Český lékopis 1997

4.1.1   Zkoumadla

2001

Acetal R

C6H14O2 Mr 118, 2 CAS 105-57-7
1, 1-Diethoxyethan, diethylacetal acetaldehydu

Čirá bezbarvá těkavá kapalina, mísitelná s vodou a lihem 96%.

d20 20: asi 0, 824.

n20 D: asi 1, 382.

TV: asi 103 °C.

Acetaldehyd R

C2H4O Mr 44, 1 CAS 75-07-0
Ethanal

Čirá bezbarvá snadno zápalná kapalina, mísitelná s vodou a lihem 96%.

d20 20: asi 0, 788.

n20 D: asi 1, 332.

TV: asi 21 °C.

Acetanhydrid R

C4H6O3 Mr 102, 1 CAS 108-24-7
Anhydrid kyseliny octové

Obsahuje nejméně 97, 0 % C4H6O3. Čirá bezbarvá kapalina.

TV: 136 °C až 142 °C.

Stanovení obsahu. 2, 00 g se rozpustí v 50, 0 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS v baňce se zabroušenou zátkou a vaří se 1 h pod zpětným chladičem. Potom se přidá 0, 5 ml fenolftaleinu RS, titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS a vypočítá se počet ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS spotřebovaného na 1 g látky (n1). 2, 00 g se rozpustí v 20 ml cyklohexanu R v baňce se zabroušenou zátkou. Roztok se ochladí a za chlazení v ledové lázni se přidá chladná směs 10 ml anilinu R a 20 ml cyklohexanu R. Směs se vaří 1 h pod zpětným chladičem, přidá se 50, 0 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS a silně se protřepe. Přidá se 0, 5 ml fenolftaleinu RS, titruje se kyselinou chlorovodíkovou I mol/l VS a vypočítá se počet ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS na 1 g látky (n2).

Obsah C4H6O3 v procentech se vypočítá podle vzorce:

10, 2 (n1 - n2).

Acetanhydrid v kyselině sírové RS

5 ml acetanhydridu R se opatrně smíchá s 5 ml kyseliny sírové R. Po kapkách a za stálého chlazení se přidá 50 ml ethanolu R.

Připravuje se v čas potřeby.

Acetanhydrid RSl

Acetylační směs

25, 0 ml acetanhydridu R se rozpustí v pyridinu bezvodém R a zředí se jím na 100, 0 ml. Uchovává se chráněn před světlem a vzduchem.

Aceton R

Viz článek Acetonum.

Acetonitril R

C2H3N Mr 41, 05 CAS 75-08-8
Methylkyanid

Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, s acetonem, s etherem a s methanolem.

d20 20 : asi 0, 78.

n20 D : asi 1, 344.

Roztok (100 g/l) je neutrální na lakmusový papír.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 80 °C až 82 °C. Při použití pro spektrofotometrii vyhovuje následující dodatečné zkoušce: Transmitance (2.2.25): nejméně 98 % při 255 nm až 420 nm; měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

Acetonitril pro chromatografii R

Vyhovuje požadavkům předepsaným pro acetonitril R a následujícím dodatečným požadavkům: Transmitance (2.2.25): nejméně 98 % při 240 nm; měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině. Stanovení obsahu (2.2.28): nejméně 99, 8 %.

Acetonitril Rl

Vyhovuje požadavkům předepsaným pro acetonitril R a následujícím dodatečným požadavkům: Obsahuje nejméně 99, 9 % sloučeniny C2H3N.

Absorbance (2.2.25). Absorbance při 200 nm za použití vody R jako kontrolní kapaliny je nejvýše 0, 10.

Acetylacetamid R

C4H7NO2 Mr 101, 1 CAS 5977-14-0
3-Oxobutanamid

TT: 53 °C až 56 °C.

Acetylaceton R

C5H8O2 Mr 100, 1 CAS 123-54-6
2, 4-Pentandion

Bezbarvá nebo slabě nažloutlá, snadno zápalná kapalina, snadno rozpustná ve vodě, mísitelná s acetonem, lihem 96%, s etherem a s kyselinou octovou ledovou.

n20 D: 1, 452 až 1, 453.

TV: 138 °C až 140 °C.

Acetylaceton RSI

Ke 100 ml octanu amonného RS se přidá 0, 2 ml acetylacetonu R.

N'-(3-acetyl-4•(3-terc.bulylamino-2-hydroxypropoxy)fenyl]-N-terc.burylmočovina R 

C20H33N3O4 Mr 379, 5

Bílý krystalický prášek.

Acetyleugenol R

C12H14O3 Mr 206, 2 CAS 93-28-7
2-Methoxy-4-(2-propenyl)fenylacetat

Žlutě zbarvená olejovitá kapalina, snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru, prakticky nerozpustná ve vodě.

n20 D: asi 1, 521.

TV: 281 °C až 282 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28), jak je předepsáno v článku Caryophylli etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

Acetylchlorid R

C2H3ClO Mr 78, 5 CAS 75-36-5
Čirá bezbarvá zápalná kapalina, působením vody a lihu 96% se rozkládá. Je mísitelná s dichlorethanem.

d20 20 : asi 1, 10.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 49 °C až 53 °C.

Acetylcholiniumchlorid R

C7H16ClNO2 Mr 181, 7 CAS 60-31-1
Krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve studené vodě a v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru. Rozkládá se v horké vodě a v alkáliích. Uchovává se při -20 °C.

N-Acetyl-E kaprolaktam R

C8H13NO2 Mr 155, 2 CAS 1888-91-1
N-Acetylhexan-6-laktam

Bezbarvá kapalina, mísitelná s ethanolem.

d20 20: asi 1, 100.

n20 D: asi 1, 489.

TV: asi 135 °C.

N-Acetyltryptofan R

C13H14N2O3 Mr 246, 3 CAS 1218-34-4
Kyselina 2-acetylamino-3-(3-indolyl)propanová; N-acetyl-l.-tryptofan

Bílý nebo téměř bílý prášek, nebo bezbarvé krystaly. Je težce rozpustný ve vodě, rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

TT: asi 205 °C.

Stanovení obsahu. 10, 0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonitrilu R a vody R (10 + 90) a zředí se stejnou směsí na 100, 0 ml. Stanoví se, jak je uvedeno ve zkoušce 1, 1'-ethylidenbistryptofan a jiné příbuzné látky, viz článek Tryptophanum. Plocha hlavního píku na chromatogramu je nejméně 99, 0 % plochy všech píků.

Acetyltyrosinethylester R

C13H17NO4. H2O Mr 269, 3 CAS 36546-50-6
Monohydrát n-acetyl-L-tyrosinethylesteru; monohydrát ethyl-(S)-2-acetamido-3-(4-hydroxyfenyl)propionatu

Bílý krystalický prášek vhodný ke stanovení obsahu chymotrypsinu.

[α]20 D : +21° až +25°; měří se roztok 10, 0 g/l v lihu 96% R.

A1% 1cm: 60 až 68; měří se při 278 nm v lihu 96% R.

Acetyltyrosinethylester 0, 2 mol/l RS

0, 54 g acetyltyrosinethylesteru R se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jim na 10, 0 ml.

Adenosin R

C10H13N5O4 Mr 267, 2 CAS 58-61-7

6-Amino-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin

Bílý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v acetonu, v lihu 96% a v etheru. Rozpouští se ve zředěných roztocích kyselin.

TT: asi 234 °C.

Agarosa-DERE pro výměnnou iontovou chromatografii R

Síťovaná agarosa substituovaná dimethylaminoethylovými skupinami, ve formě kuliček.

CAS 57407-08-6

Agarosa pro elektroforézu R

CAS 9012-36-6

Neutrální lineární polysacharid, jehož hlavní podíl je odvozen od agaru.

Bílý nebo téměř bílý prášek, prakticky nerozpustný ve studené vodě, velmi těžce rozpustný v horké vodě.

Agarosa pro chromatograii R

CAS 9012-36-6
Jsou to nabobtnalé kuličky o průměru 60 μm až 140 pm ve formě 4% suspenze ve vodě R. Používá se k dělení bílkovin s Mr 6 . 104 až 20 . 106 a k dělení polysacharidů s Mr . 103 až 5 . 106 metodou vylučovací chromatografe.

Agarosa síťovaná pro chromatografii R

CAS 61970-08-9
Připravuje se z agarosy reakcí s 2, 3-dibrompropanolem v silně alkalickém prostředí.

Je dodávána jako nabobtnalé kuličky o průměru 60 μm až 140 μm ve formě 4% suspenze ve vodě R. Používá se k dělení bílkovin s Mr 6 .104 až 20 . 106 a k dělení polysacharidů s Mr 3 .103 až 5 . 106 metodou vylučovací chromatografie.

Agarosa sít'ovaná pro chromatografii RI

CAS 65099-79-8
Připravuje se z agarosy reakcí s 2, 3-dibrompropanolem v silně alkalickém prostředí. Je dodávána jako nabobtnalé kuličky o průměru 60 μm až 140 μm ve formě 4% suspenze ve vodě R. používá se k dělení bílkovin s Mr 7 .104 až 40 . 106 a polysacharidů s Mr 1 . 105 až 2 .107 metodou vylučovací chromatograf ie.

Agarosa síťovaná polyakrylamidem R

Je to agarosa síťovaná polyakrylamidem. Je vhodná pro dělení globulinů s Mr 2 . 104 až 35 . 104.

Akonitin R

C34H47NO11 Mr 645, 8 CAS 302-27-2
Bezbarvé krystaly nebo bílý až slabě nažloutlý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96% a etheru.

TT: 200 °C až 205 °C, za rozkladu.

Akrylamid R

C3H5NO Mr 71, 1 CAS 79-06-1
Propenamid

Bezbarvé nebo bílé vločky nebo bílý až téměř bílý krystalický prášek. Je velmi snadno rozpustný ve vodě a v methanolu, snadno rozpustný v ethanolu.

TT: asi 84 °C.

Akrylamid-bisakrylamid (29 : 1) 30% RS

Připraví se roztok obsahující 290 g akrylamidu R a 10 g methylenbisakrylamidu R v 1 litru vody R a zfiltruje se.

Akrylamid-bisakrylamid (36, 5 : 1) 30% RS

Připraví se roztok obsahující 292 g akrylamidu R a 8 g methylenbisakrylamidu R v 1 litru vody R a zfiltruje se.

Aktivní uhlí R

Viz článek Carbo activatus.

Alanin R

Viz článek Alaninum.

β-Alanin R

C3H7NO2 Mr 89, 1 CAS 107-95-9
Kyselina 3-aminopropionová

Obsahuje nejméně 99 % C3H7NO2.

Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v acetonu a v etheru.

TT: asi 200 °C, za rozkladu.

Albumin hovězí R

Obsahuje asi 96 % bílkovin.

Bílý až světle žlutavě hnědý prášek.

CAS 9048-46-8
Voda, semimikrostanovení (2.5.12). nejvýše 3, 0 %; stanoví se s 0, 800 g zkoušené látky.

Albumin hovězí použitý ke stanovení účinnosti tetrakosaktidu je prostý

pyrogenních látek, bez proteolytické aktivity přezkoušené vhodnou metodou, např. za použití chromogenního substrátu a bez kortikosteroidní aktivity stanovené měřením fluorescence, popsaným ve stanovení účinnosti v článku

Tetracosactidum.

Albumin lidský RS

Viz článek Albumni humani solutio.

Albumin lidský RSl

Albumin lidský RS se zředí roztokem chloridu sodného R (9 g/l) na koncentraci

bílkoviny 1 g/l. pH tohoto roztoku se upraví kyselinou octovou ledovou R na hodnotu 3, 5 až 4, 5.

Aldehyddehydrogenasa R

CAS 9028-88-0
Je to enzym získaný z pekařských kvasnic, který oxiduje acetaldehyd na kyselinu octovou za přítomnosti

nikotinamid-adenin-dinukleotidu, draselných solí a thiolů při pH 8, 0.

Aldehyddehydrogenasa RS

Množství aldehyddehydrogenasy R odpovídající 70 jednotkám se rozpustí ve vodě

R a zředí se jí na 10 ml. Tento roztok je stabilní 8 h při 4 °C.

Aldrin R

C12H8Cl6 Mr 364, 9 CAS 309-00-2
TV: asi 145 °C.

TT: asi 104 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Alizarin S R

C14H7NaO7S . H2 Mr 360, 3 CAS 130-22-3
Colour Index 58005; Schultz 1145

Sodná sůl kyseliny 3, 4-dihydroxy-2-antrachinonsulfonové, monohydrát. Oranžově žlutý prášek, snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Alizarin S RS

Roztok 1 g/l.

Zkouška citlivosti. Jestliže se použije pro stanovení titru chloristanu barnatého 0, 05 mol/l VS za podmínek uvedených v odstavci chloristan barnatý 0, 05 mol/l VS (4.2.2), ve zkoušce Stanovení titru žluté zbarvení se změní na oranžově červené.

Barevný přechod. pH 3, 7 (žlutá) až pH 5, 2 (fialová).

Allylisothiokyanat R

C4H5NS Mr 99, 2 CAS 57-06-7
Bezbarvá čirá kapalina, silně dráždící, těžce rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96%.

d20 20: asi 1, 015.

TV: 148 °C až 154 °C.

Aloin R

C21H22O9 . H2 Mr 436, 4 CAS 1415-73-2
Barbaloin

10-(β-D-Glukopyranosyl)-1, 8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthron monohydrát.

Žluté jehličky nebo žlutý až tmavě žlutý krystalický prášek, na vzduchu a na světle tmavnoucí. Je mírně rozpustný ve vodě a v lihu 96%, dobře rozpustný v acetonu, roztocích alkalických hydroxidů a amoniaku a velmi těžce rozpustný v etheru.

A1% 1cm: asi 192 při 269 nm, asi 226 při 296, 5 nm, asi 259 při 354 nm, počítáno na bezvodou látku; měří se roztok v methanolu R.

Chromatografie. Látka se zkouší za stejných podmínek a ve stejné koncentraci, jako je uvedeno v článku Frangulae cortex. Na chromatogramu je pouze jedna hlavní skvrna.

Amidosíran amonný R

NH2SO3NH4 Mr 114, 1 CAS 7773-06-0
Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 130 °C.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Aminoazobenzen R

C12H11N3 Mr 197, 2 CAS 60-09-3
Colour Index 11000

4-Aminoazobenzen

Hnědožluté jehličky s modravým leskem, těžce rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 128 °C.

Aminobutanol R

C4H11NO Mr 89, 1 CAS 5856-63-3
(R)-2-Amino-1l-butanol

Olejovitá kapalina, mísitelná s vodou, dobře rozpustná v lihu 96%.

d20 20: asi 0, 94.

n20 D: asi 1, 453.

TV: asi 180 °C.

4-Aminofenol R

C6H7NO Mr 109, 1

CAS 123-30-8
Bílý nebo slabě zbarvený krystalický prášek, vlivem světla a vzduchu tmavne. Je mírně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu.

TT: asi 186 °C, za rozkladu.

Uchovává se chráněn před světlem.

Aminochlorbenzofenon R

C13H10ClNO Mr 231, 7 CAS 719-59-5
2-Amino-5-chlorbenzofenon

Žlutý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, dobře rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 97 °C.

Chromatografce. Zkouší se za podmínek popsaných v článku Chlordiazepoxidi hydrochloridum. Nanáší se 5 μl roztoku (0, 5 g/l) v methanolu R. Na chromatogramu je pouze jedna hlavní skvrna, RF asi 0, 9.

Uchovává se chráněn před světlem.

Aminonitrobenzofenon R

C13H10N2O3 Mr 242, 2 CAS 1775-95-7
2-Amino-5-nitrobenzofenon

Žlutý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v tetrahydrofuranu, těžce rozpustný v methanolu.

A1% 1cm: 690 až 720 při 233 nm; měří se roztok (0, 01 g/l) v methanolu R.

TT: asi 160 °C.

Aminopolyether R

C18H36N2O6 Mr 376, 5 CAS 23978-09-8
4, 7, 13, 16, 21, 24-Hexaoxa-1, 10-diazabicyklo[8, 8, 8]hexakosan

TT: 70 °C až 73 °C.

3-Aminopropanol R

C3H9NO Mr 75, 1 CAS 156-87-6
3-Amino-1-propanol

Čirá bezbarvá viskózní kapalina.

d20 20: asi 0, 99.

n20 D: asi 1, 461.

TT: asi 11 °C.

Aminopyrazolon R

C13H13N3O Mr 203, 2 CAS 83-07-8
4-Amino-1-fenyl-2, 3-dimethyl-5-pyrazolon; 4-aminoantipyrin

Světle žluté jehličky nebo prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, snadno Rozpustný v lihu 96%, těžce rozpustný v etheru.

TT: asi 108 °C.

Aminopyrazolon RS

Roztok (1 g/l) v tlumivém roztoku o pH 9, 0.

Amoniak 32% R

NH3 Mr 17, 03 CAS 7664-41-7
Obsahuje nejméně 32, 0 % NH3.

Čirá bezbarvá kapalina.

d20 20: 0, 883 až 0, 889.

Stanovení obsahu. Skleněná baňka se zabroušenou zátkou se přesně zváží s 50, 0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS, přidají se 2 ml zkoušené látky a znovu se zváží. Titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití 0, 5 ml červeně methylové směsného indikátoru RS.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 17, 03 mg NH3.

Uchovává se chráněn před atmosférickým oxidem uhličitým při teplotě pod 20 °C.

Amoniak 26% R

Viz článek Ammoniae solutio concentrata.

Amoniak 17, 5% RS

Obsahuje 170 g/l až 180 g/l NH3 (Mr 17, 03).

Příprava. 67 g amoniaku 26% R se zředí vodou R na 100 ml.

d20 20: 0, 931 až 0, 934.

Jestliže se použije pro limitní zkoušku na železo, vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

5 ml se odpaří na vodní lázni do sucha a zbytek se rozpustí v 10 ml vody R. po přidání 2 ml roztoku kyseliny citronové R (200 g/l) a 0, 1 ml kyseliny thioglykolové R se roztok zalkalizuje amoniakem 17, 5% RS a zředí se vodou R na 20 ml; nevzniká žádné růžové zbarvení.

Uchovává se chráněn před atmosférickým oxidem uhličitým a při teplotě nižší než 20 °C.

Amoniak zředěný RS1

Obsahuje 100 g/l až 104 g/l NH3 (Mr 17, 03).

Příprava. 41 g amoniaku 26% R se zředí vodou R na 100 ml.

Amoniak zředěný RS2

Obsahuje 33 g/l až 35 g/l NH3 (Mr 17, 03).

Příprava. 14 g amoniaku 26% R se zředí vodou R na 100 ml.

Amoniak zředěný RS3

Obsahuje 1, 6 g/l až 1, 8 g/l NH3 (Mr 17, 03).

Příprava. 0, 7 g amoniaku 26% R se zředí vodou R na 100 ml.

Amoniak prostý olova RS

Vyhovuje požadavkům předepsaným v odstavci Amoniak zředěný RS1 a následující dodatečné zkoušce: K 20 ml se přidá 1 ml kyanidu draselného prostého olova RS, zředí se vodou R na 50 ml a přidá se 0, 10 ml sulfidu solného RS. Tento roztok není zbarven intenzívněji než porovnávací roztok připravený bez přidání sulfidu sodného.

(1 R)-(-)-Amonium-10-kafrsulfonat R

C10H19NO4S Mr 249, 3

Obsahuje nejméně 97, 0 % sloučeniny C10H19NO4S.

[α]20 D: -18° ± 2°; měří se roztok (50 g/l) ve vodě R.

Amonium-1-pyrrolidinyldithiokarbamat R

Viz odstavec Pyrrolidinyldithiokarbamat amonný R.

Amoxicilin trihydrát R

Viz článek Amoxicillinum trihydricum.

α-Amylasa R

1, 4-α-D-Glukan-glukanohydrolasa(EC 3.2.1.1)

Bílý až světle hnědý prášek.

α-Amylasa RS

Roztok α-amylasy R s účinností 800 FAU/g.

Amylen R

C5H10 Mr 70, 1 CAS 513-35-9
2-Methyl-2-buten

Velmi hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

TV: 37, 5 °C až 38, 5 °C.

Anethol R

C10H12O Mr 148, 2 CAS 4180-23-8
1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzen

Bílá krystalická hmota do 20 °C až 21 °C, nad 23 °C kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, dobře rozpustný v ethylacetatu a etheru petrolejovém.

n25 D: asi 1, 56.

TV: asi 230 °C.

Při použití pro plynovou chromatografti vyhovuje následující zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Anisi etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku odpovídající trans-anetholu, s retenčním časem asi 41 min, je nejméně 99, 0 % celkové plochy píků.

cis-Anethol R

C10H12O Mr , 148, 2

(Z)-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzen

Bílá krystalická hmota do 20 °C až 21 °C, nad 23 °C kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, dobře rozpustný ethylacetatu a v etheru petrolejovém.

n25 D: asi 1, 56.

TV: asi 230 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Anisi etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 92, 0 % celkové plochy píků.

Anex R

Je to iontoměnič v Cl cyklu obsahující kvartérní amoniové skupiny [.CH2N+(CH3)3] navázané na polymerní mřížku z polystyrenu zesít'ovaného s 2 % divinylbenzenu. Vyrábí se ve formě kuliček, jejichž průměr je uveden za názvem zkoumadla ve zkouškách, kde je použit.

Iontoměnič se promývá na filtru ze slinutého skla (40) hydroxidem sodným 1 mol/l RS až do negativní reakce na chloridy v eluátu. Potom se promývá vodou R až do neutrální reakce.

Čerstvě suspendovaný iontoměnič ve vodě prosté amonia R se uchovává chráněn před atmosférickým oxidem uhličitým.

Anex R1

Je to iontoměnič obsahující kvartérní amoniové skupiny [.CH2N+(CH3)3] navázané na polymerní mřížku z metakrylatu.

Anex pro chromatografii silně zásaditý R

Pryskyřice s kvartérními aminoskupinami připojenými k mřížce latexu zesíťovaného s divinylbenzenem.

Anex silně zásaditý R

Pryskyřice gelového typu v OH cyklu obsahující kvartérní amoniové skupiny

-CH2N+(CH3)3, typ 1 navázané na polymerní mřížku z polystyrenu zesíťovaného s 8 % divinylbenzenu. Hnědé průsvitné kuličky.

Velikost částic:0, 2 mm až 1, 0 mm.

Vlhkost: asi 50 %.

Celková výměnná kapacita: nejméně 1, 2 mekvlml.

Anhydrid kyseliny maleinové R

C4H2O3 Mr 98, 1 CAS 108-31-6
2, 5-Furandion

Bílé krystaly, dobře rozpustné ve vodě za tvorby kyseliny maleinové, velmi snadno rozpustné v acetonu a v ethylacetatu, snadno rozpustné v toluenu, dobře rozpustné v lihu 96% za tvorby etheru, velmi těžce rozpustné v etheru petrolejovém.

TT: asi 52 °C.

Zbytky nerozpustné v toluenu. Nejvýše 5 % (kyselina maleinová).

Anhydrid kyseliny maleinové RS

5 g anhydridu kyseliny maleinové R se rozpustí v toluenu R a zředí se jím na 100 ml. Roztok je použitelný jeden měsíc. Pokud je roztok zakalen, zfiltruje se.

Anhydrid kyseliny propionové R

C6H10O3 Mr 130, 1 CAS 123-62-6
Čirá bezbarvá kapalina, snadno ¨rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 1, 01.

TV: asi 167 °C.

Anilin R

C6H7N Mr 93, 1 CAS 62-53-3
Aminobenzen

Bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 1, 02.

TV: 183 °C až 186 °C.

Uchovává se chráněn před světlem.

Anisaldehyd R

C8H8O2 Mr 136, 1 CAS 123-11-5
4-Methoxybenzaldehyd

Olejovitá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

TV: asi 248 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následujici zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Anisi etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 99, 0 % z celkové plochy píků.

Anisaldehyd RS

V následujícím pořadí se smíchá 0, 5 ml anisaldehydu R, 10 ml kyseliny octové ledové R, 85 ml methanolu R a 5 ml kyseliny sírové R.

Anisaldehyd RS1

K 10 ml anisaldehydu R se přidá 90 ml lihu 96% R, zamíchá se, přidá se 10 ml kyseliny sírové R a opět se zamíchá.

p-Anisidin R

C7H9NO Mr 123, 2 CAS 104-94-9
4-Methoxyanilin

Bílé krystaly, mírně rozpustné ve vodě a dobře rozpustné v ethanolu. Obsahuje nejméně 97, 0 % sloučeniny C7H9NO.

Upozornění: Dráždí pokožku, má senzibilizační účinky.

Uchovává se chráněn před světlem při teplotě 0 °C až 4 °C. Skladováním p-anisidin tmavne v důsledku oxidace. Zbarvené zkoumadlo může být redukováno a odbarveno následujícím postupem: 20 g p-anisidinu R se rozpustí v 500 ml vody R při 75 °C. Přidá se 1 g siřičitanu sodného R a 10 g aktivního uhlí R a míchá se 5 min. Zfiltruje se, filtrát se ochladí asi na 0 °C a při této teplotě se nechá stát nejméně 4 h. Krystaly se odfiltrují, promyjí se malým množstvím vody R při asi 0 °C a usuší se ve vakuu nad oxidem fosforečným R.

Anolyt pro izoelektrickou fokusaci pH 3 až 5 R

Kyselina glutamová 1 mol/l, kyselina fosforečná 0, 5 mol/l

14, 71 g kyseliny glutamové R se rozpustí ve vodě R. Přidá se 33 ml kyseliny fosforečné R a zředí se vodou R na 1000 ml.

Anthracen R

C14H10 Mr 178, 2 CAS 120-12-7
Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v chloroformu.

TT: asi 218 °C.

Anthron R

C14H10O Mr 194, 2 CAS 90-44-8
9(10H)-Anthracenon

Světle žlutý krystalický prášek.

TT: asi 155 °C.

Antisérum vztekliny konjugované s fluoreseeinem R

Imunoglobulinová frakce s vysokým protilátkovým titrem vztekliny připravená ze séra vhodných zvířat, která byla imunizována inaktivovaným virem vztekliny. Imunoglobulin se konjuguje s isothiokyanatofluoresceinem.

Antitrombin III R

Specifická účinnost je nejméně 6 m.j. v miligramu.

Je to frakce lidské krevní plazmy přečištěná heparin-agarosovou chromatografií.

CAS 90170-80-2
Antitrombin III RS1

Antitrombin III R se rozpustí podle návodu výrobce a zředí se tlumivým roztokem trometamolovým s chloridem sodným o pH 7, 4 tak, aby 1 ml obsahoval 1 m.j.

Antitrombin III RS2

Antitrombin III R se rozpustí podle návodu výrobce a zředí se tlumivým roztokem trometamolovým s chloridem sodným o pH 7, 4 tak, aby 1 ml obsahoval 10, 5 m.j.

Apigenin R

C15H10O5 Mr 270, 2 CAS 520-36-5
4', 5, 7-Trihydroxyflavon

Světlý nažloutlý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 310 °C, za rozkladu.

Chromatografie. Zkouší se, postupem předepsaným v článku Chamomillae romanae flos. Nanáší se 10 μl roztoku v methanolu R (0, 25 g/l). V horní třetině chromatogramu je hlavní skvrna se žlutozelenou fluorescencí.

Apigenin-7-glukosid R

C21H20O10 Mr 432, 6

Světlý nažloutlý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96%.

TT: 198 °C až 201 °C.

Chromatografie. Zkouší se, postupem předepsaným v článku Chamomillae romanae flos. Nanáší se 10 μl roztoku v methanolu R (0, 25 g/l). Ve střední třetině chromatogramu je hlavní skvrna se žlutou fluorescencí.

Aprotinin R

Viz článek Aprotininum.

Arabinosa R

C5H10O5 Mr 150, 1 CAS 87-72-9
L, -(+)-Arabinosa; β-L-arabinopyranosa

Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě.

[α]20 D: +103° až +105°; měří se roztok (50 g/l) ve vodě R obsahující asi 0, 05 %, NH3.

Arabská klovatina R

Viz článek Acaciae gummi.

Arabská klovatina RS

100 g arabské klovatiny R se rozpustí v 1000 ml vody R, míchá se pomocí mechanického míchadla 2 h a odstřed'uje se 30 min při asi 2000 gn, dokud roztok není čirý.

Uchovává se v polyethylenových obalech o obsahu asi 250 ml při 0 °C až -20 °C.

Arbutin R

C12H16O7 Mr 272, 3 CAS 497-76-7
Arbutosid;4-hydroxyfenyl-β-D-glukopyranosid

Jemné bílé lesklé jehličky, snadno rozpustné ve vodě, velmi dobře rozpustné v horké vodě, dobře rozpustné v lihu 96%, prakticky nerozpustné v etheru.

[α20 D]: asi -64°; měří se roztok (20 g/l).

TT: asi 200 °C.

Chromatografie. Zkouší se postupem uvedeným v článku Uvae ursi folium; na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Arginin R

Viz článek Argininum.

Argon R

Ar Ar 39, 95 CAS 7440-37-1
Obsahuje nejméně 99, 995 % (V/V) Ar.

Oxid uhelnatý. 10 l argonu R se při průtoku 4 1/h zkouší na CO za podmínek uvedených ve stati Oxid uhličitý v medicinálních plynech (2.5.25, Metoda 1). Spotřebuje se nejvýše 0, 05 ml thiosíranu sodného 0, 002 mol/l VS (0, 6 ml/m3).

Arsenitan sodný RS

0, 50 g oxidu arsenitého R se rozpustí v 5 ml hydroxidu sodného zředěného RS, přidají se 2, 0 g hydrogenuhličitanu sodného R a zředí se vodou R na 100, 0 ml.

Askorban sodný RS

CAS 134-03-2
3, 5 g kyseliny askorbové R se rozpustí ve 20 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS. Připraví se v čas potřeby.

Asiatikosid R

C48H78O19 Mr 959 CAS 16830-15-2
6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl-(14)-O-β-glukopyranosyl-(16)-β-D-glukopyranosyl-2α, 3β, 23-trihydroxy-4α-urs12-en-28-oat

Bílý hygroskopický prášek. Je dobře rozpustný v methanolu, těžce rozpustný v ethanolu, nerozpustný v acetonitrilu.

TT: asi 232 °C, za rozkladu.

Voda (2.5.12): 6, 0 %.

Uchovává se chráněn před vlhkostí.

Při použití pro kapalinovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) za podmínek uvedených v článku Centellae asiaticae herba. Obsahuje nejméně 97, 0 %, počítáno metodou normalizace.

L-Aspartyl-L-fenylalanin R

C13H16N2O5 Mr 280, 3 CAS 13433-09-5
Kyselina (S)-3-amino-N-[(S)-2-fenylethyl-l-karboxyjjantarová

Bílý prášek.

TT: asi 210 °C, za rozkladu.

Azid sodný R

NaN3 Mr 65, 0 CAS 26628-22-8
Bílý krystalický prášek nebo krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96% a prakticky nerozpustný v etheru.

Azomethin H R

C17H12NNaO8S2 Mr 445, 4 CAS 5941-07-1
Natrium-hydrogen-4-hydroxy-5-(2-hydroxybenzylidenamino)-2, 7-naftalendisulfonat

Azomethin H RS

0, 45 g azomethinu H R a 1 g kyseliny askorbové R se rozpustí za mírného zahřívání ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

Barbital R

Viz článek Barbitalum.

Barbital solná sůl R

C8H11N2NaO3 Mr 206, 2 CAS 144-02-5
Solná sůl kyseliny 5, 5-diethylbarbiturové

Obsahuje nejméně 98, 0 % C8H11N2NaO3.

Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustná ve vodě, těžce rozpustná v lihu 96%, prakticky nerozpustná v etheru.

Barvicí roztok modři kyselé 83 RS

Roztok modři kyselé 83 R (1, 25 g/l) ve směsi objemových dílů kyseliny octové ledové R, methanolu R a vody R (1 + 4 + 5). Zfiltruje se.

Benzaldehyd R

C7H6O Mr 106, 1 CAS 100-52-7
Bezbarvá nebo slabě žlutá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 1, 05.

n25 D: asi 1, 545.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 177 °C až 180 °C. Uchovává se chráněn před světlem.

Benzen R

C6H6 Mr 78, 1 CAS 7

I -43-2

Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

TV: asi 80 °C.

Benzethoniumchlorid R

C27H42ClNO2 . H2 Mr 466, 1 CAS 121-54-0

Benzyl-dimethyl-(2-{2-[4-(1, 1, 3, 3-tetramethylbutyl)fenoxy]ethoxyethyl})amoniumchlorid monohydrát

Jemný bílý prášek nebo bezbarvé krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě, v lihu 96%, těžce rozpustný v etheru.

TT: asi 163 °C.

Uchovává se chráněn před světlem.

Benzil R

C14H10O2 Mr 210, 2 CAS 134-81-6
Žlutý krystalický prášek, nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, ethylacetatu a toluenu.

TT: 95 °C.

Benzin lékařský R

Vysoce rafinovaná směs dearomatizovaných parafinických uhlovodíků vyrobená frakční destilací ropy. Čirá bezbarvá snadno zápalná kapalina s typickým pachem. Je prakticky nerozpustná ve vodě. Mísí se s ethanolem, lihem 96%, etherem, chloroformem, benzenem a s oleji, s výjimkou oleje ricinového. Snadno se odpařuje a páry, které jsou těžší než vzduch, jsou snadno zápalné, ve směsi se vzduchem jsou výbušné.

d20 20: 0, 652 až 0, 691.

Obsah benzenu. Nejvýše 0, 5 %.

Destilační rozmezí (2.2.11). 98 % předestiluje při 35 °C až 100 °C, do 50 °C smí předestilovat nejvýše 15 ml. Pro farmaceutické a lékařské účely vyhovuje požadavkům ČSN 65 6544.

Benzofenon R

C13H10O Mr 182, 2 CAS 119-61-9
Difenylmethanon

Hranolovité krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96% a etheru.

TT: asi 48 °C.

1, 4-Benzochinon R

C6H4O2 Mr 108, 1 CAS 106-51-4
2, 5-Cyklohexadien-1, 4-dion

Obsahuje nejvýše 98, 0 % C6H4O2.

Benzoin R

C, gH, zOZ Mr 212, 3 CAS 579-44-2
2-Hydroxy-1, 2-difenylethanon

Slabě nažloutlé krystaly, velmi těžce rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v acetonu, dobře rozpustné v horkém lihu 96%, mírně rozpustné v etheru.

TT: asi 137 °C.

Benzokain R

Viz článek Benzocainum.

Benzoylargininethylesterhydroehlorid R

C15H23lN4O3 Mr 342, 8 CAS 2645-08-1
(S)-1-[4-(Ethoxykarbonyl)-4-(benzamido)butyl]guanidiniumchlorid

Bílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě a ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru.

[α]20 D: -15° až-18°; měří se roztok 10 g/l.

A1% 1 cm: 310 až 340; měří se roztok 0, 01 g/l při 227 nm.

TT: asi 129 °C.

Benzoylchlorid R

C7H5ClO Mr 140, 6 CAS 98-88-4
Bezbarvá k slzám dráždící kapalina, dobře rozpustná v etheru, rozkládá se vodou a lihem 96%.

d20 20: asi 1, 21.

TV: asi 197 °C.

N-Benzoyl-L-prolyl-L-fenylalanyl-L-arginyl-N-(4-nitrofenyl)amoniumacetat R

C35H42N8O8 Mr 703

Benzylalkohol R

Viz článek Alcohol benzylicus.

Benzylbenzoat R

Viz článek Benzylis benzoas.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek popsaných v článku Balsamum peruvianum. Nanáší se 20 μl roztoku 0, 3% (V/V) v ethylacetatu R. Po postřiku a zahřátí je na chromatogramu hlavní skvrna o RF asi 0, 8.

Benzylcinnamat R

C16H14O2 Mr 238, 3 CAS 103-41-3
Benzylester kyseliny skořicové

Bezbarvé nebo nažloutlé krystaly prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 39 °C.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek popsaných v článku Balsamum peruvianum. Nanáší se 20 μl roztoku (3 g/l) v ethylacetatu R. Po postřiku a zahřátí je na chromatogramu hlavní skvrna o RF asi 0, 6.

Benzylpenicilin sodná sůl R

Viz článek Benzylpenicillinum natricum.

2-Benzylpyridin R

C12H11N Mr 169, 2 CAS 101-82-6
Obsahuje nejméně 98, 0 % sloučeniny C12H11N.

Žlutá kapalina.

TT: 13 °C až 16 °C.

Bergapten R

C12H8O4 Mr 216, 2 CAS 484-20-8
5-Methoxypsoralen;4-methoxyfuro[3, 2-g]benzopyranon

Bezbarvé krystaly prakticky nerozpustné ve vodě, mírně rozpustné v lihu 96% a těžce rozpustné v kyselině octové ledové.

TT: asi 188 °C.

Betulin R

C30H50O2 Mr 442, 7 CAS 473-98-3
Lup-20(39)-en-3β, 28-diol

Bílý krystalický prášek.

TT: 248 °C až 251 °C.

Bibenzyl R

C14H14 Mr 182, 3 CAS 103-29-7
1, 2-Difenylethan

Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v dichlormethanu, snadno rozpustný v acetonu, dobře rozpustný v lihu 96%.

TT: 50 °C až 53 °C.

4-Bifenylol R

C12H10O Mr 170, 2 CAS 90-43-7
4-Fenylfenol

Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě.

TT: 164 °C až 167 °C.

Bisbenzimid R

C25H27Cl3N6O . 5HO  Mr 624, 0 CAS 23491-44-3
Pentahydrát 4-{ 5-[5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2-benzimidazolyl]-2-benzimidazolyl } fenoltri-hydrochloridu

Bisbenzimid základní RS

5 mg bisbenzimidu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml. Uchovává se v temnu.

Bisbenzimid pracovní RS

V čas potřeby se 100 μl bisbenzimidu základního RS zředí tlumivým roztokem fosforečnanovým s chloridem sodným o pH 7, 4 na 100 ml.

Bis(2-ethylhexyl)ftalat R

C24H38O4 Mr 390, 5 CAS 117-81-7
Bezbarvá olejovitá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v organických rozpouštědlech.

d20 20: asi 0, 98.

n20 D: asi 1, 486.

Viskozita (2.2.9): asi 80 mPa.s.

Bismutičnan sodný R

NaBiO3 Mr 280, 0 CAS 12232-99-4
Obsahuje nejméně 85, 0 % NaBiO3.

Žlutý nebo žlutavě hnědý prášek, který se za vlhka nebo při zvýšené teplotě pomalu rozkládá, prakticky nerozpustný ve studené vodě.

Stanovení obsahu. 0, 200 g se suspenduje v 10 ml roztoku jodidu draselného R (200 g/l) a přidá se 20 ml kyseliny

sírové zředěné RS. Titruje se thiosíranem sodným

zbarvení. 0, I mol/l VS za přítomnosti 1 ml škrobu RS až do oranžového

1 ml thiosíranu sodného 0, 1 mol/l VS odpovídá 14, 00 mg NaBiO3.

N, O-Bis(trimethylsilyl)acetamid R

C8H21NOSi2 Mr 203, 4 CAS 10416-59-8
Bezbarvá kapalina.

d20 20: asi 0, 83.

N, O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid R

C8H18F3NOSi2 Mr 257, 4 CAS 25561-30-2

BSTFA

Bezbarvá kapalina.

d20 20: asi 0, 97.

n20 D: asi 1, 38.

TV12mm: asi 40 °C.

Biuret R

C2H5N3O2 Mr 103, 1 CAS 108-19-0
Karbamoylmočovina

Bílé hygroskopické krystaly, dobře rozpustné ve vodě, mírně rozpustné v lihu 96%, velmi těžce rozpustné v etheru.

TT: 188 °C až 190 °C, za rozkladu.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Blokační roztok RS

Roztok kyseliny octové R 10% (V/V).

Boldin R

C19H23NO4 Mr 327, 3 CAS 476-70-0
1, 10-Dimethoxy-6aα-aporfin-2, 9-diol

Bílý krystalický prášek. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných roztocích kyselin.

[α]25 D: asi +127°; měří se roztok (1 g/l) v ethanolu R.

TT: asi 163 °C.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Boldo folium. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Stanovení obsahu. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) postupem uvedeným v článku Boldo folium za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 99, 0 % celkové plochy píků.

Borneol R

C10H18O Mi 154, 3 CAS 507-70-0
endo-2-Bornanol, endo-1, 7, 7-trimethylbicyklo[2, 2, 1]heptan-2-ol

Bezbarvé krystaly, snadno sublimující. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%n, v etheru

a etheru petrolejovém.

TT: asi 208 °C.

Chromatografie. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27). Na vrstvu silikagelu G R se nanese 10 μl roztoku (1 g/l) v toluenu R a vyvíjí se chloroformem R po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS (10 ml pro desku 200 mm x 200 mm) a zahřívá se 10 min při 100 °C až 105 °C. Na chromatogramu je pouze jedna hlavní skvrna.

Bornylacetat R

C12H20O2 Mr 196, 3 CAS 5655-61-8
endo-2-Bornylacetat

Bezbarvé krystaly nebo bezbarvá kapalina. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 28 °C.

Chromatografie. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27). Na vrstvu silikagelu G R se nanese 10 μl roztoku (2 g/l) v toluenu R a vyvíjí se chloroformem R po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS (10 ml pro desku 200 mm x 200 mm) a zahřívá se 10 min při 100 °C až 105 °C. Na chromatogramu je pouze jedna hlavní skvrna.

Brom R

Br2 Mr 159, 8 CAS 7726-95-6
Hnědočervená dýmající kapalina, je těžce rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 3, 1.

Brom RS

30 g bromu R a 30 g bromidu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

Bromeliny R

Koncentrát proteolytických enzymů získaný z Ananas comosus Merr. Nevýrazně žlutý prášek.

Účinnost. 1 g látky uvolní v průběhu 20 min asi 1, 2 g dusíku aminoskupiny z roztoku želatiny R při 45 °C a pH 4, 5.

CAS 37189-34-7

 

Bromeliny  RS

Roztok bromelinů R (10 g/l) ve směsi objemových dílů tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 5, 5 a roztoku chloridu sodného R (9 g/l) (1 + 9).

Bromičnan draselný R

KBrO3 Mr 167, 0 CAS 7758-01-2
Bílý zrnitý prášek nebo krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Bromid draselný R

Viz článek Kalii bromidum.

Při použití pro infračervenou absorpční spektrofotometrii (2.2.24) vyhovuje následujícímu požadavku.

2 mm silný výlisek látky předem sušené 1 h při 250 °C má téměř rovnou základní linii v oblasti při 4000 cm-1 až 620 cm-1. Nevykazuje žádné maximum absorpce vyšší než 0, 02 nad touto linií s výjimkou maxim při 3440 cm-1 a 1630 cm-1 (voda).

Bromid jodný R

IBr Mr 206, 8 CAS 7789-33-5

Modročerné nebo hnědočerné krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, v lihu 96%, v etheru a v kyselině octové ledové.

TV: asi 116 °C.

TT: asi 40 °C.

Uchovává se v chladu, chráněn před světlem.

Bromid jodný RS

20 g bromidu jodného R se rozpustí v kyselině octové ledové R a zředí se jí na 1000 ml. Uchovává se chráněn před světlem.

Bromid rtuťnatý R

HgBr2 Mr 360, 4 CAS 7789-47-1
Bílé nebo slabě žluté krystaly nebo krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Bromkyan RS

CAS 506-68-3
K bromové vodě R se přidává po kapkách za chlazení roztok thiokyanatanu amonného 0, 1 mol/l RS, dokud nezmizí žlutá barva. Připravuje se v čas potřeby.

Bromnan sodný RS

Za chlazení v ledové lázni se smíchá 20 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a 500 ml vody R, přidá se 5 ml bromu RS a pomalu se míchá do rozpuštění.

Připravuje se v čas potřeby.

Bromofos R

C8H8BrCl2O3PS Mr 366, 0 CAS 2104-96-3
Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

Bromofos-ethyl R

C10H12BrCl2O3PS Mr 394, 0 CAS 4824-78-6
Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

Bromová voda R

3 ml bromu R se třepou se 100 ml vody R do nasycení. Uchovává se nad přebytkem bromu R chráněna před světlem.

Bromová voda R1

0, 5 ml bromu R se třepe se 100 ml vody R.

Uchovává se chráněna před světlem a je použitelná nejdéle 1 týden.

5-Brom-2'-deoxyuridin R

C9H11BrN2O5 Mr 307, 1 CAS 59-14-3
5-Brom-1-(2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1H, 3H-pyrimidin-2, 4-dion

TT: asi 194 °C.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Idoxuridinum; nanáší se 5 μl roztoku 0, 25 g/l. Získaný chromatogram vykazuje jenom jednu hlavní skvrnu.

Brucin R

 

C23H26N2O4 . 2H2O Mr 430, 5 CAS 357-57-3
10, 11-Dimethoxystrychnin dihydrát

Bezbarvé krystaly těžce rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 178 °C.

1-Butanol R

C4H10O Mr 74, 1 CAS 71-36-3
n-Butanol

Čirá bezbarvá kapalina mísitelná s lihem 96%.

d20 20: asi 0, 81.

TV: 116 °C až 119 °C.

2-Butanol RI

C4H10O Mr 74, 1 CAS 78-92-2
Sek.butylalkohol

Obsahuje nejméně 99, 0 % C4H10O.

Čirá bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 0, 81.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 99 °C až 100 °C.

Stanovení obsahu. Stanoví se plynovou chromatografií za podmínek popsaných v článku Alcohol isopropylicus.

2-Butanon R

C4H8O Mr 72, 1 CAS 78-93-3
Ethylmethylketon

Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, velmi snadno rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96 % a s etherem.

d20 20: asi 0, 81.

TV: 79 °C až 80 °C.

Butansulfonan sodný R

C4H9NaO3S Mr 160, 2 CAS 2386-54-1
Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě.

TT: vyšší než 300 °C.

Butylacetat R

C6H12O2 Mr 116, 2 CAS 123-86-4
Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 0, 88.

n20 D: asi 1, 395.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 123 °C až 126 °C.

Butylacetat R1

C6H12O2

Mr 116, 2

Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 0, 883.

n20 D: asi 1, 395.

1-Butanol. Nejvýše 0, 2 %, stanoví se plynovou chromatografií.

N-butylformiat. Nejvýše 0, 1 %, stanoví se plynovou chromatografií.

N-butylpropionat. Nejvýše 0, 1 %.

 Voda. nejvýše 0, 1 %.

Stanovení obsahu. Nejméně 99, 5 % C6H12O2, stanoví se plynovou chromatografií.

Butylamin R

C4H11N Mr 73, 1

1-Aminobutan

Bezbarvá kapalina mísitelná s vodou, s lihem 96% a s etherem.

CAS 109-73-9

n20 D: asi 1, 401.

TV: asi 78 °C.

Předestilovaný se používá nejvýše 1 měsíc.

Butylparaben R

Viz článek Butylparabenum.

Butyrolakton R

C4H6O2 Mr 86, 1 CAS 96-48-0
Dihydro-2(3H)-furanon, γ-butyrolakton

Olejovitá kapalina, mísitelná s vodou, dobře rozpustná v methanolu a etheru.

n25 D: asi 1, 435.

TV: asi 204 °C.

Butylhydroxytoluen R

Viz článek Buylhydroxytoluenum.

Cefaëlindžhydrochlorid R

 

C28H40Cl2N2O4 . 7H2O  Mr 666 CAS 5884-43-5
7', 10, 11-Trimethoxy-6'-emetanol-dihydrochlorid heptahydrát

Bílý až nažloutlý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu a v lihu 96%.

[α]20 D asi +25°; měří se roztok 20 g/l.

Celiprololiumchlorid nečistota B R

C20H33N3O4  Mr 379, 5

N'-[3-Acetyl-4-(3-terc.butylamino-2-hydroxypropoxy)fenyl]-N-terc.butylmočovina

Obsahuje 99, 86 % C20H33N3O4.

Bílý krystalický prášek.

Celulosa pro chromatografií R

Jemný bílý homogenní prášek o průměrné velikostí částic menší než 30 μm.

CAS 9004-34-6
Příprava tenké vrstvy: 15 g se suspenduje ve 100 ml vody R, homogenizuje se 60 s v elektrickém mixéru a pečlivě a čistě se nanese vrstva o síle 0, 1 mm na desky za použití nanášecího zařízení. Suší se na vzduchu.

Celulosa pro chromatografií R1

Mikrokrystalická celulosa. Jemný bílý homogenní prášek o průměrné velikostí částic menší než 30 μm.

Příprava tenké vrstvy: 25 g se suspenduje v 90 ml vody R, homogenizuje se 60 s v elektrickém mixéru a pečlivě a čistě se nanese vrstva o síle 0, 1 mm na desky za použití nanášecího zařízení. Suší se na vzduchu.

Celulosa pro chromatografti F254 R

Mikrokrystalická celulosa F254. Jemný bílý homogenní prášek o průměrné velikostí částic menší než 30 μm s fluorescenčním indikátorem pro detekce při 254 nm.

Příprava tenké vrstvy: 25 g se suspenduje ve 100 ml vody R, homogenizuje se 60 s v elektrickém mixéru a pečlivě a čistě se nanese vrstva o síle 0, 1 mm na desky za použití nanášecího zařízení. Suší se na vzduchu.

Cetrimid R

Viz článek Cetrimidum.

Cetrimoniumbromid R

C19H42BrN Mr 364, 5 CAS 57-09-0
Hexadecyltrimethylamoniumbromid

Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 240 °C.

Cetylstearylalkohol R

Viz článek Alcohol cetylicus et stearylicus.

Cetylstearylsíran sodný R

Viz článek Natrii cetylo- et stearylosulfas.

Cineol R

C10H18O Mr 154, 3 CAS 470-82-6
Eukalyptol; 1, 8-epoxy-p-menthan

Bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a s etherem.

d20 20: 0, 922 až 0, 927.

n20 D: 1, 456 až 1, 459.

Teplota tuhnutí (2.2.18): 0 °C až 1 °C.

Destilační rozmezí (2.2.11): 174 °C až 177 °C.

Fenol. 1 g se třepe s 20 ml vody R. Po oddělení vrstev se k 10 ml vodné vrstvy přidá 0, 1 ml chloridu železitého RSl; nevznikne žádné fialové zbarvení.

Terpentýnový olej. 1 g se rozpustí v 5 ml roztoku lihu R 90% (V/V) a po kapkách se přidá čerstvě připravená bromová voda R. Po přidání nejvýše 0, 5 ml vznikne žluté zbarvení trvající 30 min.

Zbytek po odpaření. Nejvýše 0, 05 %. K 10, 0 ml se přidá 25 ml vody R, odpaří se na vodní lázni a zbytek se vysuší do konstantní hmotnosti při 100 °C až 105 °C.

Při použití v plynové chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatogra%e (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % z celkové plochy píků.

Cinchonidin R

C19H22N2O Mr 294, 4 CAS 485-71-2
(8S, 9R)-9-Cinchonanol

Bílý krystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě a v etheru petrolejovém, dobře rozpustný v lihu 96%, těžce rozpustný v etheru.

[α]20 D: -105° až-110°; měří se roztok (50, 0 g/l) v lihu 96% R.

TT: asi 208 °C, za rozkladu.

Uchovává se chráněn před světlem.

Cinchonin R

C19H22N2O Mr 294, 4 CAS 118-10-5
(8R, 9S)-9-Cinchonanol

Bílý krystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96% a v methanolu, těžce rozpustný v etheru.

[α]20 D: +225° až +230°; měří se roztok (50 g/l) v lihu 96% R.

TT: asi 263 °C.

Uchovává se chráněn před světlem.

Cinnamaldehyd R

C9H8O Mr 132, 1 CAS 104-55-2
3-Fenyl-2-propenal, skořicový aldehyd

Nažloutlá až zelenavě žlutá olejovitá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, velmi snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: 1, 048 až 1, 051.

n20 D: asi 1, 620.

Uchovává se v chladu, chráněn před světlem.

trans-Cinnamaldehyd R

C9H8O Mr 132, 2 CAS 14371-10-9
(E)-3-Fenylprop-2-enal

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Cinnamomi etheroleum. Obsahuje nejméně 99, 0 %, počítáno metodou normalizace.

Cinnamylacetat R

C11H12O2 Mr 176, 2 CAS 103-54-8
3-Fenylprop-2-en-1-ylacetat

n20 D: asi 1, 542.

TV: asi 262 °C.

Při použití pro plynovou chromatografri vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Cinnamomi etheroleum. Obsahuje nejméně 99, 0 %, počítáno metodou normalizace.

Cín R

Sn Ar 118, 7 CAS 7440-31-5

Stříbrobílá zrna rozpustná v kyselině chlorovodíkové za vývoje vodíku.

Arsen (2.4.2). 0, 1 g vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (10 μg/g).

Citral R

C10H16O Mr 152, 2 CAS 5392-40-5
Směs (2E)- a (2Z)-3, 7-Dimethyl-2, 6-oktadienalu

Světle žlutá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%, etherem a glycerolem.

Chromatografie. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF254R. Na vrstvu se nanese 10 μl roztoku (1 g/l) v toluenu R. Chromatogram se vyvíjí směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (15 + 85) po dráze 15 cm. Vrstva se nechá vysušit na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Citronan draselný R

Viz článek Kalii citras.

Citronan měďnatý RS

25 g síranu měďnatého R, 50 g kyseliny citronové R a 144 g uhličitanu sodného bezvodého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000 ml.

Citronan mědnatý RS1

25 g síranu měďnatého R, 50 g kyseliny citronové R a 144 g uhličitanu sodného bezvodého R se rozpustí ve vodě R a zředí se vodou R na 1000 ml. Roztok se upraví tak, aby vyhověl následujícím požadavkům:

a) Ke 25, 0 ml se přidají 3 g jodidu draselného R a potom se opatrně, v malých dávkách, přidá 25 ml roztoku kyseliny sírové R (25%). Titruje se thiosíranem sodným 0, 1 mol/l VS za použití 0, 5 ml škrobu RS jako indikátoru před koncem titrace. Při této titraci se spotřebuje 24, 5 ml až 25, 5 ml thiosíranu sodného 0, 1 mol/l VS.

b) 10, 0 ml se zředí vodou R na 100, 0 ml a promíchá se. K 10, 0 ml tohoto roztoku se přidá 25, 0 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l VS a zahřívá se 1 h na vodní lázni. Ochladí se, doplní se na původní objem vodou R a titruje se hydroxidem sodným 0, 1 mol/l VS za použití 0, 1 ml fenolftaleinu RS1 jako indikátoru. Při této titraci se spotřebuje 5, 7 ml až 6, 3 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l VS.

c) 10, 0 ml se zředí vodou R na 100, 0 ml a promíchá se. 10, 0 ml tohoto roztoku se titruje kyselinou chlorovodíkovou 0, 1 mol/l VS za použití 0, 1 ml fenolfraleinu RS1 jako indikátoru. Při této titraci se spotřebuje 6, 0 ml až 7, 5 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l VS.

Citronan sodný R

Viz článek Natrii citras dihydricus.

Citronellal R

C10H18O Mr 154, 3 CAS 106-23-0
(±)-3, 7-Dimethyl-6-oktenal

Velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v alkoholech.

d20 20: 0, 848 až 0, 856.

n20 D: asi 1, 446.

[α]25 D asi +11, 50°.

Citropten R

C11H10O4 Mr 206, 2 CAS 487-06-9
Limettin; 5, 7-dimethoxykumarin

Jehličkovité krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, etheru a etheru petrolejovém, snadno rozpustné v acetonu a v lihu 96%.

TT: asi 145 °C.

Chromatografie. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27). Na vrstvu silikagelu GF254 R se nanese 10 μl roztoku (1 g/l) v toluenu R a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (15 + 85) po dráze 15 cm. Vrstva se nechá usušit na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Cyhalothrin R

C23H19ClF3NO3 Mr 449, 9 CAS 91465-08-6].

TV:187 °C až 190 °C.

TT: asi 49 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Cyklohexan R

C6H12 Mr 84, 2 CAS 110-82-7
Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s organickými rozpouštědly.

d20 20: asi 0, 78.

TV: asi 80, 5 °C.

Při použití ve spektrofotometrii vyhovuje následujícím dodatečným požadavkům:

Transmitance (2.2.25): nejméně 45 % při 220 nm,

nejméně 70 % při 235 nm,

nejméně 90 % při 240 nm,

nejméně 98 % při 250 nm;

měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

Cyklohexan R1

Vyhovuje požadavkům předepsaným pro Cyklohexan R a následujícímu požadavku:

Fluorescence měřená při 460 nm za budícího záření při 365 nm není intenzívnější než fluorescence roztoku obsahujícího chinin R (0, 002 μg/ml) v kyselině sírové 0, 05 mol/l RS.

Cyklohexylamin R

C6H13N Mr 99, 2 CAS 108-91-8
Bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s běžnými organickými rozpouštědly.

n20 D: asi 1, 460.

TV: 134 °C až 135 °C.

p-Cymen R

C10H14 Mr 134, 2 CAS 99-87-6
1-Isopropyl-4-methylbenzen

Bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: 0, 858.

n20 D: asi 1, 4895.

TV: 175 °C až 178 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografle (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum.

Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

Plocha hlavního píku je nejméně 96, 0 % plochy všech získaných píků na chromatogramu.

Cypermethrin R

C22H19Cl2NO3 Mr 416, 3 CAS 52315-07-8

TV:170 °C až 195 °C.

TT: 60 °C až 80 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 μg/pl v cyklohexanu).

L-Cystein R

CH~NOZS Mr 121, 1 CAS 52-90-4
Prášek, snadno rozpustný ve vodě, v lihu 96% a v kyselině octové, prakticky nerozpustný v acetonu.

Cysteiniumchlorid R

Viz článek Cysteini hydrochloridum.

Strana 3841

L-Cystin R

C6H12N2O4S2 Mr 240, 3 CAS 56-89-3
Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů. Rozkládá se při 250 °C.

[α20 D]: -218° až-224°; měří se v kyselině chlorovodíkové 1 mol/l RS.

Čerň amido 10B R

C22H14N6Na2O9S2 Mr 616, 5 CAS 1064-48-8
Colour Index 20470, Schultz 299

Disodná sůl kyseliny 4-amido-5-hydroxy-3-(4-nitrofenylazo)-6-fenylazo-2, 7-naftalendisulfonové

Tmavě hnědý až černý prášek, mírně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Čerň amido 10B RS

Roztok černě amido 10B R (5 g/l) ve směsi objemových dílů kyseliny octové R a methanolu R (10 + 90).

Čerň brilantní BN R

C28H18N3Na4O14S4 Mr 868, 7 CAS 2519-30-4
Colour Index 28 440, Čerň BN, Nigrum BN

Tetrasodná sůl kyseliny 2-[4-(4-sulfofenylazo)-7-sulfo-l-naftylazo]-1-hydroxy-7-acetamidonaftalen-3, 5-disulfonové

Čerň eriochromová T R

C20H12N3NaO7S Mr 461, 4 CAS 1787-61-7
Colour Index 14645, Schultz 241

Sodná sůl kyseliny 1-(1-hydroxy-2-naftylazo)-6-nitro-2-naftol-4-sulfonové Hnědočerný prášek, dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem.

Čerň eriochromová T s chloridem sodným R

Smíchá se 1 g černě eriochromové T R s 99 g chloridu sodného R.

Zkouška citlivosti. 50 mg se rozpustí ve 100 ml vody R. Roztok je hnědofialový. Po přidání 0, 3 ml amoniaku zředěného RSl roztok zmodrá. Po následujícím přidání 0, 1 ml roztoku síranu hořečnatého R (10, 0 g/l) roztok zfialoví. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem.

