Český lékopis 1997

Ethanolum benzino denaturaium

N

Ethanol denaturovaný benzinem

Synonymum. Líh denaturovaný benzinem

Je to ethanol 96% (V/V) s přídavkem lékařského benzinu jako denaturačního prostředku. Obsahuje 1,0 % až 1,2 % benzinu.

Vlastnosti

Čirá bezbarvá tekutina páchnoucí po ethanolu a slabě po benzinu. Je těkavý a snadno zápalný, mísitelný s etherem a chloroformem.

Zkoušky totožnosti

  1. 2 ml se smíchají s 1 ml kyseliny octové ledové R a 2 ml kyseliny sírové R; je cítit pach ethylesteru kyseliny octové.
  2. 15 ml se smíchá s 35 ml vody R 30 °C teplé a protřepe se. Směs se zakalí. Je patrný slabý pach benzinu.
  3. Relativní hustota. d2020 = 0,800 až 0, 808.

Zkoušky na čistotu

Volné kyseliny. 10,0 ml se zředí 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R, přidá se 0,1 ml fenolftaleinu RS a 0,5 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS; vznikne červené zbarvení stálé nejméně 30 s (30 mg/l, počítáno jako kyselina octová).

Těžké kovy (2.4.8). 8 ml se zředí vodou R na 25 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje zkoušce A na těžké kovy (5 mg/l). Není-li roztok po naředění čirý, zfiltruje se vhodným filtrem a doplní se na předepsaný objem vodou R. K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 2 ml vyhovují zkoušce na železo (5 mg/l).

Methanol. Nejvýše 0,025 % (VlV). Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky Stanovení obsahu. Poměr plochy píku odpovídajícího methanolu k ploše píku odpovídajícího 1-propanolu na chromatogramu zkoušené látky není větší než polovina téhož poměru na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Zbytek po odpaření. 50 ml se odpaří v předem zvážené odpařovací misce na vodní lázni do sucha. Zbytek sušený 30 min při 105 °C váží nejvýše 0,001 g (20 mg/l).

Stanovení obsahu

Benzin. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití 1-propanolu R jako vnitřního standardu.

Zkoušený roztok. 1,0 ml 1-propanolu R se zředí zkoušenou látkou na 100,0 ml.

Porovnávací roztok. Do 100ml odměrné baňky se odměří 1,0 ml 1-propanolu R, 1,0 ml benzinu lékařského R a asi 80 ml lihu 96% R. Potom se přidá 25 µl methanolu R tak, aby konec jehly dávkovače byl ponořen pod hladinou. Obsah baňky se doplní lihem 96% R po značku a dobře se promíchá.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se odděleně 2,5 µl zkoušeného roztoku a 2,5 µl porovnávacího roztoku a při vhodné citlivosti se zaznamenají chromatogramy. Pořadí píků na chromatogramu porovnávacího roztoku je: methanol, ethanol, propanol a skupina píků odpovídajících benzinu. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi dvěma po sobě jdoucími píky je nejméně 2,0, s výjimkou píku odpovídajících benzinu (při vyhodnocování se sčítají), viz charakteristický chromatogram na obrázku 1.

Obsah benzinu v procentech (VN) se vypočte podle vzorce:

PS · P'P · CBL ,
P'S · PP

v němž značí:

CBL - koncentraci lékařského benzinu v procentech (V/V) v porovnávacím roztoku,
PS - součet ploch všech píků, kromě píků odpovídajících ethanolu, 1-propanolu a methanolu, na chromatogramu zkoušeného roztoku,
PP - plochu píku odpovídajícího propanolu na chromatogramu zkoušeného roztoku,
P's - součet ploch všech píků, kromě píků odpovídajících ethanolu, 1-propanolu a methanolu na chromatogramu porovnávacího roztoku,
P'P - plochu píku odpovídajícího 1-propanolu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Chromatogramy se použijí také ke zkoušce Methanol.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech. Je to hořlavina I. nebezpečnostní třídy.

Obr. 1. Charakteristický chromatogram pro Stanovení obsahu benzinu a zkoušku na čistotu Methanol v ethanolu denaturovaném benzinem