Český lékopis 1997

Vaccinum febris typhoidis vivum perorale (stirpe Ty 21a)

Živá perorální vakcína proti tyfu (kmen Ty 21 a)

Je to lyofilizovaný přípravek živého mikroba Salmonella typhi lapme Ty 21a, vypěstovaného ve vhoďné živné půdě. Pokud je vakcína podávána v tobolkách, vyhovuje požadavkům článku Capsulae.

Výroba

Výběr vakcinačního kmene

Hlavní charakteristikou lapme je nedostatek enzymu uridin difosfat-galaktosa-4-epimerasy. Aktivita galaktopermeasy, galaktolcinasy a galaktosa-l-fosfat uridyl-transferasy jsou sníženy o 50 až 90 %. Kmen neobsahuje Vi antigen, i když jsou růstové podmínky jakékoli. Sérum anti-0:9 aglutinuje lapen pouze tehdy, pěstuje-li se na půdě s obsahem galaktosy. Obsahuje bičílcový H:d antigen a netvoří sirovodík na Kliglerově agaru s obsahem železa. Kmen není virulentní pro myši. Buňky lapme Ty 21a lyzují, polazd se pěstují v přítomnosti 1 % galaktosy.

Bakteriální inokula

K přípravě vakcíny se používá systém jednotné inolazlace. Pracovní inolazla jsou nanejvýš první sublazlturou matečného inolazla. Konečná vakcína představuje nanejvýš čtvrtou sublazlturu původní vakcíny, se kterou byly provedeny laboratorní a klinické zkoušky prokazující vhodnost kmene.

Pro přípravu pracovního inolazla se použije pouze takové matečné inokulum, které vyhovuje následujícím požadavkům.

Galaktosový metabolismus. Stanoví se spektrofotometricky; v cytoplazmě kmene Ty 21a není zjištěna žádná aktivita enzymu uridin difosfat-galaktosa-4-epimerasy.

Biosyntéza lipopolysacharidů. Lipopolysacharidy se extrahují metodou fenol-voda za tepla a zkoušejí chromatografií na molekulárním sítu. Kmen Ty 21a pěstovaný na půdě bez galaktosy vykazuje pouze přítomnost R typu lipopolysacharidu.

Sérologické charakteristiky. Kmen Ty 21a pěstovaný na syntetické půdě bez galaktosy se neaglutinuje specifickým anti-0:9 sérem. Vi antisérem se kmen Ty 21a neaglutinuje nikdy, bez ohledu na růstové podmínky. Kmen Ty 21a se aglutinuje H:d bičíkovým antisérem.

Biochemické markery. Kmen Ty 21 a netvoří na Kliglerově agaru s obsahem železa sirovodík. Tato vlastnost slouží k j eho odlišení od ostatních galaktosa-epimerasa-negativních kmenů S typhi.

Buněčný růst. Kmen Ty 21a lyzuje, když roste v přítomnosti 1 % galaktosy.

Množení a získávání bakterií

Bakterie z pracovního inokula se pomnoží v prekultuře, připraví se jeďna subkultura a pak se při 30 °C pěstují 13 h až 15 h ve vhodné půdě obsahující 0,001 % galaktosy. Bakterie se skliďí tak, aby nedošlo ke kontaminaci jinými mikroorganismy.

K přípravě lyofilizované sklizně lze použít pouze takové jednotlivé sklizně, které vyhovují následujícím požadavla~m.

Hodnota pH. 6,8 až 7,5; měří se kultura.

Optická hustota. 6,5 až 11,0; měřeno při 546 nm. Před měřením se kultura naředí tak, aby se naměřená hodnota pohybovala mezi 0,1 a 0,5 a podle ředění se pak skutečná hustota vypočítá.

3166 Yaccinum hepatitidis A inactivatum

Zkouška totožnosti. Bakterie se pěstují na agarové půdě obsahující 1 % galaktosy a modř bromthymolovou. Vytvoří se světle modré, konkávní, vzhledem k lýze buněk průhledné kolonie. Neobjeví se žádné žluté (galaktosu fermentující) kolonie.

Lyofilizovaná sklizeň

Sldizeň se smíchá s vhodným stabilizátorem a lyofilizuje postupem zaručujícím přežití nejméně 10 % bakterií a na takový obsah vody, který je prokazatelně vhodný pro stabilitu vakcíny. K vakcíně se nepřidává žádná protimilcrobní konzervační látka.

K přípravě konečné várky vakcíny se použije pouze taková lyofilizovaná sklizeň, která vyhovuje následujícím požadavkům.

Zkouška totožnosti. Bakterie se pěstují na agarové půdě obsahující 1 % galaktosy a modř bromthymolovou. Vytvoří se světle modré, konkávní, vzhledem k lýze buněk průhledné kolonie. Neobjeví se žádné žluté (galaktosu fermentující) kolonie.

Počet živých bakterií. Nejméně 1 . 10"živých mikrobů S. typhi kmene Ty 21 a v gramu.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 1,5 % až 4,0 %.

Konečná várka vakcíny

Konečná várka vakcíny se připraví aseptickým smícháním jedné nebo více lyofilizovaných sklizní s vhodným sterilním vehikulem.

K přípravě šarže se použije pouze taková konečná várka vakcíny, která vyhovuje následujícímu požadavku.

Počet živých bakterií. Nejméně 40 .109 živých mikrobů S.typhilanene Ty 21a v gramu.

Šarže

Konečná várka vakcíny se rozplní za aseptických podmínek do kapslí se stěnou odolnou proti žaludeční šťávě nebo do jiných vhodných obalů.

K použití se uvolní pouze šarže, která vyhovuje požadavkům dále uvedeným v odstavcích Zkouška totožnosti, Zkoušky na čistotu a Počet živých bakterií. Výjimkou je požadovaná hodnota počtu živých bakterií, která je nejméně 4 .109 živých bakterií v dávce.

Zkouška totožnosti

Bakterie ze zkoušeného přípravku se pěstují na agarové půdě obsahující 1 % galaktosy a modř bromthymolovou. Vytvoří se světle modré, konkávní, vzhledem k lýze buněk průhledné kolonie. Neobjeví se žádné žluté (galaktosu fermentující) kolonie.

Zkoušky na čistotu

Cizí mikroorganismy (2.6.12,2.6.13). Zkouška se provede na vhodných selektivních půdách. Plotnovou metodou se stanoví celkový počet živých mikroorganismů. Počet cizích mikroorganismů v jedné dávce není větší než 10 Zbakterií a 20 hub. Není nalezen žádný patogenní mikroorganismus, zvláště Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa ani salmonela jiného kmene než Ty 21 a.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). 1,5 % až 4,0 %;stanoví se z obsahu jedné tobolky nebo obalu.

Stanovení počtu živých bakterií

Ke zkoušce se použije nejméně pět dávek. Obsah jednotlivých dávek se v chladném prostředí zhomogenizuj e při 4 °C v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) za použití mixéru a tolika skleněných kuliček, aby vyčnívaly z tekutiny. Ihned po homogenizaci se připraví vhodné ředění suspenze ve vychlazeném rozpouštědle a očkuje se na agar s přísadou moZkosrdcové infuze. Inkubuje se 20 h až 36 h při (36 f 1) °C. Zkoušený přípravek obsahuje v jedné dávce nejméně 2 . 109živých mikrobů S. typhi Ty 21a.

Uchovávání

Viz článek Vaccina ad usum humanum.

Označování

Viz článek Vaccina ad usum humanum. V označení na obalu se uvede: