. Po přidání 0,1 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru se titruje kyselinou sírovou 0,5 mol/l VS. Zneutralizovaný roztok se za použití 0,2 ml chromanu draselného RS j ako indikátoru titruj e dusičnanem stříbrným 0,1 mol/l VS. Spotřeba hydroxidu sodného 1 mol/l VS v ml se vypočítá tak, že se od množství hydroxidu soďného použitého na počátku odečte spotřeba kyseliny sírové 0,5 mol/l VS v ml z první části titrace, ke které se připočítají dvě patnáctiny spotřeby dusičnanu stříbrného 0,1 mol/l VS zjištěné při druhé části titrace.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 0,1654 g C2H3Cl3O2.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.