Český lékopis 1997

Nimodipinum

1999

Nimodipin

 

C21H26N2O7 Mr 418,45 CAS 66085-59-4

Je to isopropyl-(2-methoxyethyl)-(4RS)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrofenyl)-1, 4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,5 % sloučeniny C21H26N2O7.

Vlastnosti

Světle žlutý nebo žlutý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethylacetatu, mírně rozpustný v ethanolu.

Vykazuje polymorfismus.

Působením ultrafialového záření vzniká derivát nitrofenylpyridinu.

Všechny roztoky se připravují těsně před použitím, chráněny před světlem nebo při zdroji světla s vlnovou délkou větší než 420 nm.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem nimodipinu CRL. Pokud se spektra získaná v pevném stavu liší, zaznamenají se nová spektra roztoků zkoušené látky a referenční látky v dichlormethanu R (20 g/l) za použití 0,2mm kyvety.

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 1,0 g se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 20,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1).

  Optická otáčivost (2.2. 7). -0,10° až +0,10°; měří se roztok S.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 40,0 mg se rozpustí ve 2,5 ml tetrahydrofuranu R a zředí se mobilní fází na 25,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (b). 20,0 mg nimodipinu nečistoty A CRL se rozpustí ve 2,5 ml tetrahydrofuranu R a zředí se mobilní fází na 25,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok (c). 0,5 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 1,0 ml porovnávacího roztoku (b) a 1,0 ml porovnávacího roztoku (c) se smíchá a zředí se mobilní fází na 25,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (d). Nastaví se citlivost systému tak, aby výška píku nimodipinu na chromatogramu byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (d). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy nimodipinu nečistoty A asi 7 min a nimodipinu asi 8 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem nimodipinu nečistoty A a pikem nimodipinu je nejméně 1,5.

  Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (a). Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu odpovídající čtyřnásobku retenčního času nimodipinu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha píku nimodipinu nečistoty A není větší než plocha odpovídajícího píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) (0,1 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku nimodipinu nečistoty A, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,2 %); součet ploch všech piků, kromě hlavního píku, není větší než 2,5násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %). Nepřihlíží se k pikům rozpouštědla a k pikům s plochou menší než je 0,5 násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d).

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,180 g se rozpustí mírným zahřátím ve směsi 25 ml terc.butanolu R a 25 ml kyseliny chloristé RS, přidá se 0,1 ml feroinu R a titruje se síranem ceričitým 0,1 moU VS. Před bodem ekvivalence se titruje pomalu. Provede se slepá zkouška.

  1 ml síranu ceričitého 0,1 mol/l VS odpovídá 20,92 mg C21H26N2O7.

  Uchovávání

  Chráněn před světlem.
  Separandum.

  Nečistoty

  1. isopryl-2(methoxyethyl)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrofenyl)pyridin-3, 5-dikarboxylat,
  2. R = CH(CH3)2: diisopropyl-2,6-dimethyl-4-3(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat,
  3. R = CH2-CH2-OCH3: bis(2-methoxyethyl)-2,6-dimethyl-4-(3-nitrofeny-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat.