Český lékopis 1997

Glucosum liquidum dispersione desiccatum

2001

Tekutá glukosa usušená rozprášením

Je to směs glukosy, disacharidů a polysacharidů získaná částečnou hydrolýzou škrobu. Stupeň hydrolýzy vyjádřený jako glukosový ekvivalent (DE) není menší než 20 a neliší se o více než 10 % od hodnoty uvedené v označení na obalu.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý slabě hygroskopiský prášek nebo granule. Je snadno rozpustná ve vodě.

Zkoušky totožnosti

 1. 0,1 g se rozpustí ve 2,5 ml vody R a zahřívá se s 2,5 ml vínanu měďnatého RS; vzniká červená sraženina.
 2. Vhodná tyčinka s reakční vrstvou obsahující glukosooxidasu, peroxidasu a látku, která je donorem vodíku, např. tetramethylbenzidin, se ponoří na 1 s do roztoku zkoušené látky (5 g/l). Během následujících 60 s se pozoruje zbarvení reakční vrstvy; žluté zbarvení se změní na zelené nebo modré.
 3. Je to prášek nebo granule.
 4. Zkouška Glukosový ekvivalent, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 12,5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50,0 ml .

  Hodnota pH (2.2.3). 4,0 až 7,0; měří se směs obsahující 30 ml roztoku S a 1 ml roztoku chloridu draselného R (223,6 g/l).

  Oxid siřičitý (2.5.29). Nejvýše 20 μg/g.

  Těžké kovy (2.4.8).4 ml roztoku S se zředí vodou R na 30 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce E na těžké kovy (10 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 10 ml základního roztoku olova (1 μg Pb/ml ).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 6,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,5 %;stanoví se 1,00 g zkoušené látky.

  Glukosový ekvivalent. Do 500ml odměrné baňky se přesně naváží takové množství zkoušené látky, které odpovídá 2,85 g až 3,15 g redukujících cukrů počítaných jako glukosa. Rozpustí se ve vodě R a zředí se jí na 500,0 ml. Roztok se převede do 50ml byrety.
  Do 250ml baňky se odpipetuje 25,0 ml vínanu měďnatého RS a přidá se 18,5 ml roztoku z byrety, promíchá se a přidají se varné kaménky. Baňka se umístí na varnou desku, která je předem připravena tak, aby se směs začala vařit během 2 min ± 15 s. Nechá se vařit přesně 120 s, přidá se 1 ml roztoku modři methylenové R (1 g/l) a titruje se zkoušeným roztokem (V1) do vymizení modrého zbarvení. Během titrace se směs stále udržuje ve varu.
  Roztok vínanu měďnatého se potom titruje standardním roztokem, který obsahuje přesně 6,00 g/l glukosy R (Vo)
  . Glukosový ekvivalent (DE) se vypočítá ze vztahu:

  DE = 300 · V0 · 100 ,
  V1 · M · D

  v němž značí:

  V0 - celkovou spotřebu standardního roztoku v mililitrech,
  V1 - celkovou spotřebu zkoušeného roztoku v mililitrech,
  M - navážku vzorku v gramech,
  D - obsah sušiny ve zkoušené látce v procentech.

  Mikrobiální znečištění. Nejvýše 103 živých aerobních bakterií a 102 hub v gramu; stanoví se počítáním na pevných půdách (2.6.12). Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli a Salmonella (2.6.13).

  Označování

  V označení na obalu se uvede hodnota glukosového ekvivalentu (DE).