Český lékopis 1997

Diethylenglycoli monoethylicum etherum

1998

Diethylenglykolmonoethylether

Synonymum. Diethylenglycoli monoethylicum aetherum

C6H14O3 Mr 134,17 CAS 111-90-0

Je to 2-(2-ethoxyethoxy)ethanol. Obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C6H, 403. Vyrábí se kondenzací ethylenoxidu s ethanolem a následnou destilací.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá hygroskopická kapalina. Je mísitelný s vodou, s acetonem a s lihem 96%, v určitých poměrech s rostlinnými oleji, nemísitelný s minerálními oleji.

Relativní hustota je asi 0,991.

Zkoušky totožnosti

  1. Index lomu (2.2.6). 1,426 až 1,428.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Zkoušené látky se shoduje se spektrem diethylenglykolmonoethyletheru CRL. Zkoušená látka i referenční látka se měří mezi dvěma destičkami z bromidu draselného R.
  3. Hodnotí se chromatogramy získané ve Stanovení obsahu. Retenční čas a velikost hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku se shodují s hlavním pikem na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Číslo kyselosti (2.5.1). Nejvýše 0,1; 30,0 ml se rozpustí ve 30 ml lihu 96% R předem zneutralizovaného hydroxidem draselným 0,1 mol/l VS za použití fenolftaleinu RS jako indikátoru. Titruje se hydroxidem draselným v lihu 0,01 mol/l VS.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 8,0; stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

Ethoxyethanol, ethylenglykol a diethylenglykol. Nejvýše 0,20 % ethoxyethanolu a nejvýše 0,50 % součtu obsahů ethylenglykolu a diethylenglykolu. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28), popsanou ve Stanovení obsahu.

Nastříkne se 0,1 ul porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: ethoxyethanolu asi 1 min, ethylenglykolu asi 7 min a diethylenglykolu asi 14 min.

Nastříkne se 0,1 µl zkoušeného roztoku. Vypočte se obsah ethoxyethanolu, ethylenglykolu a diethylenglykolu v procentech metodou vnitřní normalizace.

Zbytkový ethylenoxid (2.4.25). Nejvýše 1 μg/g.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 10,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

Porovnávací roztok (a). 0,10 g diethylenglykolu R, 0,10 g ethylenglykolu R a 0,10 g ethoxyethanolu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b).Diethylenglykolmonoethylether CRL.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se zvyšuje z 60 °C na 200 °C rychlostí 5 °C/min, teplota nástřikového prostoru se udržuje na 240 °C a teplota detektoru na 250 °C.

Nastříkne se 0,1 µl zkoušeného roztoku a z ploch píků na získaném chromatogramu se vypočte metodou vnitřní normalizace obsah C6H14O3.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech v atmosféře inertního plynu a při teplotě nepřevyšující 35 °C.

Označování

V označení na obalu se uvede, že látka je uchovávána v atmosféře inertního plynu.