Český lékopis 1997

Natrii stearylis fumaras

2001

Natriumstearylfumarat

C22H39NaO4 Mr 390,53 CAS 4070-80-8

Je to natrium-oktadecyl-(E)-but-2-endioat1). Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 99,0 % až 101,5 % sloučeniny C22H39NaO4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý jemný prášek s hrudkami plochých kruhovitých částic. Je prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v methanolu, prakticky nerozpustný v acetonu a v ethanolu.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky odpovídá spektru natriumstearylfumaratu CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Příbuzné látky. Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Silylační roztok. 2 ml N, O-bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid R se smíchá s 0,02 ml chlortrimethylsilanu R.

  Zkoušený roztok. K 15,0 mg se do lahvičky se šroubovacím uzávěrem přidá 1 ml silylačního roztoku. Po uzavření lahvičky se zahřívá 1 h při asi 70 °C. Po reakci zůstane v lahvičce sraženina; roztok se zfiltruje přes nylonový filtr (velikost pórů 0,45 μm).

  Porovnávací roztok. K 1,0 mg natriumstearylmaleinatu CRL a 1,0 mg natriumstearylfumuratu CRL se do lahvičky se šroubovacím uzávěrem přidá 1 ml silylačního roztoku. Po uzavření se zahřívá 1 h při asi 70 °C.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

    Čas
  (min)
  Teplota
  (°C)
  Rychlost
  (°C/min)
  Poznámky
  kolona 0 - 1 180 - izotermicky
  1 - 21 180 → 320 7 lineární gradient
  21 - 26 320 - izotermicky
  nástřikový prostor   250    
  detektor 320

  Nastříkne se po 2 μl každého roztoku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku je rozlišení mezi píky nejméně 1,5. Procentuální obsah známých nečistot se vypočítá z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku metodou normalizace, píky se identifikují podle jejich relativních retenčních časů (viz tabulka 1). Obsah žádné nečistoty není větší než 0,5 % a součet obsahů všech nečistot není větší než 5,0 %.

  Tab. 1

  Nečistoty Přibližné relativní retenční časy
  stearylalkohol 0,30
  stearylalkohol TMS-ether (trimethylsilyl-ether ) 0,35
  monopalmitylfumarat TMS-ether 0,80
  monoheptadecylfumarat TMS-eder 0,85
  monostearylmaleinat TMS-ether 0,90
  monostearylfumarat TMS-ether 1 (R, 9,3 min)
  monononadecylfumarat TMS-ether 1,05
  monoikosenylfumarat TMS-ether 1,15
  distearylfumarat 2,25

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 5,0 %;stanoví se s 0,250 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,250 g, přesně navážených, se rozpustí v 10 ml dichlormethanu R, přidá se 30 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 39,05 mg C22H39NaO4.


  1) natrium-oktadecyl-(E)-but-2-endioát