Český lékopis 1997

Pepsini pulvis

2001

Pepsin práškový

Synonymum. Pepsinum

CAS 9001-75-6

Je to přípravek ze žaludeční sliznice prasat, skotu nebo ovcí. Obsahuje žaludeční proteinasy, které jsou účinné v kyselém prostředí (pH 1 až 5). Počítáno na vysušenou látku, účinnost je nejméně 0,5 Ph.Eur.j. v miligramu.

Výroba

Kde je to vhodné, vyhovuje článku Producta cum possibili transmissione vectorium encephalopathiarum spongiformium animalium.

Zvířata, ze kterých se pepsin získává, musí splňovat požadavky oprávněné autority na zdraví zvířat určených pro konzumaci lidmi.

Musí se dokázat, v jakém rozsahu dovolí výrobní postup inaktivaci nebo odstranění jakékoliv kontaminace viry nebo jinými původci infekce.

Vlastnosti

Bílý nebo slabě žlutý krystalický nebo amorfní hygroskopický prášek. Je dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Vodný roztok může slabě opalizovat a mít slabě kyselou reakci.

Zkouška totožnosti

30 mg vláknité modře fibrinové R se rozmělní ve třecí misce a suspenduje se ve 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS2. Tato suspenze se filtruje přes filtrační papír, který se pak promývá kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS2 do získání bezbarvého filtrátu. Ve filtračním papíru se udělá otvor a modř ffbrinová R se vymývá 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS2 do kuželové baňky. Před použitím se protřepe. Množství zkoušené látky odpovídající nejméně 20 Ph.Eur.j., se rozpustí ve 2 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS2 a pH se upraví na hodnotu 1,6 ±0,1.1 ml tohoto roztoku se přenese do zkumavky obsahující 4 ml suspenze modře fibrinové R, promíchá se, umístí se za opatrného protřepávání do vodní lázně při 25 °C. Současně se stejným způsobem provede slepá zkouška za použití 1 ml vody R. Po 15min zahřívání je kontrolní roztok získaný při slepé zkoušce bezbarvý a roztok se zkoušenou látkou je modrý.

  Zkoušky na čistotu

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 5,0 %; 0,500 g se suší 4 h nad oxidem fosforečným R při 60 °C a tlaku nepřevyšujícím 670 Pa.

  Mikrobiální znečištění (2.6.12). Celkový počet živých aerobních mikroorganismů je nejvýše 104 v gramu, stanoví se počítáním na pevných půdách. Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost Escherichia coli a Salmonella (2.6.13).

  Stanovení účinnosti.

  Stanoví se porovnáním množství peptidů nevysrážených kyselinou trichloroctovou RS a stanovených za použití zkounaadla fosfomolybdenan-wolframového R, uvolněných za 1 min z roztoku substrátu hemoglobinu RS s množstvím peptidů uvolněných pepsřnem práškovým BRP ze stejného substrátu a za stejných podmínek.

  Během přípravy zkoušeného a porovnávacího roztoku je třeba se vyvarovat jejřch třepání a zpěnění.

  Zkoušený roztok. Těsně před použitím se připraví roztok zkoušené látky v kyselině chlorovodíkové zředěné RS2 s předpokládanou účinností 0,5 Ph.Eur.j. v mililitru, je-li třeba, upraví se pH kyselinou chlorovodíkovou 1 mohl RS na hodnotu 1,6 t0,1 a zředí se na příslušný objem.

  Porovnávací roztok. Méně než 15 min před použitím se připraví roztok pepsřnu práškového BRP obsahující 0,5 Ph.Eur.j. v 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS2, je-li třeba, upraví se pH kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l RS na hodnotu 1,6 ±0,1 a zředí se na příslušný objem.

  Zkumavky se označí duplicitně T, Tb, S~, Sib, SZ, SZb, Ss, Ssb a jedna zkumavka se označí B.

  Přidá se kyselina chlorovodíková RS2 následujícím způsobem:

  1,0 ml do zkumavky označené B,

  0,5 ml do zkumavek označených S, a S, b,

  0,25 ml do zkumavek označených SZ, SZb, T a Tb.

  Přidá se porovnávací roztok následujícím způsobem:

  0,5 ml do zkumavek označených S~ a S, b,

  0,75 ml do zkumavek označených SZ a SZb,

  1,0 ml do zkumavek označených S3 a S3b.

