Český lékopis 1997

Selegilini hydrochloridum

2001

Selegiliniumchlorid

C13H18ClN Mr 223,74 CAS 14611-52-0

Je to N-[(2R)-I-fenyl-2-propyl]-N-methyl-(2-propin-l-yl)amoniumchlorid1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C13H18ClN

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě a v methanolu, těžce rozpustný v acetonu. Taje při asi 143 °C.

Zkoušky totožnosti

 1. 2,000 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20,0 ml. Specifická optická otáčivost (2.2.7) je -10,0° až -12,0°, počítáno na vysušenou látku.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) tablety zkoušené látky odpovídá spektru tablety selegiliniumchloridu CRL. Tablety se připraví za použití chloridu draselného R.
 3. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 3,5 až 4, 5; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,20 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10 ml.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 50,0 mg selegiliniumchloridu CRL a 10,0 mg butylparabenu R se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je rozlišení mezi píky selegilinu a butylparabenu větší než 3. Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a 20 Ftl porovnávacího roztoku (b). Chromatogramy se zaznamenávají po dobu odpovídající 1,7násobku retenčního času selegilinu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %); a součet ploch těchto píků není větší než 2,5násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Nepřihlíží se k píkům chloridů a k pikům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,02 %).

  (S)-Selegilin. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí ve směsi 1 ml 2-propanolu R a 10 µl butylaminu R a zředí se mobilní fází na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 8,0 mg (RS)-selegiliniumchloridu CRL se rozpustí ve směsi 1 ml 2-propanolu R a 10 µl butylaminu R a zředí se mobilní fází na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).0,5 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se po 20 µl každého roztoku. Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek je retenční čas (S)selegilinu asi 10 min. Citlivost systému se nastaví tak, aby výška píků na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byla asi 10 % celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je rozlišení mezi píky (S)-selegilinu a (R)-selegilinu nejméně 1,5. V případě potřeby se upraví koncentrace 2-propanolu v mobilní fázi. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha píku odpovídajícího (S)-selegilinu větší než plocha odpovídajího píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se suší při 60 °C a tlaku nepřevyšujícím 0,5 kPa.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  0,180 g se rozpustí v 50 ml acetanhydridu R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 22,37 mg C13H18ClN

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.

  Separandum.

  Nečistoty

  1. N-[(2RS)-1-fenyl-2-propyl]-N-methylamin2) [(RS)-metamfetamin],
  2. (2R)-1-fenyl-2-propylamin3) (amfetamin),
  3. (1RS, 2SR)-2-amino-1-fenyl-1-propanol4) (fenylpropanolamin),
  4. N-(2R)-(1-fenyl-2-propyl)-2-propiv-1-ylamin5) (demethylselegilin),
  5. N-[(2S)-1-fenyl-2-propyl]-N-methyl-(2-propiv-1-yl)amin6) [(S)-selegilin].

  1) N-[(2R)-1-fenylpropan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-ylamonium-chlorid
  2) N-[(2RS)-1-fenylpropan-2-yl]-N-methylamin
  3) (2R)-1-fenylpropan-2-ylamin
  4) (1RS, 2SR)-2-amino-1-fenylpropan-1-ol
  5) N-[(2R)-1-fenylpropan-2-yl]prop-2-yn-1-ylamin
  6) N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]methylprop-2-yn-1-ylamin