Český lékopis 1997

Terbutalini sulfas

1999

Terbutaliniumsulfat

C24H40N2O10S Mr 548,65 CAS 23031-32-5

Je to bis {N-terc.butyl-[(2RS)-2-(3,5-dihydroxyfenyl)-2-hydroxyethyl]amonium}sulfat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C24H40N2O10S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem terbutaliniumsulfatu CRL. Pokud se spektra získaná v pevném stavu liší, rozpustí se odděleně zkoušená látka i referenční látka v methanolu prostém aldehydů R, odpaří se do sucha a se zbytky se zaznamenají nová spektra.
  2. 5 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce (a) na sírany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 50 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1). Absorbance roztoku S (2.2.25) měřená při 400 nm v 2cm kyvetě je nejvýše 0,11.

Kysele reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,05 ml červeně methylové RS. Ke změně indikátoru na žluté zbarvení se spotřebuje nejvýše 1,2 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l vS.

Optická otáčivost (2.2. 7). -0,10° až +0,10°. Měří se roztok S.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 75,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 7,5 mg terbutalinu nečistoty C CRL a 22,5 mg terbutaliniumsulfatu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml. 2 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) byla nejméně 50 % rozsahu celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek jsou retenční časy: terbutaliniumsulfatu nečistoty C asi 9 min a terbutaliniumsulfatu asi 11 min.

Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi pikem terbutalinu nečistoty C a pikem terbutaliniumsulfatu je nejméně 2,0. Je-li třeba, upraví se složení mobilní fáze. Zvýšením koncentrace methanolu se zvýší retenční čas.

Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku, 20 µl porovnávacího roztoku (a) a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Chromatogram se zaznamenává po dobu odpovídající 2, Snásobku retenčního času terbutaliniumsulfatu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žádného píku, odpovídajícího píku terbutalinu nečistotě C, větší než dvojnásobek plochy odpovídajícího píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,2 %); plocha žádného jiného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku a píku odpovídajícího terbutalinu nečistotě C, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku

(b) (0,4 %). Nepřihlíží se k píkům mobilní fáze a k píkům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 3 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Stanovení obsahu

0,400 g se zahřátím rozpustí v 70 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence.

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 54,87 mg C24H40N2O10S.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.
Separandum.

Nečistoty

  1. kyselina 3,5-dihydroxybenzoová (kyselina α-resorcylová),   
  2. (4RS)-2-terc.butyl-1,2, 3,4-tetrahydroisochinolin-4,6, 8-triol,   
  3. (3,5-dihydroxyfenyl)-terc.butylaminomethylketon.