Český lékopis 1997

Nadroparinum calcicum

1999

Vápenatá sůl nadroparinu

Je to vápenatá sůl nízkomolekulárního heparinu získaného depolymerizací heparinu z prasečí střevní sliznice kyselinou dusnou a následnou frakcionací k selektivní eliminaci většiny řetězců s molekulovou hmotností nižší než 2000. Většina složek má na neredukujícím konci řetězce strukturu kyseliny 2-O-sulfo-a-L-idopyranosuronové a na redukujícím konci řetězce strukturu 6-O-sulfo-2,5-anhydro-D-mannitolu.

Vyhovuje článku Heparina massae molecularis minoris s modifikacemi a dodatečrrými následujícímipožadavky.

Průměrná molekulová hmofiost se pohybuje mezi 3600 a 5000 s charakteristickou hodnotou asi 4300.

Stupeň sulfatace je asi 2 na disacharidovou jednotku.

Počítáno na vysušenou látku, účinnost je nejméně 95 mj. až 130 mj. účinnosti protifaktoru Xa na miligram. Poměr účinnosti protifaktoru Xa k účinnosti protifaktoru IIa je 2,5 až 4,0.

Zkouška totožnosti

Provede se zkouška totožnosti C uvedená v článku Heparina massae molecularis minoris s dodatečnými požadavky.

Průměrná molekulová hmotnost se pohybuje mezi 3600 a 5000. Hmotnostní procento řetězců nižších než 2000 je nejvýše 15 %. Hmotnostní procento řetězců mezi 2000 a 8000 se pohybuje mezi 75 % a 95 %. Hmotnostní procento řetězců mezi 2000 a 4000 se pohybuje mezi 35 % a 55 %.

  Zkoušky na čistotu

  Vzhled roztoku. 0,5 g se rozpustí v 10 ml vody R. Roztok neopalizuje intenzivněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a není zbarven intenzivněji než porovnávací barevný roztok ŽS (2.2.2, Metoda II).

  Ethanol. Nejvýše 1,0 %; stanoví se head-space plynovou chromatogra%í (2.2.28, Metoda II) za použití 2-propanolu R jako vnitřního standardu.

  Roztok vnitřního standardu. 1,0 ml 2-propanolu R se zředí vodou R na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok. 1,0 ml ethanolu R se zředí vodou R na 100,0 ml. 0,5 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 20,0 ml.

  Plnění nádobek. Do čtyř jednotlivých nádobek, které mohou být vzduchotěsně uzavřeny a jsou kompatibilní se vstřikovacím systémem se převede:

  Chromatogra%cký postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 150 °C, teplota nástřikového prostoru a detektoru na 250 °C. Každá nádobka se uvede do rovnovážného stavu v head-space systému za 15 min při 90 °C. Doba tlakování před nástřikem j e 1 min.

  Na chromatogram roztoku z porovnávací nádobky jsou dva píky, které odpovídají podle pořadí vzrůstajícího retenčního času ethanolu a 2-propanolu (s retenčními časy přibližně 2,5 min a 4 min). Obsah ethanolu ve zkoušené látce se vypočítá za použití hustoty, jejíž hodnota činí 0,792 g/cm3 při 20 °C.

  N-NO skupiny. Nejvýše 0,25 µg/g; stanoví se po rozštěpení N-NO vazby kyselinou bromovodíkovou v ethylacetatu pod zpětným chladičem a stanovením uvolněného NO chemiluminiscencí. Popis přístroje, viz obrázek 1 s popisem.

  Použije se 500ml baňka s kulatým dnem z borokřemičitého skla, na níž je připojen chladič a která je opatřena:

  Baňka s kulatým dnem je připojena k řadě za sebou spojených tří probublávacích odlučovačů, které jsou připojeny ke dvěma vymrazovacím odlučovačům spojeným otočným uzávěrem s chemiluminis-cenčním detektorem. Vhodnými dobře těsnicími trubičkami je zajištěno spojení.

  Příprava chemiluminiscenčního detektoru.

  Chemiluminiscenční detektor se zapne 48 h před použitím a zapne se vakuová pumpa. Vakuum musí být nižší než 0,5 mm rtuti. Jednu hodinu před použitím se otevře kyslíkový ventil pod tlakem 0,2 MPa a průtokovou rychlostí 9,4 ml/min.

  Příprava probublávacího odlučovače. Do každého probublávacího odlučovače se přenese 30 ml roztoku hydroxidu sodného R (300 gn) ve vodě R.

  Příprava vymrazovacího odlučovače.

  Odlučovač při -120 °C. Kapalný dusík se pomalu přidává do termosky obsahující 250 ml ethanolu R za míchání dřevěným míchadlem, dokud nevznikne pasta. Chladný odlučovač se umístí do připravené termosky, jak je popsáno.

  Odlučovač při -160 °C. Kapalný dusík se pomalu přidává do termosky obsahující 250 ml 2-methylbutanu R za míchání dřevěným míchadlem, dokud nevznikne pasta. Chladný odlučovač se umístí do připravené termosky, jak je popsáno.

  Sušení 500ml baňky s kulatým dnem z borokřemičitého skla a chladiče. 50 ml ethylacetatu R se vaří pod zpěfiým chladičem 1 h pod argonem R bez spojení systému s chemiluminiscenčnhm detektorem.

  Zkoušený roztok. Zkoušená látka se suší 12 h nad oxidem fosforečrry"m R při 60 °C ve vakuu. 0,10 g upravené zkoušené látky se rozpustí v 1,0 ml formamůlu upraveném RS. Získanýlřoztok se třepe 30 min.

  Porovnávací roztok. 0,1 ml nitrosodipropylaminu RS se zředí ethanolem R na 6,0 ml. 0,1 tnl tohoto roztoku se zředí formamidem upraveným RS na 1,0 ml. (Tento roztok odpovídá 0,05 pg N-NO skupin/ml). 50 ml ethylacetatu upraveného RS se přemístí do 500ml baňky s kulatým dnem z borokřemičitého skla opatřené septem. Baňka s kulatým dnem se připojí k chladiči, který byl před tím chlazen 2 h při -15 °C. Připojí se kanyla pro zavádění argonu R a upraví se průtoková rychlost na 0,1 Umin. Zkontroluje se těsnost systému. Jen přípojka k chemiluminiscenčnímu detektoru se nechá otevřená pro odstranění přebytečného tlaku.

  Ethylacetat upravený RS se zahřeje k varu.

  Systém se evakuuje pomalým otáčením ventilu chemiluminiscenčního detektoru. Současně se uzavře přívod chemiluminiscenčního detektoru.

  Když je systém v rovnováze, vakuum dosahuje 4 mm sloupce rtuti.

  Signál seřizovače nuly na chemiluminiscenčnhm detektoru se nastaví na 10 % rozsahu stupnice zapisovače. Skrz septem 500ml baňky s kulatým dnem z borokřemičitého skla se postupně za sebou vstříkne 0,5 ml vody R, 2,0 ml kyselinry bromovodíkové zředěné RS a potom další 2,0 ml kyseliny bromovodíkové zředěné RS pro ubezpečení, že pisátko zapisovače se vrátilo na základní linii mezi každým vstřikem.

  Nastříkne se 50,0 µl porovnávacího roztoku a po vrácení pisátka zapisovače na základní linii 50,0 µl zkoušeného roztoku.

  Vypočítá se obsah N-NO skupin zkoušené látky.

  Volné sírany. Nejvýše 0,5 %; provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) za použití přístroje s vodivostním detektorem.

  Zkoušený roztok. 30,0 mg zkoušené látky se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10,0 ml. Porovnávací roztok. 1,4787 g síranu sodného bezvodého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou destilovanou R na 200,0 ml (5 pg SO4/ml).

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Chemický neutralizační systém se čerpá nepřetržitě v protiproudu s roztokem kyseliny sírové R (2,45 g/l) s průtokovou rychlostí 4 ml/min.

  Nastříkne se 50 µl každého roztoku. Chromatogram porovnávacího roztoku vykazuje hlavní pík, který odpovídá síranovému iontu (retenční čas asi 7,5 min). V případě nutnosti se složení mobilní fáze upraví pro dosažení předepsaného retenčního času. Vypočítá se obsah síranů zkoušené látky.

  Obr. 1. Přístroj na stanovení N-NO skupin

  Přístroj na nastavení N-NO skupin

  Probublávací odlučovač. Výška 24 cm, vnitřní průměr 2,5 cm, délka vnitřní trubice 23 cm s vnitřním průměrem 0,5 cm. Centrální umístění objímkou Rotulex. Opařen spojkami torion na přívodu a odvodu.

  Chemiluminiscenční detektor.

  Vymrazovací odličovač. Výška 16,5 cm, vnitřní průměr 4 cm, vnitřní trubice délky 14 cm s vnitřním průměrem 1,3 cm. Opatřen je spojkami torion na přívodu a odvodu.

  Chladič. Výška 21 cm, vnitřní průměr 3 cm. Spodní spojka a horní spojka torion.

  Nádoba. Baňka s kulatým dnem z borokřemičitého skla opatřená centrální spojkou rodavis, spojkou torion na levém hrdle a šroubovou spojkou 15 na pravém hrdle.

  Izotermická nádoba. Vnitřní hloubka 22 cm, vnitřní průměr 8 cm.

  Septum. Silikonový materiál, průměr 14 mm, tloušťka 3,5 mm.

  Spojka torion.

  Materiál na spojování trubic. Polytetrafluoroethylenové hadice, vnitřní průměr 3,2 mm, tloušťka 0,8mm