Červeň bromkresolová R

C21H16Br2O5S Mr 540, 2 CAS 115-40-2

3, 3'-Dibroom-o-kresolsulfonftalein;4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3-yliden)bis(2-brom-6-methylfenol)-S, S-dioxid

Narůžovělý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

Červeň bromkresolová RS

50 mg červeně bromkresolové R se rozpustí ve směsi 0, 92 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 20 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 0, 2 ml zkoušeného roztoku se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R a 0, 05 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS; roztok je modrofialový. Ke změně zbarvení na žluté se spotřebuje nejvýše 0, 2 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 02 mol/l VS.

Barevný přechod. pH 5, 2 (žlutá) až 6, 8 (modrofialová).

Červeň fenolová R

Viz článek Phenolsulfonphthaleinum.

Červeň fenolová RS

0, 1 g červeně fenolové R se rozpustí ve směsi 2, 82 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 20 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 0, 1 ml zkoušeného roztoku se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R. Roztok je žlutý a přidáním nejvýše 0, 1 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS vznikne červenofialové zbarvení.

Barevný přechod: pH 6, 8 (žlutá) až pH 8, 4 (červenofialová).

Červeň fenolová RS2

Roztok I. 33 mg červeně fenolové R se rozpustí v 1, 5 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 100 ml.

Roztok II. 25 mg síranu amonného R se rozpustí v 235 ml vody R, přidá se 105 ml hydroxidu sodného zředěného RS a 135 ml kyseliny octové zředěné RS.

25 ml roztoku I se přidá k roztoku II. V případě potřeby se upraví pH na hodnotu 4, 7.

Červeň fenolová RS3

Roztok I. 33 mg červeně fenolové R se rozpustí v 1, 5 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 50 ml.

Roztok II. 50 mg síranu amonného R se rozpustí v 235 ml vody R; přidá se 105 ml hydroxidu sodného zředěného RS a 135 ml kyseliny octové zředěné RS.

25 ml roztoku I se přidá k roztoku II. V případě potřeby se upraví pH směsi na hodnotu 4, 7.

Červeň chinaldinová R

C21H23IN2 Mr 430, 3 CAS 117-92-0
2-{ 2-[4-(Dimethylamino)fenyl]vinylen }-1-ethylchinoliniumjodid

Tmavě modročerný prášek, mírně rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

Červeň chinaldinová RS

0, 1 g červeně chinaldinové R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100, 0 ml.

Barevný přechod. pH 1, 4 (bezbarvá) do pH 3, 2 (červená).

Červeň Kongo R

C32H22N6Na2O6S2 Mr 697 CAS 573-58-0
Colour Index 22120, Schultz 360

Disodná sůl 3, 3'-{[1, 1'-bifenyl]-4, 4'-diylbis(azo)}bis(4-amino-1-naftalensulfonové kyseliny)

Červenohnědý prášek, dobře rozpustný ve vodě.

Červeň Kongo RS

0, 1 g červeně Kongo R se rozpustí ve směsi 20 ml lihu 96% R a vody R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 0, 2 ml zkoušeného roztoku se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R a 0, 3 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l VS. Roztok je modrý a přidáním nejvýše 0, 3 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l VS vznikne růžové zbarvení.

Barevný přechod: pH 3, 0 (modrá) až pH 5, 0 (růžová).

Červeň Kongo-fibrin R

Promytý fibrin rozřezaný na malé kousky se vloží do roztoku červeně Kongo R (20 g/l) v roztoku lihu R 90% (V/V) a nechá se stát přes noc. Filtruje se, fibrin se promyje vodou R a uchovává se v etheru R.

Červeň kresolová R

C21H18O5S Mr 382, 4 CAS 1733-12-6
o-Kresolsulfonftalein; 4, 4'-(3H-2, 1-benzoxathiol-3-yliden)bis(2-methylfenol)-S, S-dioxid

Červenohnědý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

Červeň kresolová RS

0, 1 g červeně kresolové R se rozpustí ve směsi 2, 65 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 20 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 0, 1 ml zkoušeného roztoku se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R a 0, 15 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS. Zbarvení roztoku je purpurově červené a přidáním nejvýše 0, 15 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 02 mol/l VS se změní na žluté.

Barevný přechod. pH 7, 0 (žlutá) až pH 8, 6 (červená).

Červeň methylová R

C15H15N3O2 Mr 269, 3 CAS 493-52-7
Colour Index 13020, Schultz 250

Methylčerveň, kyselina 4'-dimethylaminoazobenzen-2-karboxylová

Tmavočervený prášek nebo fialové krystaly. Je prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%.

Červen methylová RS

50 mg červeně methylové R se rozpustí ve směsi 1, 86 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 50 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. Směs 0, 1 ml zkoušeného roztoku a 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R a 0, 05 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 02 mol/l VS se zbarví červeně a přidáním nejvýše 0, 1 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS zežloutne.

Barevný přechod. pH 4, 4 (červená) až pH 6, 0 (žlutá).

Červeň methylová směrný indikátor RS

0, 1 g červeně methylové R a 50 mg modře methylenové R se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100 ml.

Barevný přechod. pH 5, 2 (červenofialová) až 5, 6 (zelená).

Červeň pravá B R

C17H13N3O9S2 Mr 467, 4 CAS 56315-29-8
Colour Index 37125, Schultz 155

2-Methoxy-4-nitrobenzendiazoniová sůl kyseliny 1, 5-naftalendisulfonové

Oranžovožlutý prášek, dobře rozpustný ve vodě a těžce rozpustný v lihu 96%. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem, při teplotě 2 °C až 8 °C.

Červeň rutheniová R

Cl6H42N14O2Ru3 . 4H2 Mr 858 CAS 11103-72-3
Hnědočervený prášek, dobře rozpustný ve vodě.

Červeň rutheniová RS

80 mg červeně rutheniové R se rozpustí ve 100 ml octanu olovnatého RS.

Červeň sudanová G R

C17H14N2O2 Mr 278, 3

Colour Index 12150, Schultz 149

2-Hydroxy- l-[(2-methoxyfenyl)azo] naftalen

Červenohnědý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě.

Chromatografie (2.2.27). Provede se tenkovrstvá chromatografie za použití vrstvy silikagelu G R. Nanáší se 10 μl roztoku (0, 1 g/l) v dichlormethanu R a vyvíjí se po dráze 10 cm stejným rozpouštědlem. Chromatogram vykazuje jen jednu hlavní skvrnu.

Danthron R

C14H8O4 Mr 240, 2 CA5 117-10-2

1, 8-Dihydroxyanthrachinon

Oranžový krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů. Rozkládá se při 250 °C.

TT: asi 195 °C.

Při použití pro stanovení obsahu seskviterpenových kyselin v článku Valerianae radix vyhovuje následujícím dodatečným požadavkům:

A1% 1cm: 355 až 378, měří se při 500 nm v hydroxidu draselném 1 mol/l RS.

Stanovení obsahu. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) za podmínek uvedených v článku Valerianae radix o koncentraci porovnávacího roztoku. Obsahuje nejméně 95 % danthronu, počítáno metodou normalizace.

o, p'-DDD R

C14H10Cl4 Mr 320, 0 CAS 53-19-0
1-(2-Chlorfenyl)-1-(4-chlorfenyl)-2, 2-dichlorethan

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

p p'-DDD R

C14H10Cl4 Mr 320, 0 CAS 72-54-8
1, 1-Bis(4-chlorfenyl)-2, 2-dichlorethan

TV: asi 193 °C.

TT: asi 109 °C

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

o, p'-DDE R

C14H8Cl4 Mr 318, 0 CAS 3424-82-6
1-(2-Chlorfenyl)-1-(4-chlorfenyl)-2, 2-dichlorethylen

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

p p'-DDE R

C14H8Cl4 Mr 318, 0 CAS 72-55-9
1, 1-Bis(4-chlorfenyl)-2, 2-dichlorethylen

TV: 316 °C až 317 °C.

TT: 88 °C až 89 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

o, p'-DDT R

C14H9Cl5 Mr 354, 5 CAS 789-02-6
1-(2-Chlorfeny I )-1-(4-chlorfenyl)-2, 2, 2-trichlorethan

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

p, p'-DDT R

C14H9Cl5 Mr 354, 5 CAS 50-29-3
1, 1-Bis(4-chlorfenyl)-2, 2, 2-trichlorethan

TV: asi 260 °C.

TT: 108 °C až 109 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Dekan R

C10H22 Mr 142, 3 CAS 124-18-5
Bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě.

n20 D: asi 1, 411.

TV: asi 174 °C.

Dekanol R

C10H22O Mr 158, 3 CAS 112-30-1
n-Decylalkohol

Viskózní kapalina, tuhnoucí při asi 6 °C, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a etheru.

n20 D: asi 1, 436.

TV: asi 230 °C.

Dekansulfonan sodný R

C10H21NaO3S Mr 244, 3 CAS 13419-61-9
Krystalický prášek nebo bílé či téměř bílé šupinky. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu.

Deltamethrin R

C22H19Br2NO3 Mr 505, 2 CAS 52918-63-5

TV: asi 300 °C.

TT: asi 98 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

2'-Deoxyuridin R

C9H12N2O5 MT 228, 2 CAS 951-78-0
1-(2-Deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-1H, 3H-pyrimidin-2, 4-dion

TT: asi 165 °C.

Chromatografie. Provede se tenkovrstvá chromatografie za podmínek uvedených v článku Idoxuridinum. Nanáší se 5 μl roztoku (0, 25 g/l). Získaný chromatogram vykazuje jen jednu hlavní skvrnu.

Deska s vrstvou silikagelu pro TLC R

Skleněná, kovová nebo plastová podložka, která je potažená vrstvou silikagelu vhodné tloušťky a velikostí částic [obvykle 2 μm až 10 um pro desky používané pro vysoce účinnou tenkovrstvou chromatografii (HPTLC) a 5 μm až 40 μm pro desky používané při normální tenkovrstvé chromatografii (TLC)]. V případě potřeby je velikost částic uvedena za názvem zkoumadla použitého ve Zkoušce na čistotu, kde se použije.

Vrstva může obsahovat organické pojivo.

Chromatografické dělení. Na vrstvu se nanese přiměřený objem (10 μl v tenkovrstvé chromatografii a 1 μl až 2 μl ve vysoce účinné tenkovrstvé chromatografii) roztoku pro test způsobilosti TLCRS. Vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R a toluenu R (20 + 80) po dráze dlouhé 2/3 výšky desky. Deska vyhovuje, jestliže na chromatogramu jsou viditelné čtyři zřetelně oddělené skvrny: skvrna zeleně bromkresolové s hodnotou RF menší než 0, 15; skvrna oranže methylové s hodnotou RF v rozmezí 0, 1 až 0, 25; skvrna červeně methylové s hodnotou RF v rozmezí 0, 35 až 0, 55 a skvrna červeně sudanové G s hodnotou RF v rozmezí 0, 75 až 0, 98.

Deska s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R

Vyhovuje požadavkům, které jsou uvedeny v odstavci Deska s vrstvou silikagelu pro TLC R s následující modifikací: Obsahuje fluorescenční indikátor pro detekci při 254 nm.

Zhášení fluorescence. Odděleně se nanese na vrstvu pět bodů zvětšujících se objemů (1 μl až 10 μl pro normální TLC desky a 0, 2 μl až 2 μl pro desky HPTLC) roztoku kyseliny benzoové R (1 g/l) ve směsi objemových dílů ethanolu R a cyklohexanu R (15 + 85). Vyvíjí se po dráze dlouhé přes polovinu výšky desky stejnou směsí rozpouštědel. Po odpaření rozpouštědel se

pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Na deskách pro normální TLC jsou tmavé skvrny kyseliny benzoové na fluoreskujícím pozadí přibližně ve středu chromatogramu pro množství 2 μg a větší. Na deskách pro HPTLC jsou tmavé skvrny kyseliny benzoové na fluoreskujícím pozadí přibližně ve středu chromatogramu pro množství 0, 2 μg a větší.

Deska s vrstvou silikagelu GF254 pro TLC R

Vyhovuje požadavkům, které jsou uvedeny v odstavci Deska s vrstvou silikagelu pro TLC R s následující modifikací:

Obsahuje hemihydrát síranu vápenatého jako pojivo a fluorescenční indikátor pro detekci při 254 nm.

Zhášení fluorescence. Vyhovuje zkoušce předepsané pro desku s vrstvou silikagelu F254 pro TLC R.

Deska s vrstvou silikagelu G pro TLC R

Vyhovuje požadavkům, které jsou uvedeny v odstavci Deska s vrstvou silikagelu pro TLC R s následující modifikací:

Obsahuje hemihydrát síranu vápenatého jako pojivo.

Deska s vrstvou silikagelu silanizovaného pro TLC R

Skleněná, kovová nebo plastová podložka, která je potažená vrstvou silanizovaného silikagelu vhodné tloušťky a velikostí částic [obvykle 2 μm až 10 μm pro desky používané pro vysoce účinnou tenkovrstvou chromatografii (HPTLC) a 5 μm až 40 um pro desky používané při normální tenkovrstvé chromatografii (TLC)]. V případě potřeby je velikost částic uvedena za názvem zkoumadla použitého ve Zkoušce na čistotu, kde se použije.

Vrstva může obsahovat organické pojivo.

Chromatografické dělení. Do 250ml kuželové baňky se převede po 0, 1 g methyllauratu R, methylmyristatu R, methylpalmitatu R a methylstearatu R. Přidá se 40 ml hydroxidu draselného v lihu RS a zahřívá se 1 h pod zpětným chladičem na vodní lázni. Ochladí se, roztok se převede do dělicí nálevky pomocí 100 ml vody R, okyselí se kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS (pH 2 až 3) a třikrát se vytřepe pokaždé s 10 ml dichlormethanu R. Spojené dichlormethanové extrakty se vysuší nad síranem sodným bezvodým R, zfiltrují se a odpaří se do sucha na vodní lázni. Zbytek se rozpustí v 50 ml dichlormethanu R. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu silanizovaného pro TLC R. Nanese se vhodné množství (asi 10 μl pro normální TLC desky a asi 1 μl až 2 μl pro HPTLC desky) dichlormethanového roztoku na každý ze tří oddělených bodů. Vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové ledové R, vody R a dioxanu R (10 + 25 + 65) po dráze dlouhé 2/3 výšky desky. Deska se suší 30 min při 120 °C, deska se nechá vychladnout, vrstva se postříká roztokem kyseliny fosfomolybdenové R (35 g/l) v 2-propanolu R a zahřívá se při 150 °C do objevení skvrn. Potom se vystaví působení par amoniaku do vybělení pozadí. Na chromatogramu jsou čtyři zřetelně oddělené a dobře vymezené skvrny.

Deska s vrstvou silikagelu F254 silanizovaného pro TLC R

Vyhovuje požadavkům, které jsou uvedeny v odstavci Deska s vrstvou silikagelu silanizovaného pro TLC R s následující modifikací:

Obsahuje fluorescenční indikátor pro detekci při 254 nm.

Deuteriumoxid R

2H2 Mr 20, 03 CAS 7789-20-0
Těžká voda

Stupeň deuterizace je nejméně 99, 7 %.

d20 20: asi 1, 11.

n20 D: asi 1, 328.

TV: asi 101 °C.

Deuterizovaná kyselina octová R

C22H4O2 Mr 64, 1 CAS 1186-52-3
Kyselina tetradeuterooctová; kyselina-d octová-d3

Stupeň deuterizace je nejméně 99, 7 %.

d20 20: asi 1, 12.

n20 D: asi 1, 368.

TV: asi 115 °C.

TT: asi 16 °C.

Deuterizovaný aceton R

C23H6O Mr 64, 1 CAS 666-52-4
(2H6)-Aceton; aceton-d6

Stupeň deuterizace je nejméně 99, 5 %.

Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, s dimethylformamidem, s ethanolem, s etherem a s methanolem.

d20 20: asi 0, 87.

n20 D: asi 1, 357.

TV: asi 55 °C.

Voda a deuteriumoxid. Nejvýše 0, 1 %.

Deuterizovaný dimethylsulfoxid R

C22H6OS Mr 84, 2 CAS 2206-27-1
(2H6)-Dimethylsulfoxid; dimethylsulfoxid-d6

Stupeň deuterizace je nejméně 99, 8 %.

Velmi hygroskopická, viskózní, prakticky bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, v acetonu, v ethanolu a v etheru.

d20 20:asi 1, 18.

TT: asi 20 °C.

Voda a deuteriumoxid: Nejvýše 0, 1 %.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Deuterizovaný chloroform R

C2HCl3 Mr 120, 4 CAS 865-49-6
(2H)-Chloroform; chloroform-d

Stupeň deuterizace je nejméně 99, 7 %.

Čirá bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s acetonem, s lihem 96% a s etherem. Látka může být stabilizována pomocí stříbrné fólie.

d20 20: asi 1, 51.

n20 D: asi 1, 445.

TV: asi 60 °C.

Voda a deuteriumoxid. Nejvýše 0, 05 %.

Deuterizovaný methanol R

C2H4O Mr 36, 1 CAS 811-98-3
(2H)-Methanol; methanol-d; tetradeuteromethanol

Stupeň deuterizace je nejméně 99, 8 %.

Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, lihem 96% a dichlormethanem.

d20 20: asi 0, 888.

n20 D: asi 1, 326.

TV: 65, 4 °C.

Dextran síťovaný pro chromatografii R2

Síťovaný dextran ve formě kuliček vhodný k dělení peptidů a bílkovin o relativní molekulové hmotnosti 15 . 102 až 30 . 103. Vysušená forma má průměr kuliček 20 μm až 80 μm.

Dextran síťovaný pro chromatografii R3

Síťovaný dextran ve formě kuliček vhodný pro dělení peptidů a bílkovin s relativní molekulovou hmotností 4 .103 až 15 .104. Vysušená forma má průměr kuliček 40 μm až 120 μm.

3, 3'-Diamoniumbenzidiniumtetrachlorid R

C12H18Cl4N4 . 2H2 Mr 396, 1 CAS 7411-49-6
3, 3', 4, 4'-Bifenyltetramin

Většinou bílý nebo slabě růžový prášek, dobře rozpustný ve vodě.

TT: asi 280 °C, za rozkladu.

Diazinon R

C12H21N2O3PS Mr 304, 3 CAS 333-41-5
TV: asi 306 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

Dibutylamin R

C8H19N Mr 129, 3 CAS 111-92-2
N-Butylbutan-1-amin

Bezbarvá kapalina.

n20 D: asi 1, 417.

TV: asi 159 °C.

Dibutylether R

C8H18O Mr 130, 2 CAS 142-96-1
Bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a s etherem.

d20 20: asi 0, 77.

n20 D: asi 1, 399.

Jestliže látka nevyhovuje zkoušce na peroxidy, nedestiluje se.

Peroxidy. 8 ml škrobu s jodidem draselným RS se přenese do skleněného uzavíratelného válce o objemu 12 ml a o průměru 1, 5 cm. Zcela se naplní zkoušenou látkou, silně se protřepe a nechá se stát 30 min chráněn před světlem; nevznikne žádné zbarvení.

Název a koncentrace přidané stabilizační látky se uvedou v označení na obalu.

Dibutylftalat R

C16H22O4 Mr 278, 3 CAS 84-74-2
Dibutylbenzen-1, 2-dikarboxylat

Čirá bezbarvá nebo slabě zbarvená olejovitá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s acetonem, s lihem 96% a s etherem.

d20 20: 1, 043 až 1, 048.

n20 D: 1, 490 až 1, 495.

Dicyklohexylamin R

C12H23N Mr 181, 3 CAS 101-83-7
N, N-Dicyklohexylamin

Bezbarvá kapalina, mírně rozpustná ve vodě, mísitelná s většinou běžných organických rozpouštědel.

n20 D: asi 1, 484.

TV: asi 256 °C.

Teplota tuhnutí (2.2.18): 0 °C až 1 °C.

Dicyklohexylmočovina R

C13H24N2O Mr 224, 4

1, 3-Dicyklohexylmočovina

Bílý krystalický prášek.

TT: asi 232 °C.

Dieldrin R

C12H8Cl6O Mr 380, 9 CAS 2387-23-7

CAS 60-57-1

TV: asi 385 °C.

TT: asi 176 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Diethanolamin R

C4H11NO2 Mr 105, 1 CAS 111-42-2
2, 2'-Iminobisethanol

Čirá viskózní, slabě žlutá kapalina, nebo rozplývající se krystaly, které tají při asi 28 °C, velmi snadno rozpustná ve vodě, v acetonu a v methanolu.

Hodnota pH (2.2.3): 10, 0 až 11, 5; měří se roztok 50 g/l.

d20 20: asi 1, 09.

Při použiti pro stanovení alkalické fosfatasy vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Ethanolamin. Nejvýše 1, 0 %. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28) za použití propanolaminu R jako vnitřního standardu.

Roztok vnitřního standardu. 1, 00 g propanolaminu R se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10, 0 ml.

Zkoušený roztok (a). 5, 00 g se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10, 0 ml.

Zkoušený roztok (b). 5, 00 g se rozpustí v acetonu R, přidá se 1, 0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se jím na 10, 0 ml.

Porovnávací roztoky. 0, 50 g ethanolaminu R se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10, 0 ml. K 0, 5 ml, 1, 0 ml a 2, 0 ml tohoto roztoku se přidá po 1, 0 ml roztoku vnitřního standardu a zředí se acetonem R na 10, 0 ml.

Chromatografcký postup se obvykle provádí za použití:

- kolony délky 1 m a vnitřního průměru 4 mm naplněné difenylfenylenoxid-polymerem R (180 μm až 250 μm),

- dusíku pro chromatografii R jako nosného plynu s průtokovou rychlostí 40 ml/min,

- plamenoionizačního detektoru.

Teplota kolony se udržuje nejdříve 3 min na 125 °C, potom při nárůstu 12 °C/min na 300 °C, teplota nástřikového prostoru na 250 °C a detektoru na 280 °C.

Nastříkne se 1 μl každého zkoušeného roztoku a 1 μl každého porovnávacího roztoku.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Diethoxytetrahydrofuran R

C8H16O3 Mr 160, 2 CAS 3320-90-9
2, 5-Diethoxytetrahydrofuran, směs cis a trans izomerů

Čirá bezbarvá nebo slabě nažloutlá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%, v etheru a ve většině organických rozpouštědel.

d20 20: asi 0, 98.

n20 D: asi 1, 418.

Diethylamin R

C4H11N M, 73, 1 CAS 109-89-7
Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, silně alkalická, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

d20 20: asi 0, 71.

TV: asi 55 °C.

2-Diethylaminoethylamin R

Viz odstavec N, N-Diethylethylendiamin R.

N, N-Diethylethylendiamin R

C6H16N2 Mr 116, 2 CAS 100-36-7
N, N-Diethylethan-1, 2-diamin

Bezbarvá nebo světle žlutá olejovitá kapalina, silného amoniakálního pachu, dráždící pokožku, oči a sliznice.

d20 20: 0, 827.

TV: 145 °C až 147 °C.

Obsahuje nejméně 98, 0 % C6H16N2.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1, 0 %;stanoví se s 0, 500 g zkoušené látky.

Diethylaminoethyldextran R

Aniontoměničová pryskyřice ve formě hydrochloridu. Je to prášek tvořící s vodou gel.

CAS 91-66-7

N, N-Diethylanilin R

C10H15N, Mr 149, 2 CAS 91-66-7

d20 20: asi 0, 938.

TV: asi 217 °C.

TT: asi -38 °C.

Diethyldithiokarbaminan sodný R

C5H10NNaS2 . 3H2 Mr 225, 3 CAS 20624-25-3
Bílé nebo bezbarvé krystaly, snadno rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96%. Vodný roztok je bezbarvý.

Diethyldithiokarbaminan stříbrný R

C5H10AgNS2 Mr 256, 1 CAS 1470-61-7
Světle žlutý nebo šedožlutý prášek, je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v pyridinu. Látku je možno připravit následovně: 1, 7 g dusičnanu stříbrného R se rozpustí ve 100 ml vody R (roztok I). 2, 3 g diethyldithiokarbaminanu sodného R se rozpustí ve 100 ml vody R (roztok II). Oba roztoky se ochladí na 10 °C a za míchání se smíchají. Vzniklá žlutá sraženina se převede na filtr ze slinutého skla, promyje se 200 ml studené vody R a 2 h až 3 h se suší ve vakuu.

Látka je použitelná, jestliže není zbarvená a nevykazuje silný pach.

Diethylenglykol R

C4H10O3 Mr 106, 1 CAS 111-46-6
2, 2'-Oxybisethanol

Obsahuje nejméně 99, 5 % C4H10O3.

Čirá bezbarvá hygroskopická kapalina, mísitelná s vodou, acetonem a lihem 96%.

d20 20: asi 1, 118.

n20 D: asi 1, 447.

TV: 244 °C až 246 °C.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Diethylfenylendlamoniumsulfat R

C10H18N2O4S Mr 262, 3 CAS 6283-63-2
N, N'-Diethyl-p-fenylendiamoniumsulfat

Bílý nebo slabě žlutý prášek, dobře rozpustný ve vodě.

TT: asi 185 °C, za rozkladu.

Uchovává se chráněn před světlem.

Diethylfenylendiamoniumsulfat RS

K 250 ml vody R se přidají 2 ml kyseliny sírové R a 25 ml edetanu disodného 0, 02 mol/l RS. V tomto roztoku se rozpustí 1, 1 g diethylfenylendiamoniumsulfatu R a zředí se vodou R na 1000 ml.

Uchovává se chráněn před světlem a teplem a je použitelný 1 měsíc. Může se použít jen bezbarvý roztok.

Difenylamin R

C12H11N Mr 169, 2 CAS 122-39-4
Bílé krystaly, těžce rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96%.

TT: asi 55 °C.

Uchovává se chráněn před světlem.

Difenylamin RS

Roztok (1 g/l) v kyselině sírové R.

Uchovává se chráněn před světlem.

Difenylamin RS1

Roztok (10 g/l) v kyselině sírové R. Roztok je bezbarvý.

Difenylamin RS2

1 g difenylaminu R se rozpustí ve 100 ml kyseliny octové ledové R a přidá se 2, 75 ml kyseliny sírové R. Připravuje se v čas potřeby.

Difenylanthracen R

C26H18 Mr 330, 4 CAS 1499-10-1
9, 10-Difenylanthracen

Nažloutlý až žlutý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v etheru.

TT: asi 248 °C.

Difenylbenzidin R

C24H20N2 Mr 336, 4 CAS 531-91-9
N, N'-Difenylbenzidin; N, N'-difenylbifenyl-4, 4'-diamin

Bílý nebo světle šedý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v acetonu a v lihu 96%.

TT: asi 248 °C.

Dusičnany. 8 mg se rozpustí v chlazené směsi 45 ml kyseliny sírové prosté dusičnanů R a 5 ml vody R. Roztok je bezbarvý nebo velmi slabě modrý.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %.

Uchovává se chráněn před světlem.

Difenylboryloxyethylamin R

C14H16BNO Mr 225, 1 CAS 524-95-8
Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek, dobře rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný ve vodě.

TT: asi 193 °C.

Difenylfenylenoxid polymer R

Poly(2, 6-difenyl-p-fenyloxid)

Bílé nebo téměř bílé porézní kuličky. Velikost kuliček je uvedena za názvem zkoumadla v příslušné zkoušce.

Difenylkarbazod R

C13H14N4O Mr 242, 3 CAS 140-22-7
1, 5-Difenylkarbonohydrazid

Bílý krystalický prášek, který na vzduchu postupně růžoví. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu, v lihu 96% a v kyselině octové ledové.

TT: asi 170 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %.

Uchovává se chráněn před světlem.

Difenylkarbazod RS

0, 2 g difenylkarbazidu R se rozpustí v 10 ml kyseliny octové ledové R a zředí se ethanolem R na 100 ml. Připraví se v čas potřeby.

Difenylkarbazon R

C13H12N4O Mr 240, 3 CAS 538-62-5
1, 5-Difenylkarbazon

Oranžově žlutý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 157 °C, za rozkladu.

Difenyloxazol R

C15H11NO Mr 221, 3 CAS 92-71-7
2, 5-Difenyloxazol

Bílý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu, mírně rozpustný v dioxanu a v kyselině octové ledové.

A1% 1cm: asi 1260; měří se roztok v methanolu R při 305 nm.

TT: asi 70 °C.

Při použití pro měření kapalinové scintilace má vhodnou analytickou jakost.

Difosforečnan sodný R

Na4P2O7 . 10H2O Mr 446, 1 CAS 13472-36-1
Dekahydrát difosforečnanu sodného; pyrofosforečnan sodný dekahydrát

Bezbarvé slabě zvětrávající krystaly, snadno rozpustné ve vodě.

Digitonin R

C56H92O29 Mr 1229 CAS 11024-24-1
3β-[O-β-D-Glukopyranosyl-(13)-O-β-D-galaktopyranosyl-(12)-O-[ (β-D-xylopyranosyl-(13 )]-O-β-D-galaktopyranosyl-(14)-O-β-D-galaktopyranosyloxy]-(25R)-5α-spirostan-2α, 15β-diol

Krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, mírně rozpustné v ethanolu, těžce rozpustné v lihu 9b%, prakticky nerozpustné v etheru.

Digitoxin R

Viz článek Digitoxinum.

Dihydrogenfosforečnan amonný R

(NH4)H2PO4 Mr 115, 0 CAS 7722-76-1
Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly, snadno rozpustné ve vodě.

Hodnota pH (2.2.3). 4, 2; měří se roztok (23 g/l).

Dihydrogenfosforečnan draselný R

Viz článek Kalii dihydrogenophosphas.

Dihydrogenfosforečnan draselný 0, 2 mol/l RS

Roztok obsahující 27, 22 g dihydrogenfosforečnanu draselného R v 1000, 0 ml.

Dihydrogenfosforečnan sodný R

Viz článek Natrii dihydrogenophosphas dihydricus.

Dihydrogenfosforečnan sodný bezvodý R

NaH2PO4 Mr 120, 0 CAS 7558-80-7

Bílý hygroskopický prášek.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dihydrogenfosforečnan sodný monohydrát R

NaH2PO4 . H2 Mr 138, 0 CAS 10049-21-5

Bílé slabě zvětrávající krystaly nebo zrna. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

10, 11-Dihydrokarbamazepin R

C15H14N2O Mr 238, 3 CAS 3564-73-6
10, 11-Dihydro-5H-dibenz[b, f]azepin-5-karboxamid

TT: 205 °C až 210 °C.

1, 3-Dihydroxynaftalen R

C10H8O2 Mr 160, 2 CAS 132-86-5
1, 3-Naftalendiol

Krystalický obvykle hnědě fialový prášek, snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

TT: asi 125 °C.

2, 7-Dihydroxynaftalen R

C10H8O2 Mr 160, 2 CAS 582-17-2
2, 7-Naftalendiol

Jehličky, dobře rozpustné ve vodě, lihu 96% a etheru.

TT: asi 190 °C.

2, 7-Dihydroxynaftalen RS

10 mg 2, 7-dihydroxynaftalenu R se rozpustí ve 100 ml kyseliny sírové R. Roztok se nechá stát do odbarvení a je použitelný 2 dny.

Dichlorbenzen R

C6H4Cl2 Mr 147, 0 CAS 95-50-1
1, 2-Dichlorbenzen

Bezbarvá olejovitá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a v etheru.

d20 20: asi 1, 31.

TV: asi 180 °C.

Dichlorethan R

C2H4Cl2 Mr 99, 0 CAS 107-06-2
1, 2-Dichlorethan; ethylenchlorid

Čirá bezbarvá kapalina, rozpustná v asi 120 dílech vody a ve 2 dolech lihu 96%, mísitelná s etherem.

d20 20: asi 1, 25.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 82 °C až 84 °C.

Dichlorfenolindofenolat sodný R

C12H6Cl2NNaO2 . 2H2 Mr 326, 1 CAS 620-45-1
Dihydrát sodné soli 2, 6-dichlor-N-(4-hydroxyfenyl)-1, 4-benzochinonmonoiminu

Tmavě zelený prášek, snadno rozpustný ve vodě a v ethanolu. Vodný roztok je tmavě modrý, okyselením se mění na růžový.

Dichlorfenolindofenolat sodný RS

50, 0 mg dichlorfenolindofenolatu sodného R se rozpustí ve 100, 0 ml vody R a zfiltruje se.

Standardizace: 20, 0 mg kyseliny askorbové R se rozpustí v 10 ml čerstvě připraveného roztoku kyseliny metafosforečné R (200 g/l) a zředí se vodou R na 250, 0 ml. 5, 0 ml tohoto roztoku se rychle titruje zkoušeným roztokem, který se přidává z mikrobyrety dělené po 0, 01 ml, dokud přetrvává 10 s růžová barva; titrace nesmí trvat déle než 2 min. Roztok dichlorfenolindofenolatu sodného se zředí vodou R tak, aby 1 ml roztoku odpovídal 0, 1 mg kyseliny askorbové (C6H8O6).

Použije se do tří dnů po přípravě. Standardizuje se bezprostředně před použitím.

Dichlofenthion R

C10H13Cl2O3PS Mr 315, 2

CAS 97-17-6
Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Dichlorfluorescein R

C20H10Cl2O5 Mr 401, 2 CAS 76-54-0
2', 7'-Dichlorfluorescein

Žlutohnědý až žlutooranžový prášek, těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%. Se zředěnými roztoky alkalických hydroxidů dává roztok, který žlutozeleně fluoreskuje. Je prakticky nerozpustný v etheru.

Dichlorchinonchlorimid R

C6H2Cl3NO Mr 210, 4 CAS 101-38-2
N-2, 6-Trichlor-1, 4-benzochinonmonoimin

Světle žlutý nebo nazelenale žlutý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných roztocích alkálií.

TT: asi 66 °C.

Dichlormethan R

CH2Cl2 Mr 84, 9 CAS 75-09-2
Methylenchlorid

Bezbarvá kapalina, mírně rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

TV: 39 °C až 42 °C.

Při použití pro fluorimetrii vyhovuje následujícímu dodatečnému požadavku:

Fluorescence (2.2.21): Fluorescence látky při budícím záření 365 nm měřená při 460 nm v 1cm kyvetě není vyšší než fluorescence roztoku chininu R (0, 002 μg/ml) v kyselině sírové 0, 5 mol/l RS. Měřeno za stejných podmínek.

Dichlormethan okyselený R

K 100 ml dichlormethanu R se přidá 10 ml kyseliny chlorovodíkové R, protřepe se, nechá se stát a oddělí se obě vrstvy. Použije se spodní vrstva.

Dichlorvos R

C4H7Cl2O4P Mr 221 CAS 62-73-7
2, 2-Dichlorvinyldimethylfosfat

Bezbarvá až hnědožlutá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s většinou organických rozpouštědel.

n20 D: 1, 452.

Dichroman draselný R

K2Cr2O7 Mr 294, 2 CAS 7778-50-9
Oranžově červené krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Dichroman draselný používaný ke kalibraci spektrofotometrů (2.2.25) obsahuje nejméně 99, 9 % K2Cr2O7, počítáno na látku vysušenou při 130 °C.

Stanovení obsahu. 1, 000 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 250, 0 ml. Do baňky o objemu 500 ml se převede 50, 0 ml tohoto roztoku a přidá se čerstvě připravený roztok obsahující 4 g jodidu draselného R, 2 g hydrogenuhličitanu sodného R a 6 ml kyseliny chlorovodíkové R ve 100 ml vody R. Baňka se uzavře a nechá se stát 5 min chráněná před světlem. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0, 1 mol/l VS za použiti 1 ml škrobu prostého jodidu RS jako indikátoru.

1 ml thiosíranu sodného 0, 1 mol/l VS odpovídá 4, 903 mg K2Cr2O7.

Dichroman draselný RS

Roztok 106 g/l.

Dichroman draselný RS1

Roztok 5 g/l.

Dichroman draselný v kyselině dusičné RS

0, 7 g dichromanu draselného R se rozpustí v kyselině dusičné R a zředí se jí na 100 ml.

Dűsobutylketon R

C9H18O Mr 142, 2 CAS 108-83-8
Čirá bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s většinou organických rozpouštědel.

n20 D: asi 1, 414.

TV: asi 168 °C.

Dűsopropylether R

C6H14O Mr 102, 2 CAS 108-20-3
Čirá bezbarvá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a etherem.

d20 20: 0, 723 až 0, 728.

TV: 67 °C až 69 °C.

Jestliže zkoušená látka nevyhoví zkoušce na peroxidy, nedestiluje se.

Peroxidy. 8 ml škrobu s jodidem draselným RS se přenese do 12ml skleněného uzavíratelného válce o průměru 1, 5 cm. Zcela se naplní zkoušenou kapalinou, silně protřepe a nechá se stát ve tmě 30 min. Nevznikne žádné zbarvení. Uchovává se chráněn před světlem.

Název a koncentrace přidané stabilizační látky jsou uvedeny v označení na obalu.

Dikarboxidiniumchlorid R

C20H26Cl2N2O6 MC 461, 3 CAS 56455-90-4
Dichlorid kyseliny 4, 4'-[(4, 4'-diamoniobifenyl-3, 3'-diyl)dioxy]dibutanové

Dimetikon R

Viz článek Dimeticonum.

4, 4'-Dimethoxybenzofenon R

C15H14O3 Mr 242, 3 CAS 90-96-0
Bis(4-Methoxyfenyl)methanon, bis(4-methoxyfenyl)keton

Bílý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě a těžce rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 142 °C.

Dimethoxypropan R

C5H12O2 Mr 104, 1 CAS 77-76-9
2, 2-Dimethoxypropan

Bezbarvá kapalina, která se rozkládá působením vlhkého vzduchu nebo vodou.

d20 20: asi 0, 847.

n20 D: asi 1, 378.

TV: asi 83 °C.

Dimethylacetamid R

C4H9NO Mr 87, 1 CAS 127-19-5
N, N-Dimethylacetamid

Obsahuje nejméně 99, 5 % C4H9NO.

Bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou a s většinou organických rozpouštědel.

d20 20: asi 0, 94.

n20 D: asi 1, 437.

TV: asi 165 °C.

Dimethylaminobenzaldehyd R

C9H11NO Mr 149, 2 CAS 100-10-7
4-Dimethylaminobenzaldehyd

Bílé nebo žlutobílé krystaly. Je dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných kyselinách.

TT: asi 74 °C.

Dimethylaminobenzaldehyd RS1

0, 2 g dimethylaminobenzaldehydu R se rozpustí ve 20 ml lihu 96% R a přidá se 0, 5 ml kyseliny chlorovodíkové R. Roztok se třepe s aktivním uhlím R a zfiltruje se. Intenzita zbarvení roztoku není větší než intenzita zbarvení jodu RS3. Připravuje se v čas potřeby.

Dimethylaminobenzaldehyd RS2

0, 2 g dimethylaminobenzaldehydu R se rozpustí bez zahřívání ve směsi 5, 5 ml kyseliny chlorovodíkové R a 4, 5 ml vody R.

Připravuje se v čas potřeby.

Dimethylaminobenzaldehyd RS3

0, 25 g dimethylaminobenzaldehydu R se rozpustí ve směsi 45, 0 ml kyseliny octové ledové R, 5, 0 ml kyseliny fosforečné R a 45, 0 ml vody R.

Dimethylaminobenzaldehyd RS6

0, 125 g dimethylaminobenzaldehydu R se rozpustí v chlazené směsi 65 ml kyseliny sírové R a 35 ml vody R. Přidá se 0, 1 ml roztoku chloridu železitého R (50 g/l). Před použitím se nechá stát 24 hodin, chráněn před světlem.

Při uchovávání při pokojové teplotě je použitelný jeden týden, při uchovávání v chladničce je možné jej používat po dobu několika měsíců.

Dimethylaminobenzaldehyd RS7

1, 0 g dimethylaminobenzaldehydu R se rozpustí v 50 ml kyseliny chlorovodíkové R. K roztoku se přidá 50 ml lihu 96% R. Roztok se uchovává chráněn před světlem a je použitelný 4 týdny.

Dimethylaminobenzaldehyd RS8

Rozpustí se 0, 25 g dimethylaminobenzaldehydu R ve směsi 5 g kyseliny fosforečné R, 45 g vody R a 50 g kyseliny octové bezvodé R. Připraví se v čas potřeby.

4-Dimethylaminocinnamaldehyd R

C11H13NO Mr 175, 2 CAS 6203-18-5
3-(4-Dimethylaminofenyl)-2-propenal

Oranžové nebo oranžově hnědé krystaly nebo prášek. Je citlivý na světlo.

TT: asi 138 °C.

4-Dimethylaminocinnamaldehyd RS

2 g 4-dimethylaminocinnamaldehydu R se rozpustí ve směsi 100 ml kyseliny chlorovodíkové RS a 100 ml ethanolu R. Uchovává se v chladu. Bezprostředně před použitím se tento roztok zředí na čtyřnásobný objem ethanolem R. Uchovává se v chladu.

Dimethylaminonaftalensulfonylchlorid R

C12H12CiNO2S Mr 269, 8 CAS 605-65-2
5-Dimethylaminonaftalen- 1-sulfonylchlorid

Žlutý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu.

TT: asi 70 °C.

Uchovává se v chladu.

NN-Dimethylanilin R

C8H11N Mr 121, 2 CAS 121-69-7
Čirá olejovitá kapalina, čerstvě destilovaná téměř bezbarvá, prakticky nerozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru. Při skladování vzniká červenohnědé zbarvení.

n20 D: asi 1, 558.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 192 °C až 194 °C.

2, 3-Dimethylanilin R

C8H11N Mr 121, 2 CAS 87-59-2
2, 3-Xylidin

Nažloutlá kapalina, mírně rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%.

d20 20: 0, 993 až 0, 995.

n20 D: asi 1, 569.

TV: asi 224 °C.

2, 6-Dimethylanilin R

C8H11N Mr 121, 2 CAS 87-62-7
CAS 1120-24-7

Bezbarvá kapalina, mírně rozpustná ve vodě, rozpustná v lihu 96%.

d20 20: asi 0, 98.

Dimethyldecylamin R

C12H27N Mr , 185, 4

N, N-Dimethyldecylamin

Obsahuje nejméně 98, 0 % C2H27N.

TV: asi 234 °C.

2, 6-Dimethylfenol R

C8H10O Mr 122, 2 CAS 576-26-1
Bezbarvé jehlice, těžce rozpustné ve vodě, velmi snadno rozpustné v lihu 96% a v etheru.

TV: asi 203 °C.

TT: 46 °C až 48 °C.

3, 4-Dimethylfenol R

C8H10O Mr 122, 2 CAS 95-65-8
Bílé nebo téměř bílé krystaly, těžce rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96%.

TV: asi 226 °C.

TT: 25 °C až 27 °C.

Dimethylformamid R

C3H7NO Mr 73, 1 CAS 68-12-2
Čirá bezbarvá neutrální kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

d20 20: 0, 949 až 0, 952.

TV: asi 153 °C.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 1 %.

Dimethylformamiddiethylacetal R

C7H17NO2 Mr 147, 2 CAS 1188-33-6
N, N-Dimethylformamiddiethylacetal

n20 D: asi 1, 40.

TV: 128 °C až 130 °C.

Dimethylglyoxim R

C4H8N2O2 Mr 116, 1 CAS 95-45-4
Diacetyldioxim

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve studené vodě, velmi těžce rozpustný ve vroucí vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 240 °C, za rozkladu.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 05 %.

1, 3-Dimethyl-2-imidazolidinon R

C5H10N2O Mr 114, 2

N, N' -Dimethylethylmočovina

n20 D: 1, 4720

TV: asi 224 °C.

 

CAS 80-73-9

Dimethylkarbonat R

C3H6O3 Mr 90, 1 CAS 616-38-6
Dimethylester kyseliny uhličité

Kapalina, nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

d17 4: 1, 065.

n20 D: 1, 368.

TV: asi 90 °C.

N, N-Dimethyloktylamin R

C10H23N Mr 157, 3 CAS 7378-99-6
Oktyldimethylamin

Bezbarvá kapalina.

d20 20: asi 0, 765.

n20 D: asi 1, 424.

TV: asi 195 °C.

Dimethylpiperazin R

C6H14N2 M, 114, 2 CAS 106-58-1
1, 4-Dimethylpiperazin

Bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

d20 20: asi 0, 85.

n20 D: asi 1, 446.

TV: asi 131 °C.

Dimethylstearamid R

C20H41NO Mr , 311, 6

N, N-Dimethyloktadekanamid

Bílá nebo téměř bílá tuhá hmota, dobře rozpustná ve většině organických rozpouštědel, včetně acetonu.

TT: asi 51 °C.

Dimethylsulfon R

C2H6O2S Mr 94, 1 CAS 67-71-0
Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu a lihu 96%.

TT: 108 °C až 110 °C.

Dimethylsulfoxid R

C2H6OS Mr 78, 1 CAS 67-68-5
DMSO

Čirá bezbarvá olejovitá hygroskopická kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

d20 20: asi 1, 10.

TV: asi 189 °C.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 10 g/l.

Při použití pro spektrofotometrii vyhovuje následujícím požadavkům: Transmitance (2.2.25): nejméně 10 % při 262 nm,

nejméně 35 % při 270 nm,

nejméně 70 % při 290 nm,

nejméně 98 % při 340 nm a výše;

měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 2 %.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

2, 4-Dimethyl-6-terc.butylfenol R

C12H18O Mr 178, 3 CAS 1879-09-0

 

Dimidiumbromid R

C20H18BrN3 Mr 380, 3 CAS 518-67-2
3, 8-Diamino-5-methyl-6-fenylfenanthridiniumbromid

Tmavě červené krystaly, těžce rozpustné ve vodě při 20 °C, mírně rozpustné ve vodě při 60 °C a v lihu 96%, prakticky nerozpustné v etheru.

Dimidiumbromid se sulfanovou modří RS

Zvlášť se rozpustí 0, 5 g dimidiumbromidu R a 0, 25 g modře sulfanové R ve 30 ml horké směsi objemových dílů ethanolu R a vody R (1 + 9). Po zamíchání se oba roztoky smíchají a zředí se stejnou směsí na 250 ml. 20 ml tohoto roztoku se smíchá s 20 ml roztoku kyseliny sírové R (14, 0% (V/V)) předem zředěné s asi 250 ml vody R a zředí se vodou R na 500 ml.

Uchovává se chráněn před světlem.

Dinatriumbicinchoninat R

C20H10N2Na2O4 Mr 388, 3 CAS 979-88-4
Dinatrium-2, 2'-dichinolin-4, 4'-dikarboxylat

Dinitrobenzen R

C6H4N2O4 Mr 168, 1 CAS 528-29-0
1, 3-Dinitrobenzen

Slabě žluté krystaly nebo krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 90 °C.

Dinitrobenzen RS

Roztok (10 g/l) v lihu 96% R.

Dinitrobenzoylchlorid R

C7H3ClN2O5 Mr 230, 6 CAS 99-33-2
3, 5-Dinitrobenzoylchlorid

Světle žlutý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly.

TT: asi 68 °C.

Dinitrofenylhydrazin R

C6H6N4O4 Mr 198, 1 CAS 119-26-6
2, 4-Dinitrofenylhydrazin

Červenooranžové krystaly, velmi těžce rozpustné ve vodě, těžce rozpustné v lihu 96%.

TT: asi 203 °C (2.2.16).

Dinitrofenylhydraziniumchlorid RS

0, 50 g dinitrofenylhydrazinu R se zahřátím rozpustí v kyselině chlorovodíkové zředěné RS a doplní se jí na 100 ml. Nechá se vychladnout a zfiltruje se. Připraví se v čas potřeby.

Dinitrofenylhydraziniumchlorid s kyselinou octovou RS

0, 2 g dinitrofenylhydrazinu R se rozpustí ve 20 ml methanolu R a přidá se 80 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny octové RS a kyseliny chlorovodíkové RS. Připraví se v čas potřeby.

Dinitrofenylhydraziniumsulfat RS

1, 5 g dinitrofenylhydrazinu R se rozpustí v 50 ml roztoku kyseliny sírové R 20% (V/V). Připraví se v čas potřeby.

Dinonylftalat R

C26H42O4 Mr 418, 6 CAS 28553-12-0
Bis(3, 5, 5-trimethylhexyl)ftalat

Bezbarvá až světle žlutá, viskózní kapalina.

d20 20: 0, 97 až 0, 98.

n20 D: 1, 482 až 1, 489.

Kysele reagující látky. 5, 0 g se třepe 1 min s 25 ml vody R. Po oddělení se vodná vrstva zfiltruje a přidá se k ní 0, 1 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení se spotřebuje nejvýše 0, 3 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l VS (0, 05 %, počítáno jako kyselina ftalová).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 1 %.

Dioktadecyldisulfut R

C36H74S2 Mr 571, 1 CAS 1844-09-3
Bílý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě.

TT: 53 °C až 58 °C.

Dioxan R

C4H8O2 Mr 88, 1 CAS 123-91-1
1, 4-Dioxan

Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou a s většinou organických rozpouštědel.

d20 20: asi 1, 03.

Teplota tuhnutí (2.2.18). 9 °C až 11 °C.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 5 %.

Jestliže nevyhovuje zkoušce na peroxidy, nedestiluje se.

Peroxidy. 8 ml škrobu s jodidem draselným RS se převede do 12ml skleněného uzavíratelného válce o průměru 1, 5 cm. Naplní se zkoušenou látkou, silně se protřepe a nechá se stát ve tmě 30 min. Nevznikne žádné zbarvení.

Při použití pro měření kapalinové scintilace má vhodnou analytickou jakost.

Dioxan RS

50, 0 ml dioxanu základního RS se zředí vodou R na 100, 0 ml (0, 5 mg C4H8O2/ml).

Dioxan RS1

10, 0 ml dioxanu RS se zředí vodou R na 50, 0 ml (0, 1 mg C4H8O2/ml).

Dioxan základní RS

1, 00 g dioxanu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. 5, 0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 50, 0 ml (1, 0 mg C4H8O2/ml).

Disiřičitan sodný R

Viz článek Natrii disulfis.

Ditalimfos R

C12H14NO4PS Mr 299, 3 CAS 5131-24-8
O, O-Diethyl-(1, 3-dihydro-1, 3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)fosfonothioat

Velmi těžce rozpustný ve vodě, v ethylacetatu a v ethanolu.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok v cyklohexanu.

Dithiol R

C7H8S2 Mr 156, 3 CAS 496-74-2
4-Methyl-1, 2-benzendithiol, 3, 4-dimerkaptotoluen

Bílé hygroskopické krystaly, dobře rozpustné v methanolu a roztocích alkalických hydroxidů.

TT: asi 30 °C.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dithioničitan sodný R

Na2S2O4 Mr 174, 1 CAS 7775-14-6
Bílý až šedobílý krystalický prášek, na vzduchu oxiduje, je velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dithiothreitol R

C4H10O2S2 Mr 154, 2 CAS 27565-41-9
threo-1, 4-Dimerkapto-2, 3-butandiol

Slabě hygroskopické jehlice, snadno rozpustné ve vodě, v acetonu a v ethanolu.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dithizon R

C13H12N4S Mr 256, 3 CAS 60-10-6
1, 5-Difenylthiokarbazon

Modročerný, hnědočerný nebo černý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Uchovává se chráněn před světlem.

Dithizon RS

Roztok v chloroformu R (0, 5 g/l). Připraví se v čas potřeby.

Dithizon RS2

40, 0 mg dithizonu R se rozpustí v chloroformu R a zředí se jím na 1000, 0 ml. 30, 0 ml tohoto roztoku se zředí chloroformem R na 100, 0 ml.

Standardizace. Množství chloridu rtuťnatého R odpovídající 0, 1354 g HgCl2 se rozpustí ve směsi stejných objemových dílů kyseliny sírové zředěné RS a vody R a zředí se stejnou směsí na 100, 0 ml. 2, 0 ml tohoto roztoku se stejnou směsí zředí na 100, 0 ml (tento roztok obsahuje 20 μg Hg/ml). 1, 0 ml tohoto roztoku se smíchá v dělicí nálevce s 50 ml kyseliny sírové zředěné RS, 140 ml vody R a 10 ml roztoku hydroxylamoniumchloridu R (200 g/l). Směs se titruje zkoušeným roztokem, přičemž po každém přidání se dvacetkrát protřepe. Před koncem titrace se vrstvy nechají oddělit a sleduje se chloroformová vrstva. Titruje se do modrozeleného zbarvení chloroformové vrstvy. Množství rtuti odpovídající zkoušenému roztoku (μg/ml) se vypočítá ze vztahu 20/V, v němž V značí při titraci spotřebovaný objem zkoušeného roztoku v mililitrech.

Dithizon R1

C13H12N4S Mr 256, 3 CAS 60-10-6
1, 5-Difenylthiokarbazon

Obsahuje nejméně 98, 0 % C13H12N4S.

Modročerný, hnědočerný nebo černý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Uchovává se chráněn před světlem.

Dodecylsíran sodný R

Viz článek Natrii laurilsulfas s výjimkou obsahu, který je nejméně 99, 0 %.

Dotriakontan R

C32H66 Mr 450, 9 CAS 544-85-4
n-Dotriakontan

Bílé plátky. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mírně rozpustný v hexanu, těžce rozpustný v etheru.

TT: asi 69 °C.

Nečistoty. Nejvýše 0, 1 % nečistot se stejnou hodnotou tR jako α-tokoferolacetat stanovených plynovou chromatografí za podmínek předepsaných v článku Tocoferoli alfa acetas.

Doxazosiniummesilat nečistota C R

C10H10N3O2Cl Mr 239, 55

2-Chlor-6, 7-dimethoxy-4-chinazolinamin

Obsahuje nejméně 98, 0 % C10H10N3O2Cl.

Bílý až světle žlutý prášek.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1, 0 %;suší se 3 h při 60 °C ve vakuu.

Dusičnan amonný R

NH4NO3 Mr 80, 0 CAS 6484-52-2

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v methanolu, dobře rozpustný v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dusičnan amonný R1

NH4NO3 Mr 80, 0 CAS 6484-52-2
Vyhovuje požadavkům uvedeným pro Dusičnan amonný R a následujícím dodatečným požadavkům:

Kysele reagující látky. Roztok látky je nepatrně kyselý (2.2.4).

Chloridy (2.4.4). 0, 50 g vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (100 μg/g).

Sírany (2.4.13). 1, 0 g vyhovuje limitní zkoušce na sírany (150 μg/g).

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 05 %, stanoví se s 1, 0 g.

Dusičnan ceritý R

Ce(NO3)3 . 6H2O Mr 434, 3 CAS 10294-41-4
Bezbarvý až slabě žlutý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě a lihu 96%.

Dusičnan draselný R

KNO3 Mr 101, 1 CAS 7757-79-1
Bezbarvé krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě.

Dusičnan hlinitý R

Al(NO3)3. 9H2O Mr 375, 1 CAS 7784-27-2

Rozpadající se krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě a v lihu 96%, velmi těžce rozpustné v acetonu.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dusičnan hořečnatý R

Mg(NO3)2 . 6H2O Mr 256, 4 CAS 13446-18-9
Bezbarvé průsvitné rozpadající se krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dusičnan hořečnatý RS

17, 3 g dusičnanu hořečnatého R se rozpustí za mírného zahřátí v 5 ml vody R a přidá se 80 ml lihu 96% R. Ochladí

se a zředí se stejným rozpouštědlem na 100, 0 ml.

Dusičnan kobaltnatý R

Co(NO3)2 . 6H2O Mr 291, 0 CAS 10026-22-9
Malé červené krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě.

Dusičnan lanthanitý R

La(NO3)3 . 6H2O Mr 433, 0 CAS 10277-43-7

Bezbarvé rozpadající se krystaly, snadno rozpustné ve vodě.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dusičnan lanthanitý RS

Roztok 50 g/l.

Dusičnan měďnatý R

Cu(NO3)2. 3H2O Mr 241, 6 CAS 10031-43-3
Tmavě modré krystaly, hygroskopické, velmi snadno rozpustné ve vodě, kde dávají silně kyselou reakci, snadno rozpustné v lihu 96% a ve zředěné kyselině dusičné.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dusičnan olovnatý R

Pb(NO3)2 Mr 331, 2 CAS 10099-74-8
Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě.

Dusičnan olovnatý RS

Roztok 33 g/l.

Dusičnan-oxid bismutitý R

Zásaditý dusičnan bismutý

4[BiNO3(OH)2], BiO(OH)  MI 1462 CAS 1304-85-4
Bílý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě.

Dusičnan-oxid bismutitý R1

Obsahuje 71, 5 % až 74, 0 % bismutu (Bi) a 14, 5 % až 16, 5 % dusičnanů, počítáno jako oxid dusičný (N2O5).

Dusičnan-oxid bismutitý RS

5 g dusičnan-oxidu bismutitého R1 se rozpustí ve směsi 8, 4 ml kyseliny dusičné R a 50 ml vody R a zředí se jí na 250 ml. V případě nutnosti se zfiltruje.

Kysele reagující látky. K 10 ml se přidá 0, 05 ml oranže methylové RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje 5, 0 ml až 6, 25 mi hydroxidu sodného 1 mol/l VS.

Dusičnan-oxid zirkoničitý R

CAS 14985-18-3
Dusičnan-oxid zirkoničitý je bazická sůl odpovídající přibližnému vzorci ZrO(NO3)2. 2H2O.

Bílý prášek nebo krystaly. Je hygroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Vodný roztok je čirý nebo slabě opalizující.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dusičnan-oxid zirkoničitý RS

Roztok dusičnan-oxidu zirkoničitého R (1 g/l) ve směsi 40 ml vody R a 60 ml kyseliny chlorovodíkové R.

Dusičnan rtuťnatý

Hg(NO3)2 . H2O Mr 342, 6 CAS 7782-86-7
Bezbarvé nebo slabě zbarvené krystaly, hygroskopické, dobře rozpustné ve vodě za přítomnosti malého množství kyseliny dusičné.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

Dusičnan sodný R

NaNO3 Mr 85, 0 CAS 7631-99-4
Bílý prášek, zrna nebo bezbarvé průsvitné krystaly roztékající se vzdušnou vlhkostí. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Dusičnan stříbrný R

Viz článek Argenti nitras.

Dusičnan stříbrný RS1

Roztok 42, 5 g/l.

Uchovává se chráněn před světlem.

Dusičnan stříbrný RS2

Roztok 17 g/l.

Uchovává se chráněn před světlem.

Dusičnan stříbrný amoniakální RS

2, 5 g dusičnanu stříbrného R se rozpustí v 80 ml vody R. K tomuto roztoku se za třepání po kapkách přidává amoniak RS1, až se vzniklá sraženina opět rozpustí. Potom se zředí vodou R na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Dusičnan stříbrný v pyridinu RS

Roztok (85 g/l) v pyridinu R.

Uchovává se chráněn před světlem.

Dusičnan železitý R

Fe(NO3)3. 9H20 Mr 404 CAS 7782-61-8
Obsahuje nejméně 99, 0 % Fe(NO3)3 . 9H2O.

Světle purpurově červené krystaly nebo krystalická hmota. Je velmi dobře rozpustný ve vodě.

Volná kyselina. Nejvýše 0, 3 % (jako HNO3).

Dusík R 

N2

Promytý a vysušený dusík.

Mr 28, 01 CAS 7727-37-9
Dusík R1

Obsahuje nejméně 99, 999 % N2 (V/V).

Kyslík. Méně než 5 ml/m3.

Oxid uhelnatý. Méně než 5 ml/m3.

Dusík pro chromatografii R

Obsahuje nejméně 99, 95 % N2 (V/V).

Dusík prostý kyslíku R

Je to dusík R zbavený kyslíku probubláním přes pyrogallol zásaditý RS.

Dusitan sodný R

NaNO2 Mr 69, 0 CAS 7632-00-0
Obsahuje nejméně 97, 0 % NaNO2.

Bílý zrnitý prášek nebo slabě světle žlutý krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě.

Dusitan sodný RS

Roztok 100 g/l. Připravuje se v čas potřeby.

Edetan disodný R

Chelaton 3

Viz článek Dinatrii edetas dihydricus.

Edetan měďnatý RS

Ke 2 ml roztoku octanu mědňatého R (20 g/l) se přidají 2 ml edetanu disodného 0, 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 50 ml.

Elektrolytové zkoumadlo pro mikrostanovení vody R

Komerčně dostupné bezvodé zkoumadlo nebo kombinace bezvodých zkoumadel pro coulometrickou titraci vody, které obsahuje vhodné organické báze, oxid siřičitý a jodid rozpuštěný ve vhodném rozpouštědle.

Emetiniumchlorid R

Viz článek Emetini dihydrochloridum pentahydricum.

Emodin R

C15H10O5 Mr 270, 2 CAS 518-82-1
1, 3, 8-Trihydroxy-6-methylanthrachinon

Oranžově červené jehličky, prakticky nerozpustné ve vodě, těžce rozpustné v etheru, dobře rozpustné v lihu 96% a v roztocích alkalických hydroxidů.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Rhei radix. Na chromatogramu je jedna hlavní skvrna.

α-Endosulfan R

C9H6Cl6O3S Mr 406, 9 CAS 959-98-8

TV: asi 200 °C.

TT: asi 108 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

β-Endosulfan R

C9H6Cl6O3S Mr 406, 9 CAS 33213-65-9

TV: asi 390 °C.

TT: asi 207 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Endrin R

C12H8Cl6O Mr 380, 9 72-20-8

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Erukamid R

C22H43NO Mr 337, 6 CAS 1

12-84-5

(Z)-13-Dokosenamid

Nažloutlý nebo bílý prášek nebo zrna. Je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v dichlormethanu, dobře rozpustný v ethanolu.

TT: asi 70 °C.

Erytritol R

C4H10O4 Mr 122, 1 CAS 149-32-6
(R*, S*)-Butan-1, 2, 3, 4-tetrol; meso-erytritol

Tetragonální hranoly, velmi dobře rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v pyridinu, těžce rozpustné v lihu 96%.

TT: asi 121, 5 °C.

Erytrocyty králičí suspenze R

Připraví se suspenze králičích erytrocytů 1, 6% (V/V) následujícím postupem: 15 ml čerstvě odebrané králičí krve se třepáním se skleněnými kuličkami defibrinuje a odstřed'uje se 10 min při 2000 gn. Erytrocyty se třikrát promyjí 30 ml roztoku chloridu sodného R (9 g/l). 1, 6 ml této suspenze se zředí směsí objemových dílů tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7, 2 a roztoku chloridu sodného R (9 g/l) (1 + 9) na 100 ml.

Escin R

β-Aescin

Směs příbuzných saponinů ze semen druhu Aesculus hippocastanum l.

Jemný téměř bílý nebo slabě načervenalý či nažloutlý amorfní prášek.

 

CAS 11072-93-8
Chromatografie

Zkouší se za podmínek popsaných v článku Polygalae radix; nanáší se 20 μl roztoku. Po postřiku chromatogramu anisaldehydem RS a zahřátí je na chromatogramu hlavní skvrna o RF asi 0, 4.

Eskulin R

C15H16O9 . 1/12H2O Mr 367, 3

CAS 531-75-9
6-(β-D-Glukopyranosyloxy)-7-hydroxy-2H-chromen-2-on

Bílý nebo téměř bílý prášek nebo bezbarvé krystaly. Je mírně rozpustný ve vodě a v lihu 96%, snadno rozpustný v horké vodě a v horkém lihu 96%.

Chromatografe (2.2.27). Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Eleutherococcus radix. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

17α-Estradiol R

C18H24O2 Mr 272, 4 CAS 57-91-0
1, 3, 5-Estratrien-3, 17α-diol

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly.

TT: 220 °C až 223 °C.

Estragol R

C10H12O Mr 148, 2 CAS 140-67-0
4-Allylanisol; 1-methoxy-4-(2-propenyl)benzen

Kapalina, mísitelná s lihem 96%.

n20 D: asi 1, 52.

TT: asi 216 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Anisi etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

Ethanol R

Viz článek Ethanolum anhydricum.

Ethanol R1

Vyhovuje požadavkům předepsaným v článku Ethanolum anhydricum a následující zkoušce:

Methanol. Nejvýše 0, 005 % (V/V); stanoví se plynovou chromatograffí (2.2.28).

Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

Porovnávací roztok. 0, 50 ml methanolu bezvodého R se zředí zkoušenou látkou na 100, 0 ml. 1, 0 ml tohoto roztoku se zředí zkoušenou látkou na 100, 0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

- skleněné kolony 2 m dlouhé a vnitřního průměru 2 mm naplněné ethylvinylbenzen-divinylbenzenem kopolymerem R (75 μm až 100 μm),

- dusíku pro chromatografii R jako nosného plynu s průtokovou rychlostí 30 ml/min,

- plamenoionizačního detektoru.

Teplota kolony se udržuje na 130 °C, nástřikového prostoru na 150 °C a detektoru na 200 °C. Vstřikuje se třikrát střídavě po 1 μl zkoušeného roztoku a porovnávacího roztoku. Před každým dalším nástřikem se kolona zahřívá 8 min při 230 °C. Obsah methanolu v procentech se vypočítá podle vzorce:

a . b

c . b 

v němž značí:

a - množství methanolu ve (V/V) procentech v porovnávacím roztoku,

b - plochu píku odpovídajícího methanolu na chromatogramu zkoušeného roztoku,

c - plochu píku odpovídajícího methanolu na chromatogramu porovnávacího roztoku.

Ethanolamin R

C2H7NO Mr 61, 1 CAS 141-43-5
2-Aminoethanol

Čirá bezbarvá viskózní hygroskopická kapalina, mísitelná s vodou a s methanolem, mírně rozpustná v etheru.

d20 20: asi 1, 04.

n20 D: asi 1, 454.

TT: asi 11 °C.

Uchovává se ve vzduchotěsném obalu.

Ether R

C4H10O Mr 74, 1 CAS 60-29-7
Čirá bezbarvá těkavá velmi pohyblivá snadno zápalná kapalina, je hygroskopická. Je dobře rozpustný ve vodě a mísitelný s lihem 96%.

d20 20: 0, 713 až 0, 715.

TV: 34 °C až 35 °C.

Ether, který nevyhovuje zkoušce na peroxidy se nedestiluje.

Peroxidy. Do 12 ml válce se zabroušenou zátkou o průměru 1, 5 cm se převede 8 ml škrobu s jodidem draselným RS. Doplní se zkoušeným etherem po značku, silně se protřepe a nechá se 30 min stát chráněn před světlem. Přitom nevznikne žádné zbarvení.

V označení na obalu se uvede název a množství přidaného stabilizátoru.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem při teplotě nepřevyšující 15 °C.

Ether prostý peroxidických látek R

Viz článek Ether anestheticus.

Ether petrolejový R

CAS 8032-32-4
Čirá bezbarvá hořlavá nefluoreskující kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

d20 20: 0, 661 až 0, 664.

Destilační rozmezí (2.2.11): 50 °C až 70 °C.

Ether petrolejový R1

Vyhovuje požadavkům předepsaným v odstavci Ether petrolejový R a následujícím dodatečným požadavkům:

d20 20: 0, 630 až 0, 656.

Destilační rozmezí (2.2.11): 40 °C až 60 °C.

Kapalina se nekalí při 0 °C.

Ether petrolejový R2

Vyhovuje požadavkům předepsaným v odstavci Ether petrolejový R a následujícím požadavkům:

d20 20: 0, 620 až 0, 630.

Destilační rozmezí (2.2.11): 30 °C až 40 °C.

Kapalina se nekalí při 0 °C.

Ether petrolejový R3

Ether petrolejový 40 °C až 80 °C. Vyhovuje požadavkům předepsaným v odstavci Ether petrolejový R a následujícím požadavkům:

d20 20: 0, 659 až 0, 671.

Destilační rozmezí (2.2. II): 40 °C až 80 °C.

Ethion R

C9H22O4P2S4 Mr 384, 5 CAS 563-12-2

TT: -24 °C až -25 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Ethoxychrysoidiniumchlorid R

C14H17ClN4O Mr 292, 8 CAS 2313-87-3
4-[(4-Ethoxy)fenylazo]-1, 3-benzendiyldiaminmonohydrochlorid

Načervenalý prášek, dobře rozpustný v lihu 96%.

Ethoxychrysoidiniumchlorid RS

Roztok v lihu 96% R (1, 0 g/l).

Zkouška citlivosti. Ke směsi 5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a 0, 05 ml ethoxychrysoidiniumchloridu RS se přidá 0, 05 ml bromičnanu draselného 0, 0167 mol/l s bromidem draselným VS. Během 2 min se červené zbarvení změní na světle žluté.

Ethoxyethanol R

C4H10O2 Mr 90, 1 CAS 110-80-5
2-Ethoxyethanol; ethylenglykolmonoethylether

Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, s acetonem, s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 0, 93.

n20 D: asi 1, 406.

TV: asi 135 °C.

Ethylacetat R

C4H8O2 Mr 88, 1 CAS 141-78-6
Čirá bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

d20 20: 0, 901 až 0, 904.

TV: 76 °C až 78 °C.

Ethylacetat upravený RS

200 g kyseliny amidosírové R se disperguje v ethylacetatu R a zředí se jím na 1000 ml. Suspenze se míchá tři dny a zfiltruje se přes papírový filtr.

Použitelnost je jeden měsíc od přípravy.

Ethylakrylat R

C5H8O2 Mr 100, 1 CAS 140-88-5
Ethyl-2-propenoat

Bezbarvá kapalina.

d20 20: asi 0, 924.

n20 D: asi 1, 406.

TV: asi 99 °C.

TT: asi -71 °C.

4-(Ethylaminomethyl)pyridin R

C8H12N2 Mr 136, 2 CAS 33403-97-3
Světle žlutá kapalina.

d20 20: asi 0, 98.

n20 D: asi 1, 516.

TV: asi 98 °C.

Ethylbenzen R

C8H10 Mr 106, 2 CAS 100-41-4
Obsahuje nejméně 99, 5 % C8H10; stanoví se plynovou chromatografií.

Čirá bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v acetonu a v lihu 96%.

d20 20: asi 0, 87.

n20 D: asi 1, 49b.

TV: asi 135 °C.

Ethylenchlorid R

Viz odstavec Dichlorethan R.

Ethylendiamin R

C2H8N2 Mr 60, 1 CAS 107-15-3
1, 2-Diaminoethan

Čirá bezbarvá dýmající kapalina, silně alkalická, mísitelná s vodou a s lihem 96%, těžce rozpustná v etheru.

TV: asi 1 16 °C.

Ethylenglykol R

C2H6O2 Mr 62, 1 CAS 107-21-1
1, 2-Ethandiol

Bezbarvá viskózní hygroskopická kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%, těžce rozpustná v etheru.

d20 20: 1, 113 až 1, 115.

n20 D: asi 1, 432.

TT: asi -12 °C.

TV: asi 198 °C.

Kysele reagující látky. K 10 ml se přidá 20 ml vody R a 1 ml fenolftaleinu RS. Ke vzniku růžového zbarvení se spotřebuje nejvýše 0, 15 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12): nejvýše 0, 2 %.

Ethylenglykolmonoethylether R

Viz odstavec Ethoxyethanol R.

Ethylenglykolmonomethylether R

Viz odstavec Methoxyethanol R.

Ethylenoxid R

C2H4O Mr 44, 05 CAS 75-21-8
Oxiran

Bezbarvý hořlavý plyn, velmi dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Teplota zkapalnění: asi 12 °C.

Ethylenoxid základní RS

Všechny operace prováděné při přípravě těchto roztoků musí být prováděny v digestoři. Pracovník musí chránit obě ruce a obličej polyethylenovými ochrannými rukavicemi a vhodnou obličejovou ochrannou maskou.

Všechny roztoky se uchovávají ve vzduchotěsných obalech v chladničce při 4 °C až 8 °C. Všechna stanovení se provádějí třikrát.

Do suché čisté zkumavky chlazené ve směsi 1 dílu chloridu sodného R a 3 dílů rozdrceného ledu se zavádí pomalý proud plynného ethylenoxidu R a nechá se kondenzovat na vnitřní stěně zkumavky. Za použití skleněné injekční stříkačky, předtím zchlazené na -10 °C, se vstříkne asi 300 μl (odpovídá asi 0, 25 g) kapalného ethylenoxidu R do 50 ml makrogolu 200 R1. Absorbované množství ethylenoxidu se stanoví vážením před a po absorpci (MEO). Zředí se mukrogolem 200 R1 na 100, 0 ml. Před použitím se dobře promíchá.

Stanovení obsahu. K 10 ml suspenze chloridu hořečnatého R (500 g/l) v ethanolu R v baňce se přidá 20, 0 ml kyseliny chlorovodíkové v lihu 0, 1 mol/l VS. Zazátkuje se a protřepe se k získání nasyceného roztoku a nechá se stát přes noc k ustavení rovnováhy. 5, 00 g ethylenoxidu základního RS (2, 5 g/l) se odváží do baňky a nechá se 30 min stát. Titruje se hydroxidem draselným v lihu 0, 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

Provede se slepá zkouška, při níž se zkoušená látka nahradí stejným množstvím makrogolu 200 R1.

Obsah ethylenoxidu v mg/g se vypočítá podle vztahu:

(V0 - V1 ) . f 4, 404

m

 

v němž značí:

V0 a V1, - objemy spotřeby hydroxidu draselného v lihu 0, 1 mol/l VS při slepé zkoušce a titraci v mililitrech,

f - faktor hydroxidu draselného v lihu 0, 1 mol/l VS,

m - hmotnost vzorku v gramech.

Ethylenoxid RS

Množství vychlazeného ethylenoxidu základního RS odpovídající 2, 5 mg ethylenoxidu se naváží do vychlazené baňky a zředí se makrogolem 200 R1 na 50, 0 g. Dobře se promíchá a 2, 5 g tohoto roztoku se zředí makrogolem 200 R1 na 25, 0 ml (5 μg ethylenoxidu v gramu roztoku). Připraví se v čas potřeby.

Ethylenoxid RS1

1, 0 ml vychlazeného ethylenoxidu základního RS (přesný objem se zjistí vážením) se zředí makrogolem 200 R1 na 50, 0 ml. Dobře se promíchá a 2, 5 g tohoto roztoku se zředí makrogolem 200 R1 na 25, 0 ml. Vypočítá se přesně množství ethylenoxidu v μg/ml z objemu stanoveného při vážení a za použití hustoty makrogolu 200 R1 1, 127. Připraví se v čas potřeby.

Ethylenoxid RS2

Do vychlazené baňky obsahující 40, 0 g ochlazeného makrogolu 200 R1 se odváží 1, 00 g vychlazeného ethylenoxidu základního RS (odpovídajícího 2, 5 mg ethylenoxidu). Promíchá se a skutečná navážka se zředí s ohledem na vypočítanou hmotnost tak, aby byl získán roztok obsahující 50 μg ethylenoxidu v gramu roztoku. Naváží se 10, 00 g do baňky obsahující asi 30 ml vody R, promíchá se a zředí se vodou R na 50, 0 ml (10 μg/ml). Připraví se v čas potřeby.

Ethylenoxid RS3

10, 0 ml ethylenoxidu RS2 se zředí vodou R na 50, 0 ml (2 μg/ml). Připraví se v čas potřeby.

Ethylformiat R

C3H6O2 Mr 74, 1 CAS 109-94-4
Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, snadno rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 0, 919.

n20 D: asi 1, 36.

TV: asi 54 °C.

1, 1'-Ethylidenbistryptofan R

C24H26N4O4 Mr 434, 5 CAS 132685-02-0
Kyselina 3, 3'-[ethylidenbis(1H-indol-1, 3-diyl)]bis[(2S)-2-aminopropanová, kyselina 1, 1'-ethylidenbistryptofanová

Obsahuje nejméně 98, 0 % C24H26N4O4.

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

TT: asi 223 °C, za rozkladu.

Stanovení obsahu. Postupuje se, jak je uvedeno v článku Tryptophanum ve zkoušce 1, 1'-ethylidenbistryptofan a jiné příbuzné látky. Plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je nejméně 98, 0 % plochy všech píků.

2-Ethyl-l, 3-hexandiol R

C8H18O2 Mr 146, 2 CAS 94-96-2
Lehce olejovitá kapalina, dobře rozpustná v ethanolu, 2-propanolu, propylenglykolu a ricinovém oleji.

d20 20: asi 0, 942.

n20 D: asi 1, 451.

TV: asi 244 °C.

Ethylkyanacetat R

C5H7NO2 Mr 113, 1 CAS 105-56-6
Bezbarvá až světle žlutá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

TV: 205 °C až 209 °C, za rozkladu.

N-Ethylmaleinimid R

C6H7NO2 Mr 125, 1 CAS 128-53-0
1-Ethyl-1H-pyrrol-2, 5-dion

Bezbarvé krystaly, mírně rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96%.

TT: 41 °C až 45 °C.

Uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C.

Ethylmethylketon R

Viz odstavec 2-Butanon R.

Ethylparaben R

Viz článek Ethylparabenum.

Ethylvinylbenzen-divinylbenzen kopolymer R

Porézní pevné kuličky ze síťovaného polymeru. Je dodáván v různých druzích o rozdílných velikostech kuliček. Velikost kuliček je uvedena u názvu zkoumadla v příslušné zkoušce.

Ethylvinylbenzen-divinylbenzen kopolymer R1

Porézní pevné kuličky ze síťovaného polymeru se specifickým povrchem 500 m2/g až 600 m2/g a s póry o středním průměru 7, 5 nm. Jsou dodávány v různých druzích a rozdílných velikostech kuliček. Velikost kuliček je uvedena u názvu zkoumadla v příslušné zkoušce.

Eugenol R

C10H12O Mr 164, 2 CAS 97-53-0
4-Allyl-2-methoxyfenol

Bezbarvá nebo slabě žlutá olejovitá kapalina, na vzduchu a světle tmavne a stává se viskóznější, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%, s etherem, mastnými oleji a silicemi.

d20 20: asi 1, 07.

TV: asi 250 °C.

Při použití pro plynovou chromatografti vyhovuje následující zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek předepsaných v článku Caryophylli etheroleum; jako zkoušený roztok se použije zkoušená látka.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

Uchovává se chráněn před světlem.

Euglobuliny hovězí R

Pro přípravu se použije čerstvá hovězí krev odebraná do protisrážlivého roztoku (například roztoku citronanu sodného). Nepoužije se hemolyzovaná krev. Odstřeďuje se při nejméně 1500 g/l až 1800 8 gn při 15 °C až 20 °C do získání supernatantní plazmy chudé na krevní destičky.

K 1 l hovězí plazmy se přidá 75 g síranu barnatého R, 30 min se třepe a odstředďuje se při 1500 g/l až 1800 g/l při 15 °C až 20 °C. Čirá supernatanmí tekutina se oddělí, přidá se 10 ml roztoku aprotininu R (0, 2 mg/ml) a dobře se protřepe. Do nádoby o objemu nejméně 301 v místnosti vychlazené na 4 °C se převede 25 l vody destilované R o teplotě 4 °C a přidá se 500 g pevného oxidu uhličitého. Ihned za míchání se přidá supernatanmí tekutina získaná z plazmy. Vznikne bílá sraženina, která se nechá stát 10 h až 15 h při 4 °C. Čirá supernatantní tekutina se odstraní odsáním, sraženina se oddělí odstřeďováním při 4 °C a mechanicky se disperguje v 500 ml vody destilované R při 4 °C. Směs se 5 min protřepává a sraženina se oddělí odstřeďováním při 4 °C. Sraženina se mechanicky disperguje v 60 ml roztoku obsahujícího chlorid sodný R (9 g/l) a citro

nan sodný R (0, 9 g/l) a pH směsi se upraví roztokem hydroxidu sodného R (10 g/l) na hodnotu 7, 2 až 7, 4. K usnadnění rozpouštění sraženiny se její částice rozmělní vhodným nástrojem a směs se filtruje přes filtr ze sunutého skla. Filtr a nástroj se promyjí 40 ml stejného roztoku chloridu sodného a citronanu sodného a zředí se jím na 100 ml. Tento roztok se lyofilizuje. Výtěžky jsou obvykle 6 g až 8 g euglobulinů z litru hovězí plazmy.

Zkouška způsobilosti. Roztoky použité v této zkoušce se připraví za pomoci tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7, 4 obsahujícího albumin hovězí R (30 g/l).

Do zkumavky o průměru 8 mm umístěné ve vodní lázni zahřáté na 37 °C se převede 0, 2 ml referenčního přípravku urokinasy 100 m.j./ml a 0, 1 ml roztoku trombinu lidského R 20 m.j./ml. Směs se rychle smíchá s 0, 5 ml roztoku obsahujícího 10 mg hovězích euglobulinů v 1 ml. Do 10 s se vytvoří vlákna. Zaznamená se čas mezi přidáním roztoku hovězích euglobulinů a rozpuštěním vlákna. Tento čas nepřevyšuje 15 min.

Uchovávají se chráněny před vlhkostí při 4 °C a jsou použitelné 1 rok.

Euglobuliny lidské R

Pro přípravu se použije čerstvá lidská krev odebraná do protisrážlivého roztoku (např. roztok citronanu sodného) nebo lidská krev pro transfuzi, která právě dosáhla konce doby použitelnosti a uchovává se v plastových krevních obalech. Nepoužije se hemolyzovaná krev. Odstřeďuje se při 1500 g/l až 1800 g/l při 15 °C, do získání supernatantní plazmy chudé na krevní destičky. Izo-skupiny plazmy mohou být smíchány.

K 1 litru plazmy se přidá 75 g síranu barnatého R a třepe se 30 min. Odstřeďuje se při nejméně 15 000 g/l při 15 °C, čirá supernatantní tekutina se oddělí, přidá se k ní 10 ml roztoku aprotininu R (0, 2 mg/ml) a dobře se protřepe. Do nádoby o objemu nejméně 30 l v místnosti vychlazené na 4 °C se převede 25 l vody destilované R o teplotě 4 °C a přidá se 500 g pevného oxidu uhličitého. Ihned se za mícháni přidá supernatantní tekutina získaná z plazmy. Vznikne bílá sraženina, která se nechá stát 10 h až 15 h při 4 °C. Čirá supernatantní tekutina se odstraní odsátím, sraženina se oddělí odstřeďováním při 4 °C a mechanicky se disperguje v 500 ml vody destilované R při 4 °C. Směs se 5 min protřepává a sraženina se oddělí odstřeďováním při 4 °C. Sraženina se mechanicky disperguje v 60 ml roztoku obsahujícího chlorid sodný R (9 g/l) a citronan sodný R (0, 9 g/l) a pH směsi se upraví roztokem hydroxidu sodného R (10 g/l) na hodnotu 7, 2 až 7, 4. K usnadnění rozpouštění sraženiny se její částice rozmělní vhodným nástrojem a směs se filtruje přes filtr ze slinutého skla. Filtr i nástroj se promyjí 40 ml stejného roztoku chloridu sodného a citronanu sodného a zředí se jím na 100 ml. Tento roztok se lyofilizuje. Výtěžky jsou obvykle 6 g až 8 g euglobulinů z litru lidské plazmy.

Zkouška způsobilosti. Roztoky použité v této zkoušce se připraví za pomoci tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7, 4 obsahujícího albumin hovězí R (30 g/l).

Do zkumavky o průměru 8 mm umístěné ve vodní lázni zahřáté na 37 °C se převede 0, 1 ml referenčního přípravku streptokinasy 10 m.j./ml a 0, 1 ml roztoku trombinu lidského R 20 m.j./ml. Přidá se rychle 1 ml roztoku obsahujícího 10 mg lidských euglobulinů v 1 ml. Do 10 s se vytvoří vlákna. Zaznamená se čas mezi přidáním roztoku lidských euglobulinů a rozpuštěním vlákna. Tento čas nepřevyšuje 15 min.

Uchovávají se ve vzduchotěsných obalech při 4 °C a jsou použitelné 1 rok.

Faktor koagulační V RS

Faktor koagulační V se může připravit následujícím postupem nebo jiným postupem, který vylučuje faktor VIII. Připraví se z čerstvé šťavelanové hovězí plazmy frakcionací při 4 °C s nasyceným roztokem síranu amonného R. Oddělí se frakce, která precipituje při nasycení 38 % až 50 %, obsahující faktor V bez významného znečištění faktorem VIII. Síran amonný se odstraní dialýzou a roztok se zředí roztokem chloridu sodného R (9 g/l) tak, aby vznikl roztok obsahující 10 % až 20 % množství faktoru V, přítomného v normální čerstvé lidské plazmě.

Stanovení obsahu. Připraví se dvě ředění koagulačního faktoru V v tlumivém roztoku imidazolovém o pH 7, 3. První ředění v poměru objemových dílů 1 : 10 a druhé ředění v poměru objemových dílů 1 : 20. Obě ředění se zkouší takto: 0, 1 ml plazmy substrátu prosté faktoru V RS, 0, 1 ml zkoušeného roztoku, 0, 1 ml zkoumadla tromboplastinového R a 0, 1 ml roztoku chloridu vápenatého R (3, 5 g/l) se smíchají a měří se koagulační čas, tj. čas mezi přidáním roztoku chloridu vápenatého a první známkou tvorby fibrinu, kterou lze pozorovat vizuálně nebo pomocí vhodného přístroje.

Stejným způsobem se stanoví koagulační čas (dvojmo) čtyř ředění (V/V) normální lidské plazmy v tlumivém roztoku imidazolovém o pH 7, 3 obsahující: 1 : 10 objemových dílů (odpovídá 100 % faktoru V), 1 : 50 objemových dílů (odpovídá 20 % faktoru V), 1 : 100 objemových dílů (odpovídá 10 % faktoru V) a 1 : 1000 objemových dílů (odpovídá 1 % faktoru V). Průměrné koagulační časy každého ředění lidské plazmy se vyznačí na logaritmickém papíru proti

odpovídajícímu procentu faktoru V a interpolací se zjistí procenta koagulačního faktoru V pro dvě ředění sledovaného roztoku. Průmětná hodnota z těchto dvou výsledků udává procenta faktoru V ve zkoušeném roztoku.

Roztok se uchovává ve zmrzlém stavu při teplotě, která není vyšší než -20 °C.

Faktor koagulační Xa hovězí R

CAS 9002-OS-5

Je to enzym, který přeměňuje protrombin na trombin. Částečně přečištěný přípravek se získává z tekuté hovězí plazmy a může se připravit aktivací inaktivního enzymu faktoru X vhodným aktivátorem, jako je jed Russelovy zmije.

Lyofylizovaný přípravek se uchovává při -20 °C a zmrazený roztok při teplotě nižší než-20 °C.

Faktor koagulační Xa hovězí RS

Rozpustí se podle návodu výrobce a zředí se tlumivým roztokem trometamolovým o pH 7, 4. Jakákoliv změna absorbance roztoku, měřená při 405 nm (2.2.25) proti stejnému tlumivému roztoku jako kontrolní kapalině, je nejvýše 0, 15 až 0, 20 za min.

Fehlingův roztok R

Viz odstavec Vínan měďnatý RS.

α-Fellandren R

C10H16 M. 136, 2 CAS 4221-98-1
(R)-S-Isopropyl-2-methyl-cyklohexa-1, 3-dien; (-)-p-mentha-1, 5-dien

d20 20: asi 0, 839.

n20 D: asi 1, 471.

[α]20 D asi -217°.

TV: 171 °C až 174 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Eucalypti etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

Fenanthren R

C14H10 Mr 178, 2 CAS 85-01-8
Bílé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, snadno rozpustné v etheru, mírně rozpustné v lihu 96%.

TT: asi 100 °C.

Fenanthroliniumchlorid R

C12H9ClN2 . H2 Mr 234, 7 CAS 3829-86-5
Monohydrát 1, 10-fenanthroliniumchloridu

Bílý nebo téměř bílý prášek, snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 215 °C, za rozkladu.

Fenazon R

Viz článek Phenazonum.

Fenchlorfos R

C8H8Cl3O3PS Mr 321, 5 CAS 299-84-3
TT: asi 35 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Fenchon R

C10H16O Mr 152, 2 CAS 7787-20-4
1, 3, 3-Trimethylbicyklo[2, 2, 1]heptan-2-on

Olejovitá kapalina, mísitelná s lihem 96% a s etherem, prakticky nerozpustná ve vodě.

n20 D: asi 1, 46.

TV15mm: asi 66 °C.

Při použití pro plynovou chromatogrufii vyhovuje následující zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Foeniculi amari fructus za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

Fenolftalein R

C20H14O4 Mr 318, 3 CAS 77-09-8
3, 3'-Bis(4-hydroxyfenyl)ftalid

Bílý až nažloutle bílý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Fenolftalein RS

0, 1 g fenolftaleinu R se rozpustí v 80 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 0, 1 ml fenolftaleinu RS se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R. Roztok je bezbarvý a přidáním nejvýše 0, 2 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS vznikne růžové zbarvení.

Barevný přechod: pH 8, 2 (bezbarvá) až pH 10, 0 (červená).

Fenolftalein RS1

Roztok v lihu 96% R (10 g/l).

Fenol R

Viz článek Phenolum.

Fenoxybenzamoniumchlorid R

C18H23Cl2NO Mr 340, 3

N-(2-Chlorethyl)-N-(1-methyl-2-fenoxyethyl)benzylamoniumchlorid

Obsahuje 97, 0 % až 103, 0 % C18H23Cl2NO, počítáno na vysušenou látku.

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, mírně rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 138 °C.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; suší se 24 h nad oxidem fosforečným R, při tlaku nepřevyšujícím 670 Pa.

Stanovení obsahu. 0, 500 g se rozpustí v 50, 0 ml chloroformu prostého ethanolu R a třikrát se protřepe s 20 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 01 mol/lRS. Vodná vrstva se odstraní, chloroformová vrstva se zfiltruje přes vatu. 5, 0 ml filtrátu se zředí chloroformem prostým ethanolu R na 500, 0 ml. Měří se absorbance (2.2.25) roztoku v maximu při 272 nm v uzavřené kyvetě.

Obsah C18H23Cl2NO se vypočítá za použití specifické absorbance, jejíž hodnota je 56, 3.

Uchovává se chráněn před světlem.

FenoxyethanolR

C8H10O2 Mr 138, 2 CAS 122-99-6
2-Fenoxyethanol

Čirá bezbarvá olejovitá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 1, 11.

n20 D: asi 1, 537.

Teplota tuhnutí (2.2.18): nejméně 12 °C.

Fenvalerat R

C25H22ClNO3 Mr 419, 9 CAS 51630-58-1
TV: asi 300 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Fenylalanin R

Viz článek Phenylalaninum.

p-Fenylendiamoniumdichlarid R

C6H10Cl2N2 Mr 181, 1 CAS 615-28-1
Krystalický prášek nebo bílé nebo slabě zbarvené krystaly, červenající působením vzduchu, snadno rozpustné ve vodě, těžce rozpustné v lihu 96% a v etheru.

α-Fenylglycin R

C8H9NO2 Mr 151, 2 CAS 2835-06-5
Kyselina (RS)-2-amino-2-fenyloctová

Fenylhydrazin v kyselině sírové RS

65 mg fenylhydraziniumchloridu R předem překrystalizovaného v roztoku lihu R 85% (V/V) se rozpustí ve směsi objemových dílů vody R a kyseliny sírové R (80 + 170) a zředí se stejnou směsí na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Fenylhydraziniumchlorid R

C6HH9ClN2 Mr 144, 6 CAS 59-88-1
Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, na vzduchu hnědne, dobře rozpustný ve vodě a lihu 96%.

TT: asi 245 °C, za rozkladu.

Uchovává se chráněn před světlem.

Fenylhydraziniumchlorid RS

0, 9 g fenylhydraziniumchloridu R se rozpustí v 50 ml vody R. Roztok se odbarví aktivním uhlím R a zfiltruje se. K filtrátu se přidá 30 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R na 250 ml.

Fenylisothiokyanat R

C7H5NS Mr 135, 2 CAS 103-72-0
Kapalina, nerozpustná ve vodě a dobře rozpustná v lihu 96%.

d20 20: asi 1, 13.

n20 D: asi 1, 65.

TV: asi 221 °C.

TT: asi -21 °C.

Použije se stupeň jakosti vhodný pro dělení bílkovin.

4-Fenyl-1-methyl-1, 2, 3, 6-tetrahydropyridin R

C12H15N Mr 173, 3 CAS 28289-54-5
MPTP

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě.

TT: asi 41 °C.

1-Fenylpiperazin R

C10H14N2 Mr 162, 2

Slabě viskózní žlutá tekutina, ne mísitelná s vodou. CAS 92-54-6
d20 4 asi 1, 07.

n20 D: asi 1, 588.

Ferocyfen R

C26H16FeN6 Mr 468, 3 CAS 14768-11-7

Železnatý komplex dikyanobis(1, 10-fenanthrolinu)

Fialově bronzový krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Uchovává se chráněn před světlem a vlhkostí.

Feroin R

CAS 14634-91-4
0, 7 g síranu železnatého R a 1, 76 g fenanthroliniumchloridu R se rozpustí v 70 ml vody R a zředí se jí na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 50 ml kyseliny sírové zředěné RS se přidá 0, 15 ml oxidu osmičelého RS a 0, 1 ml roztoku feroinu. Po přidání 0, 1 ml hexanitratoceričitanu amonného 0, 1 mol/l VS se změní barva z červené na světle modrou.

Fibrinogen R

Viz článek Fibrinogenum humanum cryodesiccatum.

Fixační roztok RS

K 250 ml methanolu R se přidá 0, 27 ml formaldehydu R a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

Floroglucinol R

C6H6O3 . 2H2O Mr 162, 1 CAS 6099-90-7
Dihydrát 1, 3, 5-benzentriolu

Bílé nebo nažloutlé krystaly, těžce rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96%.

TT: (2.2.16): asi 223 °C.

Floroglucin R

Viz odstavec Floroglucinol R.

Floroglucinol RS

K 1 ml roztoku floroglucinolu R (100 g/l) v lihu 96% R se přidá 9 ml kyseliny chlorovodíkové R.

Uchovává se chráněn před světlem.

Fluoranthen R

C16H10 Mr 202, 3 CAS 206-44-0
Benzo[j, k]fluoren

Žluté nebo žlutohnědé krystaly.

TT: 109 °C až 110 °C.

TV: asi 384 °C.

Fluordinitrobenzen R

C6H3FN2O4 Mr 186, 1 CAS 70-34-8
1-Fluor-2, 4-dinitrobenzen

Světle žluté krystaly, dobře rozpustné v etheru a v propylenglykolu.

TT: asi 29 °C.

Fluoren R

C13H10 Mr 166, 2 CAS 86-73-7
Difenylenmethan

Bílé krystaly. Je snadno rozpustný v kyselině octové bezvodé, dobře rozpustný v horkém lihu 96%.

TT: 113 °C až 115 °C.

Fosalon R

C12H15ClNO4PS2 Mr 367, 8 CAS 2310-17-0
TT: 45 °C až 48 °C

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

Fluorescein R

C20H12O5 Mr 332, 3 CAS 2321-07-5
3', 6'-Dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H), 9'-[9H]

xanthen]-3-on

Oranžově červený prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v teplém lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru, dobře rozpustný v alkalických roztocích. V roztoku vykazuje zelenou fluorescenci.

TT: asi 315 °C.

Fluorescein sodná sůl R

C20H10Na2O5 Mr 376, 3 CAS 518-47-8
Colour Index 45350, Schultz 880

Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat

Červenooranžový prášek, snadno rozpustný ve vodě, vodné roztoky intenzívně žlutozeleně fluoreskují.

Fluorid boritý R

BF3 Mr 67, 8 CAS 7637-07-2
Bezbarvý plyn.

Fluorid boritý v methanolu RS

Roztok fluoridu boritého R (140 g/l) v methanolu R.

Fluorid sodný R

Viz článek Natrii fluoridum.

2-Fluor-2-deoxy-D-glukosa R

C6H11FO5 Mr 182, 2 CAS 86783-82-6
Bílý krystalický prášek.

TT: 174 °C až 176 °C.

l-Fluor-2-nitro-4-trifluormethylbenzen R

 TT: asi 197 °C.

C7H3F4NO2

Mr 209, 1

CAS 367-86-2

 

Formaldehyd R

Viz článek Formaldehydi solutio 35%.

Formaldehyd v kyselině sírové RS

2 ml formaldehydu R se smíchají se 100 ml kyseliny sírové R.

Formamid R

CH3NO Mr 45, 0 CAS 75-12-7
Čirá bezbarvá olejovitá hygroskopická kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%. Je hydrolyzován vodou.

TV: asi 103 °C; stanoví se při tlaku 2 kPa.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Formamid R1

Vyhovuje požadavkům předepsaným v odstavci Formamid R a následující dodatečné zkoušce:

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 1 %; stanoví se se stejným objemem methanolu bezvodého R.

Formamid upravený RS

1, 0 g kyseliny amidosírové R se disperguje ve 20, 0 ml formamidu R obsahujícího 5 % (V/V) vody R.

Fosfolipidy R

Lidský nebo hovězí mozek se promyje, zbaví se blan a cév a ve vhodném přístroji se homogenizuje. Z homogenizátu se odváží 1000 g až 1300 g a stanoví se objem (V) v ml. Třikrát se extrahuje se čtyřnásobným objemem acetonu R. Po odfiltrování ve vakuu se zbytek suší po dobu 18 h při 37 °C. Zbytek se extrahuje dvakrát s objemy 2V směsi dvou objemovfch dílů etheru petrolejového R2 a tří objemovfch dílů etheru petrolejového R1. Každý podíl se filtruje přes papírový filtr navlhčený směsí rozpouštědel. Spojené podíly se odpaří do sucha při 45 °C a tlaku nepřekračujícím 670 Pa. Zbytek se rozpustí v objemu 0, 2V etheru R a roztok se nechá stát při 4 °C až vznikne sraženina. Po odstřeďování se čirá supernatantní kapalina odpaří ve vakuu až na objem 100 ml z každého původně naváženého kilogramu homogenizátu a zváží se. Roztok se nechá stát při 4 °C (12 h až 24 h), až vznikne sraženina. Po odstřeďování se čirá supernatantní kapalina smíchá s pětinásobným množstvím acetonu R, odstřeďuje se, supernatantní kapalina se odstraní a sraženina se vysuší.

Uchovává se ve vakuu v exsikátoru, chráněn před světlem.

Fosforečnan sodný dodekahydrát R

Na3PO4. 12H2O Mr 380, 1 CAS 10101-89-0

Tetraoxofosforečnan sodný dodekahydrát

Bezbarvé nebo bílé krystaly, snadno rozpustné ve vodě.

Fosfornan sodný R

NaH2PO2. H2O Mr 106, 0 CAS 10039-56-2
Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je hygroskopický, snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Fruktosa R

Viz článek Fructosum.

Ftalanhydrid R

C8H4O3 Mr 148, 1 CAS 85-44-9
Isobenzofuran-1, 3-dion

Obsahuje nejméně 99, 0 % C8H4O3.

Bílé vločky.

TT: 130 °C až 132 °C.

Stanovení obsahu. 2, 000 g se rozpustí ve 100 ml vody R a vaří se 30 min pod zpětným chladičem. Ochladí se a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití fenolftaleinu RS jako indikátoru.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 74, 05 mg C8H4O3.

Ftalanhydrid RS

42 g ftalanhydridu R se rozpustí ve 300 ml pyridinu bezvodého R. Nechá se 16 h stát.

Uchovává se chráněn před světlem a je použitelný 1 týden.

Ftalazin R

C8H6N2 Mr 130, 1 CAS 253-52-1
Slabě žluté krystaly, snadno rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v ethanolu, ethylacetatu a v methanolu, mírně rozpustné v etheru.

TT: 89 °C až 92 °C.

Ftaldialdehyd R

C8H6O2 Mr 134, 1 CAS 643-79-8
1, 2-Benzendikarbaldehyd

Žlutý krystalický prášek.

TT: asi 55 °C.

Uchovává se chráněn před světlem a vzduchem.

Ftaleinpurpur R

C32H32N2O12 . nH2O Mr bezvodého 637 CAS 2411-89-4
Kyselina o-kresolftalein- 3', 3"-bis(methyleniminodioctová) hydrát

Žlutobílý až nahnědlý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%. Vyrábí se také ve formě sodné soli: žlutobílý až růžový prášek, dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkouška citlivosti. 10 mg látky se rozpustí v 1 ml amoniaku 26% R a zředí se vodou R na 100 ml. K 5 ml roztoku se přidá 95 ml vody R, 4 ml amoniaku 26% R, 50 ml lihu 96% R a 0, 1 ml chloridu barnatého 0, 1 mol/l VS. Roztok je modrofialový. Přidáním 0, 15 ml edetanu disodného 0, 1 mol/l VS se roztok odbarví.

Fuchsin zásaditý R

CAS 632-99-5
Je to směs rosaniliniumchloridu (C20H20ClN3, Mr 337, 9, Colour Index 42510, Schultz 780) a para-rosaniliniumchloridu (C19H18ClN3, Mr , 323, 8, Colour Index 42500, Schultz 779).

V případě nutnosti se čistí tímto způsobem: 1 g se rozpustí v 250 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Roztok se nechá stát 2 h při pokojové teplotě, poté se zfiltruje, neutralizuje se hydroxidem sodrrým zředěným RS a navíc se přidá 1 ml až 2 ml stejného roztoku. Sraženina se zfiltruje přes filtr ze slinutého skla (40), promyje se vodou R, rozpustí se v 70 ml methanolu R předehřátého k varu, přidá se 300 ml vody R 80 °C teplé a ochladí se na pokojovou teplotu, zfiltruje se a krystaly se vysuší ve vakuu.

Krystaly se zelenobronzovým leskem. Dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%. Uchovává se chráněn před světlem.

Fuchsin RS

Schiffův roztok

0, 1 g fuchsinu zásaditého R se rozpustí v 60 ml vody R. Přidá se roztok obsahující 1 g siřičitanu sodného bezvodého R nebo 2 g siřičitanu sodného R v 10 ml vody R. Pomalu se za třepání přidají 2 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R se na 100 ml. Nejméně 12 h se nechá stát chráněn před světlem. Roztok se odbarví přidáním aktivního uhlí R a zfiltruje. Jestliže je roztok zakalený, před použitím se zfiltruje. V případě, že se při skladování roztok fialově zbarví, odstraní se toto zbarvení aktivním uhlím R.

Zkouška citlivosti. K 1, 0 ml se přidá 1, 0 ml vody R a 0, 1 ml lihu 96% prostého aldehydů R. Přidají se 0, 2 ml roztoku obsahujícího 0, 1 g/l formaldehydu (CH2O; Mr 30, 02). Během 5 min se ve směsi objeví slabě růžové zbarvení.

Uchovává se chráněn před světlem.

Fuchsin RS1

K 1 g fuchsinu zásaditého R se přidá 100 ml vody R. Zahřeje se na 50 °C, pak při chladnutí se občas protřepe. Před použitím se nechá stát 48 h, protřepe se a pak se zfiltruje. Ke 4 ml filtrátu se přidá 6 ml kyseliny chlorovodíkové R, smíchá se a zředí se vodou R na 100 ml. Před použitím se nechá nejméně 1 h stát.

Fukosa R

C6H12O5 M, - 164, 2 CAS 6696-41-9
6-Deoxy-L-galaktosa

Bílý prášek, dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

[α]20 D: asi-76°; měří se roztok (90 g/l) 24 h po přípravě.

TT: asi 140 °C.

Furfural R

C5H4O2 Mr 96, 1 CAS 98-01-1
2-Furaldehyd

Čirá bezbarvá až nahnědle žlutá olejovitá kapalina, mísitelná s 11 díly vody, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: 1, 155 až 1, 161.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 159 °C až 163 °C. Uchovává se chráněn před světlem.

Galaktosa R

C6H12O6 Mr 180, 2 CAS 59-23-4
D-(+)-Galaktosa

Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě.

[α]20 D: +79° až+81°; měří se roztok (100 g/l) ve vodě R obsahující asi 0, 05 % NH3.

Geraniol R

C10H18O Mr 154, 3 CAS 106-24-1
trans-3, 7-Dimethyl-2, 6-oktadien-1-ol

Bezbarvá čirá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a s etherem.

d20 20: asi 0, 889.

n20 D: asi 1, 477.

TV: 231 °C až 232 °C.

Geranylacetat R

C12H20O2 Mr 196, 3 CAS 105-87-3
(E)-3, 7-Dimethylokta-2, 6-dien-1-ylacetat

Bezbarvá nebo slabě žlutá kapalina, slabě páchne po růži a levanduli.

d25 25: 0, 896 až 0, 913.

n15 D: asi 1, 463.

TV: 25: asi 138 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari floris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 99, 0 % celkové plochy píků.

Ginsenosid Rb1 R

C54H92O23 . 3H2O Mr 1163 CAS 41753-43-9
(20S)-3β-di-D-Glukopyranosyl-20-di-D-glukopyranosylprotopanaxadiol, (20S)-3β-[(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oxy]-20-[(6-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oxy]-5α-dammar-24-en-12β-ol, (20S)-3β([(2-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oxy]-20-[(6-O-β-D-glukopyranosyl-β-D-glukopyranosyl)oxy]-4, 4, 8, 14-tetramethyl-18-nor-5α-cholest-24-en-12β-ol

Bezbarvá pevná látka. Je dobře rozpustný ve vodě, v ethanolu a v methanolu.

[α]20 D: +11, 3°; měří se roztok v methanolu R (10 g/l).

TT: asi 199 °C.

Voda (2.5.12). Nejvýše 6, 8 %.

Stanovení obsahu. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) za podmínek uvedených v článku Ginseng radix. Zkoušený roztok. 3, 0 mg přesně zváženého ginsenosidu Rb1 se rozpustí v 10 ml methanolu R.

Obsahuje nejméně 95, 0 %, počítáno metodou normalizace.

Ginsenosid Rg1 R

C42H72O14 . 2H2 Mr 837 CAS 22427-39-0
(205)-6βD-Glukopyranosyl-D-glukopyranosylprotopanaxatriol, (205)-6α, 20-bis(β-D-glukopyranosyloxy)-5α-dammar-24-en-3β, 12β-diol; (20S)-6α, 20-bis(β-D-glukopyranosyloxy)-4, 4, 8, 14-tetramethyl-18-nor-5α-cholest-24-en-3β, 12β-diol

Bezbarvá pevná látka. Je dobře rozpustný ve vodě, v ethanolu a v methanolu.

[α]20 D: +31, 2°; měří se roztok v methanolu R (10 g/l).

TT: 188 °C až 191 °C.

Voda (2.5.12). Nejvýše 4, 8 %.

Stanovení obsahu. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) za podmínek uvedených v článku Ginseng radix. Zkoušený roztok. 3, 0 mg přesně zváženého ginsenosidu Rg1 se rozpustí v 10 ml methanolu R.

Obsahuje nejméně 95, 0 %, počítáno metodou normalizace.

Ginsenosid Rf R

C42H72O14 . 2H20O Mr 837 CAS 52286-58-5
(20S)-6-O-[β-D-Glukopyranosyl-(12)-β-D-glykopyranosid]-dammar-24-en-3β, 6α, 12β, 20-tetrol

Bezbarvá pevná látka. Je dobře rozpustný ve vodě, v ethanolu a v methanolu.

[α20 D]: +12, 8°; měří se roztok (10 g/l) v methanolu R.

TT: asi 198 °C.

Gitoxin R

C41H64O14 Mr 781 CAS 4562-36-1
3β-(0-2, 6-Dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(14)-O-2, 6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-(14)-2, 6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyloxy)-14, 16β-dihydroxy-5β, 14β-kard-20(22)-enolid; glykosid Digitalis purpurea L.

Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a ve většině běžných organických rozpouštědel, dobře rozpustný v pyridinu.

[α]20 D: +20° až +24°; měří se roztok (5 g/l) ve směsi stejných objemových dílů methanolu R a chloroformu R.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Digitalis purpurea folium. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Glukosamoniumchlorid R

C6H14CINO5 Mr 215, 6 CAS 66-84-2
D-Glukosamoniumchlorid

Krystaly, dobře rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v etheru.

[α]20 D: +100°, po 30 min se snižuje na +47, 5°; měří se roztok (100 g/l) ve vodě R.

Glukosa R

Viz článek Glucosum.

Glutaraldehyd R

C5H8O2 Mr 100, 1 CAS 111-30-8
Olejovitá kapalina, dobře rozpustná ve vodě.

n25 D: asi 1, 434.

TV: asi 188 °C.

Glycerol 85% R

Viz článek Glycerolum 85%.

Glycerol R

Viz článek Glycerolum.

Glycidol R

C3H6O2 Mr 74, 1 CAS 556-52-5
Těžká viskózní kapalina mísitelná s vodou.

d20 4: asi 1, 115.

n20 D: asi 1, 432.

Glycin R

Viz článek Glycinum.

Glyoxal RS

Obsahuje asi 40 % glyoxalu.

CAS 107-22-2
Stanovení obsahu. Do kulaté skleněné baňky se zabroušenou zátkou se převede 1, 000 g zkoušeného roztoku, 20 ml roztoku hydroxylamoniumchloridu R (70 g/l) a 50 ml vody R. Směs se nechá stát 30 min a přidá se 1 ml červeně methylové směsného indikátoru RS a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS do změny červeného zbarvení na zelené. Provede se slepá zkouška.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 29, 02 mg glyoxalu (C2H2O).

Glyoxalbishydroxyanil R

C14H12N2O2 Mr 240, 3 CAS 1149-16-2
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)

Bílé krystaly, dobře rozpustné v horkém lihu 96%.

TT: asi 200 °C.

Gonadotropin choriový R

Viz článek Gonadntropinum chorionicum.

Gonadotropin sérum R

Viz článek Gonadotropinum sericum equinum a.u.v.

Guajakolová pryskyřice R

Pryskyřice se získává ze dřeva Guajacum officinale L. a Guajacum sanctum L. načervenale hnědé nebo nazelenale hnědé tvrdé sklovité úlomky, na lomu lesklé.

Guajazulen R

C15H18 Mr 198, 3 CAS 489-84-9
1, 4-Dimethyl-7-isopropylazulen

Tmavě modré krystaly nebo modrá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s mastnými oleji, silicemi a s tekutým parafinem, mírně rozpustná v lihu 96%, dobře rozpustná v kyselině sírové (500 g/l) a 80% kyselině fosforečné, přičemž vzniká bezbarvý roztok.

TT: asi 30 °C.

Uchovává se chráněn před světlem a vzduchem.

Guanidiniumchlorid R

CH6ClN3 Mr 95, 5 CAS 50-01-1
Krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Guanin R

C5H5N5O Mr 151, 1 CAS 73-40-5
2-Amino-1, 7-dihydro-6H-purin-6-on

Bílý amorfní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%. Rozpouští se v roztocích amoniaku a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

Harpagosid R

C24H30O11

Mr 494, 5

Bílý krystalický prášek, velmi hygroskopický, dobře rozpustný ve vodě a lihu 96%.

TT: 117 °C až 121 °C.

 Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

CAS 7440-59-7

 

Helium pro ehromatografii R he A~ 4, 003 obsahuje nejméně 99, 995 % (V/V) He.

Hemoglobin R

CAS 9008-02-0
Dusík. 15 % až 16 %.

Železo. 0, 2 % až 0, 3 %.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 2 %.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 1, 5 %.

Hemoglobin RS

2 g hemoglobinu R se převedou do 250ml baňky, přidá se 75 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS2 a míchá se do rozpuštění. pH roztoku se upraví kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l RS na hodnotu (1, 6 ±0, 1) (2.2.3). Roztok se kvantitativně převede do odměrné baňky na 100 ml pomocí kyseliny chlorovodíkové zředěné RS2. Přidá se 25 mg thiomersalu R. Připravuje se denně, uchovává se při (5 ±3) °C a před použitím se znovu upraví pH na hodnotu 1, 6.

Uchovává se při 2 °C až 8 °C.

Heparin R

Viz článek Heparinum natricum.

HEPES R

C8H18N2O4S Mr 238, 3 CAS 7365-45-9
Kyselina 2-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylJethansulfonová

Bílý prášek.

TT: asi 236 °C, za rozkladu.

Heptachlor R

C10H5Cl7 Mr 373, 3 CAS 76-44-8

TV: asi 135 °C.

TT: asi 95 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Heptachlorepoxid R

C10H5Cl7 Mr 389, 3 CAS 1024-57-3

TV: asi 200 °C.

TT: asi 160 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Heptan R

C7H16 Mr 100, 2 CAS 142-82-5
Bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a s etherem.

d20 20: 0, 683 až 0, 686.

n20 D: 1, 387 až 1, 388.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 97 °C až 98 °C.

Heptansulfonan sodný R

C7H15NaO3S Mr 202, 3 CAS 22767-50-6
Bílá nebo téměř bílá krystalická hmota, snadno rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v methanolu.

Heptansulfonan sodný monohydrát R

C7H15NaO3S. H2O Mr 220, 3

Počítáno na bezvodou látku, obsahuje nejméně 96 % sloučeniny C7H15NaO3S

Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 8 %, stanoví se s 0, 300 g.

Stanovení obsahu. 0, 150 g se rozpustí v 50 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0, 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0, 1 mol/l VS odpovídá 20, 22 mg C7H15NaO3S.

Hexadimethriniumdibromid R

(C13H30Br2N2)n CAS 28728-55-4
1, 5-Dimethyl-1, 5-diazaundekamethylenpolymethobromid, poly(N, N, N', N'-tetramethyl-N-trimethylenhexamethylendiamoniumdibromid)

Bílý amorfní prášek hygroskopický, dobře rozpustný ve vodě. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hexahydroxoantimoničnan draselný R

K[Sb(OH)6] Mr 262, 9 CAS 12208-13-8
Bílý krystalický prášek nebo bílé krystaly, je mírně rozpustný ve vodě.

Hexahydroxoantimoničnan draselný RS

2 g hexahydroxoantimoničnanu draselného R se rozpustí v 95 ml horké vody R. rychle se ochladí a přidá se roztok obsahující 2, 5 g hydroxidu draselného R v 50 ml vody R a 1 ml hydroxidu sodného zředěného RS. Nechá se stát 24 h. Přefiltruje se a zředí se vodou R na 150 ml.

Hexachlorbenzen R

C6Cl6 Mr 284, 8 CAS 118-74-1

TV: asi 332 °C.

TT: asi 230 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

α-Hexachlorcyklohexan R

C6H6Cl6 Mr 290, 8 CAS 319-84-6

TV: asi 288 °C.

TT: asi 158 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

β-Hexachlorcyklohexan R

C6H6Cl6 Mr 290, 8 CAS 319-85-7
Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

δ-Hexachlorcyklohexan R

C6H6Cl6 Mr 290, 8 CAS 319-86-8
Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Hexakosan R

C26H54 Mr 366, 7 CAS 630-01-3
Bezbarvé nebo bílé vločky.

TT: asi 57 °C.

Hexakyanoželezitan draselný R

K3[Fe(CN)6] MT 329, 3 CAS 13746-66-2
Červené krystaly, snadno rozpustné ve vodě.

Hexakyanoželezitan draselný RS

5 g hexakyanoželezitanu draselného R se propláchne malým množstvím vody R, potom se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Hezakyanoželeznatan draselný R

Ka[Fe(CN)6] . 3H2O Mr 422, 4 CAS 14459-95-I
Žluté průhledné krystaly, snadno rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

Hexakyanoželeznatan draselný RS

Roztok 53 g/l.

Hexamethyldisilazan R

C6H19NSi2 Mr 161, 4 CAS 999-97-3
Čirá bezbarvá kapalina.

d20 20: asi 0, 78.

n20 D: asi 1, 408.

TV: asi 125 °C.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hexamethylentetramin R

Viz odstavec Methenamin R.

Hexanitratoceričitan amonný R

(NH4)2Ce(NO3)6 Mr 548, 2 CAS 16774-Z
1-3

Oranžově žlutý krystalický prášek nebo oranžové průsvitné krystaly, dobře rozpustné ve vodě.

Hexanitrokobaltitan sodný R

Na3[Co(NO2)6] Mr 403, 9 CAS 13600-98-1
Oranžově žlutý prášek, snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Hexanitrokobaltitan sodný RS

Roztok 100 g/l. Připravuje se v čas potřeby.

Hexan R

C6H14 Mr 86, 2 CAS 110-54-3
n-Hexan

Bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a s etherem.

d20 20: 0, 659 až 0, 663.

n20 D: 1, 375 až 1, 376.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 67 °C až 69 °C.

Při použití pro spektrofotometrii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Transmitance (2.2.25): nejméně 97 % při 260 nm až 420 nm; měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

Hexansulfonan sodný R

C6H13NaO3S Mr 188, 2 CAS 2832-45-3
Bílý nebo téměř bílý prášek, snadno rozpustný ve vodě.

Hexylamin R

C6H15N Mr 101, 2 CAS 111-26-2
Bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: 0, 766.

n20 D: 1, 418.

TV: 127 °C až 131 °C.

Histaminiumdichlorid R

Viz článek Histamini dihydrochloridum.

Histaminiumfosfat R

Viz článek Histamini phosphas.

Histamin RS

Roztok chloridu sodného R (9 g/l) obsahující 0, 1 μg/ml báze histaminu ve formě fosfatu nebo dichloridu.

Histidiniumchlorid R

C6H10ClN3O2 . H2 Mr 209, 6 CAS 123333-71-1
(RS)-[1-Karboxyl-2-(4-imidazolyl)ethyl]amoniumchlorid monohydrát

Krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě.

TT: asi 250 °C, za rozkladu.

Chromatografie. Provede se tenkovrstvá chromatografie za podmínek uvedených v článku Histamini dihydrochloridum. Na získaném chromatogramu je pouze jedna hlavní skvrna.

Hliník R

Al Ar 26, 98 CAS 7429-90-5
Bílý kujný ohebný modravý kov, dostupný jako tyčinky, fólie, prášek, pásky nebo drát. Na vlhém vzduchu se pokrývá tenkou vrstvou oxidu, který chrání kov před korozí.

Jakost p.a.

Hořčík R

Mg Ar 24, 30 CAS 7439-95-4
Stříbrobílá páska, třísky, drát nebo šedý prášek.

Hovězí mozek sušený R

Čerstvý hovězí mozek zbavený cév a odblaněný se nařeže na malé kousky a odvodní se v acetonu R. 30 g hmoty se opakovaně roztírá v třence vždy se 75 ml acetonu R, až se po filtraci získá suchý prášek. Potom se suší 2 h při 37 °C nebo do vymizení pachu acetonu.

Hydraziniumsulfat R

H6NN2O4S Mr 130, 1 CAS 10034-93-2
Bezbarvé krystaly, mírně rozpustné ve studené vodě, dobře rozpustné ve vodě teplé 50 °C, snadno rozpustné ve vroucí vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

Arsen (2.4.2). 1, 0 g vyhovuje limitní zkoušce A pro arsen (1 μg/g).

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %.

Hydrogenarseničnan sodný R

NaHAsO4 . 7H2O Mr 312, 0 CAS 10048-95-0
Heptahydrát hydrogenarseničnanu sodného

Krystaly zvětrávající na teplém vzduchu, snadno rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v glycerolu, těžce rozpustné v lihu 96%. Vodný roztok reaguje zásadně na lakmus.

d20 20: asi 1, 87.

TT: asi 57 °C při rychlém zahřívání.

Hydrogencitronan amonný R

C6H6Na2O7 . 1, 5H2 Mr 226, 2 CAS 3012-65-5
Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Hodnota pH (2.2.3). Asi 4, 3; měří roztok (22, 6 g/l).

