Český lékopis 1997

Dalteparinum natricum

1998

Sodná sůl dalteparinu

n = 3 až 20, R = H nebo SO3Na, R'= SO3Na nebo COCH3 , R2 = H a R3 = C02Na nebo R2 = CO2Na a R3 = H

Je to sodná sůl nízkomolekulámího heparinu získaného depolymerizací heparinu působením kyseliny dusné z prasečí střevní sliznice. Většina složek má strukturu kyseliny 2-O-sulfo-a-L-idopyranosuronové na neredukujícím konci a strikturu 6-O-sulfo-2,5-anhydro-D-mannitolu na redukujícím konci jejich řetězce.

Vyhovuje článku Heparina massae molecularis minoris s modifikacemi a dodatečnými následujícími požadavky.

Průměrná molekulová hmotnost se pohybuje mezi 5600 a 6400 s charakteristickou hodnotou 6000. Stupeň sulfatace je 2,0 až 2,5 na disacharidovou jednotku.

Počítáno na vysušenou látku, je v miligramu 110 m j. až 210 m j. účinnosti protifaktoru Xa. Počítáno na vysušenou látku, je v miligramu 35 m:l. až 100 m:1. účinnosti protifaktoru IIa. Poměr účinnosti protifaktoru Xa k účinnosti protifaktoru IIa je 1,9 až 3,2.

Výroba

Sodná sůl dalteparinu je vyráběna validovaným výrobním a purifikačním procesem za podmínek minimalizujících přítomnost skupin N-NO.

Za použití vhodné validované kvantifikační metody se musí prokázat, že výrobním postupem dochází ke snížení kontaminace skupinami N-NO na schválené limity.

Zkoušky totožnosti

Provede se zkouška totožnosti C popsaná v článku Heparina massae molecularis minoris s následujícími požadavky: průměrná molekulová hmotnost se pohybuje mezi 5600 a 6400; hmotnostní procento řetězců nižších než 3000 je nejvýše 13,0 %;hmotnostní procento řetězců vyšších než 8000 je 15,0 % až 25,0 %.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 1 g se rozpustí v 10 ml vody R. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než stupeň 5 porovnávacího barevného roztoku nejvhodnější barvy (2.2.2, Metoda II).

  Dusitany. Nejvýše 5 µg/g. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Před přípravou roztoků se všechny odměrné baňky nejméně třikrát propláchnou vodou R.

  Zkoušený roztok. 80,0 mg se rozpustí ve vodě R, zředí se jí na 10,0 ml a nechá se nejméně 30 min stát

  Porovnávací roztok (a). 60,0 mg dusitanu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000,0 ml.

  Před přípravou porovnávacího roztoku (b) se pipeta propláchne porovnávacím roztokem (a).

  Porovnávací roztok (b). 1,00 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí vodou R na 50,0 ml.

  Před přípravou porovnávacích roztoků (c), (d) a (e) se všechny pipety propláchnou porovnávacím roztokem (b).

  Porovnávací roztok (c). 1,00 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí vodou R na 100,0 ml (1 ug/ml dusitanu).

  Porovnávací roztok (d). 3,00 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí vodou R na 100,0 ml (3 pg/ml dusitanu).

  Porovnávací roztok (e). 5,00 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí vodou R na 100,0 ml (5 ~.g/ml dusitanu).

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 100 µl porovnávacího roztoku (d). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek je retenční čas dusitanu 3,3 min až 4,0 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže:

  Nastříkne se 100 ul zkoušeného roztoku. Obsah dusitanu se vypočte z ploch píků na chromatogramech porovnávacích roztoků (c), (d) a (e).

  Bor. Nejvýše 1 µg/g; stanoví se atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázanou plazmou (ICP).

  Bor se stanoví měřením emise z indukčně vázané plazmy (ICP) při vlnové délce specifické pro bor. Používá se emisní čára při 249,733 nm a vhodný přístroj, jehož nastavení je optimalizováno podle pokynů výrobce.

  Zkoušený roztok. 0,2500 g se rozpustí v asi 2 ml vody pro chromatografii R, přidá se 100 ul kyseliny dusičné R a zředí se vodou pro chromatografii R na 10,00 ml.

  Porovnávací roztok (a). Připraví se roztok kyseliny dusičné R 1% (V/V) ve vodě pro chromatografii R (slepá zkouška).

  Porovnávací roztok (b).Připraví se roztok kyseliny borité R (11,4 pg/ml) v roztoku kyseliny dusičné R 1 % (V/V) ve vodě pro chromatografii R (STDCAL,).

  Porovnávací roztok (c). 0,2500 g referenční sodné soli dalteparinu, v níž nebyl detekován bor, se rozpustí v asi 2 ml vody pro chromatografii R, přidá se 100 µl kyseliny dusičné R a zředí se vodou pro chromatografii R na 10,00 ml (STDo).

  Porovnávací roztok (d). 0,2500 g referenční sodné soli dalteparinu, v níž nebyl detekován bor, se rozpustí v asi 2 ml roztoku kyseliny dusičné R 1% (V/V) ve vodě pro chromatografii R, přidá se 10 µl roztoku kyseliny borité R (5, 7 mg/ml) a zředí se roztokem kyseliny dusičné R 1% (V/V) ve vodě pro chromatografii R na 10,00 ml (STD, ). Tento roztok obsahuje 1 μg boru/ml.

  Obsah boru ve zkoušené látce se vypočte s použitím následujícího korekčního faktoru:

  f = [STD1 - STDo) . 2/ [STDCAL - slepá zkouška).

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 5,0 %; 1,000 g se suší 3 h v sušárně při 60 °C nad oxidem fosforečným R při tlaku nepřevyšujícím 670 Pa.

  Uchovávání

  Separandum.