Český lékopis 1997

Neostigmini bromidum

corr

Neostigminiumbromid

Synonymum. Neostigminium bromatum

 

C12H19BrN2O2 Mr 303,20 CAS 114-80-7

Je to 3-(dimethylkarbamoyloxy)fenyltrimethylamoniumbromid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C12H19BrN2O2.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B a D.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. 20 mg se rozpustí v kyselině sírové 0,5 mol/l RS a zředí se jí na 100,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) při 230 nm až 350 nm; roztok vykazuje dvě absorpční maxima, při 260 nm a 266 nm. Specifická absorbance v maximu při 260 nm je asi 16 a v maximu při 266 nm je asi 14.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem neostigminiumbromidu CRL.
 3. Asi 50 mg se zahřívá 3 min na vodní lázni ve směsi 0,4 g hydroxidu draselného R a 2 ml lihu 96% R; nahradí se odpařený líh. Po ochlazení se přidají 2 ml vody R a 2 ml kyseliny diazobenzensulfonové RSl; vzniká oranžovočervené zabarvení.
 4. Vyhovuj e zkouškám na bromidy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,5 g se rozpustí ve vodě destilované R a zředí se jí na 50 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

  (3-Hydroxyfenyl)trimethylamoniumbromid. 50 mg se rozpustí ve směsi 1 ml uhličitanu sodného RS a 9 ml vody R. Absorbance (2.2.25) měřená ihned po přípravě roztoku při 294 nm není větší než 0,25.

  Sírany (2.4.13). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (200 µg/g).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,225 g se rozpustí ve 2 ml kyseliny mravenčí bezvodé R, přidá se 50 ml acetanhydridu R a titruj e se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). 1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 30,32 mg C12H19BrN2O2.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

  Venenum.

  Nečistoty

  1. (3-hydroxyfenyl)trimethylamoniumbromid.