Český lékopis 1997

Kryptonum (81mKr) ad inhalationem

2001

Krypton (81mKr) plyn k inhalaci

Je to směs kryptonu-81m a vhodného vehikula, jako je vzduch.

Krypton-81m vzniká přeměnou jeho mateřského radionuklidu rubidia-81. Rubidium-81 má poločas přeměny 4,58 h.

Vznikající krypton-81m se separuje z rubidia-81 průtokem vhodného plynu v rubidium/kryptonovém generátoru. Rubidium-81 se získává ozařováním izotopů kryptonu protony nebo ozařováním bromu heliem-3 nebo heliem-4. Po separaci z terče se rubidium-81 zachycuje na vhodný nosič.

Krypton-81m se eluuje vhodnou průtokovou rychlostí vehikulem, jako je vzduch. Hladina vlhkostí požadovaná v eluentu závisí na typu použitého generátoru. Transportní hadice pro podání má definovanou délku a vnitřní průměr. Radioaktivní koncentrace se určí před podáním.

Radioaktivita připadající na jiné radionuklidy, než je krypton-81m, vyjádřená jako procento celkové radioaktivity přípravku a vypočtená k datu a době podání, není větší než 0,1 %.

Vlastnosti

Čirý bezbarvý plyn.

Krypton-81m má poločas přeměny 13,1 s a vysílá záření gama.

Zkoušky totožnosti

  1. Vhodným přístrojem se zaznamená spektrum záření gama a rtg záření způsobem uvedeným v článku Radiofarmaca. Foton gama kryptonu-81m má energii 0,190 MeV.
  2. Poločas přeměny stanovený způsobem popsaným v článku Radiofarmaca je 11,8 až 14,4 s.

Zkoušky na čistotu

Radionuklidová čistota

Generátor se eluuje podle návodu. Dostatečné množství eluátu (2 1 až 10 1) o vhodné průtokové rychlosti proteče do vhodného absorbátoru, jako je voda. Stanoví se množství eluované radioaktivity. Krypton-81m se nechá přeměůovat 5 min a zaznamená se spektrum záření gama a rtg záření zbytkové radioaktivity v absorbátoru za použití vhodného zařízení způsobem popsaným v článku Radiofarmaca. Hodnotí se spektrum záření gama a rtg záření v absorbátoru na přítomnost radioaktivních nečistot, které se musí identifikovat a stanovit. Absorbovaná radioaktivita, která protekla do absorbátoru není větší než 0,1 % radioaktivity, vypočtené k referenčnímu datu a době podání.

Stanovení radioaktivity

Za použití vhodného zařízení, jako je ionizační komora nebo spektrometr gama se stanoví radioaktivní koncentrace přípravku, způsobem popsaným v článku Radiofarmaca. Měřicí zařízení může být kalibrováno porovnáním s primárně ověřeným zařízením podle laboratoře stanovené oprávněnou autoritou. Radioaktivita se měří za definovaných pracovních podmínek, jako je průtoková rychlost a geometrie měření, a tyto jsou shodné s těmi, které byly použity pro kalibraci přístroje.

Uchovávání

Viz článek Radiofarmaca.

Označování

Viz článek Radiofarmaca.