Hydrogencitronan sodný R

C6H6Na2O7 . 1, 5H2O Mr 263, 1 CAS 144-33-4
Seskvihydrát disodné soli kyseliny 2-hydroxy-1, 2, 3-propan-trikarboxylové

Bílý prášek, rozpustný v méně než 2 dílech vody, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Hydrogenfosforečnan amonný R

(NH4)2HPO4 Mr 132, 1 CAS 7783-28-0
Bílé krystaly nebo zrna. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Hodnota pH (2.2.3). Asi 8; měří se roztok (200 g/l).

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hydrogenfosforečnan draselný R

K2HPO4 Mr 174, 2 CAS 7758-11-4
Bílý krystalický hygroskopický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hydrogenfosforečnan sodný bezvodý R

Na2HPO4 Mr 142, 0 CAS 7558-79-4
Bílý hygroskopický prášek.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hydrogenfosforečnan sodný dihydrát R

Viz článek Natrii hydrogenophophas dihydricus.

Hydrogenfosforečnan sodný R

Víz článek Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus.

Hydrogenfosforečnan solný RS Roztok 90 g/l.

Hydrogenfosforitan sodný pentahydrát R

Na2HPO3 . 5H2O Mr 216, 0 CAS 13517-23-2
Bílý krystalický hygroskopický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hydrogenftalan draselný R

C8HH5KO4 Mr 204, 2 CAS 877-24-7
Draselná sůl kyseliny 1, 2-benzendikarboxylové

Bílé krystaly, dobře rozpustné ve vodě, těžce rozpustné v lihu 96%.

Hydrogenftalan draselný 0, 2 mol/l RS

Množství hydrogenftalanu draselného R odpovídající 40, 84 g C8H5KO4 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

Hydrogensíran draselný R

KHSO4 Mr 136, 2 CAS 7646-93-7
Bezbarvé průsvitné hygroskopické krystaly, snadno rozpustné ve vodě na roztok se silně kyselou reakcí.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hydrogensíran sodný R

NaHSO4 Mr 120, 1 CAS 7681-38-1
Je snadno rozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný ve vroucí vodě, v lihu 96% se rozkládá na síran sodný a volnou kyselinu sírovou.

TT: asi 315 °C.

Hydrogensiřičitan sodný R

NaHO3S Mr 104, 1 CAS 7631-90-5
Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96%. Působením vzduchu se část oxidu siřičitého uvolňuje a látka se postupně oxiduje na síran.

Hydrogenuhličitan amonný R

NH4HCO3 Mr 79, 1 CAS 1066-33-7
Obsahuje nejméně 99 % NH4HCO3.

Hydrogenuhličitan draselný R

KHCO3 MI 100, 1 CAS 298-14-6
Průsvitné bezbarvé krystaly, snadno rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

Hydrogenuhličitan draselný nasycený v methanolu RS

0, 1 g hydrogenuhličitanu draselného R se rozpustí zahříváním na vodní lázni v 0, 4 ml vody R. Přidá se 25 ml methanolu R a míchá se na vodní lázni do úplného rozpuštění látky. Používá se čerstvě připravený roztok.

Hydrogenuhličitan sodný R

Viz článek Natrii hydrogenocarbonas.

Hydrogenuhličitan sodný RS

Roztok 42 g/l.

Hydrogenvínan draselný R

C4H5KO6 MT 188, 2 CAS 868-14-4
Draselná sůl kyseliny (2R, 3R)-2, 3-dihydroxy-1, 4-butandiové

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé neprůhledné krystaly. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný ve vroucí vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Hydrochinon R

C6H6O2 Mr 110, 1 CAS 123-31-9
Benzen-1, 4-diol

Drobné bezbarvé nebo bílé jehličky, tmavnoucí na vzduchu a na světle, dobře rozpustné ve vodě, v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 173 °C.

Uchovává se chráněn před světlem a vzduchem.

Hydrokortisonacetat R

Viz článek Hydrocortisoni acetas.

Hydroxid barnatý R

Ba(OH)2 . 8H2O Mr 315, 5 CAS 12230-71-6
Bezbarvé krystaly, dobře rozpustné ve vodě.

Hydroxid barnatý RS

Roztok 47, 3 g/l.

Hydroxid di(ethylendiamin)měďnatý 1 mol/l RS

Molární poměr ethylendiaminu k mědi je (2, 00 ±0, 04).

Tento roztok je komerčně dostupný.

Hydroxid draselný R

Viz článek Kalii hydroxidum.

Hydroxid draselný v lihu 2 mol/l RS

12 g hydroxidu draselného R se rozpustí v 10 ml vody R a zředí se lihem 96% R na 100 ml.

Hydroxid draselný v lihu RS

3 g hydroxidu draselného R se rozpustí v 5 ml vody R a zředí se lihem 96% prostým aldehydů R na 100 ml. Dekantuje se čirý roztok. Roztok je téměř bezbarvý.

Hydroxid draselný v lihu RS1

6, 6 g hydroxidu draselného R se rozpustí v 50 ml vody R a zředí se lihem 96% R na 1000 ml.

Hydroxid draselný v lihu 0, 5 mol/l RS

28 g hydroxidu draselného R se rozpustí ve 100 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 1000 ml.

Hydroxid lithný R

LiOH . H2O Mr 41, 96 CAS 1310-66-3
Bílý zrnitý prášek silně alkalické reakce, absorbuje snadno vodu a oxid uhličitý, dobře rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Hydroxid sodný R

Viz článek Natrii hydroxidum.

Hydroxid sodný koncentrovaný RS

42 g hydroxidu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

Hydroxid sodný RS

20, 0 g hydroxidu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. obsah se ověří titrací kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS za použití oranže methylové RS jako indikátoru a v případě potřeby se upraví na 200 g/l.

Hydroxid sodný zředěný RS

8, 5 g hydroxidu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

Hydroxid sodný 4 mol/l RS

16, 0 g hydroxidu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml.

Hydroxid sodný v methanolu RS

40 mg hydroxidu sodného R se rozpustí v 50 ml vody R. Ochladí se a přidá se 50 ml methanolu R.

Hydroxid sodný v methanolu RS1

200 mg hydroxidu sodného R se rozpustí v 50 ml vody R. Ochladí se a přidá se 50 ml methanolu R.

Hydroxid tetraaminměďnatý RS

34, 5 g síranu mědňatého R se rozpustí ve 100 ml vody R a za míchání se přidává po kapkách amoniak 2ó% R, dokud se vzniklá sraženina opět nerozpustí. teplota se udržuje pod 20 °C a po kapkách se přidává za stálého míchání 30 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS. Sraženina se filtruje přes filtr ze sunutého skla (40), promývá se vodou R, až je filtrát čirý, a potom se ke sraženině přidá 200 ml amoniaku 26% R. Znovu vzniklá sraženina se filtruje přes filtr ze slinutého skla a filtrace se opakuje pokud možno do rozpuštění.

Hydroxid vápenatý R

Ca(OH)2 Mr 74, 1 CAS 1305-62-0
Bílý prášek, téměř zcela rozpustný v 600 dílech vody.

Hydroxid vápenatý RS

Čerstvě připravený nasycený roztok.

Hydroxychinolin R

C9H7NO Mr 145, 2 CAS 148-24-3
8-Hydroxychinolin

Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, v lihu 96% a ve zředěných minerálních kyselinách.

TT: asi 75 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 05 %.

Hydroxylamoniumchlorid R

NH2OH . HAl  Mr 69, 5 CAS 5470-11-1
Bílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Hydroxylamoniumchlorid RS2

2, 5 g hydroxylamoniumchloridu R se rozpustí ve 4, 5 ml horké vody R a přidá se 40 ml lihu 96% R a 0, 4 ml modři bromfenolové RS2. Přidává se hydroxid draselný v lihu 0, 5 mol/l RS do vzniku zelenavě žlutého zbarvení a zředí se lihem 96% R na 50, 0 ml.

Hydroxylamoniumchlorid alkalický RS

Stejné objemové díly roztoku hydroxylamoniumchloridu R (139 g/l) a roztoku hydroxidu sodného R (150 g/l) se smíchají bezprostředně před použitím.

Hydroxylamoniumchlorid alkalický RS1

Roztok A. 12, 5 g hydroxylamoniumchloridu R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100 ml.

Roztok B. 12, 5 g hydroxidu sodného R se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 100 ml.

V čas potřeby se smíchají stejné díly roztoku A a roztoku B.

Hydroxylamoniumchlorid v lihu RS

3, 5 g hydroxylamoniumchloridu R se rozpustí v 95 ml roztoku lihu R 60% (V/V), přidá se 0, 5 ml roztoku oranže methylové sodné soli R (2 g/l) v lihu R 60% (V/V) a dostatečné množství hydroxidu draselného 0, 5 mohl v lihu 60% (V/V) RS, aby vzniklo čistě žluté zbarvení. Zředí se roztokem lihu R 60% (V/V) na 100 ml.

Hydroxylamoniumchlorid v lihu RS1

5, 0 g hydroxylamoniumchloridu R se rozpustí ve 100ml odměrné baňce v 10, 0 ml vody R a přidá se 70, 0 ml lihu 96% R, 10, 0 ml modři bromfenolové RS a po kapkách se přidává hydroxid draselný 0, 5 mol/l v lihu RS do olivově zeleného zbarvení (asi 0, 25 ml) a doplní se lihem 96% R na 100, 0 ml. Roztok je stálý asi 1 týden.

Hydroxymethylfurfural R

C6H6O3 Mr 126, 1 CAS 67-47-0
5-Hydroxymethylfurfural; 5-hydroxymethyl-2-furalaldehyd

Jehličkovité krystaly, snadno rozpustné ve vodě, v acetonu a v lihu 96%, dobře rozpustné v etheru.

TT: asi 32 °C.

Hydroxypropyl-β-cyklodextrin R

[C6H10xO5, (C3H7O)x]7, Mr 1371 až 1432 CAS 94035-02-6

x = molekulární substituční stupeň (podle stupně molární substituce)

Bílý až téměř bílý prášek.

Hodnota pH (2.2.3): 5, 0 až 7, 5; měří se roztok 20 g/l.

Hyoscyaminiumsulfat R

Viz článek Hyoscyamini sulfas.

Hyperosid R

C21H20O12

Mr , 464, 4

2-(3, 4-Dihydroxyfenyl)-3-β-D-galaktopyranosyloxy-5, 7-dihydroxychromen-4-on

Slabě žluté jehličky, dobře rozpustné v methanolu.

[α]20 D: -8, 3°; měří se roztok (2 g/l) v pyridinu R.

TT: asi 240 °C, za rozkladu.

Roztok v methanolu R vykazuje dvě absorpční maxima (2.2.25), při 259 nm a 364 nm.

Hypoxanthin R

C5H4N4O Mr 136, 1 CAS 68-94-0
1 H-Purin-6-on

Bílý krystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, mírně rozpustný ve vroucí vodě, dobře rozpustný ve zředěných kyselinách a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů. Rozkládá se bez tání při asi 150 °C.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Mercaptopurinum. Na získaném chromatogramu je pouze jedna hlavní skvrna.

Chinhydron R

C12H10O4 Mr 218, 2 CAS 106-34-3
Je to ekvimolární sloučenina 1, 4-benzochinonu a hydrochinonu.

Tmavě zelené lesklé krystaly nebo krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v horké vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, v amoniaku 26% a v etheru.

TT: asi 170 °C.

Chinidin R

C20H24N2O2 Mi 324, 4 CAS 56-54-2
(S)-(6-Methoxy-4-chinolyl)[(2R, 4S, 5R)-5-vinyl-2-chinuklidinyl]methanol

Bílé krystaly, velmi těžce rozpustné ve vodě, mírně rozpustné v lihu 96%, těžce rozpustné v etheru a v methanolu.

[α20 D]: asi +260°; měří se roztok (10 g/l) v ethanolu R.

TT: asi 172 °C.

Uchovává se chráněn před světlem.

Chinidiniumsulfat R

Viz článek Quinidini sulfas dihydricus.

Chininiumchlorid R

Viz článek Quinini hydrochloridum dihydricum.

Chininiumsulfat R

Viz článek Quinini sulfás dihydricus.

Chinin R

C20H24N2O2 Mr 324, 4 CAS 130-95-0
(R)-(6-Methoxy-4-chinolyl)[(2S, 4S, SR)-5-vinyl-2-chinuklidinyl]methanol

Bílý mikrokrystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, těžce rozpustný ve vroucí vodě, velmi snadno rozpustný v ethanolu, dobře rozpustný v etheru.

[α]20 D : asi -167°; měří se roztok (10 g/l) v ethanolu R.

TT: asi 175 °C.

Uchovává se chráněn před světlem.

Chloracetanilid R

C8H8ClNO Mr 169, 6 CAS 539-03-7
4'-Chloracetanilid

Krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 178 °C.

Chloralhydrát R

Viz článek Chlorali hydras.

Chloralhydrát RS

80 g se rozpustí ve 20 ml vody R.

Chloramin T R

Viz článek Tosylchloramidum natricum.

Chloramin T RS

Roztok 20 g/l. Připravuje se v čas potřeby.

Chloramin T RS1

Roztok 0, 1 g/l. Připravuje se v čas potřeby.

Chloramin T RS2

Roztok 0, 2 g/l. Připravuje se v čas potřeby.

Chloranilin R

C6H6ClN Mr 127, 6 CAS 106-47-8
4-Chloranilin

Krystaly dobře rozpustné v horké vodě, snadno rozpustné v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 71 °C.

4-Chlorbenzensulfonamid R

C6H6ClNO2S Mr 191, 6 CAS 98-64-6

Bílý prášek.

TT: asi 145 °C.

Chlorbutanol R

Viz článek Chlorobutanolum.

Chlordan R

C10H6Cl8 Mr 409, 8 CAS 12789-03-6

TV: asi 175 °C.

TT: asi 106 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu) technické jakosti.

Chlordiazepoxid R

Viz článek Chlordiazepoxidum.

2-Chlor-6, 7-dimethoxy-4-chinazolinylamin R

C10H10ClN3O2 Mr 239, 7

Bílá až nažloutlá krystalická látka.

Chlorečnan draselný R

KClO3 Mr 122, 6 CAS 381

1-04-9

Bílý prášek, krystaly nebo zrna. Je dobře rozpustný ve vodě.

2-Chlorethanol R

C2H5CiO Mr 80, 5 CAS 107-07-3
Bezbarvá kapalina, dobře rozpustná v lihu 96%.

d20 20: asi 1, 197.

n20 D: asi 1, 442.

TV: asi 130 °C.

TT:  asi -89 °C.

2-Chlorethanol RS

125 mg 2-chlorethanolu R se rozpustí v 2-propanolu R a zředí se jím na 50 ml. 5 ml tohoto roztoku se zředí 2-propanolem R na 50 ml.

2-Chlorethylamoniumchlorid R

C2H7Cl2N Mr 116, 0 CAS 870-24-6
TT: asi 145 C.

(2-Chlorethyl)diethylamoniumchlorid R

C6H15Cl2N Mi 172, 1 CAS 869-24-9
Bílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě a v methanolu, snadno rozpustný v dichlormethanu, prakticky nerozpustný v hexanu.

TT: asi 211 °C.

Chlorfenol R

C6H5ClO Mr 128, 6 CAS 106-48-9
4-Chlorfenol

Bezbarvé nebo téměř bezbarvé krystaly, těžce rozpustné ve vodě, velmi snadno rozpustné v lihu 96%, v etheru a v roztocích alkalických hydroxidů.

TT: asi 42 °C.

Chlorfenvinfos R

C12H14Cl3O4P Mr 359, 6 CAS 470-90-6
Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Chlorid amonný R

Viz článek Ammonii chloridem.

Chlorid amonný RS

Roztok 107 g/l.

Chlorid antimonitý R

SbCl3 Mr 228, 1 CAS 10025-91-9
Bezbarvé krystaly nebo průsvitná krystalická hmota. Je hygroskopický, snadno rozpustný v ethanolu. Látka je vodou hydrolyzována.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před vlhkostí.

Chlorid antimonitý RS

30 g chloridu antimonitého R se rychle dvakrát opláchne 15 ml chloroformu prostého ethanolu R, promývací kapalina se dekantuje a promyté krystaly se ihned rozpustí za mírného zahřátí ve 100 ml chloroformu prostého ethanolu R. Uchovává se nad několika gramy síranu sodného bezvodého R.

Chlorid antimonitý RS1

Roztok I. 110 g chloridu antimonitého RS se rozpustí ve 400 ml dichlorethanu R. Přidají se 2 g oxidu hlinitého bezvodého R, promíchá se a filtruje se přes filtr ze slinutého skla (40). Zředí se dichlorethanem R na 500, 0 ml a promíchá se. Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku měřená při 500 nm v 20mm vrstvě není větší než 0, 07.

Roztok II. Za odtahu se smíchá 100 ml čerstvě předestilovaného acetylchloridu R a 400 ml dichlorethanu R. Uchovává se v chladu.

90 ml roztoku I a 10 ml roztoku II se smíchá.

Uchovává se v hnědých skleněných lahvích se zabroušenou zátkou a je použitelný 7 dní. Zbarvené zkoumadlo se nepoužije.

Chlorid barnatý R

BaCl2.2H2O Mr 244, 3 CAS 10326-27-9
Bezbarvé krystaly, snadno rozpustné ve vodě, těžce rozpustné v lihu 96%.

Chlorid barnatý RSI

Roztok 61, 0 g/l.

Chlorid barnatý RS2

Roztok 36, 5 g/l.

Chlorid boritý R

BCl3 Mr 117, 2 CAS 10294-34-5
Bezbarvý plyn. Reaguje bouřlivě s vodou. Použitelný je ve formě roztoků ve vhodných rozpouštědlech (2-chlorethanol, dichlormethan, hexan, heptan, methanol).

Varování: jed, žíravina.

TV: asi 12, 6 °C.

n20 D: asi 1, 420.

Chlorid boritý v methanolu RS

Roztok BCl3120 g/l) v methanolu R.

Uchovává se chráněn před světlem při -20 °C, nejlépe v zatavených trubičkách.

Chlorid cesný R

CSCI Mr 168, 4 CAS 7647-17-8
Bílý prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpusmý v methanolu, prakticky nerozpustný v acetonu.

Chlorid cínatý R

SnCl2 . 2H2O Mr 225, 6 CAS 10025-69-1
Obsahuje nejméně 97, 0 % SnCl2 . 2H2O.

Bezbarvé krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96%, v kyselině octové ledové, kyselině chlorovodíkové a kyselině chlorovodíkové zředěné.

Stanovení obsahu. Do baňky se zabroušenou zátkou se naváží 0, 500 g, rozpustí se v 15 ml kyseliny chlorovodíkové R a přidá se 10 ml vody R a 5 ml chloroformu R. Okamžitě se titruje jodičnanem draselrrým 0, 05 mol/l VS až do odbarvení chloroformové vrstvy.

1 ml jodičnanu draselného 0, 05 mol/l VS odpovídá 22, 56 mg SnCl2. 2H2O.

Chlorid cínatý RS

20 g cínu R se zahřívá s 85 ml kyseliny chlorovodíkové R až do skončení vyvíjení vodíku a nechá se vychladnout. Uchovává se nad cínem R, chráněný před vzduchem.

Chlorid cínatý RS1

V čas potřeby se smíchá 1 objemový díl chloridu cínatého RS s 10 objemovými díly kyseliny chlorovodíkové zředěné RS.

Chlorid cínatý RS2

K 8 g chloridu cínatého R se přidá 100 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové R (200 ml/l) a třepe se do rozpuštění, v případě potřeby se zahřívá na vodní lázni při 50 °C. 15 min se probublává proudem dusíku R. Připravuje se v čas potřeby.

Chlorid draselný R

Viz článek Kolii chloridem.

Při použití v infračervené spektrofotometrii (2.2.24) vyhovuje následující zkoušce:

2 mm silný výlisek (tableta) látky sušený 1 h při 250 °C má prakticky rovnou základní linii v oblasti 4000 cm-1 až 620 cm-1. Nad touto linií nejsou žádná maxima s absorbancí vyšší než 0, 02, s výjimkou maxim vody při 3440 cm-1 a 1630 cm-1.

Chlorid draselný 0, 1 mol/l RS

Roztok obsahuje chlorid draselný R v množství odpovídajícím 7, 46 g KCl v 1000, 0 ml.

Chlorid hlinitý R

AlCl3 . 6H2O Mr 241, 4 CAS 7784-13-6
Chlorid hlinitý hexahydrát

Obsahuje nejméně 98, 0 % AlCl3 . 6H2O.

Bílý až slabě nažloutlý krystalický prášek, hygroskopický, snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%, dobře rozpustný v etheru.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Chlorid hlinitý RS

65, 0 g chloridu hlinitého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml. Po přidání 0, 5 g aktivního uhlí R se 10 min míchá, potom se filtruje a pH filtrátu se za stálého míchání upraví roztokem hydroxidu sodného R (10 g/l) (asi 60 ml) na hodnotu 1, 5.

Chlorid hlinitý RS1

2, 0 g chloridu hlinitého R se rozpustí ve 100 ml roztoku kyseliny octové ledové R 5% (V/V) v methanolu R.

Chlorid hořečnatý R

Viz článek Magnesii chloridem hexahydricum.

Chlorid chromitý hexahydrát R

[Cr(H2O)4CI2]Cl . 2H2O Mr 266, 5 CAS 10060-12-5
Tmavě zelený krystalický hygroskopický prášek. Uchovává se chráněn před vlhkostí a oxidačními činidly.

Chlorid kobaltnatý R

CoCI2 . 6H2O Mr 237, 9 CAS 7791-13-1
Červený krystalický prášek nebo tmavě červené krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Chlorid lanthanitý RS

K 58, 65 g oxidu lanthanitého R se pomalu přidá 100 ml kyseliny chlorovodíkové R. Zahřeje se k varu. Nechá se ochladit a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Chlorid lithný R

LiCI Mr 42, 39 CAS 7447-41-8
Krystalický prášek, zrna nebo krychlové rozplývavé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu a v lihu 96%. Vodný roztok je neutrální nebo slabě alkalický.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Chlorid měďnatý R

CuCI2. 2H2O Mr 170, 5 CAS 10125-13-0
Zelenomodrý prášek nebo krystaly, rozpadající se ve vlhkém vzduchu, zvětrávající v suchém vzduchu. Je snadno rozpustný ve vodě, v lihu 96% a v methanolu, mírně rozpustný v acetonu, těžce rozpustný v etheru.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Chlorid nikelnatý R

NiCl2 Mr 129, 6 CAS 7718-54-9
Bezvodý chlorid nikelnatý

Žlutyý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%. Sublimuje za nepřítomnosti vzduchu a ochotně absorbuje amoniak. Vodný roztok je kyselý.

Chlorid palladnatý R

PdCI2 MC 177, 3 CAS 7647-10-1
Červené krystaly.

TT: 678 °C až 680 °C.

Chlorid palladnatý RS

1 g chloridu palladnatého R se rozpustí v 10 ml teplé kyseliny chlorovodíkové R a zředí se směsí stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a vody R na 250 ml. Tento roztok se v čas potřeby zředí dvěma objemovými díly vody R.

Chlorid rtuťnatý R

Viz článek Hydrargyri dichloridum.

Chlorid rtuťnatý RS

Roztok 54, 0 g/l.

Chlorid sodný R

Viz článek Natrii chloridum.

Chlorid sodný RS

Roztok 200 g/l.

Chlorid sodný nasycený RS

1 díl chloridu sodného R se smíchá se 2 díly vody R, občas se protřepe a nechá se stát. Před použitím se roztok dekantuje od nerozpuštěné látky a v případě potřeby se zfiltruje.

Chlorid titanitý R

TiCl3 Mr 154, 3 CAS 7705-07-9
Červenofialové rozpadající se krystaly, dobře rozpustné ve vodě a v lihu 96%, prakticky nerozpustné v etheru.

TT: asi 440 °C.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Chlorid titanitý RS

150 g/l v roztoku kyseliny chlorovodíkové R (100 g/l HCl).

d20 20: asi 1, 19.

Chlorid uhličitý R

CCl4 Mr 153, 8 CAS 56-23-5
Tetrachlormethan

Čirá bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

d20 20: 1, 595 až 1, 598.

TV: 76 °C až 77 °C.

Chlorid vápenatý R

Via článek Calcii chloridum dihydricum.

Chlorid vápenatý bezvodý R

CaC12 Mr 111, 0 CAS 10043-52-4
Obsahuje nejméně 98, 0 % CaCl2. počítáno na vysušenou látku.

Bílá rozpadávající se zrna, velmi snadno rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96% a methanolu.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 5, 0 %, suší se v sušárně při 200 °C. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před vlhkostí.

Chlorid vápenatý R1

CaCl2, 4H2O Mr 183, 1

Obsahuje nejvýše 0, 05 μg Fe/g.

Chlorid vápenatý RS

Roztok chloridu vápenatého R 73, 5 g/l.

Chlorid vápenatý 0, 01 mol/l RS

0, 147 g chloridu vápenatého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml.

Chlorid vápenatý 0, 02 mol/l RS

2, 94 g chloridu vápenatého R se rozpustí v 900 ml vody R, pH roztoku se upraví na hodnotu 6, 0 až 6, 2 a zředí se vodou R na 1000, 0 ml.

Uchovává se při 2 °C až 8 °C.

Chlorid zinečnarý R

Viz článek Zinci chloridum.

Chlorid zinečnarý v kyselině mravenčí RS

20 g chloridu zinečnatého R se rozpustí v 80 g roztoku kyseliny mravenčí bezvodé R (850 g/l).

Chlorid zinečnatý s jodem RS

20 g chloridu zinečnatého R a 6, 5 g jodidu draselného R se rozpustí v 10, 5 ml vody R, přidá se 0, 5 g jodu R a míchá se 15 min. V případě potřeby se filtruje.

Uchovává se chráněn před světlem.

Chlorid železitý R

FeCl3 . 6H2O Mr 270, 3 CAS 10025-77-1
Žlutooranžová nebo nahnědlá krystalická rozplývající se hmota, velmi snadno rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru. Na světle jsou chlorid železitý a jeho roztoky částečně redukovány.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Chlorid železitý RS1

Roztok 105 g/l.

Chlorid železitý RS2

Roztok 13 g/l.

Chlorid železitý RS3

2, 0 g chloridu železitého R se rozpustí v ethanolu R a zředí se stejným rozpouštědlem na 100, 0 ml.

Chlorid-oxid zirkoničitý R

CAS 15461-27-5
Je to zásaditá sůl odpovídající přibližně vzorci ZrCl2l. 8H2O. Obsahuje nejméně 96, 0 % ZrCl2O . 8H2O.

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bílé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Stanovení obsahu. 0, 600 g se rozpustí ve směsi 5 ml kyseliny dusičné R a 50 ml vody R, přidá se 50, 0 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l VS a 3 ml dibutylftalatu R a zamíchá se. Titruje se thiokyanatanem amonným 0, 1 mol/l VS za použití 2 ml síranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru do červenožlutého zbarvení.

1 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l VS odpovídá 16, 11 mg ZrCl2O . 8H2O.

Chloristan holmitý RS

Roztok oxidu holmitého R (40 g/l) v roztoku kyseliny chloristé R (141 g/l HClO4).

Chloristan sodný R

NaClO4. H2O Mr 140, 5 CAS 7791-07-3
Obsahuje nejméně 99, 0 % NaClO4. H2O.

Bílé rozpadající se krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě.

Uchovává se v dobře uzavřených obalech.

Chlornan sodný RS

Obsahuje 25 g/l až 30 g/l aktivního chloru. Nažloutlá kapalina alkalické reakce.

Stanovení obsahu. 10, 0 ml se zředí vodou R na 100, 0 ml. 10, 0 ml tohoto roztoku se přenese do kuželové baňky obsahující 50 ml vody R, 1 g jodidu draselného R a 12, 5 ml kyseliny octové zředěné RS. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0, 1 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru.

1 ml thiosíranu sodného 0, 1 mol/l VS odpovídá 3, 546 mg aktivního chloru. Uchovává se chráněn před světlem.

Chlornicergolin R

C24H26ClN3O3 Mr 440, 0 l

10α-Methoxy-1, 6-dimethylergolin-8β-ylmethyl-(5-chlornikotinat)

Bílý až téměř bílý prášek, snadno rozpustný v chloroformu a v ethanolu, mírně rozpustný v etheru, prakticky nerozpustný ve vodě a hexanu.

TT: 130 °C až 132 °C.

[α]20 D: -21, 27°; měří se roztok (1 g/l) v pyridinu R.

Chlornitroanilin R

C6H5ClN2O2 Mr 172, 6 CAS 121-87-9
2-Chlor-4-nitroanilin

Žlutý krystalický prášek, snadno rozpustný v methanolu.

TT: asi 107 °C.

Uchovává se chráněn před světlem.

Chloroform R

CHCl3 Mr 119, 4 CAS 67-66-3
Trichlormethan

Čirá bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

d20 20: 1, 475 až 1, 481.

TV: asi 60 °C.

Obsahuje 0, 4 % až 1, 0 % ethanolu.

Ethanol. K 1, 00 g (m) v kuželové baňce se zabroušenou zátkou se přidá 15, 0 ml dichromanu draselného v kyselině dusičné RS, nádoba se uzavře, 2 min se silně třepe a 15 min se nechá stát. Přidá se 100 ml vody R a 5 ml roztoku jodidu draselného R (200 g/l). Po 2 min se titruje thiosíranem sodným 0, 1 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru do vzniku světle zelené barvy (n1 ml thiosíranu sodného 0, 1 mohl VS). Současně se provede slepá zkouška (n2 ml thiosíranu sodného 0, 1 mol/l VS). Obsah ethanolu v procentech se vypočítá podle vzorce:

(n2 -n1).0, 115

m

Chloroform okyselený R

K 100 ml chloroformu R se přidá 10 ml kyseliny chlorovodíkové R. Protřepe se, nechá se stát, až se oddělí dvě vrstvy. Použije se spodní vrstva.

Chloroform prostý ethanolu R

200 ml chloroformu R se třepe čtyřikrát se 100 ml vody R. Suší se 24 h nad 20 g síranu sodného bezvodého R a zfiltruje se. Filtrát se destiluje nad 10 g síranu sodného bezvodého R. Prvních 20 ml destilátu se odstraní. Připravuje se v čas potřeby.

Chloroform stabilizovaný amylenem R

Čirá bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

Voda. Nejvýše 0, 05 %.

Zbytek po odpaření. Nejvýše 0, 001 %.

Transmitance (2.2.25): nejméně 50 % při 255 nm,

nejméně 80 % při 260 nm,

nejméně 98 % při 300 nm,

měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

Stanovení obsahu. Nejméně 99, 8 % CHCl3; stanoví se plynovou chromatografií.

3-Chlorpropan-1, 2-diol R

C3H7ClO2 Mr 110, 5 CAS 96-24-2
Bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 1, 322.

n20 D: asi 1, 480.

TV: asi 213 °C.

Chlorpyrifos R

C9H11Cl3NO3PS Mr 350, 6 CAS 2921-88-2
TV: asi 200 °C.

TT: 42 °C až 44 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Chlorpyrifos-methyl R

C7H7Cl3NO3PS Mr 322, 5 CAS 5598-13-0
TT: 45 °C až 47 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Chlorthiazid R

Viz článek Chlorothiazidum.

Chlortrimethylsilan R

C3H9ClSi Mr 108, 6 CAS 75-77-4
Čirá bezbarvá, na vzduchu dýmající kapalina.

d20 20: asi 0, 86.

n20 D: asi 1, 388.

TV: asi 57 °C.

Cholesterol R

Viz článek Cholesterolum.

Choliniumchlorid R

C5H14ClNO Mr 139, 6 CAS 67-48-1
(2-Hydroxyethyl)trimethylamoniumchlorid

Rozpadající se krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě a v lihu 96%.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Suxamethonii chloridum, nanáší se 5 μl roztoku (0, 2 g/l) v methanolu R. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Choliniumjodid R

C5H14lNO Mr 231, 1 CAS 17773-10-3
(2-Hydroxyethyl)trimethylamoniumiodid

TT: asi 273 °C.

Jakost p.a.

Chroman draselný R

K2CrO4 Mr 194, 2 CAS 7789-00-6
Žluté krystaly, snadno rozpustné ve vodě.

Chroman draselný RS

Roztok 50 g/l.

Chromazurol S R

C23H13Cl2Na3O9S MT 605 CAS 1667-99-8
Colour Index 43825, Schultz 841

Trisodná sůl kyseliny 5-[(3-karboxy-5-methyl-4-oxo-2, 5-cyklohexadien-1-yliden)-(2, 6-dichlor-3-sulfofenyl)methyl]-2-hydroxy-3-methylbenzoové

Hnědočerný prášek, dobře rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Chromoforový substrát R1

N-α-Benzoylkarbonyl-D-arginyl-L-glycyl-L-arginin-4-nitroanilid dihydrochlorid se rozpustí ve vodě R na roztok o koncentraci 0, 003 mol/l. Před použitím se zředí tlumivým roztokem trometamolovým s edetanem disodným o pH 8, 4 na koncentraci 0, 0005 mol/l.

Chromoforový substrát R2

D-Fenylalanyl-L-piperazin-L-arginin-4-nitroanilid dihydrochlorid se rozpustí ve vodě na roztok o koncentraci 0, 003 mol/l. Před použitím se zředí tlumivým roztokem trometamolovým s edetanem disodným o pH 8, 4 na koncentraci 0, 0005 mol/l.

Chromotropin 2 B R

C16H9N3Na2O10S2 Mr 513, 4 CAS 548-80-1
Colour Index 16575, Schultz 67

Disodná sůl kyseliny 4, 5-dihydroxy-3-(4-nitrofenylazo)-2, 7-naftalendisulfonové

Červenohnědý prášek, dobře rozpustný ve vodě za vzniku žlutočerveného roztoku, prakticky nerozpustný vlihu 96%.

Chromotropin 2 B RS

Roztok v kyselině sírové R (0, 05 g/l).

Imidazol R

C3H4N2 Mr 68, 1 CAS 288-32-4
Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

TT: asi 90 °C.

Iminodibenzyl R

C14H13N Mr 195, 3 CAS 494-19-9
10, 11-Dihydrodibenz[b, f]azepin

Slabě žlutý krystalický prášek, snadno rozpustný v acetonu, prakticky nerozpustný ve vodě.

TT: asi 106 °C.

Indigokarmín R

C16H8N2Na2O8S2 Mr 466, 3 CAS 860-22-0
Colour Index 73015, Schultz 1309

Disodná sůl kyseliny 3, 3'-dioxo-2, 2'-bisindolinyliden-5, 5'-disulfonové; disodná sůl kyseliny 5, 5'-indigodisulfonové.

Obsahuje obvykle chlorid sodný.

Modrý nebo fialově modrý prášek nebo modrá zrna s měděným leskem. Je mírně rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Z vodných roztoků se indigokarmín vylučuje přídavkem chloridu sodného.

Indigokarmín RS

Ke směsi 10 ml kyseliny chlorovodíkové R a 990 ml roztoku kyselinry sírové prosté dusičnanů R (200 g/l) se přidá 0, 2 g indigokarmínu R.

Roztok vyhovuje následující zkoušce. K 10 ml roztoku se přidá roztok 1, 0 mg dusičnanu draselného R v 10 ml vody R a rychle se přidá 20 ml kyseliny sírové prosté dusičnanů R a zahřeje se k varu. Modré zbarvení v průběhu 1 min zmizí.

Indigokarmín RS1

4 g indigokarmínu R se rozpustí v asi 900 ml vody R přidávané po částech, přidají se 2 ml kyseliny sírové R a zředí se vodou R na 1000 ml.

Standardizace. Do 100ml kuželové baňky se širokým hrdlem se převede 10, 0 ml základního roztoku dusičnanů (100 μg NO3/ml), 10 ml vody R, 0, 05 ml indigokarmínu RS1 a potom se opatrně najednou přidá 30 ml kyseliny sírové R. roztok se ihned titruje indigokarmínem RS1 do vzniku stálého modrého zbarvení.

Spotřebovaný počet mililitrů (n) odpovídá 1 mg NO3.

Indikátor směsný BMF RS

0, 1 g modři bromthymolové R, 20 mg červeně methylové R a 0, 2 g fenolftaleinu R se rozpustí v lihu 96% R, zředí se jím na 100 ml a zfiltruje se.

Indometacin R

Viz článek Indometacinum.

Isatin R

C8H5NO2 Mr 147, 1 CAS 91-56-5
Indolin-2, 3-dion

Malé žlutočervené krystaly, těžce rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v horké vodě, v lihu 96% a v etheru, dobře rozpustné v roztocích alkalických hydroxidů za vzniku fialového zbarvení, které se stáním mění na žluté.

TT: asi 200 °C, s částečnou sublimací.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 2 %.

Isoamylalkohol R

C5H12O Mr 88, 1 CAS 123-51-3
3-Methyl- 1-butanol

Bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

TV: asi 130 °C.

Isoandrosteron R

C19H30O2 Mr 290, 4 CAS 481-29-8
Epiandrosteron, 3β-hydroxy-5α-androstan-17-on

Bílý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v organických rozpouštědlech.

TT: 172 °C až 174 °C.

[α]20 D: +88°; měří se roztok (20 g/l) v methanolu R.

AA: (2.2.41): 14, 24 .103; měří se roztok (1, 25 g/l) při 304 nm.

Isobutanol R

C4H10O Mr 74, 1 CAS 78-83-1
2-Methyl-1-propanol

Čirá bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 0, 80.

n15 D: 1, 397 až 1, 399.

TV: asi 107 °C.

Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 96 % předestiluje při 107 °C až 109 °C.

Isobutylmethylketon R

C6H12O Mr 100, 2 CAS 108-10-1
4-Methyl-2-pentanon

Čirá bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s většinou organických rozpouštědel.

d20 20: asi 0, 80.

TV: asi 115 °C.

Destilační rozmezí (2.2.11). Destiluje se 100 ml. Rozmezí teploty destilace od 1 ml do 95 ml destilátu nepřesahuje 4, 0 °C.

Zbytek po odpaření. Nejvýše 0, 01 %;stanoví se odpařováním na vodní lázni a sušením při 100 °C až 105 °C.

Isobutylmethylketon R1

50 ml čerstvě předestilovaného isobutylmethylketonu R se 1 min třepe s 0, 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS. Fáze se nechají oddělit a spodní fáze se odstraní. Připravuje se v čas potřeby.

Isodrin

C12H8Cl6 Mr 364, 9 CAS 465-73-6
1, 2, 3, 4, 10, 10-Hexachlor-1, 4, 4a, 5, 8, 8a-hexahydro-endo, endo-1, 4:5, 8-dimethanonaftalen

Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v běžných organických rozpouštědlech, jako je aceton. Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok.

Isokvercitrin R

C23H20O12 Mr 464, 4 CAS 21637-25-2
Kvercetin-3-glukosid

Žluté jehličkovité krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v methanolu a ethanolu.

TT: 225 °C až 227 °C.

Absorbance. Roztok (40 mg/l) v methanolu R vykazuje maxima při 257 nm a 369 nm.

Isomenthol R

C, oH2OO Mr 156, 3 CAS 23283-97-8
(+)-Isomenthol: (1S, 2R, 5R)-2-isopropyl-5-methylcyklohexanol

Bezbarvé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, velmi snadno rozpustné v lihu 96% a etheru.

[α]20 D: asi +24°; měří se roztok (100 g/l) v lihu 96% R.

TT: asi 80 °C.

TV: asi 218 °C.

(±)-Isomenthol: směs stejných dílů (1S, 2R, SR)- a (1R, 2S, 5S)-2-isopropyl-5-methylcyklohexanolu

TT: asi 53 °C.

TV: asi 218 °C.

Isomenthon R

C10H18O Mr 154, 2

(1R)-cis-p-Menthan-3-on; (1R)-cis-2-isopropyl-5-methylcyklohexanon Obsahuje proměnlivá množství menthonu.

Bezbarvá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 0, 904.

n20 D: asi 1, 453.

[α]20 D: +93, 2°.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Zkouší se plynovou chromatografií (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 80, 0 % celkové plochy píků.

Isopropylamin R

C3H9N Mr 59, 1 CAS 75-31-0
2-Propanamin

Bezbarvá velmi těkavá hořlavá kapalina.

n20 D: asi 1, 374.

TV: 32 °C až 34 °C.

4-Isopropylfenol R

C9H12O Mr 136, 2 CAS 99-89-8
Obsahuje nejméně 98 % C9H12O.

TV: asi 212 °C.

TT: 59 °C až 61 °C.

Isopropylmyristat R

Viz článek Isopropylis myristas.

Jod R

Viz článek Iodum.

Jod RS

2 g jodu R a 4 g jodidu draselného R se rozpustí v 10, 0 ml vody R. Po úplném rozpuštění se zředí vodou R na 100 ml.

Jod RS1

K 10, 0 ml jodu 0, 05 mol/l RS se přidá 0, 6 g jodidu draselného R a zředí se vodou R na 100, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Jod RS2

K 10, 0 ml jodu 0, 05 mol/l RS se přidá 0, 6 g jodidu draselného R a zředí se vodou R na 1000, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Jod RS3

2, 0 ml jodu RS1 se zředí vodou R na 100, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Jod RS4

14 g jodu R se rozpustí ve 100 ml roztoku jodidu draselného R (400 g/l), přidá se 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 1000 ml.

Uchovává se chráněn před světlem.

Jod v chloroformu RS

Roztok (5 g/l) v chloroformu R.

Uchovává se chráněn před světlem.

Jod v lihu RS

Roztok (10, 0 g/l) v lihu 96% R.

Uchovává se chráněn před světlem.

Jodethan R

C2H5I Mr 155, 9 CAS 75-03-6
Bezbarvá až slabě nažloutlá kapalina, tmavnoucí působením vzduchu a světla, mísitelná s lihem 96% a většinou organických rozpouštědel.

d20 20: asi 1, 95.

n20 D: asi 1, 513.

TV: asi 72 °C.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Jodičnan draselný R

KIO3 Mr 214, 0 CAS 7758-OS-6
Bílý krystalický prášek, dobře rozpusrný ve vodě.

Jodid draselný R

Viz článek Kalii iodidum.

Jodid draselný RS

Roztok 166 g/l.

Jodid draselný 0, 001 mol/l RS

10, 0 ml roztoku jodidu draselného R (166 g/l) se zředí vodou R na 100, 0 ml. 5, 0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 500, 0 ml.

Jodid draselný nasycený RS

Nasycený roztok jodidu draselného R ve vodě prosté oxidu uhličitého R. Obsahuje nerozpuštěné krystaly.

Zkouška způsobilosti. 0, 5 ml se přidá ke 30 ml směsi objemových dílů chloroformu R a kyseliny octové R (2 + 3) a dále se přidá 0, 1 ml škrobu RS. K odstranění případného vzniklého modrého zbarvení se spotřebuje nejvýše 0, 05 ml thiosíranu sodného 0, 1 mol/l VS.

Uchovává se chráněn před světlem.

Jodid rtuťnatodraselný RS

Viz odstavec Tetrajodortuťnatan draselný RS.

Jodid rtuťnatodraselný zásaditý RS

Viz odstavec Tetrajodortuťnatan draselný zásaditý RS.

Jodid rtuťnatý R

Hgl2 Mr 454, 4 CAS 7774-29-0
Červený těžký krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96%, acetonu a etheru, dobře rozpustný v přebytku jodidu draselného RS.

Uchovává se chráněn před světlem.

Jodid sodný R

Viz článek Natrii iodidum.

Jodid zinečnatý a škrob RS

K roztoku 2 g chloridu zinečnatého R v 10 ml vody R se přidá 0, 4 g škrobu rozpustného R a zahřívá se do rozpuštění škrobu. Po ochlazení na pokojovou teplotu se přidá 1, 0 ml bezbarvého roztoku obsahujícího 0, 10 g pilin zinku R a 0, 2 g jodu R ve vodě R. Vzniklý roztok se zředí vodou R na 100 ml a zfiltruje se. Uchovává se chráněn před světlem.

Zkouška citlivosti. 0, 05 ml dusitanu sodného RS se zředí vodou R na 50 ml. K 5 ml tohoto roztoku se přidá 0, 1 ml kyseliny sírové zředěné RS, 0, 05 ml roztoku jodidu zinečnatého a škrobu a promíchá se. Roztok se zbarví modře.

Jodistan draselný R

KIO4 Mr 230, 0 CAS 7790-21-8
Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je dobře rozpustý ve vodě.

Jodistan draselný s chloridem železitým RS

1 g jodistanu draselného R se rozpustí v 5 ml čerstvě připraveného roztoku hydroxidu draselného R (120 g/l). Po přidání 20 ml vody R a 1, 5 ml chloridu železitého RS1 se zředí stejným roztokem hydroxidu draselného na 50 ml.

Jodistan sodný R

NaIO4 Mr 213, 9 CAS 7790-28-5
Obsahuje nejméně 99, 0 % NaIO4.

Bílý krystalický prášek nebo bílé krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě a v minerálních kyselinách.

Jodistan sodný RS

1, 07 g jodistanu sodného R se rozpustí ve vodě R, přidá se 5 ml kyseliny sírové zředěné RS a zředí se vodou R na 100, 0 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Jodobismutitan draselný RS

K 0, 85 g dusičnan-oxidu bismutitého R se přidá 40 ml vody R, 10 ml kyseliny octové ledové R a 20 ml roztoku jodidu draselného R (400 g/l).

Jodobismutitan draselný RS1

100 g kyseliny vinné R se rozpustí ve 400 ml vody R, přidá se 8, 5 g dusičnan-oxidu bismutitého R a 1 h se třepe. Přidá se 200 ml roztoku jodidu draselného R (400 g/l) a dobře se protřepe. Nechá se stát 24 h a přefiltruje se.

Uchovává se chráněn před světlem.

Jodobismutitan draselný RS2

Základní roztok. 1, 7 g dusičnan-oxidu bismutitého R a 20 g kyseliny vinné R se suspenduje ve 40 ml vody R. K suspenzi se přidá 40 ml roztoku jodidu draselného R (400 g/l), 1 h se míchá a zfiltruje se. Roztok se může uchovávat několik dní chráněn před světlem.

Detekční roztok. V čas potřeby se smíchá 5 ml základního roztoku s 15 ml vody R.

Jodobismutitan draselný RS3

0, 17 g dusičnan-oxidu bismutitého R se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny octové ledové R a 18 ml vody R. Přidají se 4 g jodidu draselného R, 1 g jodu R a zředí se kyselinou sírovou zředěnou RS na 100 ml.

Jodobismutitan draselný zředěný RS

100 g kyseliny vinné R se rozpustí v 500 ml vody R a přidá se 50 ml jodobismutitanu draselného RS1. Uchovává se chráněn před světlem.

Jodobismutitan draselný zředěný RS1

K 0, 85 g dusičnan-oxidu bismutitého R se přidá 40 ml vody R, 10 ml kyseliny octové ledové R a 50 ml roztoku jodidu draselného R (500 g/l) a třepe se do rozpuštění. V čas potřeby se k 1 ml tohoto roztoku přidají 2 ml kyseliny octové ledové R a 10 ml vody R.

5-Jodouracil R

C4H3IN2O2 Mr 238, 0 CAS 696-07-1
5-Jod-1H, 3H-pyrimidin-2, 4-dion

TT: asi 276 °C, za rozkladu.

Chromatografie. Zkouší se postupem uvedeným v článku Idoxuridinum, nanáší se 5 μl roztoku (0, 25 g/l). Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Kadmium R

Cd Ar 112, 4 CAS 10108-64-2
Stříbrobílý lesklý kov, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v kyselině dusičné a horké kyselině chlorovodíkové.
Kafr R CAS 76-22-2
Viz článek Camphora racemica.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Stanoví se plynovou chromatografií (2.2.28), jak je předepsáno v článku Lavandulae etheroleum.

Zkoušený roztok. Roztok (10 g/l) v hexanu R.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy všech píků na získaném chromatogramu. Nepřihlíží se k píku hexanu.

Kalium tetraoxalat R

C4H3KO8 . 2H2O   Mr 254, 2 CAS 6100-20-5
Trihydrogenhbisšťavelan draselný dihydrát

Bílý krystalický prášek, mírně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný ve vroucí vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Kaolin lehký R

CAS 1332-58-7
Čištěný přírodní hydratovaný křemičitan hlinitý. Obsahuje vhodnou disperzní látku.

Světlý bílý prášek bez částic písku, mazlavý na dotek, prakticky nerozpustný ve vodě a v minerálních kyselinách.

Hrubé částice. 5, 0 g se umístí do skleněného válce se zabroušenou zátkou asi 160 mm dlouhého a asi 35 mm v průměru a přidá se 60 ml roztoku difosforečnanu sodného R (10 g/l). Důkladně se protřepe a nechá se 5 min stát. Pipetou se odstraní 50 ml kapaliny z bodu asi 5 cm pod povrchem. Ke zbývající kapalině se přidá 50 ml vody R, třepe se, nechá se ustát a odstraní se 50 ml kapaliny stejným způsobem. Postup se opakuje, dokud není odstraněno celkem 400 ml. Zbývající suspenze se přenese do odpařovací misky, odpaří se do sucha na vodní lázni a zbytek se vysuší do konstantní hmotnosti při 100 °C až 105 °C. Zbytek váží nejvýše 25 mg (0, 5 %).

Jemné částice. 5, 0 g se rozptýlí ve 250 ml vody R silným třepáním 2 min. Směs se ihned vyleje do skleněného válce o průměru 50 mm a pomocí pipety se 20 ml kvantitativně převede do skleněné misky, odpaří se do sucha na vodní lázni

a suší do konstantní hmotnosti při 100 °C až 105 °C. Zbytek suspenze se nechá stát 4 h při 20 °C a pipetou se 5 cm pod povrchem odebere dalších 20 ml bez rozčeření sedimentu, převede se do skleněné misky, odpaří se do sucha a suší do konstantní hmotnosti při 100 °C až 105 °C. Hmotnost druhého zbytku není menší než 70 % hmotnosti prvního zbytku.

ε-Kaprolaktam R

C6H11NO MI 113, 2 CAS 105-60-2
6-Hexanlaktam

Hygroskopické šupinky, snadno rozpustné ve vodě, v methanolu a v ethanolu.

TT: asi 70 °C.

Karbazol R

C12H9N Mr 167, 2 CAS 86-74-8
Dibenzopyrrol

Krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, snadno rozpustné v acetonu, těžce rozpustné v ethanolu.

TT: asi 245 °C.

Karbethopendeciniumbromid R

Viz článek Carbethopendecinii bromidum.

Karbofenothion R

C11H16ClO2PS3 Mr 342, 9 CAS 786-19-6
O, O-Diethyl-S-{ [(4-chlorfenyl)thio]methyl}dithiofosfat

Nažloutlá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s organickými rozpouštědly.

d25 4 asi 1, 27.

V článku Adeps lanae se může použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

Karbomer R

CAS 9007-20-9
Síťovaný polymer kyseliny akrylové. Obsahuje vysoký podíl (56 % až 68 %) karboxylových skupin, počítáno na látku sušenou 1 h při 80 °C. Střední relativní molekulová hmotnost je asi 3 .106.

Hodnota pH (2.2.3). Asi 3; měří se suspenze (10 g/l).

Kar-3-en R

C10H16 Mr 136, 2 CAS 498-15-7
3, 7, 7-Trimethylbicyklo[4, 1, 0]hept-3-en; 4, 7, 7-trimethyl-3-norkaren

Kapalina dráždivého pachu. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v organických rozpouštědlech.

d20 20: asi 0, 864.

n20 D: 1, 473 až 1, 474.

[α]20 D: +15° až +17° 

TV: 170 °C až 172 °C.

Při použiti pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Macidis etheroleum. Obsahuje nejméně 95, 0 %, počítáno metodou normalizace.

Karvakrol R

C10H14O Mr 150, 2 CAS 499-75-2
5-Isopropyl-2-methylfenol

Hnědavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, velmi snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 0, 975.

n20 D: asi 1, 523.

TV: asi 237 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Stanoví se plynovou chromatograffí (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum.

Zkoušená látka. 0, 1 g se rozpustí v asi 10 ml acetonu R.

Na získaném chromatogramu je plocha hlavního píku nejméně 95, 0 % celkové plochy všech píků, nepřihlíží se k píku acetonu.

Karvon R

C10H14O Mr 150, 2 CAS 2244-16-8
(S)-p-Mentha-6, 8-dien-2-on; (+)-2-methyl-5-(1-methylethylenyl)-2-cyklohexenon

Kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

d20 20: asi 0, 965.

n20 D: asi 1, 500.

[α]20 D: asi +61°.

TV: asi 230 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Stanoví se plynovou chromatogra%í (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

β-Karyofylen R

C15H24 Mr 204, 4 CAS 87-44-5
(E)-(1R, 9S)-4, 11, 11-Trimethyl-8-methylenbicyklo[7, 2, 0]undec-4-en

Olejovitá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a etherem.

d17 4: asi 0, 905.

n20 D: asi 1, 492.

[α]15 D: asi -5, 2°.

TV, 14: 129 °C až 130 °C.

Při použiti pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Stanoví se plynovou chromatograffí (2.2.28) postupem uvedeným v článku Caryophylli etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 98, 5 % celkové plochy píků.

Kasein R

CAS 9000-71-9
Směs příbuzných fosfoproteinů z mléka.

Bílý amorfní prášek nebo bílá zrna. Je velmi těžce rozpustný ve vodě a v nepolárních organických rozpouštědlech. Rozpouští se v kyselině chlorovodíkové koncentrované na roztok slabě fialového zbarvení. Tvoří soli s kyselinami a zásadami. Izoelektrický bod je při asi pH 4, 7. Alkalické roztoky jsou levotočivé.

Katechin R

 (bezvodého) (2R, 3S)-2-(3, 4-Dihydroxyfenyl)-3, 5, 7-chromantriol

C15H14O6 . nH2O Mr 290, 3 CAS 154-23-4
Synonyma D-Katechin; (+)-katechin hydrát; (+)-3-cianidanol, katechol, kyanidol

Katex R

Měnič iontů v protonové formě. Obsahuje sulfonové skupiny vázané na síťovaném polymeru, jehož základ tvoří polystyren s 8 % divinylbenzenu. Dodává se ve formě kuliček, jejichž průměr je uveden za názvem zkoumadla u příslušných zkoušek.

Katex R1

Měnič iontů v protonové formě. Obsahuje sulfonové skupiny vázané na síťovaném polymeru, jehož základ tvoří polystyren s 4 % divinylbenzenu. Dodává se ve formě kuliček, jejichž průměr je uveden za názvem zkoumadla u příslušných zkoušek.

Katex silně kyselý R

Měnič iontů v protonové formě. Obsahuje sulfonové skupiny vázané na síťovaném polymeru, jehož základ tvoří polystyren s 8 % divinylbenzenu. Dodává se ve formě kuliček o průměru 0, 3 mm až 1, 2 mm, pokud není uvedeno jinak.

Kapacita. 4, 5 mmol/g až 5 mmol/g při obsahu vody 50 % až 60 %.

Příprava sloupce. Pokud není uvedeno jinak, použije se skleněná trubice o délce 400 mm a o vnitřním průměru 20 mm se zatavenou destičkou ze sunutého skla. Plní se do výšky 200 mm měničem iontů smíchaným s vodou R. Při plnění se odstraňují vzduchové bubliny. Hladina kapaliny nesmí klesnout pod hladinu měniče iontů.

Jestliže se měnič iontů nachází v protonové formě, promývá se tak dlouho vodou R, až se na neutralizaci 50 ml eluátu za použití 0, 1 ml oranže methylové RS spotřebuje nejvýše 0, 05 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l VS. Jestliže se měnič iontů nachází ve formě Na+ nebo je požadována regenerace, promývá se pomalu 100 ml směsí stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové RS a vody R a potom vodou R, jak je uvedeno výše.

Katex silně kyselý (vápníková forma) R

Pryskyřice ve vápníkové formě se sulfonovými kyselými skupinami připojenými k polymerní mřížce obsahující polystyren příčně vázaný s 8 % divinylbenzenu. Velikost částic je označena podle názvu zkoumadla používaného u příslušných zkoušek.

Katex slabě kyselý R

Měnič iontů v protonové formě. Obsahuje polymetakrylat s karboxylovými skupinami. Dodává se ve formě kuliček o průměru 75 μm až 160 μm.

Rozmezí pH pro použití. 5 až 14.

Nejvyšší pracovní teplota. 120 °C.

Katolyt pro izoelektrickou fokusaci pH 3 až 5 R

β-Alanin 0, 1 mol/l

8, 9 g β-alaninu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000 ml.

Klobetasolpropionat R

C25H32ClFO5 Mr 467, 0 CAS 25122-46-7
9-Fluor-11 β-hydroxy-21-chlor-16β-methyl-3, 20-dioxo-1, 4-pregnadien-17-ylpropionat

Bílý krystalický prášek, nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a v acetonu.

[α]20 D: asi +104° (v dioxanu).

TT: asi 196 °C.

Kodein R

Viz článek Codeinum.

Kodeiniumfosfat R

Viz článek Codeini phosphas hemihydricus.

Kofein R

Viz článek Coffeinum.

Kortisonacetat R

Viz článek Cortisoni acetas.

Kresol R

C7H8O Mr 108, 1 CAS 95-48-7
o-Kresol, 2-methylfenol

Krystaly nebo podchlazená kapalina tmavnoucí na světle a na vzduchu. Je mísitelný s ethanolem a s etherem, dobře se rozpouští v asi 50 dílech vody a v roztocích alkalických hydroxidů.

d20 20: asi 1, 05.

n20 D: 1, 540 až 1, 550.

TV: asi 190 °C.

Teplota tuhnutí (2.2.18). Nejméně 30, 5 °C.

Zbytek po odpaření. Nejvýše 0, 1 %;stanoví se odpařováním na vodní lázni a sušením v sušárně při 100 °C až 105 °C. Před použitím se destiluje.

Uchovává se chráněn před světlem, vlhkostí a kyslíkem.

Krevní destičky náhrada R

K 0, 5 g až 1 g fosfolipidů R se přidá 20 ml acetonu R a nechá se 2 h stát za častého protřepávání. Odstřeďuje se 2 min a supernatantní kapalina se odstraní. Zbytek se vysuší za použití vývěvy, přidá se 20 ml chloroformu R a 2 h se protřepává. Zfiltruje se pomocí vakua a získaný zbytek se suspenduje v 5 ml až 10 ml roztoku chloridu sodného R (9 g/l).

Pro použití ve stanovení účinnosti faktoru 1X se připraví ředění v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) tak, aby rozdíl v době srážení mezi postupnými ředěními porovnávací látky byl asi 10 s.

Zředěné suspenze se uchovávají při teplotě -30 °C a použijí se v průběhu 6 týdnů.

Křemelina R

CAS 91053-39-3
Bílý nebo téměř bílý jemně zrnitý prášek, tvořený křemíkovými schránkami fosilních mořských rozsivek nebo jejich úlomků, prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96% a v etheru. Látka může být identifikována mikroskopicky při pětisetnásobném zvětšení.

Křemelina G R

Je to křemelina propraná kyselinou chlorovodíkovou a vyžíhaná; obsahuje 15 % síranu vápenatého hemihydrátu. Jemný šedobílý prášek; šedá barva se stane zřetelnější při navhčení vodou. Průměrná velikost částic je 10 μm až 40 μm.

Obsah síranu vápenatého. Stanoví se postupem uvedeným v odstavci silikagel G R.

Hodnota pH (2.2.3). 7 až 8; měří se suspenze připravená třepáním 1 g s 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R po dobu 5 min.

Dělicí schopnost. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27). Připraví se vrstva křmeliny G za použití roztoku octanu sodného R (2, 7 g/l). Nanese se 5 μl roztoku laktosy, sacharosy, glukosy a fruktosy v pyridinu R obsahující 0, 1 g/l jednotlivých složek. Vyvíjí se směsí objemových dílů vody R, 2-propanolu R a ethylacetatu R (12 + 23 + 65) po dráze 14 cm. Vyvíjí se asi 40 min. Po vysušení se vrstva postříká anisaldehydem RS (asi 10 ml) a zahřívá se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C. Na chromatogramu jsou přítomny čtyři zřetelně oddělené nerozplývavé skvrny.

Křemelina pro chromatografii R

Bílý nebo nažloutlý lehký prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, ve zředěných kyselinách a v organických rozpouštědlech.

Rychlost filtrace. Použije se chromatografická kolona dlouhá 0, 25 m o vnitřním průměru 10 mm s filtrem ze slinutého skla (100) a dvěma značkami v 0, 10 m a 0, 20 m nad filtrem. Do kolony se umístí dostatečné množství zkoušené látky tak, aby dosahovalo k první značce, a kolona se doplní vodou R k druhé značce. Když první kapky začnou vytékat z kolony, doplní se opět vodou R k druhé značce a měří se čas potřebný k vytečení prvních 5 ml z kolony. Průtoková rychlost není menší než 1 ml/min.

Vzhled eluátu. Eluát získaný při zkoušce na rychlost filtrace je bezbarvý (2.2.2, Metoda 1).

Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 1, 00 g se přidá 10 ml vody R, silně se protřepe a nechá se 5 min stát. Suspenze se zfiltruje přes filtr předem promytý horkou vodou R do neutrální reakce. K 2, 0 ml filtrátu se přidá 0, 05 ml červené methylové RS; roztok je žlutý. K 2, 0 ml filtrátu se přidá 0, 05 ml fenolftaleinu RS1; roztok je nejvýše slabě růžový.

Látky rozpustné ve vodě. 10, 0 g se převede do chromatografické kolony 0, 25 m dlouhé, o vnitřním průměru 10 mm a promývá se vodou R. Zachytí se prvních 20 ml eluátu, odpaří se k suchu a odparek se suší při 100 °C až 105 °C. Hmotnost odparku není větší než 10 mg.

Železo (2.4.9). K 0, 50 g se přidá 10 ml směsi stejných dílů kyseliny chlorovodíkové RS a vody R, silně se protřepe, nechá se 5 min stát a filtruje se. 1, 0 ml filtrátu vyhovuje limitní zkoušce na železo (200 μg/g).

Ztráta žíháním. Nejvýše 0, 5 %. Během žíhání v červeném žáru (600 °C) látka nezhnědne ani nezčerná.

Křemelina pro plynovou chromatografti R

Bílý nebo téměř bílý jemně zrnitý prášek, tvořený křemíkovými schránkami fosilních mořských rozsivek nebo jejich úlomků, prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96% a v etheru. Látka může být identifikována mikroskopicky při pětisetnásobném zvětšení. Látka je čištěna kyselinou chlorovodíkovou R a potom promývána vodou R.

Velikost částic. Nejvýše 5 % křemeliny zůstane na sítu č. 180. Nejvýše 10 % křemeliny přejde přes síto č. 125.

Křemelina pro plynovou chromatografti R1

Bílý nebo téměř bílý prášek jemně zrnitý, tvořený křemíkovými schránkami fosilních mořských rozsivek nebo jejich úlomků, prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96% a v etheru. Látka může být identifikována mikroskopicky při pětisetnásobném zvětšení. Látka je čištěna kyselinou chlorovodíkovou R a potom promývána vodou R.

Velikost částic. Nejvýše 5 % křemeliny zůstane na sítu č. 250. Nejvýše 10 % křemeliny přejde přes síto č. 180.

Křemelina pro plynovou chromatografti R2

Bílý nebo téměř bílý jemně zrnitý prášek, tvořený křemíkovými schránkami fosilních mořských rozsivek nebo jejich úlomků se specifickým povrchem 0, 5 m2/g, prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96% a v etheru. Látka může být identifikována mikroskopicky při 500násobném zvětšení. Přečišťuje se kyselinou chlorovodíkovou R a potom promýváním vodou R.

Velikost částic. Nejvýše 5 % křemeliny zůstane na sítu č. 180. Nejvýše 10 % křemeliny projde přes síto č. 125.

Křemelina silanizovaná pro plynovou chromatografti R

Křemelina pro plynovou chromatografti R silanizovaná dimethyldichlorsilanem nebo jiným vhodným silanizačním činidlem.

Křemelina silanizovaná pro plynovou ehromatografii R1

Připravená z rozdrcených růžových křemelinových žáruvzdorných cihel silanizací dimethyldichlorsilanem nebo jiným vhodným silanizačním činidlem. Látka je čištěna kyselinou chlorovodíkovou R a promytá vodou R.

Křemičitan hořečnatý pro reziduální analýzu pesticidů R

Křemičitan hořečnatý pro chromatografti (60 až 100 mesh).

CAS 1343-88-0
Kumafos R
C14H16ClO5PS Mr 362, 8 CAS 56-72-4
TT: 91 °C až 92 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

Kumarin R

C9H6O2 Mr 146, 1 CAS 91-64-5
2H-Chromen-2-on

Bezbarvý krystalický prášek nebo kosočtverečné nebo obdélníkové krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vroucí vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, rozpouští se v roztocích alkalických hydroxidů.

TT: 68 °C až 70 °C.

Při použíti pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Cinnamomi etheroleum. Obsahuje nejméně 98, 0 %, počítáno metodou normalizace.

Kurkumin R

C21H20O6 Mr 368, 4 CAS 458-37-7
1, 7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)-1, 6-heptadien-3, 5-dion

Oranžověhnědý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v kyselině octové ledové a prakticky nerozpustný v etheru.

TT: asi 183 °C.

Kyanguanidin R

C2H4N4 Mr 84, 1 CAS 461-58-5
Dikyandiamid;1-kyanguanidin

Bílý krystalický prášek, mírně rozpustný ve vodě a v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru a v dichlormethanu.

TT: asi 210 °C.

Kyanid draselný R

KCN Mr 65, 1 CAS 151-50-8
Bílý krystalický prášek, bílá hmota nebo bílá zrna. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

Kyanid draselný RS

Roztok 100 g/l.

Kyanid draselný prostý olova RS

10 g kyanidu draselného R se rozpustí v 90 ml vody R, přidají se 2 ml peroxidu vodíku koncentrovaného R zředěného v poměru 1 : 5. Nechá se stát 24 h, zředí se vodou R na 100 ml a zfiltruje se.

Tento roztok vyhovuje následující dodatečné zkoušce: K 10 ml se přidá 10 ml vody R a 10 ml sirovodíku RS; nezbarví se ani po přidání 5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS.

Kyanokobalamin R

Viz článek Cyanocobalaminum.

Kyselina N-acetylneuraminová R

C11H19NO9 Mr 309, 3 CAS 131-48-6
Kyselina 5-acetamido-3, 5-deoxy-a-D-glycero-D-galakto-2-nonulopyranosonová; kyselina O-sialová

Bílé jehličkovité krystaly, dobře rozpustné ve vodě a methanolu, těžce rozpustné v ethanolu, prakticky nerozpustné v acetonu a etheru.

[α]20 D: asi-36°, měří se roztok (10 g/l).

TT: asi 186 °C, za rozkladu.

Kyselina adipová R

C6H10O4 Mr 146, 1 CAS 124-04-9
Hranoly, snadno rozpustné v methanolu, dobře rozpustné v acetonu, prakticky nerozpustné v etheru petrolejovém.

TT: asi 152 °C.

Kyselina akrylová R

C3H4O2 Mr 72, 1 CAS 79-10-7
Kyselina 2-propenová, kyselina vinylmravenčí.

Obsahuje nejméně 99 % C3H4O2. Je stabilizována 0, 02 % 4-methoxyfenolu.

Korozivní kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%, rychle polymeruje v přítomnosti kyslíku.

d20 20: asi 1, 05.

n20 D: asi 1, 421.

TV: asi 141 °C.

TT: 12 °C až 15 °C.

Kyselina aleuritová R

C16H32O5 Mr 304, 4 CAS 533-87-9
Kyselina (9RS, 10SR)-9, 10, 16-trihydroxyhexadekanová

Bílý prášek, mastný na omak, dobře rozpustný v methanolu.

TT: asi 101 °C.

Kyselina amidosírová R

H3NO3S Mr 97, 1 CAS 5329-14-6
Bílý krystalický prášek nebo krystaly. Je snadno rozpustná ve vodě, mírně rozpustná v acetonu, v lihu 96%, v methanolu, prakticky nerozpustná v etheru.

TT: asi 205 °C, za rozkladu.

Kyselina 2-aminobenzoová R

Viz Kyselina anthranilová R.

Kyselina 4-aminobenzoová R

C7H7NO2 Mr 137, 1 CAS 150-13-0
Bílý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru petrolejovém.

TT: asi 187 °C.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek popsaných v článku Procaini hydrochloridum. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Uchovává se chráněna před světlem.

Kyselina 4-aminobenzoová RS

1 g kyseliny 4-aminobenzoové R se rozpustí ve směsi 18 ml kyseliny octové bezvodé R, 20 ml vody R a 1 ml kyseliny fosforečné R. V čas potřeby se smíchají 2 objemové díly roztoku se 3 objemovými díly acetonu R.

Kyselina 4-aminobutanová R

C4H9NO2 Mr 103, 1 CAS 56-12-2
Kyselina γ-aminomáselná, GABA

Lístky z methanolu a etheru, jehličky z vody a lihu 96%. Je snadno rozpustná ve vodě, prakticky nerozpustná nebo těžce rozpustná v ostatních rozpouštědlech.

TT: asi 202 °C (rychlým zahřátím se rozkládá).

Kyselina 6-aminohexanová R

C6H13NO2 Mr 131, 2 CAS 60-32-2
Bezbarvé krystaly, snadno rozpustné ve vodě, mírně rozpustné v methanolu, prakticky nerozpustné v ethanolu.

TT: asi 205 °C.

Kyselina aminohippurová R

C9H10N2O3 Mr 194, 2 CAS 61-78-9
Kyselina N-(4-aminobenzoyl)aminooctová

Bílý nebo téměř bílý prášek, mírně rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, velmi těžce rozpustný v etheru.

TT: asi 200 °C.

Kyselina aminohydroxynaftalensulfonová R

C10H9NO4S Mr 239, 3 CAS 116-63-2
Kyselina 4-amino-3-hydroxy-1-naftalensulfonová

Bílé nebo šedé jehličky, barvící se působením světla na růžovo, zejména jsou-li vlhké. Prakticky jsou nerozpustné ve vodě, v lihu 96% a v etheru, dobře se rozpouští v roztocích alkalických hydroxidů a horkých roztocích disiřičitanu sodného.

Uchovává se chráněna před světlem.

Kyselina aminohydroxynaftalensulfonová RS

5, 0 g siřičitanu sodného bezvodého R se smíchá s 94, 3 g hydrogensiřičitanu sodného R a 0, 7 g kyseliny aminohydroxynaftalensulfonové R. 1, 5 g směsi se rozpustí ve vodě R a doplní se jí na 10, 0 ml. Roztok se připravuje denně.

Kyselina aminomethylalizarindioctová R

C19H15NO8 . 2H2 M, 421, 4 CAS 3952-78-1
Kyselina N-(3, 4-dihydroxy-2-antrachinonylmethyl)iminodioctová dihydrát

Jemný světle hnědožlutý až oranžově hnědý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v roztocích alkalických hydroxidů.

TT: asi 185 °C.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10, 0 %; stanoví se s 1, 000 g látky.

Kyselina aminomethylalizarindioctová RS

0, 192 g kyseliny aminomethylalizarindioctové R se rozpustí v 6 ml čerstvě připraveného hydroxidu sodného 1 mol/l RS. Přidá se 750 ml vody R, 25 ml tlumivého roztoku jantaranového o pH 4, 6 a po kapkách kyselina chlorovodíková 0, 5 mol/l RS do změny zbarvení z fialově červeného na žluté (pH 4, 5 až 5). Přidá se 100 ml acetonu R a zředí se vodou R na 1000 ml.

Kyselina antranilová R

C, H7NOz Mr 137, 1 CAS 118-92-3
Kyselina 2-aminobenzoová

Bílý až slabě žlutý krystalický prášek, mírně rozpustný ve studené vodě, snadno rozpustný v horké vodě, v lihu 96%, v etheru a v glycerolu. Roztoky v lihu 96% nebo v etheru, zvláště v glycerolu, fialově fluoreskují.

TT: asi 145 °C.

Kyselina askorbová R

Viz článek Acidum ascorbicum.

Kyselina askorbová RS

50 mg se rozpustí v 0, 5 ml vody R a zředí se dimethylformamidem R na 50 ml.

Kyselina barbiturová R

C4H4N2O3 MT 128, 1 CAS 67-52-7
1H, 3H, SH-Pyrimidin-2, 4, 6-trion

Bílý nebo téměř bílý prášek, těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný ve vroucí vodě a ve zředěných kyselinách.

TT: asi 253 °C.

Kyselina benzoová R

Viz článek Acidum benzoicum.

Kyselina boritá R

Viz článek Acidum boricum.

Kyselina bromovodíková 30% R

CAS 10035-10-6
30% roztok kyseliny bromovodíkové v kyselině octové ledové R. Před otevřením obsahu se opatrně odplyní.

Kyselina bromovodíková 47% R

47% roztok kyseliny bromovodíkové ve vodě R.

Kyselina bromovodíková zředěná RS

5, 0 ml kyseliny hromovodíkové 30% R se umístí do hnědožlutých lahviček opatřených polyethylenovými zátkami. Hermeticky se uzavřou pod argonem R a uchovávají se v temnu. Bezprostředně před použitím se přidá 5, 0 ml kyseliny octové ledové R a protřepe se. Uchovává se v temnu.

Kyselina bromovodíková zředěná RS1

Obsahuje 7, 9 g/l HBr.

16, 81 g kyseliny bromovodíkové 47% R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000 ml.

Kyselina butylboritá R

C4H11BO2 Mr 101, 9 CAS 4426-47-5
Obsahuje nejméně 98 % C4H11BO2.

TT: 90 °C až 92 °C.

Kyselina citronová bezvodá R

Viz článek Acidum citricum.

Kyselina citronová R

Viz článek Acidum citricum monohydricum.

Při použití pro limitní zkoušku na železo vyhovuje následujícímu dodatečnému požadavku:

0, 50 g se rozpustí v 10 ml vody R, přidá se 0, 1 ml kyseliny thioglykolové R, promíchá se a zalkalizuje amoniakem 17, 5% RS. Zředí se vodou R na 20 ml. Nevznikne žádné růžové zbarvení.

Kyselina cyklohexylendinitrilotetraoetová R

C14H22N2O8 . H2 Mr 364, 4 CAS 13291-61-7
CDTA; monohydrát kyseliny trans-cyklohexylen-1, 2-dinitrilo-N, N, N'N'-tetraoctové

Bílý krystalický prášek.

TT: asi 204 °C.

Kyselina 3-cyklohexylpropionová R

C9H16O2  Mr 156, 2 CAS 701-97-3
Čirá kapalina.

d20 20: asi 0, 998.

n20 D: asi 1, 4648.

TV: asi 130 °C.

Kyselina deoxyribonukleová sodná sůl R

Asi 85 % látky má Mr 2 . 107 nebo vyšší.

Bílá vláknitá hmota získaná z telecích brzlíků.

CAS 73049-39-5

Zkouška způsobilosti. 10 mg se rozpustí v tlumivém roztoku imidazolovém o pH 6, 5 a zředí se jím na 10, 0 ml (roztok a). 2, 0 ml tohoto roztoku se zředí stejným tlumivým roztokem na 50, 0 ml. Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku měřená při 260 nm je v rozmezí 0, 4 až 0, 8.

K 0, 5 ml roztoku (a) se přidá 0, 5 ml tlumivého roztoku imidazolového o pH 6, 5 a 3 ml roztoku kyseliny chloristé R (25 g/l HClO4); vznikne sraženina. Po odstřeďování se měří absorbance supernatantní kapaliny při 260 nm proti směsi 1 ml stejného tlumivého roztoku a 3 ml stejného roztoku kyseliny chloristé. Absorbance není vyšší než 0, 3.

Do každé ze dvou zkumavek se převede po 0, 5 ml roztoku (a) a 0, 5 ml porovnávacího roztoku streptodornasy s obsahem 10 m.j. v 1 ml tlumivého roztoku imidazolového o pH 6, 5. Do jedné zkumavky se rychle přidají 3 ml roztoku kyseliny chloristé R (25 g/l HClO4); vznikne sraženina. Směs se odstředí a získá se supernatantní kapalina (a). Druhá zkumavka se zahřívá 15 min při 37 °C. Po přidání 3 ml stejného roztoku kyseliny chloristé se směs odstředí. Získá se supernatantní kapalina (b). Absorbance supernatantní kapaliny (b) měřené při 260 nm proti supernatantní kapalině (a) není menší než 0, 15.

Kyselina diazobenzensulfonová RS1

0, 9 g kyseliny sulfanilové R se rozpustí ve směsi 30 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a 70 ml vody R. Ke 3 ml tohoto roztoku se přidají 3 ml roztoku dusitanu sodného R (50 g/l). 5 min se chladí v ledové lázni, přidá se 12 ml roztoku dusitanu sodného a opět se ochladí. Zředí se vodou R na 100 ml a nechá se v ledové lázni.

Připravuje se v čas potřeby, ale před použitím se roztok 15 min nechá stát.

Kyselina dichloroctová R

C2H2Cl2O2 Mr 128, 9 CAS 79-43-6
Bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 1, 566.

n20 D: asi 1, 466.

TV: asi 193 °C.

Kyselina dichloroctová RS

67 ml kyseliny dichloroctové R se zředí vodou R na 300 ml a neutralizuje se amoniakem 17, 5% RS za použití papíru lakmusového modrého R. Ochladí se, přidá se 33 ml kyseliny dichloroctové R a zředí se vodou R na 600 ml.

Kyselina dinitrobenzoová R

C7H4N2O6 Mr 212, 1 CAS 99-34-3
Kyselina 3, 5-dinitrobenzoová

Téměř bezbarvé krystaly, těžce rozpustné ve vodě, velmi snadno rozpustné v lihu 96%.

TT: asi 206 °C.

Kyselina dinitrobenzoová RS

Roztok v lihu 96% R (20 g/l).

Kyselina 5, 5'-dithiobis(2-nitrobenzoová) R

C14H8N2O8S2 Mr 396, 4

Bis(3-karboxy-4-nitrofenyl)disulfid; Ellmanovo činidlo; DTNB

Žlutý prášek, mírně rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 242 °C.

Kyselina dusičná dýmavá R

CAS 52583-42-3
Čirá slabě nažloutlá kapalina, na vzduchu dýmající.

d20 20: asi 1, 5.

Kyselina dusičná R

HNO3 Mr 63, 0 CAS 7697-37-2
Obsahuje 63, 0 % až 70, 0 % HNO3.

Čirá bezbarvá nebo téměř bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou.

CAS 69-78-3

d20 20: 1, 384 až 1, 416.

Roztok 10 g/l je silně kyselý a vyhovuje zkoušce na dusičnany (2.3.1).

Vzhled. Čirá kapalina (2.2.1), není zbarvena intenzívněji než porovnávací barevný roztok Ž6 (2.2.2, Metoda II).

Chloridy (2.4.4). K 5 g se přidá 10 ml vody R a 0, 3 ml dusičnanu stříbrného RS2. Roztok se nechá 2 min stát chráněn před světlem. Opalescence tohoto roztoku není intenzívnější než opalescence porovnávacího roztoku připraveného za stejných podmínek smícháním 13 ml vody R, 0, 5 ml kyseliny dusičné R, 0, 5 ml základního roztoku chloridů (5 μg Cl/ml) a 0, 3 ml dusičnanu stříbrného RS2 (0, 5 μg/g).

Sírany (2.4.13). K 10 g se přidá 0, 2 g uhličitanu sodného R. Odpaří se do sucha a zbytek se rozpustí v 15 ml vody destilované R. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (2 μg/g). Připraví se porovnávací roztok smícháním 2 ml základního roztoku síranů (10 μg SO4/ml) a 13 ml vody destilované R.

Arsen (2.4.2). 50 g se opatrně zahřívá s 0, 5 ml kyseliny sírové R do vzniku bílých par. Ke zbytku se přidá 1 ml roztoku hydroxylamoniumclzloridu R (100 g/l) a zředí se vodou R na 2 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na arsen (0, 02 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije 1, 0 ml základního roztoku arsenu (1 μg As/ml).

Těžké kovy (2.4.8). 10 ml roztoku připraveného ve zkoušce na železo se zředí vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (2 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 μg Pb/ml).

Železo (2.4.9). Zbytek ze zkoušky Síranový popel se rozpustí v 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 50 ml. 5 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (1 μg/g).

Síranový popel. Nejvýše 0, 001 %. 100 g se opatrně odpaří do sucha. Zbytek se navlhčí několika kapkami kyseliny sírové R a žíhá se v tmavočerveném žáru.

Stanovení obsahu. K 1, 50 g se přidá 50 ml vody R a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití 0, 1 ml červené methylové RS jako indikátoru.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 63, 0 mg HNO3. Uchovává se chráněna před světlem.

Kyselina dusičná zředěná RS

Obsahuje asi 125 g/l HNO3 (Mr 63, 0).

20 g kyseliny dusičné R se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina dusičná prostá olova a kadmia R

Vyhovuje požadavkům odstavce Kyselina dusičná R a následujícím dodatečným zkouškám:

Zkoušený roztok. Ke 100 g se přidá 0, 1 g uhličitanu sodného bezvodého R a odpaří se do sucha. Zbytek se rozpustí slabým zahřátím ve vodě R a po ochlazení se zředí vodou R na 50, 0 ml.

Kadmium. Stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II). měří se absorbance při 228, 8 nm za použití kadmiové lampy s dutou katodou a plamene vzduch-acetylen nebo vzduch-propan. Obsahuje nejvýše 0, 1 μg/g kadmia (Cd).

Olovo. Stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II). Měří se absorbance při 283, 3 nm nebo 217, 0 nm za použití olověné lampy s dutou katodou a plamene vzduch-acetylen. Obsahuje nejvýše 0, 1 μg/g olova (Pb).

Kyselina dusičná prostá olova R

Vyhovuje požadavkům odstavce Kyselina dusičná R a následující dodatečné zkoušce:

Ke 100 g se přidá 0, 1 g uhličitanu sodného bezvodého R a odpaří se do sucha. Zbytek se rozpustí slabým zahřátím ve vodě R a zředí se vodou R na 50, 0 ml. Stanoví se obsah olova atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda II). Měří se absorbance při 283, 3 nm nebo 217, 0 nm za použití olověné lampy s dutou katodou a plamene vzduch-acetylen. Obsahuje nejvýše 0, 1 μg/g olova (Pb).

Kyselina edetová R

C10H16N2O8 Mr 292, 2 CAS 60-00-4
Kyselina ethylendinitrilotetraoctová, EDTA

Bílý krystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě.

TT: asi 250 °C, za rozkladu.

Kyselina 2-ethylhexanová R

C8H16O2 Mr 144, 2 CAS 149-57-5
Bezbarvá kapalina.

d20 20: asi 0, 91.

n20 D: asi 1, 425.

Příbuzné látky. Provede se plynová chromatografie (2.2.28). Nastříkne se 1 μl roztoku připraveného následovně: 0, 2 g se suspenduje v 5 ml vody R, přidají se 3 ml kyseliny chlorovodíkové RS, 5 ml hexanu R a 1 min se třepe. Vrstvy se nechají oddělit a použije se horní vrstva. Použije se chromatografický postup uvedený ve zkoušce Kyselina 2-ethylhexanová v článku Amoxicillinum natricum. Součet ploch všech píků, kromě hlavního píku a píku rozpouštědla není větší než 2, 5 % plochy hlavního píku.

Kyselina 2-ethyl-2-methyljantarová R

C7H12O4 Mr 160, 2 CAS 631-31-2
Kyselina 2-ethyl-2-methylbutandiová

TT: 104 °C až 107 °C.

Kyselina fenoxyoctová R

C8H8O3 Mr 152, 1 CAS 122-59-8
Kyselina 2-fenoxyethanová

Téměř bílé krystaly, mírně rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96%, v etheru a v kyselině octové ledové.

TT: asi 98 °C.

Chromatografie. Zkouší se postupem uvedeným v článku Phenoxymethylpenicillinum. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Kyselina flufenamová R

C14H10F3NO2 Mr 281, 2 CAS 530-78-9
Kyselina 2-{[3-trifluormethyl)fenyl)amino}beiszoová

Světle žlutý krystalický prášek nebo jehličky. Je prakticky nerozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96%.

TT: 132 °C až 135 °C.

Kyselina fluorovodíková R

HF Mr 20, 01 CAS 7664-39-3
Obsahuje nejméně 40, 0 % HF.

Čirá bezbarvá kapalina.

Zbytek po žíhání. Nejvýše 0, 05 %. Kyselina fluorovodíková se odpaří v platinovém kelímku a zbytek se opatrně žíhá do konstantní hmotnosti.

Stanovení obsahu. Kuželová baňka se zabroušenou zátkou, obsahující 50, 0 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS, se zváží přesně. Přidají se 2 g kyseliny fluorovodíkové a opět se zváží. Titruje se kyselinou sírovou 0, 5 mol/l VS za použití 0, 5 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 20, 01 mg HF.

Uchovává se v polyethylenových obalech.

Kyselina fosfomolybdenová R

12 MoO3 . H3PO4. nH2O CAS 51429-74-4
Oranžovožluté jemné krystaly, snadno rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96% a v etheru.

Kyselina fosfomolybdenová RS

4 g kyseliny fosfomolybdenové R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 40 ml, potom se opatrně přidá za chlazení 60 ml kyseliny sírové R.

Připravuje se v čas potřeby.

Kyselina fosforečná R

Viz článek Acidum phosphoricum 85%.

Kyselina fosforečná zředěná RS

Viz článek Acidum phosphoricum 10%.

Kyselina fosforitá R

H3PO3 Mr 82, 0 CAS 13598-36-2
Bílá velmi hygroskopická a rozplývající se krystalická hmota; pomalu se oxiduje vzdušným kyslíkem na H3PO4. Nestabilní kosočtverečné krystaly. Je dobře rozpustná ve vodě, v lihu 96% a ve směsi objemových dílů etheru a lihu 96% (3 + 1).

d20 4: 1, 651.

TT: asi 73 °C.

Kyselina fosfowolframová RS

10 g wolframanu sodného R se vaří 3 h pod zpětným chladičem s 8 ml kyseliny fosforečné R a 75 ml vody R. Po ochlazení se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina ftalová R

C8H6O4 Mr 166, 1 CAS 88-99-3
Kyselina 1, 2-benzendikarboxylová

Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný v horké vodě a lihu 96%.

Kyselina gallová R

C7H6O5 . Hz0 Mr 188, 1 CAS 5995-86-8
Monohydrát kyseliny 3, 4, 5-trihydroxybenzoové

Dlouhé jehlice nebo krystalický prášek, bezbarvý nebo slabě žlutý. Je dobře rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v horké vodě, v lihu 96% a v glycerolu, těžce rozpustná v etheru. Rozpouští se ve své krystalové vodě při 120 °C a taje při asi 260 °C, za rozkladu.

Chromatografie. Zkouší se za podmínek uvedených v článku Uvae ursi folium; chromatogram vykazuje jen jednu hlavní skvrnu.

Kyselina D-glukuronová

C6H10O7 Mr 194, 1 CAS 6556-12-3
Obsahuje nejméně 96, 0 % C6H10O7, počítáno na vysušenou látku ve vakuu (2.2.32).

Je dobře rozpustná ve vodě a v lihu 96%.

Vykazuje mutarotaci: [α]24 D: +11, 7° →  +36, 3°

Stanovení obsahu. 0, 150 g se rozpustí v 50 ml methanolu bezvodého R mícháním pod dusíkem. Titruje se tetraburylamoniumhydroxidem 0, 1 mol/l VS za potenciometrické indikace (2.2.20) bodu ekvivalence. Rozpouštění a titrace se provádí za ochrany roztoku před atmosférickým oxidem uhličitým.

1 ml tetrabutylamoniumhydroxidu 0, 1 mol/l VS odpovídá 19, 41 mg C6H10O7.

Kyselina glutamová R

Viz článek Acidum glutamicum.

Kyselina glycyrrhetinová R

C30H46O Mr 470, 7 CAS 471-53-4
Směs α- a β-glycyrrhetinových kyselin, kde převládá β-izomer; kyselina 12, 13-didehydro-3β-hydroxy-11-oxo-30-oleanová.

Bílý nebo nažloutle hnědý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu a kyselině octové ledové.

[α]20 D: +145° až +155°; měří se roztok (10, 0 g/l) v ethanolu R.

Chromatografie (2.2.27). Na vrstvu silikagelu GF254R připravené za použiti roztoku kyseliny fosforečné R 0, 25% (V/V) se nanese 5 μl roztoku zkoušené látky (5 g/l) ve směsi stejných objemových dílů chloroformu R a methanolu R. Vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R a chloroformu R (5 + 95) po dráze 10 cm. Chromatogram se pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu je patrná tmavá skvrna o RF asi 0, 3 odpovídající kyselině β-glycyrrhetinové a menší skvrna o RF asi 0, 5 odpovídající kyselině α-glycyrrhetinové. Po postříkání anisaldehydem RS a zahřívání 10 min při 100 °C až 105 °C se zbarví obě skvrny modrofialově. Mezi nimi může být přítomna menší modrofialová skvrna.

Kyselina 18α-glycyrrhetinová R

C30H46O4 Mr 470, 7 CAS 1449-OS-4
Kyselina (20β)-3(i-hydroxy-11-oxo-18α-olean-l2-en-29-ová.

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu a mírně rozpustná v dichlormethanu.

Kyselina glykolová R

C2H4O3 Mr 76, 0 CAS 79-14-1
Kyselina 2-hydroxyoctová

Krystaly, dobře rozpustné ve vodě, v acetonu, v lihu 96%, v etheru a v methanolu.

TT: asi 80 °C.

Kyselina hexachloroplatičitá R

H2PtCl6 . 6H2O Mr 517, 9 CAS 18497-13-7
Hexahydrát kyseliny chloroplatičité

Obsahuje nejméně 37, 0 % platiny (Ar 195, 1).

Hnědočervené krystaly nebo krystalická hmota. Je velmi snadno rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%.

Stanovení obsahu. Spálí se 0, 200 g, vyžíhá se při 900 °C do konstantní hmotnosti a zbytek (platina) se zváží. Uchovává se chráněna před světlem.

Kyselina 4-hydroxybenzoová R

C7H6O3 Mr 138, 1

Krystaly, těžce rozpustné ve vodě, velmi snadno rozpustné v lihu 96%, dobře rozpustné v acetonu a v etheru.

TT: 214 °C až 215 °C.

CAS 99-96-7
Kyselina 4-hydroxyisoftalová R
C8H6O5 Mr 182, 1 CAS 636-46-4
Kyselina 4-hydroxybenzen-l, 3-dikarboxylová

Jehličky nebo destičky, velmi těžce rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 314 °C, za rozkladu.

Kyselina 12-hydroxystearová R

C18H36O3 Mr 300, 5 CAS 106-14-9
Kyselina 12-hydroxyoktadekanová

Bílý prášek.

TT: 71 °C až 74 °C.

Kyselina chloristá R

HClO4 Mr 100, 5 CAS 7601-90-3
Obsahuje 70, 0 % až 73, 0 % HClO4.

Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou.

d20 20: asi 1, 7.

Stanovení obsahu. K 2, 50 g se přidá 50 ml vody R a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití 0, 1 ml červeně methylové RS jako indikátoru.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 100, 5 mg HClO4.

Kyselina chloristá RS

8, 5 ml kyseliny chloristé R se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina chloroctová R

CH3C102 Mr 94, 5 CAS 79-11-8
Kyselina monochloroctová

Bezbarvé nebo bílé rozplývavé krystaly, velmi dobře rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96% a v etheru. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Kyselina chlorogenová R

C16H18O9 Mr 354, 3 CAS 327-97-9
Kyselina ( 1S, 3R, 4R, 5R)-3-[(3, 4-dihydroxycinnamoyl)oxy]-1, 4, 5-trihydroxycyklohexan-karboxylová

Bílý krystalický prášek nebo bílé jehličky. Je snadno rozpustný ve vroucí vodě, v acetonu a v ethanolu.

[α26 D]: asi -35, 2°.

TT: asi 208 °C.

Chromatografie (2.2.27). Zkouší se postupem popsaným ve zkoušce totožnosti A uvedeným v článku Belladonnae follii extractum siccum normarum. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Kyselina chlorovodíková R

Viz článek Acidum hydrochloricum 35%.

Kyselina chlorovodíková RS

Obsahuje 250 g/l HCl. 70 g kyseliny chlorovodíkové R se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina chlorovodíková 10% RS

Obsahuje 10, 9 % HCl (asi 3 mol/l). Příprava: 44 ml kyseliny chlorovodíkové RS se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina chlorovodíková zředěná RS

Obsahuje 73 g/l HCl. 20 g kyseliny chlorovodíkové R se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina chlorovodíková zředěná RS1

Obsahuje 0, 37 g/l HCl. 1, 0 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS se zředí vodou R na 200, 0 ml.

Kyselina chlorovodíková zředěná RS2

30 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS se zředí vodou R na 1000 ml a upraví se pH na (1, 6 ±0, 1).

Kyselina chlorovodíková 2 mol/l RS

206, 0 g kyseliny chlorovodíkové R se zředí vodou R na 1000, 0 ml.

Kyselina chlorovodíková 3 mol/l RS

309, 0 g kyseliny chlorovodíkové R se zředí vodou R na 1000, 0 ml.

Kyselina chlorovodíková 6 mol/l RS

618, 0 g kyseliny chlorovodíkové R se zředí vodou R na 1000, 0 ml.

Kyselina chlorovodíková prostá olova R

Vyhovuje požadavkům odstavce Kyselina chlorovodíková R a následující dodatečné zkoušce:

Olovo. Nejvýše 20 μg/g Pb; stanoví se atomovou emisní spektrometrií (2.2.22, Metoda I).

Zkoušený roztok. 200 g se v křemenném kelímku odpaří téměř do sucha. Zbytek se rozpustí v 5 ml kyseliny dusičné, připravené přečištěním kyseliny dusičné R destilací pod bodem varu (sub-boiling distillation) a odpaří se do sucha. Zbytek se rozpustí v 5 ml kyseliny dusičné přečištěné destilací kyseliny dusičné R pod bodem varu.

Porovnávací roztoky. Připraví se porovnávací roztoky za použití základního roztoku olova (0, 1 μg Pb/ml), zředěným přečištěnou kyselinou dusičnou připravenou destilací kyseliny dusičné R pod bodem varu.

Měří se emisní intenzita při 220, 35 nm.

Kyselina chlorovodíková s bromem RS

K 1 ml bromové vody R se přidá 100 ml kyseliny chlorovodíkové R.

Kyselina chlorovodíková v lihu RS

5, 0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS se zředí lihem 96% R na 500, 0 ml.

Kyselina chlorovodíková v lihu 0, I mol/l RS

9, 0 ml kyseliny chlorovodíkové R se zředí lihem 96% prostým aldehydů R na 1000, 0 ml.

Kyselina chlorovodíková v methanolu RS

1, 0 ml kyseliny chlorovodíkové RS se zředí methanolem R na 100, 0 ml.

Kyselina 5-chlorsalicylová R

C7H5ClO3 Mr 172, 6 CAS 321-14-2
Kyselina 5-chlor-2-hydroxybenzoová

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, dobře rozpustný v methanolu.

TT: asi 173 °C.

Kyselina chromotropová sodná sůl R

C10H6Na2O8S2. 2H2O Mr 400, 3 CAS 5808-22-0
Schultz 1136

Dihydrát disodné soli kyseliny 4, 5-dihydroxy-2, 7-naftalendisulfonové

Nažloutlý bílý prášek, dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Kyselina chromotropová sodná sůl RS

0, 60 g kyseliny chromotropové sodné soli R se rozpustí v asi 80 ml vody R a zředí se jí na 100 ml. Tento roztok se používá do 24 h.

Kyselina chromsírová

Nasycený roztok oxidu chromového R v kyselině sírové R.

Kyselina isobarbiturová R

C4H4N2O3 Mr 128, 1 CAS 496-76-4
5-Hydroxyuracil; pyrimidin-2, 4, 5-triol

Bílý krystalický prášek.

TT: asi 310 °C, za rozkladu.

Chromatografie. Zkouší se postupem uvedeným v článku Fluorouracilum. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna o RF asi 0, 3.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Kyselina jantarová R

C4H6O4 MC 118, 1 CAS 110-IS-6
Kyselina butandiová

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je dobře rozpustná ve vodě a v lihu 96%.

TT: 184 °C až 187 °C.

Kyselina 2-jodbenzoová R

C7H5IO2 Mr 248, 0 CAS 88-67-5
Bílý nebo světle žlutý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

TT: asi 160 °C.

Chromatografie (2.2.27). Na vrstvu celulosy pro chromatografii F254 R se nanese 20 μl roztoku připraveného rozpuštěním 40 mg zkoušené látky ve 4 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a zředěného vodou R na 10 ml. Vyvíjí se horní vrstvou získanou třepáním směsi objemových dílů toluenu R, kyseliny octové ledové R a vody R (40 + 40 + 20) po dráze 12 cm.

Po vysušení na vzduchu se vrstva pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Kyselina 2-jodhippurová R

C9H8INO3. 2H2O Mr 341, 1 CAS 147-58-0
Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, mírně rozpustný ve vodě.

TT: asi 170 °C.

Voda (2.5.12). 9 % až 13 %, stanoví se s 1, 000 g.

Chromatografie (2.2.27). Na tenkou vrstvu celulosy pro chromatografii F254 R se nanese 20 μl roztoku připraveného rozpuštěním 40 mg zkoušené látky ve 4 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a zředěného vodou R na 10 ml. Vyvíjí se

horní vrstvou získanou třepáním směsí objemových dílů toluenu R, kyseliny octové ledové R a vody R (40 + 40 + 20) po dráze 12 cm. Po vysušení na vzduchu se vrstva pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Kyselina jodistá R

H5IO6 Mr 227, 9 CAS 10450-60-9
Krystaly snadno rozpustné ve vodě a dobře rozpustné v lihu 96%.

TT: asi 122 °C.

Kyselina jodoctová R

C2H3IO2 Mr 185, 9 CAS 64-69-7
Bezbarvé nebo bílé krystaly, dobře rozpustné ve vodě nebo v lihu 96%.

TT: 82 °C až 83 °C.

Kyselina jodovodíková R

HI Mr 127, 9 CAS 10034-85-2
Připravuje se destilací kyseliny jodovodíkové nad červeným fosforem v proudu oxidu uhličitého R nebo dusíku R. Použije se bezbarvá nebo většinou bezbarvá konstantně vroucí směs (55 % až 58 % HI) destilující mezi 126 °C až 127 °C.

Uchovává se na tmavém místě v malých, hnědožlutých lahvích předem vypláchnutých oxidem uhličitým R nebo dusíkem R se skleněnými zabroušenými zátkami zalitými parafinem.

Kyselina (1S)-(+)-10-kafrsulfonová R

C10H16O4S Mr 232, 3 CAS 3144-16-9
Kyselina (1S, 4R)-(+)-2-oxo-10-bornensulfonová, kyselina Reychlerova, kyselina [(1S)-7, 7-dimethyl-2-oxobicyklo[2, 2, 1 ]heptan- 1-yl] methansulfonová

Hranolovité krystaly, hygroskopické a velmi dobře rozpustné ve vodě.

Obsahuje nejméně 99, 0 % kyseliny (1S)-(+)-10-kafrsulfonové.

TT: asi 194 °C, za rozkladu.

[α]20 D+(20 ± 1)°; měří se roztok (43 g/l) ve vodě R.

AA (2.2.41): 10, 2 . 103; stanoví se při 290, 5 nm v roztoku (1, 0 g/l).

Kyselina kalkonkarboxylová R

C24H14N2O7S . 3H2 Mr 492, 5 CAS 3737-95-9
Trihydrát kyseliny 2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naftylazo)naftalen-3-karboxylové

Hnědočerný prášek, těžce rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v acetonu a v lihu 96%, mírně rozpustný ve zředěném roztoku hydroxidu sodného.

Kyselina kalkonkarboxylová s chloridem sodným R

1 díl kyseliny kalkonkarboxylové R se smíchá s 99 díly chloridu sodného R.

Zkouška citlivosti. 50 mg směsi se rozpustí ve směsi 2 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a 100 ml vody R; roztok je zbarven modře. Po přidání 1 ml roztoku síranu hořečnatého R (10, 0 g/l) a 0, 1 ml roztoku chloridu vápenatého R (1, 5 g/l) je roztok fialový a po přidání 0, 15 ml roztoku edetanu disodného 0, 01 mol/l VS se roztok zbarví čistě modře.

Kyselina kávová R

C9H8O4 Mr 180, 2 CAS 331-39-5
Kyselina 3, 4-dihydroxyskořicová, kyselina (E)-3-(3, 4-dihydroxyfenyl)propenová

Bílé nebo téměř bílé krystaly nebo plátky. Je snadno rozpustná v horké vodě a v lihu 96%, mírně rozpustná ve studené vodě.

TT: asi 225 °C, za rozkladu.

Čerstvě připravený roztok při pH 7, 6 vykazuje absorpční maximum (2.2.25) při 293 nm a 329 nm.

Kyselina křemičitowolframová R

H4O40SiW12 . nH2O

CAS 11130-20-4

Bílé nebo žlutobílé rozplývavé krystaly, velmi dobře rozpustné ve vodě a v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Kyselina kyanoctová R

C3H3NO2 Mr 85, 1 CAS 372-09-8
Bílé až žlutobílé hygroskopické krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě.

Uchovává se ve vzduchotěsném obalu.

Kyselina laktobionová R

C12H22O12 Mr 358, 3 CAS 96-82-2
Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

TT: asi 115 °C.

Kyselina listová R

Viz článek Acidum folicum.

Kyselina maleinová R

Viz článek Acidum maleicum.

Kyselina máselná R

C4H8O2 Mr 88, 1 CAS 107-92-6
Kyselina butanová

Olejovitá kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

Obsahuje nejméně 99, 0 % sloučeniny C4H8O2.

d20 20: asi 0, 96.

n20 D: asi 1, 398.

TV: asi 163 °C.

Kyselina metafosforečná R

(HPO3)n CAS 37267-86-0
Sklovité chuchvalce nebo tyčinky obsahující část metafosforečnanu sodného, hygroskopické, velmi snadno rozpustné ve vodě.

Dusičnany. 1, 0 g se vaří s 10 ml vody R, ochladí se, přidá se 1 ml indigokarmínu RS, 10 ml kyseliny sírové prosté dusičnanů R a zahřívá se k varu. Slabé modré zbarvení zůstává.

Redukující látky. Nejvýše 0, 01 % redukujících látek, počítaných jako H3PO3. 35, 0 g se rozpustí v 50 ml vody R. Přidá se 5 ml roztoku kyseliny sírové R (200 g/l), 50 mg bromidu draselného R a 5, 0 ml bromičnanu draselného 0, 02 mol/l VS a zahřívá se 30 min na vodní lázni. Nechá se ochladit a přidá se 0, 5 g jodidu draselného R. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0, 1 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru. Provede se slepá zkouška.

1 ml bromičnanu draselného 0, 02 mol/l VS odpovídá 4, 10 mg H3PO3. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Kyselina methakrylová R

C4H6O2 Mr 86, 1 CAS 79-41-4
Kyselina 2-methyl-2-propenová; kyselina metakrylová

Bezbarvá kapalina.

n20 D: asi 1, 431.

TV: asi 160 °C.

TT: asi 16 °C.

Kyselina methansulfonová R

CH4O3S Mr 96, 1 CAS 75-75-2
Čirá bezbarvá kapalina mísitelná s vodou, těžce rozpustná v toluenu, prakticky nerozpustná v hexanu. Látka tuhne při teplotě nižší než 20 °C.

d20 20: asi 1, 48.

n20 D: asi 1, 430.

Kyselina methoxyfenyloctová R

C9H10O3 Mr 166, 2 CAS 7021-09-2
Kyselina (RS)-2-methoxy-2-fenyloctová

Bílý krystalický prášek nebo bílé nebo téměř bílé krystaly. Je mírně rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru.

TT: asi 70 °C.

Uchovává se v chladu.

Kyselina mléčná R

Viz článek Acidum lacticum.

Kyselina mravenčí bezvodá R

CH2O2 Mr 46, 03 CAS 64-18-6
Obsahuje nejméně 98, 0 % CH2O2.

Bezbarvá kapalina, žíravina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

d20 20: asi 1, 22.

Stanovení obsahu. Do přesně zvážené kuželové baňky obsahující 10 ml vody R se rychle přidá asi 1 ml zkoušené látky a opět se zváží. Přidá se 50 ml vody R a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití 0, 5 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 46, 03 mg CH2O2.

Kyselina octová bezvodá R

C2H4O2 Mr 60, 1 CAS 64-19-7
Obsahuje nejméně 99, 6 % C2H4O2.

Bezbarvá kapalina nebo bílé, lesklé, kapraďovité krystaly. Je mísitelná (nebo velmi snadno rozpustná) s vodou, s lihem 96%, s etherem, glycerolem 85% a s většinou silic a mastných olejů.

Roztok 100 g/l je silně kyselý (2.2.4). Roztok 5 g/l neutralizovaný amoniakem zředěným RS2 vyhovuje zkoušce (b) na octany (2.3.1J.

d20 20: 1, 052 až 1, 053.

TV: 117 °C až 119 °C.

Teplota tuhnutí (2.2.18). Nejméně 15, 8 °C.

Voda (2.5.12). Nejvýše 0, 4 %. Jestliže je obsah vody větší než 0, 4 %, upraví se přidáním vypočítaného množství acetanhydridu R.

Uchovává se chráněna před světlem.

Kyselina octová ledová R

C2H4O2 Mr 60, 1 CAS 64-19-7
Viz článek Acidum aceticum 99%

Kyselina octová RS

Obsahuje 290 g/l až 310 g/l C2H4O2 (Mr 60, 1).

30 g kyseliny octové ledové R se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina octová zředěná RS

Obsahuje 115 g/l až 125 g/l C2H4O2 (Mr 60, 1).

12 g kyseliny octové ledové R se zředí vodou R na 100 ml.

Kyselina palmitová R

C16H32O2 Mr 256, 4 CAS 57-10-3
Kyselina hexadekanová

Bílé krystalické šupiny, prakticky nerozpustné ve vodě, snadno rozpustné v horkém lihu 96% a v etheru.

TT: asi 63 °C.

Chromatografie (2.2.27). Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Chloramphenicoli palmitas. Na chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Kyselina pikrová R

Viz Trinitrofenol R.

Kyselina propionová R

C3H6O2 Mr 74, 1 CAS 79-09-4
Olejovitá kapalina, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru, mísitelná s vodou.

d20 20: asi 0, 993.

n20 D: asi 1, 387.

TV: asi 141 °C.

TT: asi -21 °C.

Kyselina pyrohroznová R

C3H4O3 Mr 88, 1 CAS 127-17-3
Kyselina 2-oxopropanová

Nažloutlá kapalina mísitelná s vodou, ethanolem a etherem.

d20 20: asi 1, 267.

n20 D: asi 1, 413.

TV: asi 165 °C.

Kyselina ricinolejová R

C18H34O3 Mr 298, 5 CAS 141-22-0
Kyselina 12-hydroxyolejová

Žlutá nebo žlutohnědá viskózní kapalina, obsahující směs mastných kyselin získaných hydrolýzou ricinového oleje, prakticky nerozpustná ve vodě, velmi snadno rozpustná v ethanolu, dobře rozpustná v etheru.

d20 20: asi 0, 942.

n20 D: asi 1, 472.

TT: asi 285 °C, za rozkladu.

Kyselina salicylová R

Viz článek Acidum salicylicum.

Kyselina seleničitá R

H2SeO3 Mr 129, 0 CAS 7783-00-8
Rozplývavé krystaly, snadno rozpustné ve vodě.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Kyselina sialová R

Viz kyselina N-acetylneuraminová R.

Kyselina sírová R

H2SO4 Mr 98, 1 CAS 7664-93-9
Obsahuje 95, 0 % až 97, 0 % H2SO4.

Bezbarvá olejovitá žíravá kapalina, silně hygroskopická, mísí se s vodou a s lihem 96% za silného uvolňování tepla.

d20 20: 1, 834 až 1, 837.

Roztok 10 g/l reaguje silně kysele a vyhovuje zkoušce na sírany (2.3.1).

Vzhled. Je čirá (2.2.1) a bezbarvá (2.2.2, Metodu II).

Oxidovatelné látky. 20 g se za chlazení opatrně vleje do 40 ml vody R a přidá se 0, 5 ml manganistanu draselného 0, 002 mol/l VS. Do 5 min fialové zbarvení nezmizí.

Chloridy. 10 g se za silného chlazení naleje do 10 ml vody R. Po ochlazení se zředí vodou R na 20 ml. Přidá se 0, 5 ml dusičnanu stříbrného RS2 a 2 min se uchovává chráněn před přímým světlem. Roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací roztok připravený za použití 1 ml základního roztoku chloridů (5 μg Cl/ml), 19 ml vody R a 0, 5 ml dusičnanu stříbrného RS2 (0, 5 μg/g).

Dusičnany. 50 g nebo 27, 2 ml se opatrně a za chlazení naleje do 15 ml vody R. přidá se 0, 2 ml čerstvě připraveného roztoku brucinu R (50 g/l) v kyselině octové ledové R. Vzniklé červené zbarvení není po 5 min silnější než zbarvení porovnávacího roztoku, který byl současně připraven z 12, 5 ml vody R, 50 g kyseliny sírové prosté dusičnanů R, 2, 5 ml základního roztoku dusičnanů (10 μg NO3/ml) a 0, 2 ml roztoku brucinu R (50 g/l ) v kyselině octové ledové R (0, 5 μg/g).

Amonium. 2, 5 g se opatrně a za chlazení rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 20 ml. Po ochlazení se po kapkách přidá 10 ml hydroxidu sodného R (200 g/l) a 1 ml tetrajodortutňanu draselného zásaditého RS. Roztok není zbarven silněji než směs 5 ml základního roztoku amoniaku (1 μg NH4/ml), 15 ml vody R, 10 ml roztoku hydroxidu sodného R (200 g/l) a 1 ml tetrajodortutňatanu draselného zásaditého RS (2 μg/g).

Arsen (2.4.2). K 50 g se přidají 3 ml kyseliny dusičné R, opatrně se odpaří asi na 10 ml. Po ochlazení se ke zbytku po odpaření přidá 20 ml vody R a zahustí se na 5 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (0, 02 μg As/ml). Na přípravu porovnávacího roztoku se použije 1, 0 ml základního roztoku arsenu (1 μg As/ml).

Těžké kovy (2.4.8). 10 ml roztoku z limitní zkoušky na železo se zředí vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (2 μg/g). K přípravě porovnávacího roztoku se použije základní roztok olova (2 μg Pb/ml).

Železo (2.4.9). Popel ze zkoušky Zbytek po spálení se za mírného zahřátí rozpustí v 1 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 50, 0 ml. 5 ml tohoto roztoku zředěného vodou R na 10 ml vyhovuje limitní zkoušce na železo (1 μg/g).

Zbytek po spálení. Nejvýše 0, 001 %. 100 g se opatrně odpaří v malém kelímku nad plamenem a zbytek se žíhá v červeném žáru.

Stanovení obsahu. Baňka se zabroušenou zátkou obsahující 30 ml vody R se přesně zváží. Přidá se 0, 8 ml zkoušené látky a po ochlazení se znovu přesně zváží. Po přidání 0, 1 ml červeně methylové RS se titruje hydroxidem sodným 1 mol/l VS.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 49, 04 mg H2SO4.

Uchovává se ve skleněných obalech se zabroušenou zátkou nebo v jiných nádobách z materiálů odolných vůči kyselině sírové.

Kyselina sírová zředěná RS

Obsahuje 98 g/l H2SO4.

K 60 ml vody R se přidá 5, 5 ml kyseliny sírové R. Po ochlazení se zředí vodou R na 100 ml.

Stanovení obsahu. K 30 ml vody R v baňce se zabroušenou zátkou se přidá 10, 0 ml zkoušené látky. Po přidání 0, 1 ml červeně methylové RS jako indikátoru se titruje hydroxidem sodným 1 mol/l VS.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 49, 04 mg H2SO4.

Kyselina sírová prostá dusíku R

Vyhovuje požadavkům odstavce Kyselina sírová R a následující dodatečné zkoušce:

Dusičnany. K 5 ml vody R se opatrně přidá 45 ml zkoušené látky. Po ochlazení na 40 °C se přidá 8 mg difenylbenzidinu R. Roztok se zbarví jen slabě růžově nebo velmi slabě světle modře.

Kyselina sírová v lihu RS

K 60 ml lihu 96% R se opatrně a za stálého chlazení a míchání přidá 20 ml kyseliny sírové R. Po ochlazení se zředí lihem 96% R na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Kyselina sírová v lihu 2, 5 mol/l RS

K 60 ml ethanolu R se opatrně a za stálého chlazení přidá 14 ml kyseliny sírové R. Po ochlazení se zředí ethanolem R na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Kyselina sírová v lihu 0, 25 mol/l RS

10 ml kyseliny sírové v lihu 2, 5 mol/l RS se zředí ethanolem R na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

Kyselina stearová R

C18H36O2 Mr 284, 5 CAS 57-11-4
Kyselina oktadekanová

Bílý prášek nebo šupinky, na omak mastné. Je prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v horkém lihu 96% a v etheru.

TT: asi 70 °C.

Kyselina sulfanilová R

C6H7NO3S Mr 173, 2 CAS 121-57-3
Kyselina 4-aminobenzensulfonová

Bezbarvé krystaly, mírně rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

Kyselina sulfanilová diazotovaná RS

0, 9 g kyseliny sulfanilové R se rozpustí zahřátím v 9 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R na 100 ml. 10 ml tohoto roztoku se ochladí ve vodě s ledem a přidá se 10 ml ledem ochlazeného roztoku dusitanu sodného R (4, 5 g/l00 ml). Nechá se stát 15 min při 0 °C (při uchovávání za této teploty je roztok stabilní 3 dny) a v čas potřeby se přidá 20 ml roztoku uhličitanu sodného R (10 g/l00 ml).

Kyselina sulfosalicylová R

C7H6O6S . 2H2O Mr 254, 2 CAS 5965-83-3
Kyselina 2-hydroxy-5-sulfobenzoová

Bílý krystalický prášek nebo bílé krystaly. Je velmi snadno rozpustná ve vodě a v lihu 96%, dobře rozpustná v etheru.

TT: asi 109 °C.

Kyselina šťavelová R

C2H2O4 . 2H2O Mr 126, 1 CAS 6153-56-6
Bílé krystaly, dobře rozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96%.

Kyselina šťavelová v kyselině sírové RS

Roztok kyseliny šťavelové R (50 g/l) v ochlazené směsi stejných objemových dílů kyseliny sírové R a vody R.

Kyselina 2-thienyloctová R

C6H6O2S Mr 142, 1 CAS 1918-77-0
Kyselina 2-(2-thienyl)octová

Hnědý prášek.

TT: asi 65 °C.

Kyselina thiobarbiturová R

C4H4N2O2S Mr 144, 2 CAS 504-17-6
4, 6-Dihydroxy-2-merkaptopyrimidin, kyselina 2-thiobarbiturová

Kyselina thioglykolová R

C2H4O2S Mr 92, 1 CAS 68-11-1
Kyselina 2-merkaptooctová

Bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, dobře rozpustná v lihu 96%.

Kyselina 4-toluensulfonová R

C7H8O3S . H2O Mr 190, 2 CAS 6192-52-5
Monohydrát kyseliny 4-methylbenzensuifonové

Obsahuje nejméně 87, 0 % C7H8O3S.

Bílý krystalický prášek nebo bílé krystaly. Je snadno rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru.

Kyselina 2-(4-tolylthiamethyl)benzoová R

C15H14O2S Mr 258, 338

Nažloutlá nebo narůžovělá látka, rozpustná v ethanolu a nerozpustná ve vodě.

TT: 127 °C až 134 °C.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1 %, suší se při 105 °C v sušárně s odtahem. Provedou se další zkoušky podle PNY-CH 81-28-96.

Obsah. 98 % až 101, 5 % C15H14O2S.

p-Thiokresol. Nejvýše 0, 4 %.

Příbuzné látky. Nejvýše 1 %.

Uchovává se v dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem. Je použitelná do 1 roku.

Kyselina trifluoroctová R

C2HF3O2 Mr 114, 0 CAS 76-OS-1
Obsahuje nejméně 99 % C2HF3O2.

Kapalina, mísitelná s acetonem, s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 1, 53.

TV: asi 72 °C.

Použije se jakost vhodná pro děleni bílkovin.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Kyselina trichloroctová R

C2HCl3O2 Mr 163, 4 CAS 76-03-9

Bezbarvé krystaly nebo velmi rozplývavá krystalická hmota. Je velmi snadno rozpustná ve vodě a v lihu 96%.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Kyselina trichloroctová RS

40, 0 g kyseliny trichloroctové R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml. Koncentrace se ověří titrací hydroxidem sodným 0, 1 mol/l VS a upraví se podle potřeby na (40 ± 1) g/l.

Kyselina 2, 4, 6-trinitrobenzensulfonová R

C6H3N3O9S . 3H2O Mr 347, 2 CAS 2508-19-2
Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě.

TT: 190 °C až 195 °C.

Kyselina valerová R

C5H10O2 Mr 102, 1 CAS 109-52-4
Kyselina pentanová

Bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 0, 94.

n20 D: asi 1, 409.

TV: asi 186 °C.

Kyselina vinná R

Viz článek Acidum tartaricum.

Kyslík R

O2 Mr 32, 00 CAS 7782-44-7

Obsahuje nejméně 99, 99 % (V/V) O2.

Dusík a argon. Méně než 100 ml/m3.

Oxid uhličitý. Méně než 10 ml/m3.

Oxid uhelnarý. Méně než 5 ml/m3.

Lakmus R

CAS 1393-92-6
Schultz 1386

Indigově modrá barviva získaná z různých druhů lišejníků, např. Rocella, Lecanora aj. Je dobře rozpustný ve vodě a prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Barevný přechod. pH 5 (červená) až 8 (modrá).

Laktosa R

Viz článek Lactosum.

Lauromakrogol 23 R

Vyhovuje požadavkům článku Lauromacrogolum. Počet oxyethylenových jednotek na molekulu laurylalkoholu je 23 (jmenovitá hodnota).

Laurylalkohol R

C12H26O Mr 186, 3 CAS 112-53-8
1-Dodekanol

d20 20: asi 0, 820.

TT: 24 °C až 27 °C.

Laurylsíran sodný R

Viz článek Natrii laurilsulfas.

Lavandulol R

C10H18O Mr 154, 2 CAS 498-16-8
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol, (R)-5-methyl-2-(1-methylethenyl)-4-hexen-1-ol

Olejovitá kapalina s charakteristickým pachem.

d20 20: asi 0, 875.

n20 D: asi 1, 407.

[α]20 D asi -10, 2°.

TV13: asi 94 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatogra%e (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Lavandulae etheroleum.

Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % plochy všech získaných píků na chromatogramu.

Lavandulylacetat R

C12H20O Mr 196, 3 CAS 50373-59-6
(±)-2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ylacetat

Bezbarvá kapalina s charakteristickým pachem.

d20 20: asi 0, 911.

n20 D: asi 1, 454.

TV13: 106 °C až 107 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatogra%e (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Lavandulae etheroleum.

Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

Plocha hlavního píku je nejméně 93, 0 % plochy všech získaných píků na chromatogramu.

Leucin R

Viz článek Leucinum.

Levomenol

C15H26O Mr 222, 4 CAS 23089-26-1
(-)-(2S)-6-Methyl-2-[(1S)-4-methylcyklohex-3-enyl]hept-5-en-2-ol; (-)-α-bisabolol

Bezbarvá viskózní tekutina, slabého charakteristického pachu. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný lihu 96%, v methanolu, v toluenu, v mastných olejích a v silicích.

d20 20: 0, 925 až 0, 935.

n20 D: 1, 493 až 1, 500.

[α]20 D: -54, 5° až-58, 0°; stanoví se s roztokem v lihu 96% R (50 mg/ml).

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následujícá dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatograffe (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Matricaria extractum liquidum.

Zkoušený roztok. 20 mg se rozpustí v 5 ml cyklohexanu R.

Obsahuje nejméně 95, 0 %, počítáno metodou normalizace, nepřihlíží se k píku cyklohexanu.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn světlem.

Líh 96% R

C2H6O Mr 46, 07 CAS 64-17-5
Viz článek Ethanolum 96% (V/V).

Líh 96% prostý aldehydů R

1200 ml lihu 96% R se smíchá s 5 ml roztoku dusičnanu stříbrného R (400 g/l), 10 ml ochlazeného roztoku hydroxidu draselného R (500 g/l), protřepe se a nechá se stát několik dnů a zfiltruje se. Bezprostředně před použitím se filtrát destiluje.

Líh R x% (V/V)

Smíchají se vhodné objemové díly vody R a lihu 96% R, vezme se v úvahu zahřátí a objemová kontrakce provázející přípravu takové směsi k získání roztoku, jehož konečný obsah ethanolu odpovídá hodnotě x.

Limonen R

C10H16 Mr 136, 2 CAS 5989-27-5
D-Limonen; (+)-p-mentha-1, 8-dien; (R)-4-isopropenyl-1-methyl-1-cyklohexen

Bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%.

d20 20: asi 0, 84.

n20 D: 1, 471 až 1, 474.

[α]20 D: +96° až +106°.

TV: 175 °C až 177 °C.

Při použití pro plynovou chromatografie vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 99, 0 % celkové plochy píků.

Linalol R

C10H18O Mr 154, 2 CAS 78-70-6
(RS)-3, 7-Dimethyl-1, 6-oktadien-3-ol

Směs dvou stereoizomerů (likareol a koriandrol).

Kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v etheru.

d20 20: asi 0, 860.

n20 D: asi 1, 462.

TV: asi 200 °C.

Při použití pro plynovou chromatografie vyhovuje následující zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Anisi etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

Linalylacetat R

C12H20O2 Mr 196, 3 CAS 115-95-7
(RS)-1, 5-Dimethyl-1-vinyl-4-hexenylacetat; bergamol

Bezbarvá nebo slabě žlutá čirá kapalina, nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a etherem. Silně páchne po bergamotové silici a levanduli.

d25 25: 0, 895 až 0, 912.

n20 D: 1, 448 až 1, 451.

TV: asi 215 °C.

Při použití pro plynovou chromatografie vyhovuje následující zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari floris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku odpovídající linalylacetatu je nejméně 95, 0 % celkové plochy píků.

Lindan R

C6H6Cl6 Mr 290, 8 CAS 58-89-9
γ-Hexachlorcyklohexan

Viz článek Lindanum.

V článku Adeps lanae se může použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

Lithium R

Li Ar 6, 94 CAS 7439-93-2
Měkký kov, na povrchu čerstvého řezu je stříbrošedý. Na vzduchu rychle ztrácí lesk. Reaguje bouřlivě s vodou za uvolnění vodíku a tvorby roztoku hydroxidu lithného. Dobře se rozpouští v methanolu za tvorby vodíku a roztoku methanolatu lithného. Lithium je prakticky nerozpustné v etheru a v etheru petrolejovém.

Uchovává se pod etherem petrolejovým nebo tekutým parafinem.

Makrogol 200 R

CAS 25322-68-3
Polyethylenglykol 200

Čirá bezbarvá nebo téměř bezbarvá viskózní kapalina, velmi snadno rozpustná v acetonu a v ethanolu, prakticky nerozpustná v etheru a v mastných olejích.

d20 20: asi 1, 127.

n20 D; asi 1, 450.

Makrogol 200 R1

500 ml makrogolu 200 R se přemístí do 1000ml baňky s kulatým dnem. Za použití rotačního odpařovacího přístroje se odstraní případné těkavé složky během 6 h při teplotě 60 °C a vakuu s tlakem 1, 5 kPa až 2, 5 kPa.

Makrogol 300 R

Polyethylenglykol 300

Viz článek Macrogola.

Makrogol 400 R

Polyethylenglykol 400

Viz článek Macrogola.

Makrogol 1000 R

Polyethylenglykol 1000

Viz článek Macrogola.

Makrogol 1500 R

Polyethylenglykol 1500

Viz článek Macrogola.

Makrogol 6000 R

Polyethylenglykol 16000

Viz článek Macrogola.

Makrogol 20 000 R

Polyethylenglykol

Viz článek Macrogola.

Makrogol 20 000 2-nitrotereftalat R

Polyethylenglykol 20 000 2-nitrotereftalat

Makrogol 20 000 R modifikovaný působením kyseliny 2-nitrotereftalové.

Tvrdá bílá nebo téměř bílá voskovitá pevná látka, dobře rozpustná v acetonu.

Makrogoladipat R

(C8H12O4)n Mr (172, 2)n

Bílá voskovitá hmota, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v chloroformu.

TT: asi 43 °C.

Makrogolsukcinat R

(C6H8O4)n Mr (144, 1)n

Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v chloroformu.

TT: asi 102 °C.

Malathion R

C10H19O6PS2 Mr 330, 3 CAS 121-75-5
TV: asi 156 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

Manganistan draselný R

Viz článek Kalii permanganas.

Manganistan draselný RS

Roztok 30 g/l.

Manganistan draselný v kyselině fosforečné R

3, 0 g manganistanu draselného R se rozpustí ve směsi 15 ml kyseliny fosforečné R a 70 ml vody R a zředí se vodou R na 100 ml.

Mannitol R

Viz článek Mannitolum.

Mannosa R

C6H12O6 Mr 180, 2 CAS 3458-28-4
D-(+)-Mannosa

Bílý krystalický prášek nebo malé bílé krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v ethanolu.

[α]20 D: +13, 7° až +14, 7°, stanoví se roztok (200 g/l) ve vodě R obsahující asi 0, 05 % NH3.

TT: asi 132 °C, za rozkladu.

Mastek R

Viz článek Talcum.

Měď R

Cu Ar 63, 55 CAS 7440-50-8
Čištěná fólie, hobliny, drát nebo prášek ryzího kovu elektrolytické čistoty.

Mekloziniumdichlorid R

Viz článek Meclozini dihydrochloridum.

Melamin R

C3H6N6 Mr 126, 1 CAS 108-78-1
1, 3, 5-Triazin-2, 4, 6-triamin; sym-triaminotriazin

Bílý amorfní prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

Menadion R

Viz článek Menadionum.

Menthofuran R

C10H14O Mr 150, 2 CAS 17957-94-7
3, 9-Epoxy-p-mentha-3, 8-dien; 3, 6-dimethyl-4, 5, 6, 7-tetrahydrobenzofuran

Slabě namodralá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96%.

d20 15: asi 0, 965.

n20 D: asi 1, 480.

[α]20 D: asi +93°.

TV: 196 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 97, 0 % celkové plochy píků.

Menthol R

Viz článek Levomentholum a Mentholum racemicum.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28), jak je předepsáno ve zkoušce Příbuzné látky v článku Mentholum racemicum.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků, nepřihlíží se k píku rozpouštědla.

Menthon R

C10H18O Mr 154, 2 CAS 14073-97-3
(-)-trans-p-Menthan-3-on; (2S, SR)-2-isopropyl-5-methylcyklohexanon

Obsahuje proměnlivé množství isomenthonu.

Bezbarvá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, velmi snadno rozpustná v lihu 96% a v etheru.

d20 20: asi 0, 897.

n20 D: asi 1, 450.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce.

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku. Plocha hlavního píku je nejméně 90, 0 % celkové plochy píků.

Menthylacet R

C12H22O2 Mr 198, 3 CAS 16409-45-3
(RS)-2-Isopropyl-5-methylcyklohexylacetat

Bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

d20 20: asi 0, 92.

n20 D: asi 1, 447.

TV: asi 225 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce.

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

2-Merkaptoethanol R

C2H6OS Mr 78, 1

Kapalina mísitelná s vodou.

CAS 60-24-2

d20 20: asi 1, 116.

TV: asi 157 °C.

Merkaptopurin R

Viz článek Mercaptopurinum.

Mesityloxid R

C6H10O Mr 98, 1 CAS 141-79-7
4-Methyl-3-penten-2-on

Bezbarvá olejovitá tekutina, dobře se rozpouští ve 30 dílech vody a je mísitelná s většinou organických rozpouštědel

CAS 13453-69-5

d20 20: asi 0, 858.

TT: 129 °C až 130 °C.

Metaboritan lithný bezvodý R

LiBO2 Mr r 49, 75

Methanol R

CH4O Mr 32, 04

CAS 67-56-1
Čirá bezbarvá hořlavá kapalina mísitelná s vodou a s lihem 96%.

d20 20: 0, 791 až 0, 793.

TV: 64 °C až 65 °C.

Methanol R1

Vyhovuje požadavkům odstavce Methanol R a následujácímu dodatečnému požadavku:

Transmitance (2.2.25):

nejméně 20 % při 210 mn,

nejméně 50 % při 220 nm,

nejméně 75 % při 230 nm,

nejméně 95 % při 250 nm,

nejméně 98 % při 260 nm a výše,

měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

Methanol R2

Při použití pro kapalinovou chromatografri vyhovuje následujícím dodatečným požadavkům:

Obsahuje nejméně 99, 8 % sloučeniny CH4O (Mr 32, 04).

Absorbance (2.2.25) měřená při 225 nm za použití vody R jako kontrolní kapaliny je nejvýše 0, 17.

Methanol bezvodý R

CAS 67-56-1
K 1000 ml methanolu R se přidá 5 g hořčíku R. Je-li potřeba, reakce se vyvolá přidáním 0, 1 ml chloridu rtuťnatého RS. Když přestane vyvíjení plynu, kapalina se destiluje a destilát se shromažďuje v suchém obalu chráněném před vlhkem.

Voda, semimikrostanoveni (2.5.12). Nejvýše 0, 3 g/l.

Methanol prostý aldehydů R

Obsahuje nejvýše 0, 001 % aldehydů a ketonů.

Příprava. 25 g jodu R se rozpustí v 1 litru methanolu R a roztok se za stálého míchání naleje do 400 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS. Přidá se 150 ml vody R a roztok se nechá stát 16 h. Zfiltruje se a vaří pod zpětným chladičem do vymizení pachu jodoformu. Roztok se destiluje frakční destilací.

Methanol s kyselinou chlorovodíkovou RS

1, 0 ml kyseliny chlorovodíkové RS se zředí methanolem R na 100, 0 ml.

Methansulfonan sodný R

CH3SO3Na Mr 118, 1 CAS 2386-57-4
Bílý krystalický hygroskopický prášek.

Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

Methenamin R

C6H12N4 Mr 140, 2 CAS 100-97-0
Hexamin; hexamethylentetramin

Bezbarvý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě.

L-Methionin R

Viz článek Methioninum.

DL-Methionin R

Viz článek Methioninum racemicum.

(RS)-Methotrexat R

Kyselina (RS)-2-{4-[[(2, 4-diaminopteridin-6-yl)methyl]methylamino]benzoylamino}pentandiová

Obsahuje nejméně 96, 0 % C20H22N8O5.

CAS 60388-53-6
TT: asi 195 °C.

Methoxyethanol R

C3H8O2 Mr 76, 1 CAS 109-86-4
2-Methoxyethanol; ethylenglykolmonomethylether

Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, s lihem 96%, s etherem a s acetonem.

d20 20: asi 0, 97.

n20 D: asi 1, 403.

TV: asi 125 °C.

Methoxychlor R

C16H15Cl3O2 Mr 345, 7 CAS 72-43-5
1, 1-(2, 2, 2-Trichlorethyliden)-bis(4-methoxybenzen}

Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný ve většině organických rozpouštědel.

TV: asi 346 °C.

TT: 78 °C až 86 °C.

Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

trans-2-Methoxycinnamaldehyd R

C10H10O2 Mr 162, 2 CAS 60125-24-8
TT: 44 °C až 46 °C.

Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Cinnamomi etheroleum. Obsahuje nejméně 96, 0 %, počítáno metodou normalizace.

Methylacetat R

C3H6O2 Mr 74, 1 CAS 79-20-9
Čirá bezbarvá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

d20 20: asi 0, 933.

n20 D: asi 1, 361.

TV: asi 56 °C až 58 °C.

Methylantranilat R

C8H9NO2 Mr 151, 2 CAS 134-20-3
Methylester kyseliny 2-aminobenzoové

Bezbarvé krystaly nebo bezbarvá nebo nažloutlá kapalina. Je dobře rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v etheru.

TT: 24 °C až 25 °C.

TV: 134 °C až 136 °C.

Při použití pro plynovou chromatogra~i vyhovuje následující dodatečné zkoušce.

Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari floris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

Plocha hlavního píku je nejméně 95, 0 % celkové plochy píků.

Methylarachidat R

C21H42O2 Mr 326, 6

Methylikosanoat plynovou chromatografií (2.4.22). CAS 1120-28-1

Obsahuje nejméně 98, 0 % C21H42O2; stanoví se v lihu 96% a v etheru petrolejovém.

Bílá nebo žlutá krystalická hmota, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém. 

TT: asi 46 °C.

Methylbehenat R

C23H46O2 Mr 354, 6 CAS 929-77-1

Methyldokosanoat

TT: 54 °C až 55 °C.

Methylbenzothiazolinonhydrazonhydrochlorid R

C8H10CiN3S . H2O Mr 233, 7 CAS 38894-11-0

Monohydrát 3-methyl-2(3H)-benzothiazolinon-hydrazonhydrochloridu

Téměř bílý nebo nažloutlý krystalický prášek.

TT: asi 270 °C.

Test způsobilosti pro stanovení aldehydů. Ke 2 ml methanolu prostého aldehydů R se přidá 60 μl roztoku propionaldehydu R (1 g/l) v methanolu prostém aldehydů R a 5 ml roztoku methylbenzothiazolinonhydrazonhydrochloridu (4 g/l). Po promíchání se nechá 30 min stát. Současně se připraví slepá zkouška bez roztoku propionaldehydu. Přidá se 25, 0 ml roztoku chloridu železitého R (2 g/l) ke zkoušenému roztoku i ke slepé zkoušce, zředí se acetonem R na 100, 0 ml a promíchá se. Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku měřená při 660 nm za použití roztoku získaného při slepé zkoušce jako kontrolní kapaliny není menší než 0, 62.

2-Methyl-2-buten R

Viz odstavec Amylen R.

2-Methylbutan R

C5H12 Mr 72, 2 CAS 78-78-4
Isopentan

Obsahuje nejméně 99, 5 % C5H12. Velmi hořlavá bezbarvá kapalina.

d20 20: asi 0, 621.

n20 D: asi 1, 354.

TV: asi 29 °C. Voda (2.5.12). Nejvýše 0, 02 %.

Zbytek po odpaření. Nejvýše 0, 0003 %.

Transmitance (2.2.25): nejméně 50 % při 210 nm,

nejméně 85 % při 220 nm,

nejméně 98 % při 240 nm a výše,

měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

Methylcelulosa 450 R

Viz článek Methylcellulosum.

Jmenovitá viskozita je 450 mPa.s.

Methylcinnamat R

C10H10O2 Mr 162, 2 CAS 103-26-4
Bezbarvé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96% a v etheru.

n20 D: asi 1, 56.

TV: asi 260 °C.

TT: 34 °C až 36 °C.

Methyldekanoat R

C11H22O2 Mr 186, 3 CAS 110-42-9
Methylkaprinat; methyl-n-dekanoat

Obsahuje nejméně 99, 0 % C11H22O2.

Čirá bezbarvá nebo žlutá kapalina, dobře rozpustná v etheru petrolejovém.

d20 20: 0, 871 až 0, 876.

n20 D: 1, 425 až 1, 426.

Cizí látky. Provede se plynová chromatografie (2.2.28), nastřikují se stejné objemové díly každého z následujících roztoků: roztok (I) - roztok (0, 02 g/l) v sirouhlíku R, roztok (II) - roztok (2 g/l) v sirouhlíku R a roztok (III) - sirouhlík R. Chromatografický postup se provede za podmínek uvedených ve zkoušce butylhydroxytoluen v článku Adeps lunae. Na chromatogramu roztoku (II) celková plocha žádného z píků, kromě píku rozpouštědla a hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu roztoku (I).

3-O-Methyldopaminiumchlorid R

C9H14ClNO2 Mr 203, 7 CAS 1477-68-5
2-(4-Hydroxy-3-methoxyfenyl)ethylamoniumchlorid

TT: 213 °C až 215 °C.

Chromatografie (2.2.27). Chromatografický postup se provede za podmínek uvedených v článku Dopamini hydrochloridum. Nanáší se 10 μl roztoku (0, 075 g/l) v methanolu R. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

4-D-Methyldopaminiumchlorid R

C9H14ClNO2 Mr 203, 7 CAS 645-33-0
2-(3-Hydroxy-4-methoxyfenyl)ethylamoniumchlorid

TT: 207 °C až 208 °C.

Chromatografie (2.2.27). Chromatografický postup se provede za podmínek uvedených v článku Dopamini hydrochloridum. Nanáší se 10 μl roztoku (0, 075 g/l) v methanolu R. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

Methylenbisakrylamid R

C7H10N2O2 Mr 154, 2 CAS 110-26-9
N, N'-Methylenbispropenamid

Jemný bílý nebo téměř bílý prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96 %.

TT: nad 300 °C, za rozkladu.

Methylenchlorid R

Viz odstavec Dichlormethan R.

Methylfenyloxazolylbenzen R

C26H20N2O2 Mr 392, 5 CAS 3073-87-8
1, 4-Bis(5-fenyl-4-methyl-2-oxazolyl)benzen

Jemný zelenožlutý prášek s modrou fluorescencí nebo malé krystaly. Je dobře rozpustný v lihu 96%, mírně rozpustný v xylenu.

TT: asi 233 °C.

Při použití pro kapalinovou scintilaci má odpovídající analytickou jakost.

Methylikosenoat R

C21H40O2 Mr 324, 5 CAS 2390-09-2
Methyl-cis-11-ikosenoat

Methylkapronat R

C7H14O2 Mr 130, 2 CAS 106-70-7
Methylhexanoat

d20 20: asi 0, 885.

n20 D: asi 1, 405.

TV: 150 °C až 151 °C.

Methyllaurat R

C13H26O2 Mr 214, 4 CAS 111-82-0
Methyldodekanoat

Obsahuje nejméně 98, 0 % C13H26O2; stanoví se plynovou chromatografií (2.4.22). Bezbarvá nebo žlutá kapalina, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém.

d20 20: asi 0, 87.

n20 D: asi 1, 431.

TT: asi 5 °C.

Methyllignocerat R

C25H50O2

Methyltetrakosanoat

Vločky.

Mr 382, 7 CAS 2442-49-1
TT: asi 58 °C.

Methyllinolat R

C19H34O2 Mr 294, 5 CAS 112-63-0

Methyl-cis, cis-9, 12-oktadekadienoat

d20 20 asi 0, 888.

n20 D: asi 1, 466.

TV: 207 °C až 208 °C.

Methyllinolenat R

C19H32O2 Mr 292, 5 CAS 301-00-8
Methyl-cis, cis, cis-9, 12, 15-oktadekatrienoat

d20 20: asi 0, 901.

n20 D: asi 1, 471.

TV: asi 207 °C.

Methylmargarat R

C18H36O2 Mr 284, 5 CAS 1731-92-6

Methylheptadekanoat.

TT: 32 °C až 34 °C.

Methylmetakrylat R

C5H8O2 Mr 100, 1 CAS 80-62-6

Methylester kyseliny 2-methyl-2-propenové

Bezbarvá kapalina.

n20 D: asi 1, 414.

TV: asi 100 °C.

TT: asi -48 °C.

Obsahuje vhodnou stabilizační přísadu.

Methylmyristat R

C15H30O2 Mr 242, 4 CAS 124-10-7

Methyltetradekanoat

Obsahuje nejméně 98, 0 % C15H30O2; stanoví se plynovou chromatografií (2.4.22). Bezbarvá nebo slabě žlutá kapalina, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém.

d20 20: asi 0, 87.

n20 D: asi 1, 437.

TT: asi 20 °C.

2-Methyl-5-nitroimidazol R

C4H5N3O2

Bílý až světle žlutý prášek.

TT:  252 °C až 254 °C.

Mr 127, 1 CAS 88054-22-2
Methyloktanoat R
C9H18O2 Mr 158, 2 CAS I11-11-5
Methylkaprylat

d20 20: asi 0, 876.

n20 D: asi 1, 417.

TV: 193 °C až 194 °C.

Methyloleat R

C19H36O2 Mr 296, 4 CAS 112-62-9
(Z)-Methyl-9-oktadekanoat

Obsahuje nejméně 98, 0 % C19H36O2; stanoví se plynovou chromatografií (2.4.22).

Bezbarvá nebo slabě žlutá kapalina, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém.

d20 20: asi 0, 88.

n20 D: asi 1, 452.

Methylpalmitat R

C17H34O2 Mr 270, 5 CAS 112-39-0
Methylhexadekanoat

Obsahuje nejméně 98, 0 % C17H34O2; stanoví se plynovou chromatografií (2.4.22).

Bílá nebo žlutá krystalická hmota, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém.

TT: asi 30 °C.

Methylpalmitooleat R

C17H32O2 Mr 268, 4 CAS 1120-25-8
Methyl-cis-9-hexadecenoat

d20 20: asi 0, 876.

n20 D: asi 1, 451.

Methylparaben R

Viz článek Methyparabenum.

4-Methylpentan-2-ol R

C6H14O Mr 102, 2 CAS 108-11-2
Čirá bezbarvá těkavá kapalina.

d20 4: asi 0, 802.

n20 D: asi 1, 411.

TV: asi 132 °C.

Methylpiperazin R

C5H12N2 Mr 100, 2 CAS 74879-18-8
1-Methylpiperazin

Bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

d20 20: asi 0, 90.

n20 D: asi 1, 466.

TV: asi 138 °C.

4-(4-Methylpiperidino)pyridin R

C11H16N2 Mr 176, 3 CAS 80965-30-6
Čirá kapalina.

n20 D: asi 1, 565.

2-Methylpropanol

Viz odstavec Isobutylalkohol R.

2-Methyl -2-propanol

Viz odstavec Terc.burylalkohol R.

Methylstearat R

C19H38O2 Mr 298, 5 CAS 112-61-8
Methyloktadekanoat

Obsahuje nejméně 98, 0 % C19H38O2; stanoví se plynovou chromatografií (2.4.22).

Bílá nebo žlutá krystalická hmota, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém.

TT: asi 38 °C.

Methyltridekanoat R

C14H28O2 Mr 228, 4 CAS 1731-88-0
Bezbarvá nebo slabě žlutá kapalina, dobře rozpustná v lihu 96% a v etheru petrolejovém.

d20 20: asi 0, 86.

n20 D: asi 1, 441.

TT: asi 6 °C.

Methyltrikosanoat R

C24H48O2 Mr 368, 6 CAS 2433-97-8
Methylester kyseliny trikosanové

Obsahuje nejméně 99, 0 % sloučeniny C24H48O2.

Bílé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v hexanu.

TT: 55 °C až 56 °C.

N-Methyltrimethylsilyl-trifluoracetamid R

C6H12F3NOSi Mr 199, 3 CAS 24589-78-4
2, 2, 2-Trifluor-N-methyl-N-(trimethylsilyl)acetamid

n20 D: asi 1, 380.

TV: 130 °C to 132 °C.

Metol R

C14H20N2O6S Mr 344, 4 CAS 55-55-0
Bis(4-hydroxyfenylmethylamonium)sulfat

Bezbarvé krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě, těžce rozpustné v lihu 96%, prakticky nerozpustné v etheru.

TT: asi 260 °C.

Mléčnan vápenatý R

Viz článek Calcii lactas pentahydricus.

Močovina R

Viz článek Urea.

Modř bromfenolová R

C19H10Br4O5S Mr 670 CAS 115-39-9
4, 4'-(3H-2, 1-Benzoxathiol-3-yliden)bis(2, 6-dibromfenol)-S, S-dioxid;

3', 3", 5', 5"-tetrabromfenolsulfonftalein

Světle oranžově žlutý prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%, snadno rozpustný v roztocích alkalických hydroxidů.

Modř bromfenolová RS

0, 10 g modři bromfenolové R se rozpustí v 1, 5 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 20 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 0, 05 ml modři bromfenolové RS se přidá 20 ml vody prosté oxidu uhličitého R a 0, 05 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l VS; roztok je žlutý. Ke změně zbarvení na modrofialové se spotřebuje nejvýše 0, 1 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l VS.

Barevný přechod. pH 2, 8 (žlutá) až 4, 4 (modrofialová).

Modř bromfenolová RS1

50 mg modři bromfenolové R se slabým zahřátím rozpustí v 3, 73 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l RS a zředí se vodou R na 100 ml.

Modř bromfenolová RS2

0, 2 g modři bromfenolové R se rozpustí zahřátím ve směsi 3 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 10 ml lihu 96% R. Po ochlazení se zředí lihem 96% R na 100 ml.

Modř bromfenolová v lihu RS

Roztok modři bromfenolové R (0, 4 g/l) v lihu 96% R.

Modř bromthymolová R

C27H28Br2O5S Mr 624, 4 CAS 76-59-5
4, 4'-(3H-2, 1-Benzoxathiol-3-yliden)bis(2-brom-6-isopropyl-3-methylfenol)-S, S-dioxid; 3', 3"-dibromthymolsulfonftalein

Červenavě růžový nebo nahnědlý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

Modř bromthymolová RS1

50 mg modři bromthymolové R se rozpustí ve směsi 4 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l RS a 20 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

Zkouška citlivosti. K 0, 3 ml modři bromthymolové RS1 se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R; roztok je žlutý. Ke změně zbarvení na modré se spotřebuje nejvýše 0, 1 ml roztoku hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS.

Barevný přechod. pH 5, 8 (žlutá) až 7, 4 (modrá).

Modř bromthymolová RS2

Roztok (10 g/l) v dimethylformamidu R.

Modř bromthymolová RS3

0, 1 g modři bromthymolové R se rozpustí varem ve směsi 3, 2 ml hydroxidu sodného 0, 05 mol/l RS a 5 ml roztoku lihu R 90% (V/V) a zředí se roztokem lihu R 90% (V/V) na 250 ml.

Modř dextranová 2000 R

CAS 9049-32-5
Připravuje se z dextranu o průměrné relativní molekulové hmotnosti 2 . 106 zavedením polycyklického chromoforu, který zbarví látku modře. Stupeň substituce je 0, 017. Lyofilizuje se a rozpouští se rychle a úplně ve vodě a vodných roztocích solí.

Roztok (1 g/l) v tlumivém fosforečnanovém roztoku o pH 7 má absorpční maximum (2.2.25) při 280 nm.

Modř fibrinová R

1, 5 g fibrinu se smíchá s 30 ml roztoku indigokarmínu R (5 g/l) v roztoku kyseliny chlorovodíkové zředěné RS 1 (V/V). Směs se zahřeje na 80 °C a udržuje se při této teplotě za míchání asi 30 min. Nechá se vychladnout a zfiltruje se. Důkladně se promyje opakovaným suspendováním v roztoku kyseliny chlorovodíkové zředěné RS 1% (V/V) a míchá se asi 30 min a zfiltruje se. Promývání se opakuje třikrát. Suší se při 50 °C. Rozmělní se

Modř hydroxynaftolová sodná sůl R

 • C20H11N2Na3O11S3 Mr 620 CAS 63451-35-4

  Trisodná sůl kyseliny 2, 2'-dihydroxy-1, 1'-azonaftalen-3', 4, 6'-trisulfonové

  Modř indojenolová R

  C18H16N2O Mr 276, 3 CAS 132-31-0
  Colour Index 49700, Schultz 939 n-(4-Dimethylaminofenyl)-1, 4-naftochinonmonoimin

  Fialovočervenýočervený prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v chloroformu.

  Chromatografie (2.2.27). Provede se tenkovrstvá chromatografie. Na vrstvu silikagelu G R se nanese 10 μl roztoku (0, 10 g/l) v dichlormethanu R a chromatogram se vyvíjí stejným rozpouštědlem po dráze 10 cm. Na získaném chromatogramu je jen hlavní skvrna a na startu zůstává další viditelná skvrna.

 • Modř kyselá 83 R

  C45H44N3NaO7S2 Mr 826, 0 CAS 6104-59-2
  Colour Index 42660

  Modř brilantní; Coomassie brilantní modř R 250

  Hnědý prášek, nerozpustný ve studené vodě, těžce rozpustný ve vroucí vodě a v ethanolu, dobře rozpustný v kyselině sírové, kyselině octové ledové a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

  Modř kyselá 90 R

  C47H48N3NaO7S2 Mr 854, 0 CAS 6104-58-1
  Colour Index 42655

  Sodná sůl vnitřní soli kyseliny 4-{[4-(4-ethoxyanilino)fenyl][4-(N-ethyl-3-sulfobenzylamino)-o-tolyl]methyl}-N-ethyl-3-methylfenylaminomethyl-3-benzensulfonové

  Tmavě hnědý prášek s fialovým leskem, některé částice mají kovový lesk. Rozpouští se dobře ve vodě a ethanolu.

 • A1% 1cm: větší než 500, počítáno na vysušenou látku. Měří se roztok (0, 01 g/l) v tlumivém roztoku o pH 7, 0 při 577 nm.

 • Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 5, 0 %; 0, 500 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

 • Modř kyselá 92 R

  C26H16N3Na3O10S3 Mr 695, 6 CAS 3861-73-2
  Colour Index 13390

  Modř Coomassie; sodná sůl anazolenu; trisodná sůl kyseliny 8-hydroxy-4'-fenylaminoazonaftalen-3, 5', 6-trisulfonové

 • Tmavě modré krystaly, těžce rozpustné v lihu 96%, dobře rozpustné ve vodě, v acetonu a v ethoxyethanolu.

  Modř kyselá 92 RS

  0, 5 g modři kyselé 92 R se rozpustí ve směsi 10 ml kyseliny octové ledové R, 45 ml lihu 96% R a 45 ml vody R.

  Modř methylenová R

  C16H18ClN3S . nH2O Mr bezvodé 319, 9 CAS 61-73-4
  (bezvodé) CAS 7220-79-3 (trihydrátu)
 • Colour Index 52015, Schultz 1038

  Methylthioniniumchlorid, tj. n-hydrát 3, 7-bis(dimethylamino)fenothiazin-5-iumchloridu Látka je dodávána v různé hydratované formě a může obsahovat až 22 % vody.

  Tmavě zelený nebo bronzově zbarvený krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

  Modř nilská A R

  C20H21N3O5S Mr 415, 5 CAS 3625-57-8
  Colour Index 51180, Schultz 1029

  5-Amino-9-diethylaminobenzo[a]fenoxazinyliumhydrogensulfat

  Zelený bronzově lesklý krystalický prášek, mírně rozpustný v kyselině octové ledové, lihu 96% a pyridinu. Absorpční maximum (2.2.25) roztoku (0, 005 g/l) v lihu R 50% (V/V) je při 640 nm.

  Modř nilská A RS

  Roztok (10 g/l) v kyselině octové bezvodé R.

  Zkouška citlivosti. 50 ml kyseliny octové bezvodé R se smíchá s 0, 25 ml roztoku modři nilské A; roztok je modrý. Přidáním nejvýše 0, 1 ml kyseliny chloristé 0, 1 mol/l VS se zbarvení změní na modrozelené.

  Barevný přechod. pH 9, 0 (modrá) až 13, 0 (červená).

  Modř nitrotetrazoliová R

  C40H30Cl2N10O6 Mr 818, 0 CAS 298-83-9
  3, 3'-(3, 3'-Dimethoxybifenyl-4, 4'-diyl)bis[2-(4-nitrofenyl)-5-fenyl-2H-tetrazolium]dichlorid; modře p-nitrotetrazoliová
 • Krystaly, dobře rozpustné v methanolu na čirý žlutý roztok.

  TT: asi 189 °C, za rozkladu.

  Modř oracetová B R

  Je to směs 1-methylamino-4-anilinoanthrachinonu (C21H16N2O2; Mr 328, 4) a 1-amino-4-anilinoanthrachinonu (C20H14N2O2; Mr 314, 3).

  Temně modrofialový prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu a kyselině octové bezvodé.

  Modř oracetová 2R R

  C20H14N2O2

  Colour Index 61110

 • 1-Amino-4-(fenylamino)anthrachinon

  Mr 314, 3 CAS 4395-65-7
  TT: asi 194 °C.

  Modř pravá B R

  C14H12Cl2N4O2 Mr 339, 2 CAS 84633-94-3
  Colour Index 37235; Schultz 490

  3, 3'-Dimethoxydifenyl-4, 4'-bis(diazonium)dichlorid

  Tmavě zelený prášek, dobře rozpustný ve vodě. Je stabilizován přidáním chloridu zinečnatého. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, při teplotě 2 °C až 8 °C.

  Modř sulfanová R

  C27H31N2NaO6S2 Mr 566, 6 CAS 129-17-9
  Colour Index 42045, Schultz 769

  Sodná sůl vnitřní soli 4-[bis(4-diethylaminofenyl)methyl]-3-sulfobenzensulfonové kyseliny

  Fialový prášek, dobře rozpustný ve vodě. Zředěné roztoky jsou zbarveny modře a po přidání kyseliny chlorovodíkové R se zbarvení změní na žluté.

  Modř tetrazoliová R

  C40H32Cl2N8O2 Mr 728, 0 CAS 1871-22-3
  3, 3'-(3, 3'-Dimethoxy [ 1, 1'-bifenyl]-4, 4'-diyl)bis(2, 5-difenyl-2H-tetrazolium)dichlorid

  Žluté krystaly těžce rozpustné ve vodě, snadno rozpusrné v lihu 96% a methanolu, prakticky nerozpustné v acetonu a etheru.

  TT: asi 245 °C, za rozkladu.

  Modř thymolová R

  C27H30O5S Mr 466, 6 CAS 76-61-9
  Thymolsulfonftalein

  4, 4'-(3H-2, 1-Benzoxathiol-3-yliden)bis(2-isopropyl-5-methylfenol)-S, S-dioxid

  Hnědozelený až zelenomodrý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

  Modř thymolová RS

  0, 1 g modři thymolové R se rozpustí ve směsi 2, 15 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 20 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

  Zkouška citlivosti. K 0, 1 ml roztoku modři thymolové se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R a 0, 2 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l VS; roztok je modrý. Přidáním nejvýše 0, 15 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 02 mol/l VS VS se zbarvení roztoku změní na žluté.

  Barevný přechod. pH 1, 2 (červená) až 2, 8 (žlutá);

  pH 8, 0 (olivově zelená) až 9, 6 (modrá).

  Modř toluidinová R

  C15H16ClN3S Mr 305, 8 CAS 92-31-9
  Colour Index 52040, Schultz 1041

  3-Amino-7-dimethylamino-2-methyl-5-fenothiazinyliumchlorid

  Tmavě zelený prášek, dobře rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

  Molekulární síto R

  Kuličky křemičitanu sodno-hlinitého o průměru 2 mm a velikostí pórů 0, 4 nm.

  Molekulární síto pro ehromatografii R

  Molekulární síto z křemičitanu sodno-hlinitého. Ve zkouškách, kde se používá, se uvede velikost pórů za názvem zkoumadla. Je-li třeba, uvede se také velikost částic.

  Molybdenan hexaamonný R

  (NH4)6Mo7O24 . 4H2 Mr 1236, Os CAS 12054-85-2
  Tetrahydrát heptamolybdenanu hexaamonného

  Bezbarvé nebo slabě žluté nebo nazelenalé krystaly, dobře rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

  Molybdenan hexaamonný RS

 • Roztok 100 g/l.

  Molybdenan hexaamonný RS2

  5, 0 g molybdenanu hexaamonného R se zahřátím rozpustí ve 30 ml vody R. Roztok se ochladí a pH se upraví amoniakem zředěným RS2 na hodnotu 7, 0 a zředí se vodou R na 50 ml.

  Molybdenan hexaamonný RS3

  Roztok I. 5 g molybdenanu hexaamonného R se rozpustí zahřátím ve 20 ml vody R.

  Roztok II. 150 ml lihu 96% R se smíchá se 150 ml vody R. Za chlazení se přidá 100 ml kyseliny sírové R. V čas potřeby se smíchají objemové díly roztoku II a roztoku I (80 + 20).

  Molybdenan hexaamonný RS4

  1, 0 g molybdenanu hexaamonného R se rozpustí ve vodě R a zředí se vodou R na 40 ml. Přidají se 3 ml kyseliny chlorovodíkové R a 5 ml kyseliny chloristé R a zředí se acetonem R na 100 ml.

  Uchovává se chráněn před světlem, použitelný je 1 měsíc.

  Molybdenan-kyselina sírová RS2

  Asi 50 mg molybdenanu hexaamonného R se rozpustí v 10 ml kyseliny sírově R.

  Molybdenan-kyselina sírová RS3

  2, 5 g molybdenanu hexaamonného R se zahřátím rozpustí v 20 ml vody R. Odděleně se za chlazení smíchá 28 ml kyseliny sírové R s 50 ml vody R. Po ochlazení se oba roztoky smíchají a zředí vodou R na 100 ml.

  Uchovává se v nádobách z polyethylenu.

  Molybdenan-kyselina sírová RS5

  1, 0 g molybdenanu hexaamonného R se rozpustí v 40, 0 ml roztoku kyseliny sírové R 15% (V/V). Roztok se připravuje denně.

  Molybdenan sodný R

  Na2MoO4 . 2H2O Mr 242, 0 CAS 10102-40-6
  Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě.

  Monomethylether ethylenglykol R

 • Viz Methoxyethanol R.

  Morfiniumchlorid R

  Viz článek Morphini hydrochloridum.

  Morfolin R

  C4H9NO Mr 87, 1 CAS 110-91-8
  Tetrahydro-1, 4-oxazin

  Bezbarvá hygroskopická hořlavá kapalina, dobře rozpustná ve vodě a v lihu 96%.

  d20 20: asi 1, 01.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 126 °C až 130 °C. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Morfolin pro chromatografii R

  Vyhovuje požadavkům odstavce Morfolin R a následujícímu požadavku: Obsahuje nejméně 99, 5 % sloučeniny C4H9NO.

  Mr avenčan amonný R

  CH5NO2 Mr 63, 1 CAS 540-69-2
  Rozplývavé krystaly nebo zrna, velmi snadno rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96%.

  TT: 119 °C až 121 °C.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Mr avenčan sodný R

  CHNaO2 Mr 68, 0 CAS 141-53-7
  Bílý krystalický prášek nebo rozplývavá zrna. Je dobře rozpustný ve vodě a v glycerolu, těžce rozpustný v lihu 96%.

  TT: asi 253 °C.

  Myosmin

  C9H10N2 Mr 146, 2 CAS 532-12-7
  3-(4, 5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin

  Bezbarvé krystaly.

  TT: asi 45 °C.

  β-Myrcen R

  C10H16 Mr 136, 2 CAS 123-35-3
  7-Methyl-3-methylen-1, 6-oktadien

  Olejovitá kapalina s příjemným pachem, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%, dobře rozpustná v etheru a v kyselině octové ledové. Rozpouští se v roztocích alkalických hydroxidů.

  d20 4: asi 0, 794.

 • n20 D: asi 1, 470.

 • Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum.

  Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

  Plocha hlavního píku je nejméně 90, 0 % plochy všech píků získaných na chromatogramu.

  Myristicin R

  C11H12O3 Mr 192, 2 CAS 607-91-0
  5-Allyl-1-methoxy-2, 3-methylendioxybenzen; 4-methoxy-6-(2-propenyl)-1, 3-benzodioxol

  Bezbarvá olejovitá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, těžce rozpustná v ethanolu, dobře rozpustná v etheru, mísitelná s toluenem a xylenem.

  d20 20: asi 1, 144.

 • n20 D: asi 1, 540.

 • TV: 276 °C až 277 °C.

 • TT: asi 173 °C.

  Chromatografie. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Anisi stellati fructus. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

  Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatogra%e (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Myristicae fragrantis etheroleum. Obsahuje nejméně 95, 0 %, počítáno metodou normalizace.

  Uchovává se v chladu a chráněn před světlem.

  Myristylalkohol R

  C14H30O Mr 214, 4 CAS 112-72-1
  1-Tetradekanol

  d20 20: asi 0, 823.

  TT: 38 °C až 40 °C.

  Naftalen R

  C10H4

  Mr 128, 2 CAS 91-20-3
  Bílé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, snadno rozpustné v etheru, dobře rozpustné v lihu 96%.

  TT: asi 80 °C.

  Při použití pro kapalinovou scintilaci má odpovídající analytickou jakost.

  Naftochinonsulfonan sodný R

  C10H5NaO5S Mr 260, 2 CAS 521-24-4
  Sodná sůl kyseliny 1, 2-naftochinon-4-sulfonové

  Žlutý až oranžovožlutý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

  Naftolbenzein R

  C27H20O3 Mr 392, 5 CAS 6948-88-5
  α, α-Bis(4-hydroxy-1-naftyl)benzylalkohol; α-naftolbenzein

  Hnědočervený prášek nebo hnědočerné lesklé krystaly. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v kyselině octové ledové a v lihu 96%.

  Naftolbenzein RS

  Roztok naftolbenzeinu R (2 g/l) v kyselině octové ledové R.

  Zkouška citlivosti. K 50 ml kyseliny octové ledové R se přidá 0, 25 ml roztoku naftolbenzeinu. Roztok je zbarven hnědožlutě. Ke vzniku zeleného zbarvení se spotřebuje nejvýše 0, 05 ml kyseliny chloristé 0, 1 mol/l VS.

  1-Naftol R

  C10H8O Mr 144, 2 CAS 90-15-3
  α-Naftol

  Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé nebo bílé krystaly tmavnoucí vlivem světla. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v etheru.

  TT: asi 95 °C.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  1-Naftol RS

  0, 10 g 1-naftolu R se rozpustí ve 3 ml roztoku hydroxidu sodného R (150 g/l) a zředí se vodou R na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

  2-Naftol R

  C10H8O Mr 144, 2 CAS 135-19-3
  β-Naftol

  Bílé nebo slabě růžově zbarvené krystaly nebo plátky. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v lihu 96%.

  TT: asi 122 °C.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  2-Naftol RS

  5 g čerstvě překrystalizovaného 2-naftolu R se rozpustí ve 40 ml hydroxidu sodného zředěného RS a zředí se vodou R na 100 ml.

  Připravuje se v čas potřeby.

  2-Naftol RS1

  3, 0 mg 2-naftolu R se rozpustí v 50 ml kyseliny sírové R a zředí se jí na 100, 0 ml. Použije se čerstvě připravený roztok.

  Naftylamin R

  C10H9N Mr 143, 2 CAS 134-32-7
  1-Naftylamin

  Bílý krystalický prášek měnící se na růžový působením světla a vzduchu. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a v etheru.

  TT: asi 51 °C.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Naftylethylendiamoniumdichlorid R

  C12H16Cl2N2 Mr 259, 2 CAS 1465-25-4
  N-(1-Naftyl)ethylendiamoniumdichlorid

  Může obsahovat krystalový methanol.

  Bílý až nažloutle bílý prášek. Je dobře rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

  Natriumdeoxycholat R

 • C24H39NaO4, Mr 414, 6

  Natrium-3α, 12α-dihydroxy-5(3-cholan-24-oat natriumdokusat R viz článek Docusatum natricum.

  Natriumlaurylsulfonat pro chromatografii R

  C12H25NaO3S

  Mr 272, 4 CAS 2386-53-0
  Bílý nebo téměř bílý prášek nebo krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě. Absorbance (2.2.25): A5% 1cm: asi 0, 05 při 210 nm,
 • A 5% 1cm: asi 0, 03 při 220 nm,
 • A 5% 1 cm asi 0, 02 při 230 nm,
 • A 5% 1 cm: asi 0, 02 při 500 nm 
 • měří se ve vodě R.

   

  CAS 302-95-4

  Natriumrhodisonat R

  C6NaZO6 Mr 214, 0 CAS 523-21-7
  Dinatrium-3, 4, 5, 6-tetraoxo-1-cyklohexen-1, 2-diolat

  Fialové krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě na oranžovožlutý roztok. Roztoky jsou nestabilní a musí být připraveny v den potřeby.

  trans-Nerolidol R

  C15H26O Mr 222, 4 CAS 40716-66-3
  trans-3, 7, 11-Trimethyldodeka-1, 6, 10-trien-3-ol

  Světle žlutá kapalina, slabého pachu po liliích a konvalinkách. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v glycerolu, mísitelný s lihem 96%.

  d20 20: asi 0, 876.

  n20 D: asi 1, 479.

  TV12: 145 °C až 146 °C.

  Při použití v plynové chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari floris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

  Plocha hlavního píku je nejméně 90, 0 % celkové plochy píků.

  Nerylacetat R

  C12H20O2 Mr 196, 3 CAS 141-12-8
  (Z)-3, 7-Dimethylokta-2, 6-dienylacetat

  Bezbarvá olejovitá kapalina.

  d20 20: asi 0, 907.

  n20 D: asi 1, 460.

  TV25: asi 134 °C.

 • Při použití v plynové chromatografi vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari jloris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

  Plocha hlavního píku je nejméně 93, 0 % celkové plochy píků.

  Nikl Raneyův R

  Obsahuje 48 % až 52 % hliníku (Al, Ar 26, 98) a 48 % až 52 % niklu (Ni, A, 58, 70).

 • Před použitím se rozmělní na prášek (180).

  Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v minerálních kyselinách.

  Nikl Raneyův prostý halogenů R

  Obsahuje 48 % až 52 % hliníku (Al, Ar 26, 98) a 48 % až 52 % niklu (Ni, Ar 58, 71).

  Jemný šedý prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v minerálních kyselinách za vzniku solí.

  Chloridy. Nejvýše 10 μg/g. 2, 00 g se rozpustí ve 40 ml kyseliny dusičné R. Roztok se odpaří do téměř sucha. Zbytek se rozpustí ve vodě R a zředí se stejným rozpouštědlem na 20, 0 ml. K jedné polovině roztoku se přidá 1, 0 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l RS. Po 15 min se roztok zfiltruje a k filtrátu se přidá 0, 25 ml roztoku chloridu sodného (obsahujícího 40 μg chloridů v mililitru). Po 5 min roztok opalizuje intenzívněji než směs druhé poloviny roztoku s 1, 0 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l RS.

  Nikotinamid-adenin-dinukleotid R

  C21H27N7O14P2 NAD+

  Mr 663, 4 CAS 53-84-9
  Bílý prášek, velmi hygroskopický, snadno rozpustný ve vodě.

  Nikotinamid-adenin-dinukleotid RS

  40 mg nikotinamid-adenin-dinukleotidu R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 10 ml. Připravuje se v čas potřeby.

  Ninhydrin R

  C9H6O4 Mr 178, 1 CAS 485-47-2
  2, 2-Dihydroxy-1, 3-indandion

  Bílý nebo velmi slabě žlutý krystalický prášek. Je dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%, těžce rozpustný v etheru. Uchovává se chráněn před světlem.

  Ninhydrin RS

  Roztok ninhydrinu R (2 g/l) ve směsi objemových dílů kyseliny octové zředěné RS a 1-butanolu R (5 + 95).

  Ninhydrin RS1

  1, 0 g ninhydrinu R se rozpustí v 50 ml lihu 96% R a přidá se 10 ml kyseliny octové ledové R.

  Ninhydrin RS2

  3 g ninhydrinu R se rozpustí ve 100 ml roztoku disiřičitanu sodného R (45, 5 g/l).

  Ninhydrin RS3

  Roztok ninhydrinu R (4 g/l) ve směsi objemových dílů kyseliny octové bezvodé R a 1-butanolu R (5 + 95).

  Nitroanilin R

  C6H6N2O2 Mr 138, 1 CAS 100-O1-6
  4-Nitroanilin

  Jasně žlutý krystalický prášek. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, mírně rozpustný ve vroucí vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a v etheru. Se silnými minerálními kyselinami tvoří soli rozpustné ve vodě.

  TT: asi 147 °C.

  Nitrobenzaldehyd R

  C7H5NO3 Mr 151, 1 CAS 552-89-6
  2-Nitrobenzaldehyd

  Žluté jehličky. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96% a dobře rozpustný v etheru, těká s vodní párou.

  TT: asi 42 °C.

  Nitrobenzaldehyd RS

  K 10 ml hydroxidu sodného zředěného RS se přidá 0, 12 g na prášek rozmělněného nitrobenzaldehydu R. 10 min se nechá stát za občasného protřepání, potom se zfiltruje. Připravuje se v čas potřeby.

  Nitrobenzen R

  C6H5NO2 Mr 123, 1 CAS 98-95-3
  Bezbarvá nebo velmi slabě žlutá kapalina. Je prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96% a etherem.

  TV: asi 211 °C.

  Dinitrobenzen. K 0, 1 ml se přidá 5 ml acetonu R, 5 ml vody R a 5 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS. Protřepe se a nechá se stát. Horní vrstva je prakticky bezbarvá.

  Nitrobenzoylchlorid R

  C7H4ClNO3 Mr 185, 6 CAS 122-04-3
  4-Nitrobenzoylchlorid

  Žluté krystaly nebo krystalická hmota, rozpadávající se vlivem vlhkého vzduchu. Úplně se rozpouští v roztoku hydroxidu sodného za tvorby roztoku žlutooranžové barvy.

  TT: asi 72 °C.

  Nitrobenzylchlorid R

  C7H6ClNO2 Mr 171, 6 CAS 100-14-1
  4-Nitrobenzylchlorid

  Světle žluté krystaly, slzotvorné, prakticky nerozpustné ve vodě, velmi snadno rozpustné v lihu 96% a v etheru.

  4-(4-Nitrobenzyl)pyridin R

   Žlutý prášek.

  C12H10N2O2 Mr 214, 2 CAS 1083-48-3
  TT: asi 70 °C.

  Nitroethan R

  C2H5NO2 Mr 75, 1 CAS 79-24-3
  Čirá olejovitá, bezbarvá kapalina. TV: asi 114 °C. Nitrofurantoin R Viz článek Nitrofurantoinum.

  (5-Nitro-2 furyl)methylendiacetat R

  C9H9NO7 Mr 243, 2 CAS 92-55-7
  Nitrofurfuraldiacetat; 5-nitrofurfulidendiacetat

  Žluté krystaly.

  TT: asi 90 °C.

  Nitromethan R

  CH3NO2 Mr 61, 0 CAS 75-52-5
  Čirá bezbarvá olejovitá kapalina. Je těžce rozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96% a s etherem.

  d20 20 1, 132 až 1, 134.

  n20 D: 1, 381 až 1, 383.

 • Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 100 °C až 103 °C.

  Nitroprussid sodný R

  Na2[Fe(CN)5NO] . 2H2O Mr 298, 0 CAS 13755-38-9
  Pentakyano-nitrosylželezitan sodný dihydrát

  Červenohnědý prášek nebo krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

  N-Nitrosodiethanolamin R

  C4H10N2O Mr 134, 1 CAS 1116-54-7
  2, 2'-(Nitrosoimino)diethanol

  Žlutá kapalina. Je mísitelný s ethanolem.

  n20 D asi 1, 485.

 • TV: asi 125 °C.

  Nitrosodipropylamin R

  C6H14N2O Mr 130, 2 CAS 621-64-7
  Dipropylnitrosamin

  Kapalina dobře rozpustná v ethanolu, v etheru a v silných kyselinách.

  d20 20: asi 0, 915.

 • TV: asi 78 °C.

 • Pro chemiluminiscenční stanovení se použije vhodná jakost.

  Nitrosodipropylamin RS

  78, 62 g ethanolu R se vstříkne přes zátku lahvičky s hliníkovým uzávěrem, obsahující nitrosodipropylamin R. Zředí se 1 : 100 ethanolem R a rozplní se po 0, 5 ml do uzavřených lahviček s hliníkovým uzávěrem.

  Uchovává se v temnu při 5 °C.

  Nonan R

  C9H20 Mr 128, 3 CAS 111-84-2
  Bezbarvá čirá kapalina Je prakticky nerozpustný ve vodě, mísitelný s ethanolem a etherem.

  d20 20: asi 0, 718.

  n20 D: 1, 405 až 1, 417.

 • TV: 150 °C až 151 °C.

  Nordazepam R

  C15H11ClN2O Mr 270, 7 CAS 340-57-8
  Demethyldiazepam; 7-chlor-5-fenyl-2, 3-dihydro-1H-1, 4-benzodiazepin-2-on

  Bílý nebo světle žlutý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

  TT: asi 216 °C

  Norleucin R

  C6H13NO2 Mr 131, 2 CAS 616-06-8
  Kyselina (RS)-2-aminohexanová, DL-norleucin

  Lesklé krystaly. Je mírně rozpustný ve vodě a v lihu 96%, dobře rozpustný v kyselinách.

  Norpseudoefedriniumchlorid R

  C9H14ClNO Mr 187, 7 CAS 53643-20-2
  (1R, 2R) nebo (1S, 2S)-1-Fenyl-1-hydroxypropan-2-ylamoniumchlorid

  Krystalický prášek. Je dobře rozpustný ve vodě.

  TT: 180 °C až 181 °C.

  Noskapiniumchlorid R

  Viz článek Noscapini hydrochloridum.

  Octan amonný R

  C2H7NO2 Mr 77, 1 CAS 631-61-8
  Bezbarvé velmi rozplývané krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Octan amonný RS

  150 g octanu amonného R se rozpustí ve vodě R, přidají se 3 ml kyseliny octové ledové R a zředí se vodou R na 1000 ml.

  Roztokje použitelný 1 týden.

  Octan draselný R

  C2H3KO2 Mr 98, 1 CAS 127-08-2
  Bezbarvé rozplývané krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě a snadno rozpustný v lihu 96%.

  Vhodná jakost p.a.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Octan hořečnatý R

  C4H6MgO4 . 4H2O Mr 214, 5 CAS 16674-78-5
  Octan hořečnatý tetrahydrát

  Bezbarvé rozplývané krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Octan měďnatý R

  C4H6CuO4. H2O Mr 199, 7 CAS 142-71-2
  Octan měďnatý monohydrát

  Modrozelené krystaly nebo prášek. Je snadno rozpustný ve vroucí vodě, dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%, těžce rozpustný v etheru a v glycerolu (85 %).

  Octan olovnatý R

  C4H6O4Pb . 3H2O Mr 379, 3 CAS 6080-56-4
  Octan olovnatý trihydrát

  Bezbarvé na vzduchu zvětrávající krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

 • Octan olovnatý RS

  Roztok octanu olovnatého R (95 g/l) ve vodě prosté oxidu uhličitého R.

  Octan olovnatý zásaditý RS

  CAS 1335-32-6
  Roztok obsahuje 16, 7 % až 17, 4 % Pb (Ar 207, 2). Olovo je přítomné ve formě octanu, odpovídajícímu přibližně

  vzorci C8H14O10Pb3.

  40, 0 g octanu olovnatého R se rozpustí v 90 ml vody prosté oxidu uhličitého R. pH se upraví hydroxidem sodným koncentrovaným RS na hodnotu 7, 5. Roztok se odstředí a použije se čirá bezbarvá supernatantní kapalina.

  Roztok zůstane čirý, je-li uchováván v dobře uzavřeném obalu.

  Octan rtuťnatý R

  C4H6HgO4 Mr 318, 7 CAS 1600-27-7
  Bílé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

  Octan rtuťnatý RS

  3, 19 g octanu rtuťnatého R se rozpustí v kyselině octové bezvodé R a zředí se jí na 100 ml. Je-li třeba, roztok se neutralizuje kyselinou chloristou 0, 1 mol/l VS za použití 0, 05 ml violeti krystalové RS jako indikátoru.

  Octan sodný bezvodý R

  C2H3NaO2 Mr 82, 0 CAS 127-09-3
  Bezbarvé krystaly nebo zrna, velmi dobře rozpustné ve vodě, mírně rozpustné v lihu 96%.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 2, 0 %, suší se v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Octan sodný R

  Viz článek Natrii acetas.

  Octan zinečnatý R

  (C2H3O2)2 . 2H2O Mr 219, 5 CAS 5970-45-6
  Octan zinečnatý dihydrát

  Lesklé bílé krystaly, slabě zvětrávající. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%. Krystalovou vodu ztrácí při 100 °C.

  d20 20: asi 1, 735.

 • TT: asi 237 °C.

  Octan zinečnatý RS

  600 ml vody R se smíchá se 150 ml kyseliny octové ledové R, 54, 9 g octanu zinečnatého R a míchá se do rozpuštění. Pokračuje se v míchání až do přidání 150 ml amoniaku 26% R. Ochladí se na pokojovou teplotu a pH se upraví amoniakem 17, 5% RS na hodnotu 6, 4. Směs se zředí vodou R na 1000 ml.

  Odbarvovací roztok RS

  Směs objemových dílů kyseliny octové ledové R, methanolu R a vody R (1+ 4 +5).

  Oktanol R

  C8H18O Mr 130, 2 CAS 111-87-5
  1-Oktanol; n-kaprylalkohol

  Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a etherem.

  d20 20: asi 0, 828.

 • TV: asi 195 °C.

  3-Oktanon R

  C8H16O Mr 128, 2 CAS 106-68-3
  Ethylpentylketon

  Bezbarvá kapalina s charakteristickým pachem.

  d20 20: asi 0, 822.

 • n20 D: asi 1, 415.

 • TV: asi 167 °C.

  Při použití v plynové chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce.

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Lavandulae etheroleum.

  Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

  Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % plochy všech píků získaných na chromatogramu.

  Oktansulfonan sodný R

  C8H17NaO3S Mr 216, 3 CAS 5324-84-5
  Obsahuje nejméně 98, 0 % C8H17NaO3S.

  Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo vločky. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu.

  Absorbance (2.2.25). Měří se roztok (54 g/l); absorbance při 200 nm není větší než 0, 10 a při 250 nm není větší než 0, 01.

  Oktoxinol 10 R

  (Průměrné složení)

  C34H62O11 Mr 647 CAS 9002-93-1
  α-14-(1, 1, 3, 3-Tetramethylbutyl)fenyl]-ω-hydroxypoly(oxyethylen)

  Čirá světle žlutá viskózní kapalina, mísitelná s vodou, s acetonem a s lihem 96%, dobře rozpustná v toluenu. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Oktylhydrogensíran sodný R

  C4H17NaO4S Mr 232, 3 CAS 142-31-4
  Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo vločky. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v methanolu.

  Oleamid R

  C18H35NO MT 281, 5 CAS 301-02-0
  (Z)-9-Oktadecenamid

  Nažloutlý nebo bílý prášek nebo zrna. Je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v dichlormethanu, dobře rozpustný v ethanolu.

  TT: asi 80 °C.

  Olej kukuřičný R

  Viz článek Maydis oleum raffinatum.

  Olej olivový R

  Viz článek Olivae oleum virginale.

  Olej řepkový R

  Viz článek Rappae oleum raffinatum.

  Olej slunečnicový R

  Viz článek Helianthi oleum raffinatum.

  Olovnatan draselný RS

  1, 7 g octanu olovnatého R, 3, 4 g citronanu draselného R a 50 g hydroxidu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

  Oranž methylová sodná sůl R

  C14H14N3NaO3S Mr 327, 3 CAS 547-58-0
  Colour Index 13025, Schultz 176

  Methyloranž, sodná sůl kyseliny 4'-dimethylaminoazobenzen-4-sulfonové

  Oranžově žlutý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

  Oranž methylová RS

  0, 1 g oranže methylové sodné soli R se rozpustí v 80 ml vody R a zředí se lihem 96% R na 100 ml.

  Zkouška citlivosti. Směs 0, 1 ml roztoku oranže methylové a 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R je žlutá. Ke změně zbarvení na červené se spotřebuje nejvýše 0, 1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS.

  Barevný přechod. pH 3, 0 (červená) až pH 4, 4 (žlutá).

  Oranž methylová směsný indikátor RS

  20 mg oranže methylové sodné soli R a 0, 1 g zeleně bromkresolové R se rozpustí v 1 ml hydroxidu sodného 0, 2 mol/l RS a zředí se vodou R na 100 ml.

  Barevný přechod. pH 3, 0 (oranžová) až pH 4, 4 (olivově zelená).

  Oranž xylenolová R

  C31H28N2Na4O13S Mr 761 CAS 3618-43-7
  Tetrasodná sůl S, S-dioxidu kyseliny 3, 3'-(3H-2, 1-benzoxanthiol-3-yliden)bis[(6-hydroxy-5-methyl-l, 3-fenylen)methyleniminobisoctové

  Červenohnědý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě.

  Oranž xylenolová s dusičnanem draselným R

  1 díl oranže xylenolové R se rozetře s 99 díly dusičnanu draselného R.

  Zkouška citlivosti. K 50 ml vody R se přidá 1 ml kyseliny octové zředěné RS, 50 mg oranže xylenolové s dusičnanem draselným a 0, 05 ml dusičnanu olovnatého RS. Ke směsi se přidá tolik methenaminu R, až se žluté zbarvení změní na fialově červené. Po přidání 0, 1 ml edetanu disodného 0, 1 mol/l VS se zbarvení změní na žluté.

  Orcinol R

  C7H8O2H2O MT 142, 2 CAS 6153-39-5
  Monohydrát 5-methylbenzen-1, 3-diolu; orcin

  Krystalický prášek, citlivý na světlo.

  TV: asi 290 °C.

  TT: 58 °C až 61 °C.

  Oxid arsenitý R

  As2O3 Mr 197, 8 CAS 1327-53-3
  Krystalický prášek nebo bílá hmota. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný ve vroucí vodě.

  Oxid dusný R

  N2O Mr 44, 01 CAS 10024-97-2
  Obsahuje nejméně 99, 99 % (V/V) N2O.
 • Oxid dusnatý. Méně než 1 ml/m3.
 • Oxid uhelnatý. Méně než 1 ml/m3.

  Oxid dusnatý R

  NO Mr 30, 01 CAS 10102-43-9
  Obsahuje nejméně 98, 0 % (V/V) NO.

  Oxid fosforečný R

  P2O5 Mr 141, 9 CAS 1314-56-3
  Bílý amorfní rozplývající se prášek. Hydratuje s vodou za uvolnění tepla. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.
 • Oxid hlinitý aktivovaný R
 • Viz odstavec Oxid hlinitý bezvodý R.

  Oxid hlinitý bezvodý R

  CAS 1344-28-1
  Oxid hlinitý obsahující γ-Al2O3, dehydratovaný a aktivovaný tepelným zpracováním. Velikost částic 75 μm až 150 μm.

  Oxid hlinitý neutrální R

 • Viz článek Algeldratum.

  Oxid hlinitý zásaditý R

  Oxid hlinitý bezvodý R vhodné jakosti pro sloupcovou chromatografii.

  Hodnota pH (2.2.3). 9 až 10. Měří se suspenze připravená 5 min protřepáváním 1 g s 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R.

  Oxid holmitý R

  Ho2O3 Mr 377, 9 CAS 12055-62-5
  Nažloutlý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě.

  Oxid hořečnatý těžký R

  Viz článek Magnesii oxidum ponderosum.

  Oxid hořečnatý R

  Viz článek Magnesii oxidum leve.

  Oxid hořečnatý R1

  Vyhovuje požadavkům předepsaným pro Oxid hořečnatý R s následujícími modifikacemi:

  Arsen (2.4.2). 0, 5 g se rozpustí ve směsi 5 ml vody R a 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS. Roztok vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 μg/g).

  Těžké kovy (2.4.5). 1, 0 g se rozpustí ve směsi 3 ml vody R a 7 ml kyseliny chlorovodíkové RS. Přidá se 0, 05 ml fenolftaleinu RS a tolik amoniaku 26% R, dokud se tvoří růžové zbarvení. Přebytek amoniaku se neutralizuje přidáním kyseliny octové ledové R, přidá se 0, 5 ml jejího nadbytku a zředí se vodou R na 20 ml. Je-li třeba, filtruje se. 12 ml roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití směsi 5 ml základního roztoku olova (1 Ng Pb/ml) a 5 ml vody R.

  Železo (2.4.9). 0, 2 g se rozpustí v 6 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a zředí se vodou R na 10 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (50 μg/g).

  Oxid chromový R

  CrO3 Mr 100, 0 CAS 1333-82-0
  Tmavě hnědočervené jehličky nebo zrna, rozplývající se. Je velmi snadno rozpustný ve vodě.

  Uchovává se ve vzduchotěsných skleněných obalech.

  Oxid jodičný rekrystalizovaný R

  I2O5  Mr 333, 8 CAS 12029-98-0
  Obsahuje nejméně 99, 5 % I2O5.

  Bílý krystalický prášek nebo bílá nebo šedobílá zrna. Je hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě za tvorby HIO3.

  Stálost při zahříváni. 2 g látky předem 1 h zahřívané při 200 °C se rozpustí v 50 ml vody R; roztok je bezbarvý.

 • Stanovení obsahu. 0, 100 g se rozpustí v 50 ml vody R, přidají se 3 g jodidu draselného R a 10 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Uvolněný jod se titruje thiosíranem sodným 0, 1 mol/l VS za použití 1 ml škrobu RS jako indikátoru.

  1 ml thiosíranu sodného 0, 1 mol/l VS odpovídá 2, 782 mg I2O5. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Oxid lanthanitý R

  La2O3 Mr 325, 8 CAS 1312-81-8
  Většinou bílý amorfní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě R. Rozpouští se ve zředěných roztocích minerálních kyselin a absorbuje atmosférický oxid uhličitý.

  Vápník. Nejvýše 5 μg/g.

  Oxid olovičitý R

  PbO, Mr 239, 2 CAS 1309-60-0
  Tmavě hnědý prášek, který po zahřátí uvolňuje kyslík. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v kyselině chlorovodíkové za vzniku chloru, dobře rozpustný ve zředěné kyselině dusičné za přítomnosti peroxidu vodíku, kyseliny šťavelové nebo jiných redukujících látek, dobře rozpustný za tepla v koncentrovaných roztocích alkalických hydroxidů.

  Oxid osmičelý R

  OsO4 Mr 254, 2 CAS 20816-12-0
  Žlutá krystalická hmota nebo jasně žluté jehličkovité krystaly. Je hygroskopický, citlivý na světlo, dobře rozpustný ve vodě, v lihu 96% a v etheru.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Oxid osmičelý RS

  Roztok (2, 5 g/l) v kyselině sírové 0, 05 mol/l RS.

  Oxid rtut'natý R

  HgO Mr 216, 6 CAS 21908-53-2
  Žlutý až oranžovožlutý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Oxid siřičitý R

  SO2 Mr 64, 1 CAS 7446-09-5
  Bezbarvý plyn, který stlačením tvoří bezbarvou kapalinu.

  Oxid siřičitý R1

  SO2 Mr 64, 1 CAS 7446-09-5
  Obsahuje nejméně 99, 9 % (V/V) SO2.

  Oxid stříbrný R

  Ag2O Mr 231, 7 CAS 20667-12-3
  Hnědočerný prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%, snadno rozpustný v kyselině dusičné zředěné a v roztoku amoniaku.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Oxid titaničitý R

  Viz článek Titanu dioxidum.

  Oxid uhelnatý R

  CO Mr 28, 01 CAS 630-08-0
  Obsahuje nejméně 99, 97 % (V/V) CO.

  Oxid uhličitý R

  Viz článek Carbonei dioxidum.

  Oxid uhličitý R1

  Obsahuje nejméně 99, 995 % (V/V) CO2.

  Oxid uhelnatý. Méně než 5 ml/m3.

 • Kyslík. Méně než 25 ml/m3.

  Oxid dusnatý. Méně než 1 ml/m3.

  Oxid vanadičný R

  V2O5 Mr 181, 9 CAS 1314-62-1
  Obsahuje nejméně 98, 5 %o V2O5.

  Žlutohnědý až zrzavohnědý prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v silných minerálních kyselinách a v roztocích alkalických hydroxidů za tvorby solí.

  Vzhled roztoku. 1 g se zahřívá 30 min s 10 ml kyseliny sírové R. Po ochlazení se zředí stejnou kyselinou na 10 ml. Tento roztok je čirý (2.2.1).

  Zkouška citlivosti s peroxidem vodíku. 1, 0 ml roztoku ze zkoušky Vzhled roztoku se opatrně zředí vodou R na 50, 0 ml (zkoušený roztok). K 0, 5 ml tohoto roztoku se přidá 0, 1 ml roztoku peroxidu vodíku R (0, 1 g/l H2O2). Tento roztok je zřetelně oranžově zbarven v porovnáni s kontrolním roztokem připraveným z 0, 5 ml zkoušeného roztoku a 0, 1 ml vody R. Po přidání 0, 4 ml roztoku peroxidu vodíku R (0, 1 g/l H2O2) se změní zbarvení na oranžově žluté.

  Ztráta žíháním. Nejvýše 1, 0 %; 1, 00 g se žíhá při 700 °C.

  Stanovení obsahu. 0, 200 g se rozpustí zahřátím ve 20 ml roztoku kyseliny sírové R (70%). Po přidání 100 ml vody R se přidává manganistan draselný 0, 02 mol/l VS do vzniku načervenalého zbarveni. Nadbytek manganistanu draselného se odstraní pomocí roztoku dusitanu sodného R (30 g/l). Přidá se 5 g močoviny R a 80 ml roztoku kyseliny sírové R (70%) a roztok se ochladí. Přidá se 0, 1 ml feroinu RS jako indikátoru a ihned se titruje síranem železnatým 0, 1 mol/l VS do vzniku zelenočerveného zbarvení.

  1 ml síranu železnatého 0, 1 mol/l VS odpovídá 9, 095 mg V2O5

  Oxid vanadičný v kyselině sírové RS

  0, 2 g oxidu vanadičného R se rozpustí ve 4 ml kyseliny sírové R a zředí se vodou R na 100 ml.

  Oxid zinečnatý R

  Viz článek Zinci oxidum.

  Palladium R

  Pd Ar 106, 4 CAS 7440-OS-3
  Šedobílý kov, dobře rozpustný v kyselině chlorovodíkové.

  Pankreatinový prášek R

  Viz článek Pancreatis pulvis.

  Papaveriniumchlorid R

  Viz článek Papaverini hydrochloridum.

  Papír lakmusový modrý R

  10 dílů hrubě práškovaného lakmusu R se vaří 1 h se 100 díly lihu 96% R. Líh se dekantuje a ke zbytku se přidá směs objemových dílů lihu 96% R a vody R (45 + 55). Nechá se stát 2 dny a potom se dekantuje čirá kapalina. Pásky filtračního papíru se impregnují tímto výluhem a nechají se vysušit.

  Zkouška citlivosti. Páska o rozměru 10 mm x 60 mm se ponoří do směsi 10 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 02 mol/l RS a 90 ml vody R. Za stálého míchání během 45 s papír zčervená.

  Papír lakmusový červený R

  K výluhu získanému v odstavci Papír lakmusový modrý R se přidává po kapkách kyselina chlorovodíková zředěná RS do vzniku červeného zbarvení. Pásky filtračního papíru se impregnují tímto roztokem a nechají se vysušit.

 • Zkouška citlivosti. Páska o rozměru 10 mm x 60 mm se ponoří do směsi 10 ml hydroxidu sodného 0, 02 mol/l RS a 90 ml vody R. Za stálého míchání během 45 s papír zmodrá.

  Papír nitrobenzaldehydový R

  0, 2 g nitrobenzaldehydu R se rozpustí v 10 ml roztoku hydroxidu sodného R (200 g/l). Tento roztok je použitelný 1 h.

  Spodní polovina pásku z pomalého filtračního papíru o rozměru 10 cm x 0, 8 cm až 1 cm se ponoří do roztoku a jeho přebytek se odstraní mezi dvěma filtračními papíry. Nitrobenzaldehydový papír je použitelný několik minut po přípravě.

  Papír s bromidem rtuťnatým R

  Do pravoúhlé misky obsahující roztok bromidu rtuťnatého R (50 g/l) v ethanolu R se ponoří páska bílého filtračního papíru (hustota 80 g/m2, filtrační rychlost1) 40 s až 60 s) rozměr 1, 5 x 20 cm (dvakrát složena). Páska se nechá okapat a vysušit ve tmě zavěšená na nekovovém vlákně. Odstříhne se 1 cm z každého přeloženého a protilehlého konce papíru, zbytek se stříhá na čtvercové (1, 5 cm x 1, 5 cm) nebo kruhové (průměr 1, 5 cm) kousky.

  Uchovává se v láhvích se skleněným uzávěrem, obalených černým papírem.

  Papír s červení Kongo R

  Proužky filtračního papíru se ponoří na několik minut do červeně Kongo RS. Potom se vysuší.

  Papír se zelení methylovou R

  Úzké pásky vhodného filtračního papíru se ponoří do roztoku zeleně methylové R (40 g/l) a potom se vysuší volně na vzduchu. Pak se impregnují 1 h roztokem obsahujícím jodid draselný R (140 g/l) a jodid rtuťnatý R (200 g/l). Pásky se promývají vodou destilovanou R, až je lázeň prakticky bezbarvá, a vysuší se volně na vzduchu.

  Uchovává se chráněn před světlem, je použitelný 48 h.

  1) Filtrační rychlost je vyjádřená dobou v sekundách, ve které se přefiltruje 100 ml vody při 20 °C přes filtrační plochu 10 cm2 za konstantního tlaku 6, 7 kPa.

  Papír se síranem manganatýmm a dusičnanem stříbrným R

  Pruh pomalého filtračního papíru se smočí v roztoku síranu manganatého R (8, 5 g/l) a dusičnanu stříbrného R (8, 5 g/l). Podrží se několik minut a nechá se sušit nad oxidem fosforečným R za ochrany před kyselými a alkalickými parami.

  Papír se žluti titanovou R

  Proužky filtračního papíru se ponoří na několik minut do žluti titanové RS. Potom se vysuší při pokojové teplotě.

  Papír s fenolftaleinem R

  Pásky filtračního papíru se ponoří na několik minut do fenolftaleinu RS a nechají se vysušit.

  Papír s octanem olovnatým R

  Filtrační papír (80 g/m2) se ponoří do směsi objemových dílů kyseliny octové zředěné RS a octanu olovnatého RS (1 + 10). Po vysušení se papír rozstříhá na malé pásky o rozměru 15 mm x 40 mm.

  Papír škrobový s jodičnanem draselným R

  Pásky filtračního papíru se ponoří do 100 ml škrobu prostého jodidu RS obsahujícího 0, 1 g jodičnanu draselného R. Nechá se okapat, pak se vysuší ve tmě.

  Papír škrobový s jodidem draselným R

  Pásky filtračního papíru se ponoří do 100 ml škrobu RS obsahujícího 0, 5 g jodidu draselného R. Nechá se okapat a za chránění před světlem usušit.

  Zkouška citlivosti. 0, 05 ml dusitanu sodného 0, 01 mol/l VS se smíchá se 4 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou R na 100 ml. Jedna kapka tohoto roztoku se nanese na papír škrobový s jodidem draselným; objeví se modrá skvrna.

  Paracetamol R

  Viz článek Paracetamolum.

  Paracetamol prostý 4-aminofenolu R

  Paracetamol R se nechá rekrystalizovat z vody R a vysuší se ve vakuu při 70 °C. Postup se opakuje, až látka vyhoví následující zkoušce: 5, 0 g vysušené látky se rozpustí ve směsi složené ze stejných objemových dílů methanolu R a vody R, potom se stejnou směsí zředí na 100 ml. Přidá se 1 ml čerstvě připraveného roztoku obsahujícího nitroprussid sodný R (10 g/l) a uhličitan sodný bezvodý R (10 g/l). Směs se promíchá a nechá se stát 30 min, chráněna před světlem. Nevznikne žádné modré nebo zelené zbarvení.

  Parafin bílý měkký R

  Polotuhá směs uhlovodíků získaná z ropy, bělená, prakticky nerozpustná ve vodě a v lihu 96%, dobře rozpustná v etheru a v etheru petrolejovém R1. Roztoky někdy vykazují mírnou opalescenci.

  Parafin tekutý R

  Viz článek Paraffinum liquidum.

  Pararosaniliniumchlorid R

  C19H18ClN3 MI 323, 8 CAS 569-61-9
  Colour Index 42500, Schultz 779

  4-[Bis(4-aminofenyl)methylen]-2, 5-cyklohexadieniminiumchlorid

  Modravě červený krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v ethanolu, prakticky nerozpustný v etheru. Roztoky ve vodě a v ethanolu jsou tmavočerveně zbarvené. Roztoky v kyselině chlorovodíkové a kyselině sírové jsou zbarvené žlutě.

  TT: asi 270 °C, za rozkladu.

  Pararosanilin odbarvený roztok RS

  0, 1 g pararosaniliniumchloridu R se přenese do kuželové baňky se zabroušenou zátkou, přidá se 60 ml vody R a roztok 1, 0 g siřičitanu sodného bezvodého R, nebo 2, 0 g siřičitanu sodného R, nebo 0, 75 g disiřičitanu sodného R v 10 ml vody R. Za míchání se pomalu přidá 6 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS. Baňka se uzavře a míchá se až do úplného rozpuštění. Roztok se zředí vodou R na 100 ml a nechá se 12 h před použitím stát.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Parthenolid R

  C15H20O3 Mr 248, 3 CAS 20554-84-1
  (4E)-(1aR, 7aS, 10aS, 10bS)-1 a, 5-Dimethyl-8-methylen-2, 3, 6, 7, 7a, 8, 10a, 10b-oktahydro-oxireno-[9, 10] cyklodeka[ 1, 2-bJfuran-9(1aH)on; (E)(5S, 6S)-4, 5-Epoxygermakra-1(10), 11(13)-dieno-12(6)-lakton

  Bílý krystalický prášek. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v dichlormethanu, dobře rozpustný v methanolu.

  [α]22 D: -71, 4°; stanoví se s roztokem v dichlormethanu R (2, 2 g/l).

  TT: 115 °C až 116 °C.

  Absorbance (2.2.25). Roztok v lihu 96% R (0, 01 g/l) vykazuje absorpční maximum při 214 nm.

  Stanovení obsahu. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) za podmínek uvedených v článku Tanaceti parthenii herba při koncentraci porovnávacího roztoku. Obsahuje nejméně 90 %, počítáno metodou normalizace.

  Penicilinasa RS

  10 g hydrolyzátu kaseinu, 2, 72 g dihydrogenfosforečnanu draselného R a 5, 88 g citronanu sodného R se rozpustí ve 200 ml vody R, pH se upraví roztokem hydroxidu sodného R (200 g/l) na hodnotu 7, 2 a zředí se vodou R na 1000 ml. 0, 41 g síranu hořečnatého R se rozpustí v 5 ml vody R, přidá se 1 ml roztoku síranu amonno-železnatého R (1, 6 g/l), potom se zředí vodou R na 10 ml. Oba roztoky se sterilizují v autoklávu, ochladí se a smíchají. Směs se rozdělí do kuželových baněk v dostatečné vrstvě a naočkuje se Bacillus cereus (NCTC 9946). Baňky se nechají v klidu při 18 °C až 37 °C až do prvních známek růstu a udržují se 16 h při 35 °C až 37 °C za neustálého protřepávání a provzdušňování. Směs se odstředí a supernatantní kapalina se sterilizuje membránovou filtrací. 1, 0 ml roztoku penicilinasy obsahuje při 30 °C a pH 7, 0 nejméně 0, 4 mikrokatalu (což odpovídá hydrolýze 500 mg benzylpenicilinu na kyselinu benzylpeniciloovou za hodinu) za předpokladu, že koncentrace benzylpenicilinu neklesne pod úroveň potřebného enzymatického nasycení. Michaelisova konstanta penicilinasy v roztoku pro benzylpenicilin je asi 12 μg/ml.

  Sterilita (2.6.1). Roztok penicilinasy vyhovuje zkoušce na sterilitu.

  Uchovává se při teplotě 0 °C až 2 °C. Použije se během 2 až 3 dnů. V lyofilizovaném stavu v zatavených ampulích může být látka uchovávána několik měsíců.

  Pentan R

  C5H12 Mr 72, 2 CAS 109-66-0
  Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s acetonem, s ethanolem a etherem.

  d20 20: asi 0, 63.

 • n20 D: asi 1, 359.

 • TV: asi 36 °C.

  Při použití pro spektrofotometrii vyhovuje následujícímu dodatečnému požadavku:

 • Transmitance (2.2.25): nejméně 20 % při 200 nm,

  nejméně 50 % při 210 nm,

 • nejméně 85 % při 220 nm,

 • nejméně 93 % při 230 nm,

 • nejméně 98 % při 240 nm,

 • měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

  Pentanol R

  C5H12O Mr 88, 1 CAS 71-41-0
  1-Pentanol

  Bezbarvá kapalina, mírně rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  n20 D: asi 1, 410.

 • TV: asi 137 °C.

  Pentansulfonan sodný R

  C5H11NaO3S Mr 174, 2 CAS 22767-49-3
  Bílá krystalická pevná látka, dobře rozpustná ve vodě.

  Pentansulfonan sodný monohydrát R

  C5H11NaO3S . H2O Mr 192, 2

 • Bílá krystalická pevná látka. Je dobře rozpustný ve vodě.

  Pepsin práškový R

  Viz článek Pepsini pulvis.

  Permethrin R

 • C21H20Cl2O3

  Mr 391, 3 CAS 52645-53-1
  TT: 34 °C až 35 °C.

  Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

  Perylen R

  C20H12 Mr 252, 3 CAS 198-55-0
  Dibenz(de, kl)anthracen

  Oranžový prášek.

  TT: asi 279 °C.

  Peroxid vodíku koncentrovaný R

  Viz článek Hydrogenii perozidum 30%.

  Peroxid vodíku zředěný RS

 • Viz článek Hydrogenii perozidum 3%.

  Peroxodisíran diamonný R

  (NH4)2S2O8 Mr 228, 2 CAS 7727-54-0
  Bílý krystalický prášek nebo zrnité krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě.

  Peroxodisíran didraselný R

  K2S2O8 Mr 270, 3 CAS 7727-21-1
  Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je mírně rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Vodné roztoky se rozkládají při pokojové teplotě a rychleji se rozkládají při zahřívání.

  Uchovává se v chladu.

  Petrolether R

  Viz odstavec Ether petrolejový R.

  Picein R

  C14H18O7 Mr 298, 3 CAS 530-14-3
  1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)fenyl]ethanon; p-(acetylfenyl)-β-Dglukopyranosid

  TT: 194 °C až 195 °C.

  α-Pinen R

  C10H16 Mr 136, 2 CAS 80-56-8
  2, 6, 6-Trimethylbicyklo[3, 1, 1 ]-hept-2-en

  Kapalina nemísitelná s vodou.

  d20 20: asi 0, 859.

 • n20 D: 1, 466.

  TV: 154 °C až 156 °C.

  Při použití pro plynovou chromatografti vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari floris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

  Plocha hlavního píku je nejméně 99, 0 % celkové plochy píků.

  β-Pinen R

  C10H16 Mr 136, 2 CAS 19902-08-0
  6, 6-Dimethyl-2-methylenbicyklo[3, 1, 1]heptan

  Bezbarvá olejovitá kapalina, páchnoucí po terpentýnu, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a etherem.

  d20 20: asi 0, 867.

 • n20 D: asi 1, 474.

 • TV: 164 °C až 166 °C.

  Při použití pro plynovou chromatografiř vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari floris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

  Plocha hlavního píku je nejméně 99, 0 % celkové plochy píků.

  Piperazin hexahydrát R

  Viz článek Piperazinum hexahydricum.

  Piperidin R

  C5H11N Mr 85, 2 CAS 110-89-4
  Hexahydropyridin

  Bezbarvá až slabě žlutá kapalina, alkalické reakce, mísitelná s vodou, s lihem 96%, s etherem a s etherem petrolejovým.

  TV: asi 106 °C.

  Pirimifos-ethyl R

  C13H24N3O3PS Mr 333, 4 CAS 23505-41-1
  TT: 15 °C až 18 °C.

  Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

  Písek R

  Bílá nebo slabě našedlá zrna křemene o velikostí částic 150 pm až 300 μm.

  Plasminogen lidský R

  CAS 9001-91-6
  Látka přítomná v krvi, která může být aktivována na enzym plasmin, který štěpí fibrin v krevních sraženinách.

  Plazma substrát R

  Ze směsi roztoku citronanu sodného R (38 g/l) a lidské nebo hovězí krve v objemovém poměru 1 : 9 nebo ze směsi obsahující roztok hydrogencitronanu sodného R (20 g/l) a roztok glukosy R (25 g/l) a krve v objemovém poměru 2 : 7 se oddělí plazma. V prvním případě se může substrát plazmy připravit v den odběru, ve druhém případě se může substrát plazmy připravit do 2 dní po odběru.

  Uchovává se při -20 °C.

  Plazma substrát R1

  Na odběr krve a její zpracování se použije zařízení z plastu nebo silikonem potaženého skla (nesmáčivé vodou).

 • Odebere se vhodný objem krve od každé z nejméně pěti ovcí; je vhodné odebrat 285 ml do 15 ml antikoagulačního roztoku, ale může se odebrat i menší objem. Odebírá se ze živých zvířat nebo v okamžiku jejich poražení, pomocí jehly připojené ke kanyle tak dlouhé, aby dosahovala na dno odběrové láhve. Odstraní se několik prvních mililitrů a odebere se pouze volně tekoucí krev. Odebraná krev se smíchá s dostatečným množstvím antikoagulačního roztoku obsahujícího 8, 7 g citronanu sodného R a 4 mg aprotininu R ve 100 ml vody R, v poměru 19 objemových dílů krve na 1 objemový díl antikoagulačního roztoku. V době odběru a bezprostředně po něm se láhev míchá krouživým pohybem tak, aby vznikla homogenní směs bez vytvoření pěny. Po ukončení odběru se láhev uzavře a ochladí na 10 °C až 15 °C. Po ochlazení se krev ze všech láhví smíchá, s výjimkou krve, která projevuje zjevnou hemolýzu nebo sraženinu. Smíchaná krev se uchovává při teplotě 10 °C až 15 °C.

  Tak brzo, jak je to možné, a do 4 h po odběru se smíchaná krev odstřeďuje 30 min při 10 °C až 15 °C při 1000 g/l až 2000 gn. Supernatantní kapalina se oddělí a odstřeďuje se 30 min při 5000 gn. (Na vyčeření plazmy se může použít rychlejší odstřeďování, např. při 20 000 g/l 30 min, a již se nefiltruje.) Supernatantní kapalina se oddělí, ihned se opatrně promíchá a rozdělí do malých láhví s uzávěrem. Velikost láhví musí stačit na kompletní stanovení heparinu (např. 10 ml až 30 ml). Uzavřené láhve s plazmou se ihned zmrazí při teplotě nižší než -70 °C (např. ponořením do tekutého dusíku) a uchovávají se při teplotě nižší než-30 °C.

  Plazma připravená za těchto podmínek se může použít jako substrát plazmy na stanovení heparinu tehdy, když se za podmínek stanoveni u použité metody naměří vhodný čas srážení a jestliže dává reprodukovatelnou strmou křivku - odpověď/log dávky.

  V čas potřeby se určité množství substrátu plazmy rozmrazí ve vodní lázni při 37 °C za pomalého míchání až do úplného rozmrazení. Jednou rozmrazená plazma se udržuje při 10 °C až 20 °C a ihned se použije. Je-li to nutné, může se rozmrazený substrát plazmy mírně odstředit a filtrace se nepoužije.

  Plazma substrát RS2

  Oddělená plazma z lidské krve, která byla odebrána a smíchána s roztokem citronanu sodného R (38 g/l) v objemovém poměru 9 : 1 a u které je hodnota faktoru IX nižší než 1 % normální hodnoty.

  Uchovává se v malých množstvích ve zkumavkách z plastů při teplotě -30 °C nebo nižší.

  Plazma chudá na krevní destičky R

  Odebere se 45 ml lidské krve 50 ml injekční stříkačkou z plastů do 5, 0 ml sterilního roztoku citronanu sodného R (38 g/l). Ihned se odstřeďuje 30 min při 1550 g/l a 4 °C. Injekční stříkačkou z plastů se odeberou dvě třetiny supernatantní kapaliny a ihned se odstřeďuje 30 min při 3500 g/l a 4 °C. Injekční stříkačkou z plastů se odeberou dvě třetiny supernatantní kapaliny, která se rychle zmrazí ve vhodném množství ve zkumavkách z plastů na -40 °C nebo nižší teplotu. Při přípravě se používají pomůcky z plastů nebo potažené silikonem.

  Plazma králičí R

  Krev se odebere intrakardiální punkcí z králíka hladovějícího 12 h za použití injekční stříkačky z plastů s kanylou č. I obsahující takové množství roztoku citronanu sodného R (38 g/l), aby konečný poměr objemů roztoku citronanu a krve byl 1 : 9. Plazma se oddělí při 15 °C až 20 °C odstřeďováním 30 min při 1500 g/l až 1800 gn.

  Uchovává se při 0 °C až 6 °C. Použije se během 4 h po přípravě.

  Plazma substrát prostá faktoru V R

  Upřednostňuje se plazma s vrozeným deficitem faktoru V, nebo se připraví následovně: Směs objemových dílů roztoku šťavelanu sodného R (13, 4 g/l) a lidské krve (1 + 10) se odstředí, plazma se oddělí a inkubuje se 24 h až 36 h při 37 °C. Doba srážení plazmy, stanovená předepsanou metodou v odstavci Faktor koagulační V R, má být 70 s až 100 s. Pokud je menší než 70 s, potom se plazma inkubuje znovu 12 h až 24 h.

  Uchovává se v malých množstvích, při teplotě -20 °C nebo nižší.

  Poly(difenyl)(dimethyl)(divinyl)siloxan R

  Obsahuje 94 % methylových skupin, 5 % fenylových skupin a 1 % vinylových skupin (SE54).

 • Stacionární fáze pro plynovou chromatografii.

  Poly(difenyl)(dimethyl)siloxan R

  Obsahuje 95 % methylových skupin a 5 % fenylových skupin (DB-5, SE52). Stacionární fáze pro plynovou chromatografii.

  Polydimethylsiloxan R

 • Poly[oxy(dimethylsilandiyl)]; dimetikon

 • Bezbarvý organokřemičitý polymer konzistence polotekuté pryže.

  Vnitřní viskozita. Asi 115 ml/g; stanoví se následovně:

  S přesností 0, 1 mg se naváží do 100ml odměrných baněk 1, 5 g, 1 g a 0, 3 g zkoušené látky. Přidá se 40 ml až 50 ml toluenu R a třepe se až do úplného rozpuštění. Potom se zředí stejným rozpouštědlem na 100, 0 ml. Stanoví se viskozita (2.2.9) každého roztoku. Viskozita toluenu R se stanoví za stejných podmínek. Koncentrace každého roztoku se zředí na polovinu toluenem R. Stanoví se viskozita těchto zředěných roztoků, přičemž:

  c = koncentrace zkoušené látky v g/l00 ml,

  t1 = doba průtoku zkoušeného roztoku v s,

  t2 = doba průtoku toluenu v s,

  η1 = viskozita zkoušeného roztoku v mPa.s,

 • η2 = viskozita toluenu v mPa.s,

  d1 = relativní hustota zkoušeného roztoku,

 • d2 = relativní hustota toluenu.

  Pro zjištění relativní hustoty se použijí následující hodnoty:

  Koncentrace ( 100 ml) Relativní hustota (d, )

  0 - 0, 5 1, 000

  0, 5 - 1, 25 1, 001

  1, 25 - 2, 20 1, 002

  2, 20 - 2, 75 1, 003

  2, 75 - 3, 20 1, 004

  3, 20 - 3, 75 1, 005

  3, 75 - 4, 50 1, 006

  Specifická viskozita se vypočítá podle vztahu:

  ηsp = η1 - η2  =

 • η2 t1. d1 t2 . d2 - 1

 • Redukovaná viskozita se vypočítá podle vztahu:

  ηred = ηsp c. 

 • Vnitřní viskozita (η) se vypočítá extrapolací předcházející rovnice pro c = 0. K tomu se sestrojí křivka η=f(c) nebo log ηsp = f(c).

  Vnitřní viskozita (η) vyjádřená v ml/g je hodnota získaná extrapolací c = 0 a vynásobená 100.

  Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) látky, je-li třeba dispergované v několika kapkách chloridu uhličitého R a nanesené mezi destičky chloridu sodného; nevykazuje při 3053 cm-1 absorpci odpovídající vinylovým skupinám. Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 2, 0 %; 1, 000 g se suší 15 min ve vakuu při 350 °C. Nejvýše 0, 8 %; 2, 000 g se suší 2 h při 200 °C.

  Polyetherhydroxylovaný gel pro chromatografii R

  Gel s malou velikostí částic a hydrofilním povrchem s hydroxylovými skupinami. Hranice vyloučení pro dextran je relativní molekulová hmotnost 2 x 105 až 2, 5 x 106.

  Polyethylenglykol 1500 R

  Viz odstavec Makrogol 1500 R.

  Poly(fenyl)(kyanpropyl)J(dimethylJsiloxan R

  Stacionární fáze pro plynovou chromatografii. Obsahuje 6 % (kyanpropylových) (fenylových) skupin a 94 % methylových skupin.

  Poly(fenyl)(7)(kyanpropyl)(7)(methyl)(86)siloxan R

  Polysiloxan substituovaný 7 % fenylových skupin, 7 % kyanpropylových skupin a 86 % methylových skupin. Stacionární fáze pro plynovou chromatografii.

  Poly(fenyl(5)methyl(94)vinyl(1)]siloxan R

  Polysiloxan obsahující 5 % fenylových skupin, 94 % methylových skupin a 1 % vinylových skupin.

  Poly(fenyl(5)methyl(95)Jsiloxan R

  Viz odstavec Poly(difenyl)(dimethyl)siloxan R.

  Poly(fenylmethyl)(kyanpropyl)siloxan R

  90 % kyanpropylových a 10 % fenylmethylových skupin.

 • Stacionární fáze pro plynovou chromatografii.

  Polyfenylmethylsiloxan R

  Střední Mr 4000. Obsahuje 50 % methylových skupin, 50 % fenylových skupin. Velmi viskózní kapalina (viskozita asi 1300 mPa.s). Stacionární fáze pro plynovou chromatografii.

  d25 25: asi 1, 09.

  n25 D: asi 1, 540.

  Poly(kyanethyl)(methyl)siloxan R

  Polysiloxan obsahující 25 % kyanethylových skupin a 75 % methylových skupin.

  Stacionární fáze pro plynovou chromatografii (např. XE 60). Náhradní fáze může být např. OV-225 [poly(kyanpropylmethyl)(fenyl)(methyl)siloxan].

  Poly(kyanpropyl)(methyl)][(fenyl)(methyl)]siloxan R

  Střední Mr 8000. Obsahuje 25 % kyanpropylových, 25 % fenylových a 50 % methylových skupin.

 • Je to velmi viskózní kapalina (viskozita asi 9000 mPa.s).

  d25 25: asi 1, 10.

  n25 D: asi 1, 502.

  Poly(kyanpropyl)(methylfenylmethyl)siloxan R

  Viz odstavec Poly(kyanpropyl)(methyl)][(fenyl)(methyl)]siloxan R.

  Poly(kyanpropyl)siloxan R

  Obsahuje 100 % kyanpropylových skupin.

  Polysorbát 20 R

  Viz článek Polysorbatum 20.

  Polysorbát 80 R

  Viz článek Polysorbatum 80.

  Polystyren 900 -1000 R

  Organický standard používaný pro kalibraci v plynové chromatografii.

  CAS 9003-53-6
  MW: asi 950.
 • MW/Mn: 1, 10.

  Ponceau 4R R

  C20H11N2Na3O10S3 Mr 604, 5 CAS 2611-82-7
  Colour Index 16 255

  Červeň košenilová A, Rubor ponceau 4R;

  trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1-(4-sulfonaftylazo)naftalen-6, 8-disulfonové Červené barvivo.

  Povidon R

  Viz článek Povidonum.

  Prokainiumchlorid R

  Viz článek Procaini hydrochloridum.

  D-Prolyl-L-fenylalanyl-L-arginin-4-nitroanilid dihydrochlorid R

  C26H36Cl2N8O5

  Mr 612 CAS 156-87-6

  Propanolamin R

 • C3H9NO Mr 75, 1

  3-Amino-1-propanol

  Čirá bezbarvá viskózní kapalina.

  d20 20: asi 0, 99.

  n20 D: asi 1, 461.

  TT: asi 11 °C.

  1-Propanol R

  C3H8O

  Mr 60, 1 CAS 71-23-8

  Čirá bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

  d20 20: 0, 802 až 0, 806.

 • TV: asi 97, 2 °C.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 96 °C až 99 °C.

  2-Propanol R

  C3H8O Mr 60, 1 CAS 67-63-0
  Isopropylalkohol

  Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, mísitelná s vodou a lihem 96%.

  d20 20: asi 0, 785.

  TV: 81 °C až 83 °C.

  2-Propanol R1

  Vyhovuje požadavkům uvedeným v odstavci 2-Propanol R a následujícím požadavkům:

  n20 D: asi 1, 378.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 05 %;stanoví se s 10, 0 g zkoušené látky.

 • Transmitance (2.2.25): nejméně 25 % při 210 nm,

  nejméně 55 % při 220 nm,

 • nejméně 75 % při 230 nm,

 • nejméně 95 % při 250 nm,

 • nejméně 98 % při 260 nm,

 • měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

  Propetamfos R

  C10H20NO4PS Mr 281, 3 CAS 31218-83-4
  Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

  Propionaldehyd R

  C3H6O Mr 58, 1 CAS 123-38-6
  Propanol

  Kapalina snadno rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 0, 81.

 • n20 D: asi 1, 365.

 • TT: asi -81 °C.

 • TV: asi 49 °C.

  Propylacetat R

  C5H10O2 Mr 102, 1 CAS 109-60-4

  d20 20: asi 0, 888.

 • TT: asi -95 °C.

 • TV: asi 102 °C.

  Propylenglykol R

  Viz článek Propylenglycolum.

  Propylenoxid R

  C3H6O Mr 58, 1 CAS 75-56-9
  Bezbarvá kapalina mísitelná s lihem 96%.

  Propylparaben R

  Viz článek Propylparabenum.

  Protaminiumsulfat R

  CAS 53597-25-4
  (salmin) (klupein) CAS 9007-31-2

  Viz článek Protamini sulfas.

  Proteasa kmene V8 zlatého stafylokoka R

  Typ XVII-B CAS 66676-43-5
  Mikrobiální extracelulární proteolytický enzym. Lyofilizovaný prášek obsahující 500 jednotek až 1000 jednotek na miligram pevné látky.

  Pryskyřice pro iontovou chromatogrufii s reverzními fázemi R

  Neutrální makroporézní plocha o vysokém specifickém povrchu s pryskyřicí nepolárního charakteru skládající se z polymerní mřížky polystyrenu zesíťovaného s divinylbenzenem.

  Pryskyřice pro iontovou vylučovací ehromatografii R

  Pryskyřice se skupinami kyseliny sulfonové navázané na polymerní mřížku z polystyrenu zesíťovaného s divinylbenzenem.

  Pulegon R

  C10H16O Mr 152, 2 CAS 89-82-7
  (+)-p-Menth-4-en-3-on; (R)-2-isopropyliden-5-methylcyklohexanon

  Olejovitá bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a etherem.

  d20 15: asi 0, 936.

  n20 D: 1, 485 až 1, 489.

  [α]20 D: +19, 5° až +22, 5°.

 • TV: 222 °C až 224 °C.

  Při použití pro plynovou chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

  Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % celkové plochy píků.

  Purpur m-kresolový R

  C21H18O5S Mr 382, 44 CAS 2303-01-7
  m-Kresolsulfonftalein

  Olivově zelený krystalický prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, v kyselině octové ledové a v methanolu.

  Purpur m-kresolový RS

  0, 1 g purpuru m-kresolového R se rozpustí ve 13 ml hydroxidu sodného 0, 01 mol/l RS a zředí se vodou R na 100 ml a promíchá se.

  Barevrrý přechod. pH 1, 2 (červená) až pH 2, 8 (žlutá);

 • pH 7, 4 (žlutá) až pH 9, 0 (purpurová).

  Pyridin bezvodý R

  Pyridin R se vysuší nad uhličitanem sodným bezvodým R, filtruje se a destiluje. Voda (2.5.12). Nejvýše 0, 01 %.

  CAS 110-86-1
  Pyridin R
  C5H5N Mr 79, 1 CAS 110-86-1
  Čirá bezbarvá kapalina, hygroskopická, mísitelná s vodou a lihem 96%.

  TV: asi 115 °C.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  2-Pyridylamin R

  C5H6N2 Mr 94, 1 CAS 504-29-0
  2-Aminopyridin

  Velké krystaly, dobře rozpustné ve vodě, v lihu 96% a v etheru.

  TT: asi 58 °C.

 • TV: asi 210 °C.

  Pyridylazonaftol R

  C15H11N3O Mr 249, 3 CAS 85-85-8
  1-(2-Pyridylazo)-2-naftol

  Cihlově červený prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, v methanolu a zředěných horkých roztocích alkalických hydroxidů.

  TT: asi 138 °C.

  Pyridylazonaftol RS

  Roztok (1 g/l) v ethanolu R.

  Zkouška citlivosti. K 50 ml vody R se přidá 10 ml tlumivého roztoku octanového o pH 4, 4, 0, 10 ml edetanu disodného 0, 02 mol/l VS a 0, 25 ml roztoku pyridylazonaftolu. Po přidání 0, 15 ml roztoku síranu měďnatého R (5 g/l) se světle žluté zbarvení změní na fialové.

  4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodná sůl R

  C11H8N3NaO2 . H2O Mr 255, 2 CAS 16593-81-0
 • Pyrogallol R
  C6H6O3 Mr 126, 1 CAS 87-66-1
  1, 2, 3-Benzentriol; 1, 2, 3-trihydroxybenzen

  Bílé krystaly hnědnoucí na vzduchu a na světle, velmi snadno rozpustné ve vodě, v lihu 96% a etheru, těžce rozpustné v sirouhlíku. Na vzduchu hnědnou absorpcí kyslíku vodné roztoky a ještě rychleji roztoky alkalické.

  TT: asi 131 °C.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Pyrogallol zásaditý RS

  0, 5 g pyrogallolu R se rozpustí ve 2 ml vody prosté oxidu uhličitého R. 12 g hydroxidu draselného R se rozpustí v 8 ml vody prosté oxidu uhličitého R. Tyto dva roztoky se smíchají těsně před použitím.

  Pyrokatechol R

  C6H6O2 Mr 110, 1 CAS 120-80-9
  1, 2-Benzendio1;1, 2-dihydroxybenzen

  Bezbarvé nebo slabě žluté krystaly, dobře rozpustné ve vodě, v lihu 96%, v acetonu a v etheru.

  TT: asi 102 °C.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Pyrrolidinyldithiokarbamat amonný R

  C5H12N2S2 Mr 164, 3 CAS 5108-96-3
  Amonium-1-pyrrolidinyldithioformiat

  Bílý až slabě žlutý krystalický prášek, mírně rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v lihu 96%. Uchovává se v láhvích obsahujících bavlněný sáček s uhličitanem amonným.

  Reineckova sůl R

  NH4[Cr(NH3)2(NCS)4] . H2O Mr 354, 4 CAS 13573-16-5
  Diammin-tetrakis(isothiokyanatano)chromitan amonný monohydrát

  Červený prášek nebo krystaly. Je mírně rozpustný ve studené vodě, dobře rozpustný v horké vodě a v lihu 96%.

  Reineckova sůl RS

  Roztok 10 g/l. Připraví se v čas potřeby.

  Resorcinol R

  Viz článek Resorcinolum.

  Resorcinol v benzenu RS

  Za studena nasycený roztok resorcinolu R (asi 1, 5 g/l) v benzenu R.

  Rhamnosa R

  C6H12O5 . H2O Mr 182, 2 CAS 6155-35-7
  1.-(+)-Rhamnosa; α-L-Rhamnopyranosa monohydrát; 6-deoxy-L-mannosa

  Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě.

  [α]20 D: +7, 8° až +8, 3°; měří se roztok (50 g/l) ve vodě R obsahující asi 0, 05 % amoniaku (NH3).

  Rhaponticin R

  C21H24O9 Mr 420, 4 CAS 155-58-8
  3', 5-Dihydroxy-(4'-methoxy-3-stilbenyl)-β-D-glukopyranosid

  Nažloutle šedý krystalický prášek, dobře rozpustný v lihu 96% a methanolu.

  Chromatografie. Zkouší se postupem předepsaným v článku Rhei radix. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

  Rhenistan draselný R

  KReO4 Mr 289, 3 CAS 10466-65-6
  Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%, v methanolu a v propylenglykolu.

  Rhodamin B R

  C28H31ClN2O3 Mr 479, 0 CAS 81-88-9
  Colour Index 45170, Schultz 864

  [6-Diethylamino-9-(2-karboxyfenyl)-3H-xanthen-3-yliden]diethylamoniumchlorid

  Zelené krystaly nebo červenofialový prášek. Je velmi snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Ribosa R

  C5H10O5 Mr 150, 1 CAS 50-69-1
  D-Ribosa

  Je dobře rozpustná ve vodě, těžce rozpustná v lihu 96%.

  TT: 88 °C až 92 °C.

  Ricinový olej polyoxyethylenovaný R

  Světle žlutá kapalina. Stává se čirou asi při 26 °C.

  Rohovníková moučka R

  Je to mletý endosperm semen plodu Ceratonia siliqua L. TAUB.

  Bílý prášek obsahující 70 % až 80 % vodou dobře rozpustné klovatiny, která obsahuje většinou galaktomannoglykon.

  Rozpouštědlo hyaluronidasy R

  100 ml tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 6, 4 se smíchá se 100 ml vody R. V tomto roztoku se rozpustí při 37 °C 0, 140 g želatiny hydrolyzované R. Roztok je použitelný 2 h.

  Roztok pro test způsobilosti pro TLC RS

  Připraví se směs po 1, 0 ml od každého z následujících roztoků a doplní se acetonem R na 10, 0 ml: roztok červeně sudanové G R (0, 5 g/l) v toluenu R, roztok oranže methylové sodné soli R (0, 5 g/l) v ethanolu R připravený v čas potřeby, roztok zeleně bromkresolové R (0, 5 g/l) v acetonu R a roztok červeně methylové R (0, 25 g/l) v acetonu R.

  Rtut' R

  Hg Ar 200, 6 CAS 7439-97-6
  Stříbrobílá kapalina, která při rozetření na papír tvoří kuličky nezanechávající kovovou stopu.

  d20 20: asi 13, 5.

 • TV: asi 357 °C.

  Rutin R

  C27H30O16 . 3H2O Mr 665 CAS 153-18-4
  Rutosid; 3-(O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(16)-β-Dglukopyranosyloxy)-2-(3, 4-dihydroxyfenyl)-5, 7-dihydroxy4H-chromen-4-on.

  Žlutý krystalický prášek, na světle tmavnoucí, je velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný asi ve 400 dílech vroucí vody, těžce rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru, dobře rozpustný v roztocích alkalických hydroxidů a v amoniaku.

  TT: asi 210 °C, za rozkladu.

  Roztok v lihu 96% R má dvě absorpční maxima (2.2.25) při 259 nm a 362 nm. Uchovává se chráněn před světlem.

  Sabinen R

  C10H16 Mr 136, 2 CAS 2009-00-9
  1-Isopropyl-4-methylenbicyklo[3, 1, 0]hexan; 4(10)-thujen

  Bezbarvá olejovitá kapalina.

  d25 25: asi 0, 843.

 • n20 D: asi 1, 468.

 • TV: 163 °C až 165 °C.

  Při použití v plynové chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Aurantii amari floris etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

  Plocha hlavního píku je nejméně 99, 0 % celkové plochy píků.

  Sacharosa R

  Viz článek Saccharosum.

  Při použití ke kontrole polarimetrů se použije látka uchovávaná v zatavené ampulce.

  Safrol R Mr 162, 2

  C10H10O2

  CAS 94-59-7
  5-(Prop-2-enyl)-1, 3-benzodioxol; 4-allyl-1, 2-(methylendioxy)benzen

  Bezbarvá nebo světle žlutá kapalina, pachu po sassafrasu. Je nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v lihu 96%o, mísitelný s hexanem.

  d20 20: 1, 095 až 1, 096

 • n20 D: 1, 537 až 1, 538.

 • TV: 232 °C až 234 °C.

 • Teplota tuhnutí: asi 11 °C.

  Při použití pro plynovou chromatografie vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Cinnamomi zeylanici corticis etheroleum. Obsahuje nejméně 96, 0 %, počítáno metodou normalizace.

  Salicin R

  C13H18O7 Mr 286, 3 CAS 138-52-3
  2-(Hydroxymethyl)fenyl-β-D-glukopyranosid; salikosid

  [α]20 D: -(62, 5 ±2)°.

 • TT: 199 °C až 201 °C.

 • Stanovení obsahu. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) za podmínek uvedených v článku Salicis cortex při koncentraci porovnávacího roztoku. Obsahuje nejméně 99, 0 %, počítáno metodou normalizace.

  Salicylaldazin R

 • C14H12N2O2 Mr 240, 3

 • 2, 2'-Azinodimethyldifenol

  Příprava. Rozpustí se 0, 30 g hydraziniumsulfatu R v 5 ml vody R, přidá se 1 ml kyseliny octové ledové R a 2 ml čerstvě připraveného roztoku salicylaldehydu R 20% (V/V) ve 2-propanolu R. Smíchá se a nechá se stát, dokud se nevytvoří žlutá sraženina. Směs se dvakrát vytřepe s 15 ml dichlormethanu R. Organické fáze se spojí a vysuší nad síranem sodným bezvodým R. Roztok se dekantuje nebo filtruje a odpaří se do sucha. Rekrystalizuje se ve směsi objemovfch dílů methanolu R a toluenu R (40 + 60) za chlazení. Krystaly se vysuší ve vakuu.

  TT: asi 213 °C.

  Chromatografie. Zkouší se postupem předepsaným ve zkoušce pro hydrazin v článku Povidonum. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

  Salicylaldehyd R

  C7H6O2 Mr 122, 1 CAS 90-02-8
  2-Hydroxybenzaldehyd

  Čirá bezbarvá olejovitá kapalina.

  d20 20: asi 1, 167.

 • n20 D: asi 1, 574.

 • TT: asi -7 °C.

 • TV: asi 196 °C.

  Salicylan sodný R

  Viz článek Natrii salicylas.

  Salicylan železitý RS

  0, 1 g síranu amonno-železitého R se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny sírové zředěné RS a 48 ml vody R a zředí se vodou R na 100 ml. K tomuto roztoku se přidá 50 ml roztoku salicylanu sodného R (11, 5 g/l), 10 ml kyseliny octové zředěné RS a 80 ml roztoku octanu sodného R (136 g/l) a zředí se vodou R na 500 ml. Připravuje se v čas potřeby.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Santonin R

  C15H18O3 Mr 246, 3 CAS 481-06-1
  α-Santonin; 3, 5a, 9-trimethyl-3a, 5, Sa, 9b-tetrahydro-3H, 4H-nafto[1, 2]furan-2, 8-dion

  Bezbarvé lesklé krystaly, na světle žloutnoucí. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v horkém ethanolu a mírně rozpustný v ethanolu.

  TT: 174 °C až 176 °C.

 • [α]18 D: -173° v ethanolu.

  Chromatografie. Provede se zkouška totožnosti C za podmínek předepsaných v článku Arnicae flos. Na chromatogramu s 10 μl roztoku je fluoreskující skvrna s hodnotou Rf asi 0, 5. Po postříkání anisaldehydem RS a zahřívání 5 min až 10 min při 105 °C se na denním světle nejdříve žlutá fluoreskující skvrna rychle změní na fialovočervenou.

  SDS-PAGE elektrodový roztok RS

  151, 4 g trometamolu R, 721, 0 g glycinu R a 50, 0 g laurylsíranu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 5000 ml. V čas potřeby se potřebný objem roztoku zředí vodou R desetkrát a promíchá se. Změří se pH (2.2.3) zředěného roztoku, má hodnotu mezi 8, 1 až 8, 8.

  SDS-PAGE koncentrovaný roztok pro vzorek RS

  1, 89 g trometamolu R, 5, 0 g laurylsíranu sodného R a 50 mg modři bromfenolové R se rozpustí ve vodě R. Přidá se 25, 0 ml glycerolu R a zředí se vodou R na 100 ml. pH roztoku se upraví kyselinou chlorovodíkovou R na hodnotu 6, 8 a směs se zředí vodou R na 125 ml.

  SDS-PAGE koncentrovaný roztok pro vzorek pro redukční podmínky RS.

  3, 78 g trometamolu R, 10, 0 g dodecylsíranu sodného R a 100 mg modři bromfenolové R se rozpustí ve vodě R. Přidá se 50, 0 ml glycerolu R, zředí se vodou R na 200 ml a přidá se 25, 0 ml 2-merkaptoethanolu R, pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R na hodnotu 6, 8 a zředí se vodou R na 250, 0 ml.

  Alternativně může být použit dithiothreitol jako redukční činidlo místo 2-merkaptoethanolu. V tomto případě se roztok pro vzorek připraví následujícím způsobem: 3, 78 g trometamolu R, 10, 0 g dodecylsíranu sodného R a 100 mg modři bromfenolové R se rozpustí ve vodě R. Přidá se 50, 0 ml glycerolu R a zředí se vodou R na 200 ml. pH (2.2.3) se upraví kyselinou chlorovodíkovou R na hodnotu 6, 8 a zředí se vodou R na 250, 0 ml. V čas potřeby se přidá dithiothreitol R do výsledné koncentrace 0, 1 mol/l.

  Selen R

  Se Ar 79, 0 CAS 7782-49-2
  Hnědočervený až černý prášek nebo zrna. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%, dobře rozpustný v kyselině dusičné.

  TT: asi 220 °C.

  Serin R

  Viz článek Serinum.

  Silice citronová R

  Viz článek Citri etheroleum.

  Silikagel aminopropylmethylsilanizovaný pro chromatografii R

  Je to silikagel s jemnými částicemi (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním aminopropylmethylsilanových skupin. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel aminopropylsilanizovaný pro chromatografii R

  Silikagel s jemnými částicemi (3 μm až 10 μm), chemicky upravený navázáním aminopropylsilanových skupin na povrchu. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Bílý jemný homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel bezvodý R

  CAS 112926-00-8
  Je to částečně dehydratovaná amorfní zpolymerovaná kyselina křemičitá. Má schopnost absorbovat vodu při 20 °C asi 30 % své hmotnosti. Jako indikátor obsahuje chlorid kobaltnatý. Je prakticky nerozpustný ve vodě, částečně rozpustný v roztoku hydroxidu sodného.

  Silikagel butylsilanizovaný R

  Viz odstavec Silikagel butylsilanizovaný pro chromatografii R.

  Silikagel butylsilanizovaný pro chromatografii R

  Je to velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním butylsilanových skupin. Velikost částic j e uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Bílý, jemný homogenní prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Kuličky oxidu křemičitého: 30 nm.

 • Objem pórů: 0, 6 cm3/g.

 • Specifický povrch: 80 m2/g.

  Silikagel dimethyloktadecylsilanizovaný pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním dimethyloktadecylsilanových skupin. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%. Nepravidelná velikost částic.

  Specifický povrch. 300 m2/g.

  Silikagel fenylsilanizovaný pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (5 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním fenylových skupin.

  Silikagel fenylsilanizovaný pro chromatografi R1

  Velmi jemný silikagel (5 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním fenylových skupin. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96% a v dichlormethanu.

  Kuličky oxidu křemičitého: 8 nm.

 • Specifický povrch: 180 m2/g.

 • Obsah uhlíku: 5, 5 %.

  Silikagel G R

  CAS 112926-00-8
  Obsahuje asi 13 % síranu vápenatého hemihydrátu (CaSO4 . 0, 5 H2O).
 • Bílý jemný homogenní prášek. Průměrná velikost částic je asi 15 μm.

  Stanovení obsahu síranu vápenatého. 0, 25 g se naváží do kuželové baňky se zabroušenou zátkou, přidají se 3 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a 100 ml vody R. Intenzívně se třepe 30 min, potom se filtruje přes filtr ze slinutého skla a zbytek se promyje. Filtrát a promývací voda se spojí a stanoví se vápník komplexometricky (2.5.11).

  1 ml edetanu disodného 0, 1 mol/l VS odpovídá 14, 51 mg CaSO4 . 0, 5H2O.

  Hodnota pH (2.2.3). Asi 7; měří se suspenze připravená třepáním 1 g s 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R po dobu 5 min.

  Silikagel GF254 R

  CAS 112926-00-8
  Obsahuje asi 13 % síranu vápenatého hemihydrátu a asi 1, 5 % fluorescenčního indikátoru pro detekci při 254 nm. Bílý jemný homogenní prášek. Průměrná velikost částic je asi 15 μm.

  Obsah síranu vápenatého. Stanoví se postupem uvedeným v odstavci Silikagel G R.

 • Hodnota pH (2.2.3). Stanoví se postupem uvedeným v odstavci Silikagel G R. Zkouška fluorescence. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27). Na vrstvu silikagelu GF254 R se na 10 bodů startu nanese 1 μl až 10 μl roztoku kyseliny benzoové R (1 g/l) ve směsi objemových dílů kyseliny mravenčí bezvodé R a 2-propanolu R (10 + 90). Vyvíjí se po dráze 10 cm stejnou směsí. Po odpaření rozpouštědel se chromatogram pozoruje v ultrafialovém světle při 254 nm. Tmavé skvrny na fluoreskujícím pozadí v horní třetině chromatogramu odpovídají kyselině benzoové o obsahu od 2 μg a výše.

  Silikagel H R

  Bílý jemný homogenní prášek, průměrná velikost částic je asi 15 μm.

  Hodnota pH (2.2.3). Stanoví se postupem uvedeným v odstavci Silikagel G R.

  Silikagel H silanizovaný R

  Bílý jemný homogenní prášek, který po roztřepání s vodou plave na povrchu z důvodu svého hydrofobního charakteru.

  Příprava vrstvy. Viz odstavec Silikagel HF254 silanizovaný R.

  Dělicí schopnost. Vyhovuje zkoušce předepsané v odstavci Silikagel HF254 silanizovaný R.

  Silikagel hexylsilanizovaný pro chromatografie R

  Je to velmi jemný Silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním hexylsilanových skupin. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Bílý jemný homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96°Io.

  Silikagel HF254 R

  Obsahuje asi 1, 5 % fluorescenčního indikátoru pro detekci při 254 nm.

 • Bílý jemný homogenní prášek, průměrná velikost částic je asi 15 μm.

  Hodnota pH (2.2.3). Stanoví se postupem uvedeným v odstavci Silikagel G R. Fluorescence. Vyhovuje zkoušce předepsané v odstavci Silikagel GF254.

