Český lékopis 1997

Fentanylum

1998

Fentanyl

C22H28N2O Mr 336,48 CAS 437-38-7

Je to N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]propanamid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C22HZ8N2O.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v methanolu.

Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. fentanylu. Pokud se spektra získaná v pevném stavu liší, rozpustí se zkoušená látka v minimálním množství ethanolu R, odpaří se do sucha při pokojové teplotě v proudu vzduchu a se zbytkem se zaznamená nové spektrum.

  Zkoušky na čistotu

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 10,0 rnl.

  Porovnávací roztok (a). Pro přípravu rozkladného produktu (fentanyl nečistota D) in Bitu se rozpustí 10 mg zkoušené látky v 10,0 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Zahřívá se 4 h na vodní lázni pod zpětným chladičem, neutralizuje se 10,0 ml hydroxidu sodného zředěného RS a odpaří se do sucha na vodní lázni. K odparku se po ochlazení přidá 10 ml methanolu R, zfiltruje se.

  Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí methanolem R na 100,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí methanolem R na 20,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se promývá acetonitrilem R nejméně 30 min a poté nejméně 5 min mobilní fází o počátečním složení do ustavení rovnováhy.

  Nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) při nástřiku 10 µl byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek jsou retenční časy fentanylu asi 10 min a fentanylu nečistoty D asi 12 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi píky fentanylu a fentanylu nečistoty D je nejméně 8,0. Pokud je to nutné, upraví se koncentrace acetonitrilu v mobilní fázi nebo program lineárního gradientu.

  Nastříkne se odděleně 10 µl methanolu R jako slepá zkouška, 10 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,25 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Ňépřihlíží se k pí'kůin, získaným ve slepé zkoušce a k píkům, jejichž plocha je menší než 0,2násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší ve vakuové sušárně při 50 °C.

  Stanovení obsahu

  0,200 g se rozpustí v 50 ml směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R a 2-butanonu R (1 + 7) a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za použití 0,2 ml naftolbenzeinu RS jako indikátoru.

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 33,65 mg C22H28N2O.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

  Omamná látka.

  Nečistoty

  1. 1-(2-fenylethyl)-4-[(N-fenyl)propionylamino]piperidin-1-oxid,
  2. N-fenyl-N-(4-piperidyl)propanamid,
  3. N-fenyl-N-[1-(2-fenylethyl)-4-piperidyl]acetamid,   
  4. N-fenyl-1-(2-fenylethyl)-4-piperidylamin.