Český lékopis 1997

Dimeticonum

R99

Dimetikon 

Synonyma. Dimethylsiloxanum, silikonový olej

(C2H6OSi)n  CAS-9006-65-9

Je to poly(dimethylsiloxan) získaný hydrolýzou a polykondenzací dichlordimethylsilanu a chlortrimethylsilanu. Existují různé druhy rozlišení číslem, které udává deklarovanou viskozitu a je uvedeno za názvem.

Jejich stupeň polymerizace (n = 20 až 400) odpovídá kinematickým viskozitám v rozmezí 20 mmZ.š' až 1300 mm2.š'.

Dimetikony s nominální viskozitou SO mm`.š 1 nebo nižší jsou určeny jen pro vnější použiti.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina o různé viskozitě. Je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný až prakticky nerozpustný v ethanolu, mísitelný s ethylacetatem, s 2-butanonem a s toluenem.

Zkoušky totožnosti

  1. Zkouška Viskozita, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti (kinematická viskozita při 25 °C).
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) vykazuje maxima při 2964 cm-1 až 2905 cm-1, 1412 cm-1, 1260 cm-1, 1020 cm-1. Získané spektrum se shoduje se spektrem materiálu zvoleného podle typu zkoušeného vzorku.
  3. 0,5 g se zahřívá ve zkumavce nad malým plamenem, dokud se nezačnou objevovat bílé páry. Zkumavka se převrátí nad druhou zkumavku obsahující 1 ml roztoku kyseliny chromotropové sodné soli R (1 g/l) v kyselině sírové R tak, aby páry dosáhly roztoku. Druhá zkumavka se protřepává asi 10 s a zahřívá se 5 min na vodní lázni; roztok se zbarví fialově.
  4. V platinovém kelímku se připraví síranový popel (2.4.14) za použití 50 mg. Vzniklý bílý prášek vyhovuje zkoušce na křemičitany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Kysele reagující látky. K 2,0 g se přidá 25 ml směsi stejných objemových dílů ethanolu R a etheru R, předem neutralizované na 0,2 ml modři bromthymolové RSI, a protřepe se. Ke změně zbarvení indikátoru na modré se spotřebuje nejvýše 0,15 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

Viskozita (2.2.9). Stanoví se kinematická viskozita při 25 °C; hodnota kinematické viskozity je 90 % až 110 % deklarované hodnoty uvedené v označení na obalu.

Minerální oleje. 2 g se pozorují ve zkumavce v ultrafialovém světle při 365 nm. Fluorescence není intenzívnější než fluorescence roztoku, který obsahuje 0, 1 pg chininiumsulfaiu R v 1 ml kyseliny sírové O, OOS mol/l RS a pozoruje se za stejných podmínek.

Fenylované sloučeniny. 5,0 g se rozpustí za protřepávání v 10 ml cyklohexanu R. Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku měřená při 250 nm až 270 nm není větší než 0,2.

Těžké kovy. 1,0 g se smíchá s dichlormethanem R a zředí se jím na 20 ml. Přidá se 1,0 ml roztoku dithizonu R (0,02 g/l) v dřchlormethanu R připraveného těsně před přidáním, 0,5 ml vody R a 0,5 ml směsi objemových dílů amoniaku zředěného RS2 a roztoku hydroxylamoniumchloridu R (2 g/l) (1 + 9). Současně se připraví porovnávací roztok takto: ke 20 ml dichlormethanu R se přidá 1,0 ml roztoku dithizonu R (0,02 gn) v dichlormethanu R, připraveného těsně před přidáním, 0,5 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml) a 0,5 rnl směsi objemových dílů amoniaku zředěného RS2 a roztoku hydroxylamoniumchloridu R (2 g/l) (1 + 9). Ihned se oba roztoky intenzívně protřepávají po dobu 1 min. Případné červené zbarvení zkoušeného roztoku není intenzívnější než zbarvení porovnávacího roztoku (5 µg/g).

Těkavé látky. Nejvýše 0,3 % těkavých látek pro dimetikony s deklarovanou viskozitou větší než 50 mmZ.s"t; 1,00 g se zahřívá 2 h na misce o průměru 60 mm a hloubce 10 mm v sušárně při 150 °C.

Označování

V označení na obalu se uvede: