Český lékopis 1997

Fentanyli dihydrogenocitras

corr

Fentanyliumdihydrogencitrat

Synonymum. Fentanyli citras

 

C28H36N2O8   Mr 528,60 CAS 990-73-8

Je to 4-(N-fenyl-N-propionyl)amino-1-fenethylpiperidiniumdihydrogencitrat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C28H36N2O8.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je dobře rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v methanolu, mírně rozpustný v lihu 96%.

Taje při teplotě asi 152 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. fentanyliumdihydrogencitratu.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,2 g se rozpustí ve vodě R a zřeďí se jí na 20 ml. Roztok j e čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). Pro přípravu rozkladné sloučeniny (nečistota D) in situ se 10 mg zkoušené látky rozpustí v 10,0 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zahřívá se na vodní lázni 4 h pod zpětným chladičem. Palc se zneutralizuje 10,0 ml hydroxidu sodného zředěného RS a odpaří se na vodní lázni do sucha. Ochlaďí se, zbytek se rozpustí v 10 ml methanolu R a zfiltruje se. Porovnávací roztok (b). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí methanolem R na 100, 0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 20,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se promývá do ustavení rovnováhy nejméně 30 min acetonitrilem R a pak nejméně 5 min mobilní fází o počátečním složení. Citlivost detektoru se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu 10 µl porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Nastříkrne se 10 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: fentanylu asi 10 min; nečistoty D asi 12 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem fentanylu a pikem nečistoty D je nejméně 8,0; je-li třeba, upraví se koncentrace acetonitrilu v mobilní fázi nebo se upraví program lineárního gradientu.

  Nastříkne se odděleně 10 µl methanolu R (slepá zkouška), 10 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,25 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Nepřihlíží se k žádnému píku získanému ve slepé zkoušce, k žádnému píku, jehož relativní retenční čas vzhledem k hlavnímu píku je 0,05 nebo méně, a k žádnému píku s plochou menší než 0,2násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší ve vakuu při 60 °C.

  Stanovení obsahu

  0,300 g se rozpustí v 50 ml směsi objemových dílů kyseliny octové bezvodé R a 2-butanonu R (1 + 7). Titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,2 ml naftolbenzeinu RS jako indikátoru.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 52,86 mg C28H36N2O8.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

  Omamná látka.

  Nečistoty  

  1. N-oxid N-fenyl-N-[1(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]propionamid,
  2. N-fenyl-N-(piperidin-4-yl)propionamid,
  3. N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid,
  4. N-fenyl-l-(2-fenylethyl)piperidin-4-amin.