  Přidá se 0,75 ml zkoušeného roztoku do zkumavek označených T a Tb.

  Do zkumavek S, b, SZb, Srb, T, , a B se přidá 10,0 ml kyseliny trichloroctové RS. Roztoky se třepáním promíchají.

  Zkumavky a hemoglobin RS se umístí do vodní lázně při teplotě (25 ±0,1) °C. Je-li dosaženo rovnoměrné teploty, přidá se 5,0 ml hemoglobinu RS do zkumavek S, b, SZb, S3b, Tb a B a promíchá se.

  V čase 0 se přidá 5,0 ml hemoglobinu RS v 30s intervalech postupně do zkumavek S, , SZ, S3 a T, které se po každém přídavku promíchají.

  Přesně 10 min po přidání hemoglobinu RS a v intervalech 30 s se reakce zastaví přidáním 10,0 ml kyseliny trichloroctové RS do zkumavek S1, SZ, S3 a T (použije se pevná dělená pipeta nebo automatická pipeta s odvzdušněním) a promíchá se.

  Obsah každé zkumavky (zkoušené roztoky, porovnávací roztoky i kontrolní roztok) se přefiltruje dvakrát přes vhodný filtrační papír, který byl předem promyt roztokem kyseliny trichloroctové R (50 g11), pak vodou R a vysušen. Prvních 5 ml filtrátu se odstraní. 3,0 ml každého filtrátu se převede odděleně do zkumavek s 20 ml vody R a promíchá se.

  Vhodný filtračni papír vyhovuje následující zkoušce: 5 ml roztoku kyseliny trichloroctové R (50 g/I) se zfiltruje přes bílý filtračního papír o průměru 7 cm. Absorbance (2.2.25) filtrátu měřená při 275 nm proti nefiltrovanému roztoku kyseliny trichloroctové R jako kontrolní tekutině je menší než 0,04.

  Do každé zkumavky se přidá 1,0 ml hydroxidu sodného RS a 1,0 ml Zkoumadla fosfomolybdenan-wolframového R počínaje kontrolním roztokem a pak zkoušenými a porovnávacími roztoky v každé sadě v uvedeném pořadí. Výše uvedené operace jsou znázorněny v tabulce 1.

  Po 15 min se měří Absorbance (2.2.25) roztoků S1, SZ, 53, Srb, SZb, S3b a T při 540 nm proti filtrátu získaném ze zkumavky B jako kontrolní tekutiny. Odečtou se průměrné hodnoty absorbance pro filtráty ze zkumavek S, , SZ a S3 od průměrných hodnot absorbance pro filtráty ze zkumavek S, b, SZb, S3b•

  Sestrojí se kalibrační křivka opravených hodnot proti objemu použitého porovnávacího roztoku. Účinnost zkoušené látky se stanoví z rozdílu absorbance pro zkoušený roztok (T-Tb) zjištěné z kalibrační křivky. K výpočtu se použijí zřed'ovací faktory.

  Tab. 1

    Zkumavky
  S1 Slb S2 S2b S3 S3b T Tb B
  kyselina chlorovodíková zředěná RS2 0,5 0,5 0,25 0,25     0,25 0,25 1,0
  porovnávací roztok (ml) 0,5 0,5 0,75 0,75 1,0 1,0      
  zkoušený roztok (ml)             0,75 0,75  
  kyselina trichloroctová RS (ml)   10,0   10,0   10,0   10,0 10,0
  zamíchá se   +   +   +   + +
  vodní lázeň při 25 °C + + + + + + + + +
  hemoglobin RS (ml)   5,0   5,0   5,0   5,0 5,0
  zamíchá se   +   +   +   + +
  hemoglobin RS (ml) 5,0   5,0   5,0   5,0    
  zamíchá se +   +   +   +    
  vodní lázeň při 25 °C, 10 min + + + + + + + + +
  kyselina trichloroctová RS (ml} 10,0   10,0   10,0   10,0    
  zamíchá se +   +   +   +    
  zfiltruje se + + + + + + + + +

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C.

  Označování

  V označení na obalu se uvede účinnost v Ph.Eur.j. v miligramu.