Český lékopis 1997

Magnesii glycerophosphas

2000

Glycerofosforečnan hořečnatý

C3H7MgO6P Mr 194,39 CAS 927-20-8

Je to směs různých dílů magnesium-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethylfosfatu a magnesium-(RS)-2,3-dihydroxypropylfosfatu, které mohou být hydratovány. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 11,0 % až 12,5 % Mg.

Vlastnosti

Bílý hygroskopický prášek, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Je rozpustný ve zředěných roztocích kyselin.

Zkoušky totožnosti

 1. 1 g se ve zkumavce smíchá s 1 g hydrogensíranu draselného R, uzavře se zátkou opatřenou skleněnou trubicí a silně se zahřívá do vývinu bílého dýmu, který se trubicí zavádí na proužek filtračního papíru napuštěný čerstvě připraveným roztokem nitroprussidu sodného R (10 g/l). Filtrační papá se barví při styku s piperidinem R modře.
 2. 0,1 g se žíhá v kelímku. Ke zbytku se přidá 5 ml kyseliny dusičné R a zahrivá se 1 min na vodní lázni, poté se zfiltruje. Filtrát vyhovuje zkoušce (b) na fosforečnany (2.3.1).
 3. Vyhovuje zkoušce na hořčík (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje silněji než porovnávací suspenze III (2.2.1).

  Kysele reagující látky. 1,0 g se rozpustí ve 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R a přidá se 0,1 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 1,5 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/! YS.

  Glycerol a látky rozpustné v lihu 96%. 1,0 g se 2 min protřepává s 25 ml lihu 96% R, zfiltruje se a zbytek na filtru se promyje 5 ml lihu 96% R. Spojené filtráty se odpaří na vodní lázni do sucha a zbytek se suší 1 h při 70 °C. Zbytek váží nejvýše 15 mg (1,5 %).

  Chloridy (2.4.4). 1,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml. 3,5 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (0,15 %).

  Fosforečnany (2.4.11).4 ml roztoku S se zředí vodou R na 100 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 100 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na fosforečnany (0,5 %).

  Sírany (2.4.13).3 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany

  Železo (2.4.9). 67 mg se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (150 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). Ke 20 ml roztoku S se přidá 15 ml kyseliny chlorovodíkové R a 2 min se protřepává s 25 ml isobutylmethylketonu R. Nechá se stát, vodná vrstva se oddělí a odpaří se do sucha. Zbytek se rozpustí v 2,5 ml kyseliny octové R a zředí se vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 µg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roatok olova (1 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %.1,000 g se zahřívá 4 h v sušárně při 150 °C.

  Stanovení obsahu

  0,200 g se rozpustí ve 40 ml vody R. Provede se chelatometrická titrace hořčíku (2.5.11). 1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 2,431 mg Mg.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.