Český lékopis 1997

Technetii [99mTc] medronati solutio iniectabilis

1998

Injekce s medronatem značeným techneciem [99mTc]

Je to sterilní roztok, ktery' může být připraven bud' zahřátím směsi obsahující S-benzoyl-merkaptoacetyltriglycin (betiatid), slabé chelatační činidlo, jako je vínan, cínatou sůl a injekci [99mTc]technecistanu sodného (štěpný nebo neštěpný produkt), nebo smícháním roztoků merkaptoacetyltriglycinu (mertiatid), cínaté soli a injekce [99mTc]technecistanu rodného (štěpný nebo neštěpný produkt) při zásaditém pH. Může obsahovat stabilizační přísady a tlumivý roztok. Injekce obsahuje 90,0 % až 110,0 % deklarované radioaktivity technecia-99m k referenčnímu datu a hodině uvedeným v označení. Nejméně 94 % radioaktivity připadá na komplex mertiatidu s techneciem[99mTc].

Vlastnosti

Čirý bezbarvý roztok.

Technecium-99m má poločas přeměny 6,02 h a emituje záření gama.

Zkoušky totožnosti

 1. Vhodným přístrojem se zaznamená spektrum záření gama způsobem uvedeným v článku Radiofarmaca. Spektrum se významně neliší od spektra referenčního roztoku technecia-99m. Provede se přímé porovnání spekter nebo se použije zařízení kalibrované pomocí referenčního roztoku technecia-99m. Referenční roztoky technecia-99m dodávají laboratoře, které uznala oprávněná autorita. Nejvíce zastoupené fotony gama technecia-99m mají energii 0,140 MeV.
 2. Hodnotí se chromatogram získaný ve zkoušce b) Radiochemická čistota. Hlavní pík na chromatogramu zkoušeného roztoku má přibližně stejný retenční čas jako hlavní pík porovnávacího roztoku.

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 5,0 až 7,5, měří se zkoušený přípravek.

Radiochemická čistota.

 1. Provede se vzestupná papírová chromatografie (2.2.26), jak je uvedeno v článku Radiofarmaca, za použití vhodného papíru jako stacionární fáze.

  Zkoušený roztok. Zkoušený přípravek.

  Na pruh chromatografického papíru se nanesou 2 µl zkoušeného roztoku. Vyvíjí se ve směsi objemových dílů vody R a acetonitrilu R (40 + 60). Papír se usuší a změří se rozložení radioaktivity vhodným detektorem. Na startu (RF= 0,0 až 0,1) není nalezeno více než 2,0 % celkové radioaktivity.

 2.  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).
 3. Zkoušený roztok. Zkoušený přípravek.

  Porovnávací roztok. 5 mg S-benzoylmerkaptoaceryltrřglycinu CRL se rozpustí v 5 ml vody R zahříváním na vodní lázni. K 1 ml tohoto roztoku v uzavřené lahvičce naplněné dusíkem R se přidá 0,5 ml roztoku vínanu draselno-sodného R (40 g/1), 25 µ1 roztoku chloridu cínatého R (4 g/1) v kyselině chlorovodíkové 0,05 mol/l RS a 370 MBq až 740 MBq injekce (99mTc)technecistanu sodného (štěpný nebo neštěpný produkt) v objemu nepřevyšujícím 3 ml. Směs se zahřívá na vodní lázni po dobu 10 min a ochladí se na pokojovou teplotu.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Kolona se ustaluje promýváním mobilní fází A po dobu 20 min. Nastříkne se zkoušený roztok a porovnávací roztok. 10 min po každém nástřiku se přepne na mobilní fázi B a chromatogram se zaznamenává po dobu 15 min.

Zkoušku lze hodnotit, jestliže hlavní pík na chromatogramu zkoušeného roztoku má přibližně stejný retenční čas jako hlavní pík na chromatogramu porovnávacího roztoku. Součet ploch píků předcházejících hlavnímu píku na chromatogramu zkoušeného roztoku (odpovídající hydrofilním nečistotám, zahrnující [99mTc]technecistan) není větší než 3,0 % součtu ploch všech plků. Součet píků následujících za hlavním píkem (odpovídající lipofilním nečistotám) není větší než 4,0 součtu ploch všech píků.

Nejméně 94 % radioaktivity odpovídá mertiatidu značeného techneciem[99mTc].

Sterilita. Vyhovuje zkoušce na sterilitu uvedené v článku Radiofarmaca. Přípravek se může použít před dokončením zkoušky.

Stanovení radioaktivity

Změří se radioaktivita postupem popsaným v článku Radiofarmaca a porovná se za použití vhodného zařízení s referenčním roztokem technecia-99m nebo se změří na přístroji kalibrované m pomocí tohoto roztoku.

Uchovávání

Viz článek Radiofarmaca.

Označování

Viz článek Radiofarmaca.