Český lékopis 1997

Vincristini sulfas

Vinkristiniumsulfat

Synonymum. Vincristinium sulfuricum.

 

C46H58N4O14S Mr 923,04 CAS 2068-78-2

Je to 22-oxovinkaleukoblastiniumsulfat (1 : 1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 95,0 až 104,0 % sloučeniny C46H58N4O14S.

Vlastnosti

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek. Je velmi hygroskopický, snaďno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. vinkristiniumsulfatu.
 2. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Hlavní píle na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá svou polohou a přibližnou velikostí hlavnímu píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 50,0 mg se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 10,0 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž7 (2.2.2, Metoda I).

  Hodnota pH. 3,5 až 4,5; měří se roztok připravený zředěním 2 ml roztoku S vodou prostou oxidu uhličitého R na 10 ml.

  Příbuzné látky. Hodnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Stanovení obsahu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha žáďného píku, kromě hlavního píku, větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (2,0 %) a součet ploch všech těchto píků není větší než 2,5násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (5,0 %).

  Nepřihliží se k píkům, jejichž plocha je menší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (d).

  Ztráta sušením. Nejvýše 12,0 %;stanoví se termogravimetricky (2.2.34) se 3 mg zkoušené látky. Zahřívá se rychlostí 5 °C/min až na teplotu 200 °C v proudu dusíku pro chromatografii R přiváděného průtokovou rychlostí 40 ml/min.

  Sterilita (2. 6.1). Pokud j e látka určena pro výrobu parenterálních přípravků bez dalšího vhodného sterilizačního postupu, vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29). Roztoky se před použitím uchovávají v ledové vodě.

  Zkoušený roztok. 1,0 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se zředí vodou R na 5,0 ml.

  Porovnávací roztok (a). 5,0 mg vinkristiniumsulfatu CRL se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 5,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).1,0 mg vinblastiniumsulfatu CPcL se rozpustí v 1,0 ml porovnávacího roztoku (a).

  Porovnávací roztok (c). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí vodou R na 50,0 ml.

  Porovnávací roztok (d). 1,0 ml porovnávacího roztoku (c) se zředí vodou R na 20,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se po 10 µl každého roztoku a zaznamenají se chromatogramy po dobu odpovídající 3násobku retenčního času píku vinkristinu. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) je rozlišení mezi píkem vinkristinu a píkem vinblastinu nejméně 4 a pík na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) má poměr signálu k šumu nejméně 5. Vypočítá se obsah C46HS8N40,4S v procentech za použití plochy hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku, hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) a deklarovaného obsahu vinkristiniumsulfatu CPcL.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných skleněných obalech, chráněn před světlem, při teplotě nepřevyšující -20 °C. Jestliže je látka sterilní, uchovává se ve sterilních, vzduchotěsných, zabezpečených, skleněných obalech.

  Separandum.

  Označování

  V označení na obalu se uvede, zda je látka sterilní.