  Silikagel HF254 silanizovaný R

  Obsahuje asi 1, 5 % fluorescenčního indikátoru pro detekci při 254 nm.

  Bílý jemný homogenní prášek, který po roztřepání s vodou plave na povrchu z důvodu svého hydrofobního charakteru.

  Příprava tenké vrstvy. 30 g silikagelu silanizovaného HF254 se intenzívně 2 min třepe se 60 ml směsi složené z objemových dílů methanolu R a vody R (1 + 2). Nanese se opatrně na vyčištěné desky pomocí nanášecího zařízení, přičemž výška vrstvy je 0, 25 mm. Suší se na vzduchu a potom 30 min v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Dělicí schopnost. Do 250ml kuželové baňky se zabroušenou zátkou se naváží po 0, 1 g methyllauratu R, methylmyristatu R, methylpalmitatu R a methylstearatu R. Přidá se 40 ml hydroxidu draselného v lihu RS a zahřívá se 1 h pod zpětným chladičem na vodní lázni. Po ochlazení se obsah baňky převede pomocí 100 ml vody R do dělicí nálevky, okyselí se (pH 2 až 3) kyselinou chlorovodíkovou zředěnou RS a směs se vytřepe třikrát s 10 ml chloroformu R. Chloroformové vrstvy se spojí, vysuší se síranem sodným bezvodým R, zfiltrují se a odpaří do sucha na vodní lázni. Zbytek po odpaření se rozpustí v 50 ml chloroformu R. Z tohoto roztoku se nanese po 10 μl na tři body startu připravené vrstvy silikagelu HF254 R a vyvíjí se směsí objemových dílů kyseliny octové R, vody R a dioxanu R (10 + 25 + 65) po dráze 14 cm (2.2.27). Vrstva se suší 30 min při 120 °C a po ochlazení se postříká roztokem kyseliny fosfomolybdenové R (35 g/l) v 2-propanolu R a zahřívá se při 150 °C do objevení skvrn. Potom se vrstva ponechá v parách amoniaku 17, 5% RS tak dlouho, až je pozadí bílé. Na chromatogramu jsou čtyři zřetelně oddělené dobře definovatelné skvrny.

  Silikagel hydrofilní pro chromatografii R

  Je to velmi jemný silikagel s částicemi (3 μm až 10 μm) na povrchu upravený k získání hydrofilních vlastností. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Silikagel kyansilanizovaný pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel na povrchu chemicky upravený navázáním kyansilanových skupin. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel nitrilovaný pro chromatografii R

  Je to velmi jemný silikagel na povrchu chemicky upravený navázáním kyanpropylsilanových skupin. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96% a v etheru.

  Silikagel nitrilovaný pro chromatografii R1

  Velmi jemný silikagel obsahující porézní kulovité částice s chemicky vázanými nitrilovými skupinami. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96%v a v etheru.

  Silikagel nitrilovaný pro chromatografii R2

  Ultračistý silikagel na povrchu chemicky upravený navázáním kyanpropropylsilanových skupin. Obsahuje nejvýše 20 μg/g kovů. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel OD pro chirální separace R

  Velmi jemný silikagel pro chromatografii (5 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním následujících skupin:

  R =

  H3C

  Silikagel oktadecylsilanizovaný deaktivovaný pro chromatografii bazických látek R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm), upravený před zavedením oktadecylsilanových skupin opatrným vymytím a hydrolýzou většiny povrchových siloxanových můstků minimalizujících interakci s bazickými složkami. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktadecylsilanizovaný pro chromatografi R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním oktadecylsilanových skupin. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktadecylsilanizovaný pro chromatografii R1

  Velmi jemný ultračistý silikagel, na povrchu chemicky upravený navázáním oktadecylsilanových skupin. Velikost částic, velikost pórů a obsah uhlíku jsou uvedeny v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky. Obsah kovů méně než 20 μg/g.

  Silikagel oktadecylsilanizovaný pro chromatografii R2

  Velmi jemný (velikost pórů 15 nm) ultračistý silikagel, na povrchu chemicky upravený navázáním oktadecylsilanových skupin (obsah uhlíku 20 %), vhodný pro analýzy polycyklických aromatických uhlovodíků. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktadekanoylaminopropylsilanizovaný pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním aminopropylsilanových skupin, které jsou acylovány oktadekanoylovými skupinami. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktadecylsilanizovaný deaktivovaný s odstíňěnými koncovými skupinami pro chromatografi bazicých látek R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) o velikostí pórů 10 nm a obsahu uhlíku 16 % předem upravený před navázáním oktadecylsilanových skupin vymytím a hydrolýzou většiny povrchových siloxanových můstků. K další minimalizaci interakce s bazickými sloučeninami je odstíněna většina zbývajících silanolových skupin opatrným uzavřením jejich konců. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

 • Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktadecylsilanizovaný s odstíněnými koncovými skupinami pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním oktadecylsilanových skupin. K minimalizaci interakce s bazickými sloučeninami je odstíněna většina zbývajících silanolových skupin opatrným uzavřením jejich konců. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktylsilanizovaný pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním oktylsilanových skupin. Velikost částic je uvedena v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktylsilanizovaný pro chromatografii R1

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním oktylsilanových a methylových skupin (dvojitě navázaná fáze). Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktylsilanizovaný pro chromatografii R2

  Velmi jemný (velikost pórů 10 nm) ultračistý silikagel, na povrchu chemicky upravený navázáním oktylsilanových skupin (obsah uhlíku 19 %). Obsah kovů méně než 20 μg/g.

  Silikagel okrylsilanizovaný s odstíněnými koncovými skupinami pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním oktylsilanových skupin. K minimalizaci interakce s bazickými sloučeninami je odstíněna většina zbývajících silanolových skupin opatrným uzavřením jejich konců. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel oktylsilaniznvaný deaktivovaný pro chromatografii bazicých látek R

  Je to velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený před navázáním oktylsilanových skupin opatrným vymytím a hydrolýzou většiny povrchových siloxanových můstků minimalizujících interakci s bazickými složkami. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel pro chromatografii, aniontový měnič R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený zavedením kvartérních amoniových skupin. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Rozmezí hodnoty pH pro použití: 2 až 8.

  Silikagel pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm). Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky. Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel pro vylučovací chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (10 μm) s velmi hydrofilním povrchem. Střední velikost pórů je 30 nm. Je kompatibilní s vodnými roztoky s hodnotou pH 2 až 8 a s organickými rozpouštědly. Je vhodný k dělení bílkovin s relativní molekulovou hmotností 1.103 až 3.105.

  Silikagel pro chromatografii, diol R

  Kulovité částice oxidu křemičitého s navázanými dihydroxypropylovými skupinami. Velikost pórů 10 nm.

  Silikagel s navázaným derivátem amylosy pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním derivátu amylosy. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Bílý jemný homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Silikagel trimethylsilanizovaný pro chromatografii R

  Velmi jemný silikagel (3 μm až 10 μm) na povrchu chemicky upravený navázáním trimethylsilanových skupin. Velikost částic je uvedena za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Jemný bílý homogenní prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Sinensetin R

  C20H20O7 Mr 372 CAS 2306-27-6
  3', 4', 5, 6, 7-Pentamethoxyflavon

  Síra R

  Viz článek Sulfur ad usum externum.

  Síran amonno-železitý R

  FeNH4(SO4)2 . 12H2O Mr 482, 2 CAS 7783-83-7
  Síran amonno-železitý dodekahydrát

  Světle fialové krystaly, zvětrávající, velmi snadno rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

  Síran amonno-železitý RS2

  Roztok síranu amonno-železitého R (100 g/l). V případě potřeby se před použitím filtruje.

  Síran amonno-železitý RS5

  30, 0 g síranu amonno-železitého R se třepe se 40 ml kyseliny dusičné R a zředí se vodou R na 100 ml. Pokud je roztok zakalený, odstředí se nebo filtruje.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Síran amonno-železitý RS6

  20 g síranu amonno-železitého R se rozpustí v 75 ml vody R, přidá se 10 ml roztoku kyseliny sírové R 2, 8% (V/V) a zředí se vodou R na 100 ml.

  Síran amonno-železnatý R

  Fe(NH4)2(SO4)2 . 6H2O Mr 392, 2 CAS 7783-85-9
  Síran amonno-železnatý hexahydrát

  Světle modrozelené krystaly nebo zrna. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

 • Uchovává se chráněn před světlem.

  Síran amonný R

  (NH4)2SO4 Mr 132, 1 CAS 7783-20-2
  Bezbarvé krystaly nebo bílá zrna. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v acetonu a v lihu 96%.

  Hodnota pH (2.2.3). 4.5 až 6, 0; měří se roztok (50 g/l) ve vodě prosté oxidu uhličitého R.

 • Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %.

  Síran barnatý R

  Viz článek Barii sulfas.

  Síran ceričitý R

  Ce(SO4)2 . 4H2O Mr 404, 3 CAS 123333-60-8
  Žlutý nebo oranžově žlutý krystalický prášek nebo krystaly. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, pomalu se rozpouští ve zředěných kyselinách.

  Síran draselno-chromitý R

  KCr(SO4)2 . 12H2O Mr 499, 4 CAS 7788-99-0
  Síran draselno-chromitý dodekahydrát

  Velké fialovočervené až černé krystaly, snadno rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

  Síran draselno-hlinitý R

  Viz článek Kulii aluminii sulfas.

  Síran draselný R

  K2SO4 Mr 174, 3 CAS 7778-80-5
  Bezbarvé krystaly, dobře rozpustné ve vodě.

  Síran hořečnatý R

  Viz článek Magnesii sulfas.

  Síran lithný R

  Li2SO4 . H2O Mr 128, 0 CAS 10102-25-7
  Síran lithný monohydrát

  Bezbarvé krystaly, snadno rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

  Síran manganatý R

  MnSO4 . H2O Mr 169, 0 CAS 10034-96-5
  Síran manganatý monohydrát

  Slabě růžový krystalický prášek nebo krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

  Ztráta žíháním. 10, 0 % až 12, 0 %; stanoví se s 1, 000 g při 500 °C.

  Síran měďnatý R

  CuSO4 . 5H2O Mr 249, 7 CAS 7758-99-8
  Modrý prášek nebo tmavě modré krystaly, pomalu zvětrávající. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

  Síran měďnatý RS

 • Roztok 125 g/l.

  Síran nikelnatý R

  NiSO4 . 7H2O Mr 280, 9 CAS 10101-98-1
  Heptahydrát síranu nikelnatého

  Zelený krystalický prášek nebo zelené krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96%.

  Síran rtuťnatý RS

  1 g oxidu rtutňatého R se rozpustí ve směsi 4 ml kyseliny sírové R a 20 ml vody R.

  CAS 7783-35-9
  Síran sodný bezvodý R
  CAS 7757-82-6
  Je to síran sodný vyžíhaný při 600 °C až 700 °C, který vyhovuje požadavkům článku Natrii sulfas a zkoušce:

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %;stanoví se sušením v sušárně při 130 °C.

  Síran sodný dekahydrát R

  Viz článek Natrii sulfas decahydricus.

  Síran thallný R

  Tl2SO4 Mr 504, 8 CAS 7446-18-6
  Bílé kosodélníkové hranoly, těžce rozpustné ve vodě a prakticky nerozpustné v lihu 96%.

  Síran vápenatý R

  CASO4.0, 5 H2O Mr 145, 1 CAS 10034-76-1
  Síran vápenatý hemihydrát.

  Bílý prášek, dobře rozpustný v asi 1500 dílech vody, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Smíchá-li se s vodou v hmotnostním poměru 2 : 1, rychle tuhne na tvrdou a pórovitou hmotu.

  Síran vápenatý RS

  5 g síranu vápenatého R se třepe 1 h se 100 ml vody R a zfiltruje se.

  Síran zinečnatý R

  Viz článek Zinci sulfas.

  Síran železnatý R

  Viz článek Ferrosi sulfas.

  Síran železnatý RS2

  0, 45 g síranu železnatého R se rozpustí v 50 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l RS a zředí se vodou prostou oxidu uhličitéhp R na 100 ml.

  Připravuje se v čas potřeby.

  Síran železitý R

  Fe2(SO4)3 . nH2O CAS 10028-22-5
  Nažloutle bílý prášek, velmi hygroskopický, rozkládající se na vzduchu, těžce rozpustný ve vodě a v lihu 96%. Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Sirouhlík R

  CS2 Mr 76, 1 CAS 75-IS-0
  Disulfid uhličitý

  Bezbarvá nebo nažloutlá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a s etherem.

  d20 20: asi 1, 26.

 • TV: 46 °C až 47 °C.

  Sirovodík R

  H2S Mr 34, 08 CAS 7783-06-4

  Sulfan

 • Plyn těžce rozpustný ve vodě.

  Sirovodík R1

  H2S Mr 34, 08 CAS 7783-06-4
  Obsahuje nejméně 99, 7 % (V/V) H2S.
 • Sirovodík RS

  Čerstvě připravený roztok sirovodíku R ve vodě R. Roztok nasycený při 20 °C obsahuje asi 0, 4 % až 0, 5 % H2S.

  Siřičitan sodný bezvodý R

 • Viz článek Natrii sulfis.

  Siřičitan sodný R

  Viz článek Natrii sulfis heptahydricus.

  Skopolaminiumbromid R

  Viz článek Scopolamini hydrobromidum.

  Směs formylační dle Béhala R

  10, 0 g kyseliny mravenčí bezvodé R se opatrně smíchá s 20, 0 g acetanhydridu R při teplotě 0 °C; teplota směsi nepřesahuje 15 °C. Směs se pak během 15 min zahřeje na 50 °C a ihned se rychle ochladí. Roztok je bezbarvý. Připravuje se v čas potřeby.

  Směs redukční R

  K získání homogenní směsi se v následujícím pořadí rozetře 20 mg bromidu draselného R, 0, 5 g hydraziniumsulfatu R a 5 g chloridu sodného R.

  Sodík R

  Na Ar 22, 99 CAS 7440-23-5
  Kov, jehož povrch po čerstvém řezu se šedostříbrně leskne. Při přímém styku se vzduchem rychle oxiduje na hydroxid sodný a potom se mění na uhličitan sodný. Sodík reaguje prudce s vodou, přičemž se uvolňuje vodík a tvoří se roztok hydroxidu sodného. Sodík je dobře rozpustný v bezvodém methanolu za tvorby vodíku a roztoku methanolatu sodného; prakticky je nerozpustný v etheru a etheru petrolejovém. Uchovává se pod etherem petrolejovým nebo tekutým parafinem.

  Sodná sůl kyseliny glukuronové R

  C6H9NaO7 . H2O Mr 234, 1 CAS 14984-34-0
  Monohydrát sodné soli kyseliny D-glukuronové

  [α]20 D: asi +21, 5°, měří se roztok (20 g/l).

  Sodná sůl sacharinu R

  Viz článek Saccharinum natricum.

  Sorbitol R

  Viz článek Sorbitolum.

  Squalan R

  C30H62 Mr 422, 8 CAS 111-01-3
  2, 6, 10, 15, 19, 23-Hexamethyltetrakosan

  Olejovitá bezbarvá kapalina, snadno rozpustná v etheru a mastných olejích, těžce rozpustná v acetonu, v lihu 96%, v kyselině octové ledové a methanolu.

  d20 20: 0, 811 až 0, 813.

  n20 D: 1, 451 až 1, 453.

  Stabilizátor polymerů R1

  C50H66O8 Mr 795 CAS 32509-66-3
  Ethylenbis[3, 3-bis(3-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)butyrat]

  Krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě a v etheru petrolejovém, velmi snadno rozpustný v acetonu, v etheru a v methanolu.

  TT: asi 165 °C.

  Viz též přísada polymerů 08 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R2

  C54H78O3 Mr 775 CAS 1709-70-2
  4, 4', 4"-[2, 4, 6-Trimethyl-1, 3, 5-benzentriyl-tris(methylen)]tris(2, 6-di-terc.butylfenol)

  Krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu, těžce rozpustný v lihu 96%.

  TT: asi 244 °C.

  Viz též přísada polymerů 10 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R3

  C73H108O12 Mr 1178 CAS 6683-19-8
  Pentaerytrityl-tetrakis[3-(3, 5-bis-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat]

  Bílý až slabě žlutý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v acetonu, dobře rozpustný v methanolu, těžce rozpustný v hexanu.

  TT: 110 °C až 125 °C.

   α forma: 120 °C až 125 °C.

 •  β forma: 110 °C až 115 °C.

 • Viz též přísada polymerů 09 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R4

  C35H62O3 Mr 530, 9 CAS 2082-79-3
  Oktadecyl-[3-(3, 5-di-terc.butyl-4-hydroxyfenyl)propionat]

  Bílý nebo slabě nažloutlý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v acetonu a hexanu, těžce rozpustný v methanolu.

  TT: 49 °C až 55 °C.

  Viz též přísada polymerů 11 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R5

  C48H69N3O6 Mr 784, 1 CAS 27676-62-6
  1, 3, 5-Tris(3, 5-di-terc.butyl-4-hydroxybenzyl)-1, 3, 5-triazin-2, 4, 6-1 h, 3H, SH-trion

  Bílý krystalický prášek.

  TT: 218 °C až 222 °C.

  Viz též přísada polymerů 13 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R6

  C41H82O6P2 Mr 733

 • 3, 9-Bis(oktadecyloxy)-2, 4, 8, 10-tetraoxa-3, 9-difosfaspiro[5, 5]undekan (dioxafosfan)

 • Bílá voskovitá látka, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v uhlovodících.

  TT: 40 °C až 70 °C.

  Viz též přísada polymerů 14 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R7

  C30H58O4S Mr 514, 8 CAS 123-28-4
  Didodecyl-(3, 3'-thiodipropionat)

  Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu a etheru petrolejovém, těžce rozpustný v lihu 96%.

  TT: asi 39 °C.

  Viz též přísada polymerů 16 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R8

  C42H82O4S Mr 683 CAS 693-36-7
  Dioktadecyl-(3, 3'-thiodipropionat)

  Bílý krystalický prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v dichlormethanu, mírně rozpustný v acetonu, lihu 96% a etheru petrolejovém.

  TT: 58 °C až 67 °C.

  Viz též přísada polymerů 17 (3.1.13).

  Stabilizátor polymerů R9

  C42H63O3P Mr 647 CAS 31570-04-4
  Tris(2, 4-di-terc.butylfenyl)fosfit

  Bílý prášek.

  TT: asi 182 °C až 186 °C.

  Viz též přísada polymerů 12 (3.1.13).

  Streptomyciniumsulfat R

  Viz článek Streptomycini sulfas.

  Strychniniumnitrat R

  C21H23N3O5 Mr 397, 4 CAS 66-32-0
  Bezbarvé jehličkovité krystaly nebo bílý mikrokrystalický prášek.

  Je mírně rozpustný ve vodě a těžce rozpustný v lihu 96%.

  Chromatografie (2.2.27). Zkouší se postupem uvedeným v článku Strychni semen. Nanáší se 10 μl roztoku (1 mg/ml) v lihu 96% R. Na získaném chromatogramu je po postřiku v ultrafialovém světle při 254 nm jen jedna skvrna.

  Styrendivinylbenzen-kopolymer R

  Síťovaný polymer, porézní a tvrdý, ve formě kuliček. Vyrábějí se různé druhy s rozdílnou velikostí kuliček. Velikost kuliček se udává v závorce za názvem zkoumadla u příslušné zkoušky.

  Sudan 1 R

  C16H12N2O Mr 248, 3 CAS 842-07-9
  Colour Index 12055

  1-Fenylazo-2-naftol

  Oranžovočervený prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v dichlormethanu.

  TT: asi 131 °C.

  Sudan 111 R

  C22H16N4O Mr 352, 4 CAS 85-86-9
  Colour Index 26 100, Schultz 532

  Červeň sudanová;

 • 1-[4-(fenylazo)fenylazo]-2-naftol

  Hnědočervený prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v chloroformu, kyselině octové ledové a mírně rozpustný v lihu 96%, etheru, acetonu a v tucích.

  TT: min. 170 °C.

  Sulfanilamid R

  C6H8N2O2S Mr 172, 2 CAS 63-74-1
  4-Aminobenzensulfonamid

  Bílý prášek, těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný ve vroucí vodě, v acetonu, ve zředěných roztocích kyselin a alkalických hydroxidů, mírně rozpustný v lihu 96%, v etheru a etheru petrolejovém.

  TT: asi 165 °C.

  Sulfathiazol R

  C9H9N3O2S2 Mr 255, 3 CAS 72-14-0
  4-Amino-N-(2-thiazolyl)benzensulfonamid

  Bílý nebo nažloutle bílý prášek nebo krystaly. Je velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu, těžce rozpustný v lihu 96%. Dobře se rozpouští ve zředěných roztocích minerálních kyselin, alkalických hydroxidů a uhličitanů.

  TT: asi 200 °C.

  Sulfid amonný RS

  120 ml amoniaku zředěného RS1 se nasytí sirovodíkem R a přidá se 80 ml amoniaku zředěného RS1. Připravuje se v čas potřeby.

  Sulfid sodný R

  Na2S . 9H2O Mr 240, 2 CAS 1313-84-4
  Bezbarvé rychle žloutnoucí roztékající se krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Sulfid sodný RS

  12 g sulfidu sodného R se rozpustí za zahřívání v 45 ml směsi objemových dílů vody R a glycerolu 85% R (10 + 29). Po ochlazení se stejnou směsí zředí na 100 ml. Roztok je bezbarvý.

  Škrob rozpustný R

  Bílý prášek.

  Roztok (20 g/l) v horké vodě R nejvýše slabě opalizuje a po ochlazení zůstane tekutý.

  CAS 9005-84-9
 • Škrob RS

  1, 0 g škrobu rozpustného R se rozmíchá v 5 ml vody R a směs se za míchání vleje do 100 ml vroucí vody R obsahující 10 mg jodidu rtuťnatého R.

  Před každým použitím se provede zkouška citlivosti.

  Zkouška citlivosti. Směs 1 ml roztoku škrobu, 20 ml vody R, asi 50 mg jodidu draselného R a 0, 05 ml jodu RS1 je zbarvena modře.

  Škrob RS1

  1 g škrobu rozpustného R se smíchá s malým množstvím studené vody R. Tato směs se za míchání přidá k 200 ml vroucí vody R. Přidá se 250 mg kyseliny salicylové R a povaří se 3 min. Ihned se přeruší zahřívání a roztok se ochladí. Pokud je nutné dlouhodobé uchovávání, roztok by měl být uchováván při 4 °C až 10 °C. Není-li bod ekvivalence při titraci z modré do bezbarvé ostrý, připraví se čerstvý roztok škrobu.

  Jestliže je roztok škrobu uchováván za chlazení, je stabilní asi 2 až 3 týdny.

  Zkouška citlivosti. Směs 2 ml škrobu RS1, 20 ml vody R, asi 50 mg jodidu draselného R a 0, 05 ml jodu RS1 je zbarvena modře.

  Škrob s jodidem draselným RS

  0, 75 g jodidu draselného R se rozpustí ve 100 ml vody R. Zahřeje se k varu, za míchání se přidá 0, 5 g škrobu rozpustného R v 35 ml vody R. Nechá se 2 min povařit a ochladí se.

  Zkouška citlivosti. K 15 ml škrobového roztoku s jodidem draselným se přidá 0, 05 ml kyseliny octové ledové R a 0, 3 ml jodu RS2. Roztok zmodrá.

  Škrob prostý jodidu RS

  Roztok se připraví stejně jako v odstavci Škrob RS s tím rozdílem, že se nepřidá jodid rtuťnatý.

 • Připravuje se v čas potřeby.

  Šťavelan amonný R

  C2H8N2O4 . H2O Mr 142, 1 CAS 6009-70-7
  Bezbarvé krystaly, dobře rozpustné ve vodě.

  Šťavelan amonný RS

  Roztok 40 g/l.

  Šťavelan sodný R

  C2NaO4 Mr 134, 0 CAS 62-76-0
  Bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96% a etheru.

  Tagatosa R

  C6H12O6 Mr 180, 16 CAS 87-81-0
  D-lyxo-Hexulosa

  Bílý prášek.

  [α]20 D: -2, 3°; roztok (21, 9 g/l) ve vodě R.

  TT: 134 °C až 135 °C.

  Tanin R

  CAS 1401-55-4
  Nažloutlý až světle hnědý amorfní prášek nebo lesklé lístky. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v acetonu, prakticky nerozpustný v etheru.

  Uchovává se chráněn před světlem.

  Teknazen R

  C6HCl4NO2 Mr 260, 9 CAS 117-18-0
  TT: 99 °C až 100 °C.
 • TV: asi 304 °C.

  Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v cyklohexanu).

  Terc.amylalkohol R

  CSH, zO Mr 88, 1 CAS 75-85-4
  Terc.pentylalkohol, 2-methyl-2-butanol

  Těkavá hořlavá kapalina. Je snadno rozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96%, s etherem a s glycerolem.

  d20 20: asi 0, 81.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 100 °C až 104 °C. Uchovává se chráněn před světlem.

  Terc.butanol R

  Viz odstavec Terc.butylalkohol R.

  Terc.butylalkohol R

  C4H10O Mr 74, 1 CAS 75-65-0
  2-Methyl-2-propanol

  Čirá bezbarvá kapalina nebo krystalická hmota. Je dobře rozpustný ve vodě, mísitelný s lihem 96% a s etherem.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 81 °C až 83 °C. Teplota tuhnutí (2.2.18). Asi 25 °C.

  Terc.butylamin R

  C4H11N Mr 73, 1

 • 1, 1-Dimethylethylamin; 2-amino-2-methylpropan

  Kapalina mísitelná s lihem 96%.

  CAS 75-64-9
  d20 20: asi 0, 694.
 • n20 D: asi 1, 378.
 • TV: asi 46 °C.

  Terc.butylhydroperoxid R

  C4H10O2 Mr 90, 1

 • Hořlavá kapalina, dobře rozpustná v organických rozpouštědlech.

 • d20 20: 0, 898.

  n20 D: 1, 401.

 • TV: 35 °C.

  CAS 75-91-2

  Terc.butyl methylether R

   Bezbarvá čirá hořlavá kapalina.

  C5H12O Mr 88, 1 CAS 1634-04-4
  n20 D: asi 1, 376.

  Transmitance (2.2.25): nejméně 50 % při 240 nm,

 • nejméně 80 % při 255 nm,

 • nejméně 98 % při 280 nm;

 • měří se proti vodě R jako kontrolní tekutině.

  Terc.butylmethylether R1

  Obsahuje nejméně 99, 5 % C5H12O.

  d20 20: asi 0, 741.

 • n20 D: asi 1, 369.

 • TV: asi 55 °C.

  Terc.pentylalkohol R

  C5H12O Mr 88, 1 CAS 75-85-4
  Terc.amylalkohol; 2-methyl-2-butanol

  Těkavá hořlavá kapalina, snadno rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%, s etherem a s glycerolem.

  d20 20: asi 0, 81.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % destiluje mezi 100 °C a 104 °C. Uchovává se chráněn před světlem.

  α-Terpineol R

  C10H18O Mr 154, 2 CAS 98-55-5
  (RS)-2-(4-Methyl-3-cyklohexenyl)-2-propanol

  Může obsahovat 1 % až 3 % (β-terpineolu.

  Bezbarvé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96% a v etheru.

  d20 20: asi 0, 935.

 • n20 D: asi 1, 483.

  [α]: asi +92, 5°.

 • TT: asi 35 °C.

  Při použití pro plynovou chromatografi vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Anisi etheroleum. Zkoušený roztok. Roztok (100 g/l) v hexanu R.

  Plocha hlavního píku je nejméně 97, 0 % celkové plochy píků. K píku odpovídajícímu hexanu se nepřihlíží.

  γ-Terpinen R

  C10H16 Mr 136, 2 CAS 99-85-4
  1-Isopropyl-4-methyl- 1, 4-cyklohexadien

  Olejovitá kapalina.

  d15 4: asi 0, 850.

  n15 D: 1, 474 až 1, 475.

 • TV: 183 °C až 186 °C.

  Při použiti pro plynovou chromatografri vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) postupem uvedeným v článku Menthae piperitae etheroleum za použití zkoušené látky jako zkoušeného roztoku.

  Plocha hlavního píku odpovídajícího γ-terpinenu je nejméně 93, 0 % celkové plochy píků.

  Terpinen-4-ol R

  C10H18O Mr 154, 2 CAS 562-74-3
  (S)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyklohexen-1-ol; (S)-p-menth-1-en-4-ol

  Olejovitá bezbarvá kapalina.

  d20 20: asi 0, 934.

 • n20 D: 1, 477.

  TV: 209 °C až 212 °C.

  Při použití v plynové chromatografri vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Lavandulae etheroleum.

  Zkoušený roztok. Zkoušená látka.

  Plocha hlavního píku je nejméně 98, 0 % plochy všech získaných píků na chromatogramu.

  Testosteron R

  Viz článek Testosteronum.

  Testosteronpropionat R

  Viz článek Testosteroni propionas.

  Tetraboritan sodný R

  Viz článek Natrii tetraboras.

  Tetraboritan sodný v kyselině sírové RS

  9, 55 g tetraboritanu sodného R se rozpustí zahřátím na vodní lázni v kyselině sírové R a zředí se stejnou kyselinou na 1000 ml.

  Tetrabutylamoniumbromid R

  C16H36BrN Mr 322, 4 CAS 1643-19-2
  Bílé nebo téměř bílé krystaly.

  TT: 102 °C až 104 °C.

  Tetrabutylamoniumdihydrogenfosfat R

  C16H38NO4P Mr 339, 5 CAS 5574-97-0
  Bílý prášek, hygroskopický.

  Hodnota pH (2.2.3). Asi 7, 5; měří se roztok (170 g/l).

  Absorbance (2.2.25). Absorbance roztoku (170 g/l) měřená při 210 nm je asi 0, 10.

 • Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Tetrabutylamoniumhydrogensulfat R

  C16H37NO4S Mr 339, 5 CAS 32503-27-8
  Bezbarvé krystaly nebo krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě a methanolu.

  TT: 169 °C až 173 °C.

  Absorbance (2.2.25). Absorbance roztoku (50, 0 g/l) měřená mezi 240 nm a 300 nm je nejvýše 0, 05.

  Tetrabutylamoniumhydroxid R

  C16H37NO . 30H2O Mr 799, 9 CAS 2052-49-5
  Bílé nebo téměř bílé krystaly, dobře rozpustné ve vodě.

  Obsahuje nejméně 98, 0 % C16H37NO . 30H2O.

  Stanovení obsahu. 1, 000 g se rozpustí ve 100 ml vody R. Ihned se titruje kyselinou chlorovodíkovou 0, 1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20). Provede se slepá zkouška.

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 1 mol/l VS odpovídá 80, 0 mg C16H37NO . 30H2O.

  Tetrabutylamoniumhydroxid (104 g/l) RS

  Roztok obsahující 104 g/l C6H37NO (Mr 259, 5) se připraví rozpuštěním zkoumadla vhodné čistoty.

  Tetrabutylamoniumhydroxid RS

  Roztok obsahující 400 g/l C16H37NO (Mr 259, 5) vhodné čistoty.

  Tetrabutylamoniumjodid R

  C16H36IN Mr 369, 4 CAS 311-28-4
  Obsahuje nejméně 98, 0 % C16H36IN Bílý nebo mírně zbarvený krystalický prášek nebo krystaly. Je dobře rozpustný v lihu 96%.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 02 %.

  Stanovení obsahu. 1, 200 g se rozpustí ve 30 ml vody R, přidá se 50, 0 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l VS a 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS. Nadbytek dusičnanu stříbrného se titruje thiokyanatanem amonným 0, 1 mol/lVS za použití 2 ml síranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru.

  1 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l VS odpovídá 36, 94 mg C16H36IN.

  Tetradecylamoniumbromil R

  C40H84BrN Mr 659, 0 CAS 14937-42-9
  Bílý nebo slabě zbarvený krystalický prášek nebo krystaly.

  TT: 88 °C až 89 °C.

  Tetradekan R

  C14H20 Mr 198, 4 CAS 629-59-4
  n-Tetradekan.

  Bezbarvá kapalina. Obsahuje nejméně 99, 5 % C14H30.

  d20 20: asi 0, 76.

 • n20 D: asi 1, 429.

 • TT: asi -5 °C.

 • TV: asi 252 °C.

  Tetradeuterodimethylsilylvaleran sodný R

  C6H92H4NaO2Si Mr 172, 3

  Sodná sůl kyseliny (2, 2, 3, 3-tetradeutero)-4, 4dimethyl-4-silylpentanové (T5P) Stupeň deuterizace je nejméně 99 %.

  Bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, v ethanolu a v methanolu.

  TT: asi 300 °C.

  Voda a deuteriumoxid. Nejvýše 0, 5 %.

  Tetraethylamoniumhydrogensulfat R

  C8H21NO4S Mr 227, 3 CAS 16873-13-5
  Hygroskopický prášek.

  TT: asi 245 °C.

  Tetraethylamoniumhydroxid RS

  C8H21NO Mr 147, 3 CAS 77-98-5
  Roztok 200 g/l. Bezbarvá kapalina, silně alkalická.

  d20 20: asi 1, 01.

 • n20 D: asi 1, 372.

 • Jakost pro HPLC.

  Tetraethylenpentamin R

  C8H23N5 Mr 189, 3 CAS 112-57-2
  3, 6, 9-Triazaundekan-1, 11-diamin

  Bezbarvá kapalina, dobře rozpustná v acetonu.

  n20 D: asi 1, 506.

  Uchovává se chráněn před vlhkostí a teplem.

  Tetrafenylboritan sodný R

  NaB(C4H5)4 Mr 342, 2 CAS 143-66-8
  Bílý až slabě žlutý objemný prášek, snadno rozpustný ve vodě a v acetonu.

  Tetrafenylboritan sodný RS

  Roztok 10 g/l. Je použitelný 1 týden, v případě potřeby se před použitím zfiltruje.

  Tetraheptylamoniumbromid R

  C8H60BrN Mr 490, 7 CAS 4368-51-8
  Bílý nebo slabě zbarvený krystalický prášek nebo krystaly.

  TT: 89 °C až 91 °C.

  Tetrahexylamoniumhydrogensulfat R

  C24H53NO4S Mr 451, 8 CAS 32503-34-7
  Bílé krystaly.

  TT: 100 °C až 102 °C.

  Tetrahydrofuran R

  C4H8O Mr 72, 1 CAS 109-99-9
  Tetramethylenoxid

  Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, mísitelná s vodou, s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 0, 89.

  Tetrahydrofuran, který nevyhovuje zkoušce na peroxidy, se nedestiluje.

  Peroxidy. Do 12ml válce se zabroušenou zátkou o průměru asi 1, 5 cm se převede 8 ml škrobu s jodidem draselným RS. Doplní se zkoušeným tetrahydrofuranem po značku, silně se protřepe a nechá stát 30 min chráněn před světlem. Přitom nevznikne žádné zbarvení.

 • Při použití pro spektrofotometrii vyhovuje následujícímu dodatečnému požadavku:

 • Transmitance (2.2.25): nejméně 20 % při 255 nm,

  nejméně 80 % při 270 nm,

 • nejméně 98 % při 310 nm;

 • měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

  Tetrachlorethan R

  C2H2Cl4 Mr 167, 9 CAS 79-34-5
  1, 1, 2, 2-Tetrachlorethan

  Čirá bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 1, 59.

 • n20 D: asi 1, 495.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 145 °C až 147 °C.

  Tetrachlorvinfos R

  C10H9Cl4O4P Mr 366, 0 CAS 22248-79-9
  TT: asi 95 °C.

  Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

  Tetrachlormethan R

  Viz odstavec Chlorid uhličítý R.

  Tetrajodortuťnatan draselný RS

  1, 35 g chloridu rtuťnatého R se rozpustí v 50 ml vody R. Přidá se 5, 0 g jodidu draselného R a zředí se vodou R na 100 ml.

  Tetrajodortuťnatan draselný zásaditý RS

  11 g jodidu draselného R a 15 g jodidu rtuťnatého R se rozpustí ve vodě R, zředí se jí na 100 ml. V čas potřeby se smíchají stejné objemové díly tohoto roztoku a roztoku hydroxidu sodného R (250 g/l).

  Tetramethylamoniumhydrogensulfat R

  C4H13NO4S Mr 171, 2 CAS 80526-82-5
  Hygroskopický prášek.

  TT: asi 295 °C.

  Tetramethylamoniumhydroxid R

  C4H13NO . 5H2O Mr 181, 2 CAS 10424-65-4
  Pentahydrát tetramethylamoniumhydroxidu

  Vhodná jakost pro kapalinovou chromatografii (HPLC).

  Tetramethylamoniumhydroxid RS

  C4H13NO Mr 91, 2 CAS 75-59-2
  Obsahuje nejméně 10, 0 % C4H13NO. Čirá bezbarvá nebo slabě žlutá kapalina, mísitelná s vodou a s lihem 96%.

  Stanovení obsahu. K 1, 000 g se přidá 50 ml vody R a titruje se kyselinou sírovou 0, 05 mol/l VS za použití 0, 1 ml červeně methylové RS jako indikátoru.

  1 ml kyseliny sírové 0, 05 mol/l VS odpovídá 9, 12 mg C4H13NO.

  Tetramethylamoniumhydroxid zředěný RS

  10 ml tetramethylamoniumhydroxidu RS se zředí lihem 96% prostým aldehydů R na 100 ml. Připravuje se v čas potřeby.

  Tetramethylamoniamchlorid R

  C4H12ClN Mr 109, 6 CAS 75-57-0
  Bezbarvé krystaly, dobře rozpustné ve vodě a v lihu 96%.

  TT: asi 300 °C, za rozkladu.

  Tetramethylbenzidin R

  C16H20N2 Mr 240, 3 CAS 54827-17-7
  3, 3 ", 5, 5 ", -Tetramethylbifenyl-4, 4'-diamin

  Prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi dobře rozpustný v methanolu.

  TT: asi 169 °C.

  Tetramethyldiaminodifenylmethan R

  C17H22N2 Mr 254, 4 CAS 101-61-1
  4, 4'-Methylen-bis(N, N-dimethylanilin)

  Bílé až namodrale bílé krystaly nebo plátky, prakticky nerozpustné ve vodě, těžce rozpustné v lihu 96%, dobře rozpustné v minerálních kyselinách, snadno rozpustné v etheru.

  TT: asi 90 °C.

  Tetramethylethylendiamin R

  C6H16N2 Mr 116, 2 CAS 110-18-9
  N, N, N', N'-Tetramethylethylendiamin

  Bezbarvá kapalina, mísitelná s vodou, s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 0, 78.

 • n20 D: asi 1, 418.

 • TV: asi 121 °C.

  Tetramethylsilan R

  C4H12Si Mr 88, 2 CAS 75-76-3
  TMS

  Čirá bezbarvá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, dobře rozpustná v acetonu a v lihu 96%.

  d20 20: asi 0, 64.

 • n20 D: asi 1, 358.

 • TV: asi 26 °C.

  Při použití pro nukleární magnetickou rezonanční spektrometrii vyhovuje následující dodatečné zkoušce: v nukleárním magnetickém rezonančním spektru roztoku (100 g/l) v deuterizovaném chloroformu R, intenzita cizího signálu, kromě těchto vyvolaných spinovou interakcí mezi vedlejšími pásy a chloroformem, není větší než intenzita satelitních signálů C-13, které se objevují v odstupu 59, 1 Hz po obou stranách hlavního signálu tetramethylsilanu.

  Tetraoxalat draselný R

 • Viz odstavec Kalium tetraoxalat R.

  Tetrasulfatoceričitan amonný R

  (NH4)4Ce(SO4)4 . 2H2O Mr 633, 0 CAS 10378-47-9
  Oranžově žlutý krystalický prášek nebo krystaly. Pomalu se rozpouští ve vodě.

  Thebain R

  C19H21NO3 Mr 311, 4 CAS 115-37-7
  (SR, 9R, 13S)-4, 5-Epoxy-3, 6-dimethoxy-9a-methylmorfin-6, 8-dien
 • Bílý nebo světle žlutý, krystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v horkém ethanolu a v toluenu, těžce rozpustný v etheru.

  TT: asi 193 °C.

  Chromatografie (2.2.27). Zkouší se postupem uvedeným ve zkoušce totožnosti B v článku Opium crudum. Na vrstvu se nanese 20 μl roztoku (0, 5 g/l) do pruhu 3 mm x 20 mm. Na získaném chromatogramu se objeví oranžově červený nebo červený hlavní pruh s RF asi 0, 5.

  Theobromin R

  Viz článek Theobrominum.

  Theofylin R

  Viz článek Theophyllinum.

  Thiamazol R

  C4H6N2S Mr 114, 2 CAS 60-56-0
  Methimazol; 1-methyl-1H-imidazol-2-thiol

  Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a v dichlormethanu, mírně rozpustný v etheru.

  TT: asi 145 °C.

  Thioacetamid R

  C2H5NS Mr 75, 1 CAS 62-55-5
  Bezbarvé krystaly nebo krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  TT: asi 113 °C.

  Thioacetamid RS

 • Roztok 40 g/l.

  Thiodiethylenglykol R

  C4H10O2S Mr 122, 2 CAS 111-48-8
  Bis(2-hydroxyethyl)sulfid

  Bezbarvá nebo žlutá viskózní kapalina. Obsahuje nejméně 99, 0 % C4H10O2S.

  d20 20: asi 1, 18.

  Thioglykolan sodný R

  C2H3NaO2S Mr 114, 1 CAS 367-51-1
  Merkaptooctan sodný

  Bílý zrnitý prášek nebo krystaly. Je hygroskopický, snadno rozpustný ve vodě a v methanolu, těžce rozpustný v lihu 96%.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Thiokyanatan amonný R

  NH4SCN Mr 76, 1 CAS 1762-95-4
  Bezbarvé rozplývavé krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě, dobře rozpustné v lihu 96%.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Thiokyanatan amonný RS

 • Roztok 76 g/l.

  Thiokyanatan draselný R

  KSCN Mr 97, 2 CAS 333-20-0
  Bezbarvé krystaly, rozplývavé, velmi snadno rozpustné ve vodě a v lihu 96%.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Thiokyanatan draselný RS

 • Roztok 97 g/l.

  Thiokyanatan rtut'natý R

  Hg(SCN)2 Mr 316, 7 CAS 592-85-8
  Bílý krystalický prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, těžce rozpustný v lihu 96% a v etheru, dobře rozpustný v roztocích chloridu sodného.

  Thiokyanatan rtuťnatý RS

  0, 3 g thiokyanatanu rtuťnatého R se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 100 ml. Roztok je použitelný jeden týden.

  Thiokyanatan amonno-rtuťnatý RS

  8, 0 g chloridu rtuťnatého R a 9, 0 g thiokyanatanu amonného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

  Thiomersal R

  C9H9HgNaO2S Mr 404, 8 CAS 54-64-8
  Natrium-2-(ethylhydrargyriothio)benzoat

  Lehký žlutobílý krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

  Thiomočovina R

  CH4N2S Mr 76, 1 CAS 62-56-6
  Bílý krystalický prášek nebo krystaly. Je dobře rozpustná ve vodě a v lihu 96%.

  TT: asi 178 °C.

  Thiosíran sodný R

  Viz článek Natrii thiosulfas.

  Thorin R

  C16H11AsN2Na2O10S2 Mr 576, 3 CAS 132-33-2
  Dinatrium-1-[(2-arsonofenyl)azo]-2-hydroxynaftalen-3, 6-disulfonat, naftarson

  Červený prášek, dobře rozpustný ve vodě.

  Thorin RS

  Roztok (0, 58 g/l).

  Zkouška citlivosti. K 50 ml lihu 96% R se přidá 20 ml vody R, 1 ml kyseliny sírové 0, 05 mol/l RS a 1 ml roztoku thorinu. Titruje se chloristanem barnatým 0, 025 mol/l RS; zbarvení se změní z oranžovožlutého na oranžovorůžové.

  Uchovává se chráněn před světlem, použitelný je 1 týden.

  Threonin R

  Viz článek Threoninum.

  Thujon R

  C10H16O Mr 152, 2 CAS 546-80-5
  1-Isopropyl-4-methylbicyklo[3, 1, 0]hexan-3-on; (-)-α-thujon

  Bezbarvá nebo téměř bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v lihu 96% a v mnoha dalších organických rozpouštědlech.

  n20 D: asi 1, 455.

  d20 20: asi 0, 925.

 • [α]20 D: asi -15°.

 • TV: asi 200 °C.

  Thymin R

  C5H6N2O2 Mr 126, 1 CAS 65-71-4
  5-Methylpyrimidin-2, 4(1 H, 3H)-dion

  Krátké jehličky nebo destičky, těžce rozpustné ve studené vodě, dobře rozpustné v horké vodě. Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

  Thymolftalein R

  C28H30O4 Mr 430, 5 CAS 125-20-2
  2, 2-Dimethyl-5, 5'-diisopropylfenolftalein

  Bílý nebo žlutobílý prášek, prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

  Thymolftalein RS

  Roztok (1 g/l) v lihu 96% R.

  Zkouška citlivosti. K 0, 2 ml se přidá 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R; roztok zůstane bezbarvý. Ke změně zbarvení na modré se spotřebuje nejvýše 0, 05 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l VS.

  Barevný přechod. pH 9, 3 (bezbarvý) až pH 10, 5 (modrý).

  Thymol R

  Viz článek Thymolum.

  Při použití v plynové chromatografii vyhovuje následující dodatečné zkoušce:

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za podmínek uvedených v článku Mentae piperitae etheroleum.

  Zkoušený roztok. 0, 1 g se rozpustí v 10 ml acetonu R.

  Plocha hlavního píku je nejméně 95, 0 % celkové plochy získaných píku na chromatogramu (k píku acetonu se nepřihlíží).

  Titan R

  Ti Ar 47, 88 CAS 7440-32-6
  Obsahuje nejméně 99 % Ti.

  Kovový prášek, jemný drátek (průměr nejvýše 0, 5 mm) nebo houba.

  TT: asi 1668 °C.

  Hustota: asi 4, 507 g/cm3.

  o-Tolidin R

  C14H16N2 Mr 212, 3 CAS 119-93-7
  3, 3'-Dimethylbenzidin

  Obsahuje nejméně 97, 0 % C14H16N2.

 • Světle hnědý krystalický prášek.

  TT: asi 130 °C.

  o-Tolidin RS

  0, 16 g o-tolidinu R se rozpustí v 30, 0 ml kyseliny octové ledové R, přidá se 1, 0 g jodidu draselného R a zředí se vodou R na 500, 0 ml.

  o-Tolidin R1

  Vyhovuje požadavkům uvedeným pro o-Tolidin R a následujícímu dodatečnému požadavku:

  Rozpustnost. 0, 10 g se rozpustí v 1 ml kyseliny chlorovodíkové R a přidá se 20 ml vody R; vzniklý roztok je čirý.

  o-Tolidin RS1

  0, 10 g o-tolidinu R1 se rozetře v porcelánové misce s 5, 0 ml kyseliny chlorovodíkové 10% RS a přidá se 100 až 200 ml vody R. Po rozpuštění se roztok převede pomocí vody R do odměrné baňky na 1000 ml, doplní se vodou R po značku a promíchá se.

  Toluen R

  C7H8 Mr 92, 1 CAS 108-88-3
  Methylbenzen

  Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%.

  d20 20: 0, 865 až 0, 870.

 • TV: asi 110 °C.

  Toluen prostý síry R

  Vyhovuje požadavkům uvedeným pro Toluen R a následujícím dodatečným požadavkům:

  Sirné sloučeniny. 10 ml se zahřívá k varu 15 min pod zpětným chladičem s 1 ml ethanolu R a s 3 ml olovnatanu draselného RS. Po 5min stání se vodná vrstva neztmavne.

  Sloučeniny odvozené od thiofenu. 2 ml se 5 min třepou s 5 ml zkournadla isatinového R. Po 15min stání se spodní vrstva nezbarví do modra.

  o-Toluensulfonamid R

  C7H9NO2S Mr 171, 2 CAS 88-19-7
  2-Methylbenzensulfonamid

  Bílý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě a v etheru, dobře rozpustný v lihu 96% a roztocích alkalických hydroxidů.

  TT: asi 156 °C.

  p-Toluensulfonamid R

  C7H9NO2S Mr 171, 2 CAS 70-55-3
  4-Methylbenzensulfonamid, toluensulfonamid

  Bílý krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě a v etheru, dobře rozpustný v lihu 96% a v roztocích alkalických hydroxidů.

  TT: asi 136 °C.

  Chromatografie. Zkouší se za stejných podmínek a ve stejné koncentraci předepsané v článku Tolbutamidum. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

  o-Toluidin R

  C7H9N Mr 107, 2 CAS 95-53-4
  2-Methylanilin

  Slabě žlutá kapalina, která se vlivem vzduchu a světla barví červenohnědě. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných kyselinách.

  d20 20: asi 1, 01.

 • n20 D: asi 1, 569.

 • TV: asi 200 °C.

 • Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  p-Toluidin R

  C7H9N Mr 107, 2 CAS 106-49-0
  4-Methylanilin

  Lesklé destičky nebo vločky. Je těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu a v lihu 96%, dobře rozpustný v etheru.

  TT: asi 44 °C.

  o-Toluidiniumchlorid R

  C7H10ClN Mr 143, 6 CAS 636-21-5
  2-Methylaniliniumchlorid; 2-toluidiniumchlorid

  Obsahuje nejméně 98, 0 % C7H10ClN.

  TT: 215 °C až 217 °C.

  Tosylargininiummethylesterchlorid R

  C14H23CiN4O4S Mr 378, 9 CAS 1784-03-8
  L-1-[4-(Methoxykarbonyl}-4-(tosylamido)butylJguanidiniumchlorid

  [α]20 D: -12° až-16°; měří se roztok (40 g/l).

 • TT: asi 145 °C.

  Tosylargininiummethylesterchlorid RS

  98, 5 mg tosylargininiummethylesterchloridu R se třepe s 5 ml tlumivého roztoku trometamolového o pH 8, 1 do rozpuštění. Po přidání 2, 5 ml červeně methylové směsného indikátoru RS se zředí vodou R na 25, 0 ml.

  Tosylfenylalanylchlormethan R

  C17H18ClNO3 Mr 351, 9 CAS 402-71-1
  (S)-1-Chlor-4-fenyl-3-(tosylamido)-2-butanon

  [α]20 D: -85° až-89°; měří se roztok (10 g/l) v lihu 96% R.

 • A1% 1cm: 290 až 320; měří se roztok v lihu 96% R při 228, 5 nm.

 • TT: asi 105 °C.

  Tosyllysylchlormethanhydrochlorid R

  C14H22Cl2N2O3S Mr 369, 3 CAS 4238-41-9
  (3S)-[7-Chlor-5-(tosylamid o)-6-oxoheptyl] amoniumchlorid

  [α]20 D: -7° až -9°; měří se roztok (20 g/l).

 • A1% 1cm: 310 až 340; měří se roztok při 230 nm ve vodě R.

 • TT: asi 155 °C, za rozkladu.

  Toxafen R

  CAS 8001-35-2
  Směs polychlorovaných derivátů

  TT: 65 °C až 90 °C.

  Může se použít vhodný certifikovaný porovnávací roztok (10 ng/μl v trimethylpentanu).

  Tragant R

  Viz článek Tragacantha.

  Triacetin R

  C9H14O6 Mr 218, 2 CAS 102-76-1
  Glyceroltriacetat

  Bezbarvá až nažloutlá, téměř čirá kapalina, dobře rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 1, 16.

 • n20 D: asi 1, 43.

 • TV: asi 260 °C.

  Triamcinolon R

   9-FIuor-11β, 16α, 17, 21-tetrahydroxy- 1, 4-pregnadien-3, 20-dion

 • Krystalický prášek.

  C21H27FO6 Mr 394, 4 CAS 124-94-7
  TT: 262 °C až 263 °C.

  Triamcinolonacetonid R

  Viz článek Triamcinoloni acetonidum.

  Triethanolamin R

  C6H15NO3 Mr 149, 2 CAS 102-71-6
  2, 2', 2"-Nitrilotriethanol

  Bezbarvá viskózní velmi hygroskopická kapalina, která působením vzduchu a světla hnědne. Je mísitelná s vodou, s acetonem, s lihem 96%, s glycerolem 85% a s methanolem.

  d20 20: asi 1, 13.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Triethylamin R

  C6H15N Mr 101, 2 CAS 121-44-8
  N, N-Diethylethanamin

  Bezbarvá kapalina, těžce rozpustná ve vodě při teplotě pod 18, 7 °C, mísitelná s lihem 96% a etherem.

  d20 20: asi 0, 727.

 • n20 D: asi 1, 401.

 • TV: asi 90 °C.

  Triethylendiamin R

  C6HH12N2 Mr 112, 2

 • 1, 4-Diazabicyklo[2, 2, 2]oktan

 • Velmi hygroskopické krystaly, které při pokojové teplotě snadno sublimují, snadno se rozpouštějí ve vodě, v acetonu a v ethanolu.

  TT: asi 158 °C.

 • TV: asi 174 °C.

 • Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Triethylfosfonoformiat R

  C7H15O5P Mr 210, 2 CAS 1474-78-8
  Ethyl-(diethoxyfosforyl)formiat

  Bezbarvá kapalina.

  TV12mm: asi 135 °C.

  Trifenylmethanol R

  C19H16O Mr 260, 3 CAS 76-84-6
  Trifenylkarbinol

  Bezbarvé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, snadno rozpustné v lihu 96%.

 • Trifenyltetrazoliumchlorid R

  C19H15ClN4 Mr 334, 8 CAS 298-96-4
  2, 3, 5-Trifenyl-2H-tetrazoliumchlorid

  Obsahuje nejméně 98, 0 % C19H15ClN4.

  Slabě nebo tmavě žlutý prášek, dobře rozpustný ve vodě, v acetonu a v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

  TT: asi 240 °C, za rozkladu.

  Stanovení obsahu. 1, 000 g se rozpustí ve směsi 5 ml kyseliny dusičné zředěné RS a 45 ml vody R. Přidá se 50, 0 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l VS a zahřeje se k varu. Po ochlazení se přidají 3 ml dibutylftalatu R. Po silném protřepání a po přidání 2 ml síranu amonno-železitého RS2 jako indikátoru se titruje thiokyanatanem amonným 0, 1 mol/l VS.

  1 ml dusičnanu stříbrného 0, 1 mol/l VS odpovídá 33, 48 mg C19H15ClN4.

 • Uchovává se chráněn před světlem.

  CAS 407-25-0
 • Trifenyltetrazoliumchlorid RS
 • Roztok (5 g/l) v lihu 96% prostém aldehydů R.

  Uchovává se chráněn před světlem.

 • Trifluoracetanhydrid R

 • C4F6O3 Mr 210, 0

  Bezbarvá kapalina.

 • d20 20: asi 1, 5. 

  Trigonellinhydrochlorid R

  C7H8ClNO2

  Mr 173, 6 CAS 6138-41-6

  1- Methylpyridinium-3-karboxylat-hydrochlorid; hydrochlorid N-methylbetainu kyseliny nikotinové

  Krystalický prášek, velmi snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v líhu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

  TT: asi 258 °C.

  1, 1, 1-Trichlorethan R

  C2H3Cl3 Mr 133, 4 CAS 71-55-6
  Methylchloroform

  Nehořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v acetonu, v etheru a v methanolu.

  d20 20: asi 1, 34.

 • n20 D: asi 1, 438.

 • TV: asi 74 °C.

  Trichlorethylen R

  C2HCl3 Mr 131, 4 CAS 79-01-6
  Bezbarvá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 1, 46.

 • n20 D: asi 1, 477.

  Trichlortrifluorethan R

  C2Cl3 Mr 187, 4 CAS 76-13-1
  1, 2, 2-Trifluor-1, 1, 2-trichlorethan

  Bezbarvá těkavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s acetonem a s etherem.

  d20 20: asi 1, 58.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 98 % předestiluje při 47 °C až 48 °C.

  Trikosan R

  C23H48 Mr 324, 6 CAS 638-67-5
  Bílé krystaly, prakticky nerozpustné ve vodě, dobře rozpustné v etheru a v hexanu.

  n20 D: asi 1, 447.

 • TT: asi 48 °C.

  Trimethylchlarsilan R

  Viz odstavec Chlortrimethylsilan R.

  Trimethylpentan R

  C8H18 Mr 114, 2 CAS 540-84-1
  2, 2, 4-Trimethylpentan, isooktan

  Bezbarvá zápalná kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, dobře rozpustná v ethanolu.

  d20 20: 0, 691 až 0, 696.

  n20 D: 1, 391 až 1, 393.

  Destilační rozmezí (2.2.11). Nejméně 95 % předestiluje při 98 °C až 100 °C.

 • Při použití pro spektrofotometrii vyhovuje následující dodatečné zkoušce: Transmitance (2.2.25). Nejméně 98 % při 250 nm až 420 nm; měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

  Trimethylpentan R1

  Vyhovuje požadavkům předepsaným pro trimethylpentan R s následující modifikací:

  Absorbance (2.2.25). Nejvýše 0, 07 od 220 nm do 360 nm; měří se proti vodě R jako kontrolní kapalině.

  N-Trimethylsilylimidazol R

  C6H12N2Si Mr 140, 3 CAS 18156-74-6
  Bezbarvá hygroskopická kapalina.

  d20 20: asi 0, 96.

  n20 D: asi 1, 48.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Trinitrofenolat sodný RS

  10 ml roztoku hydroxidu sodného R (50 g/l) se smíchá s 20 ml trinitrofenolu RS a zředí se vodou R na 100 ml. Je použitelný 2 dny.

  Trinitrofenol R

  C6H3N3O7 Mr 229, 1 CAS 88-89-1
  2, 4, 6-Trinitrofenol; kyselina pikrová

  Žluté hranoly nebo destičky. Je dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%. Uchovává se zvlhčený vodou R.

  Trinitrofenol RS

 • Roztok 10 g/l.

  Trinitrofenol RS1

  100 ml nasyceného roztoku trinitrofenolu R se smíchá s 0, 25 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS.

  Triskyanethoxypropan R

  C12H7N3O3 M, 251, 3

 • 1, 2, 3-Tris(2-kyanethoxy)propan

  Viskózní hnědožlutá kapalina, dobře rozpustná v methanolu. Používá se jako stacionární fáze v plynové chromatografii.

  d20 20: asi 1, 11.

  Viskozita (2.2.9). asi 172 mPa.s.

  Trombin hovězí R

  Enzymatický přípravek získaný z hovězí plazmy, který mění fibrinogen na fibrin. Žlutobílý prášek.

 • Uchovává se při teplotě pod 0 °C.

  CAS 9002-04-4
 • Trombin lidský R
  CAS 9002-04-4

  Vysušený lidský Trombin je enzymový přípravek, který mění lidský fibrinogen na fibrin. Získává se z tekuté lidské plazmy srážením vhodnými solemi a organickými rozpouštědly za kontroly pH, koncentrace iontů a teploty.

  Žlutobílý prášek, snadno rozpustný v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) za tvorby zakaleného světle žlutého roztoku. Uchovává se v zatavených sterilních obalech v atmosféře dusíku, chráněn před světlem a při teplotě pod 25 °C.

  Trombin lidský RS

  Trombin lidský R se rozpustí podle návodu výrobce a zředí se tlumivým roztokem trometamolovým o pH 7, 4 na koncentraci 5 m.j. v mililitru.

  Trometamol R

  Viz článek Trometamolum.

  Trometamol RS

  Množství trometamolu R odpovídající 24, 22 g C4H11NO3 se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 1000, 0 ml.

  Trometamol RS1

  60, 6 mg trometamolu R a 0, 234 g chloridu sodného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100, 0 ml. Uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C. Je použitelný 3 dny.

  Trypsin R

  CAS 9002-07-7
  Proteolytický enzym získaný aktivací trypsinogenu extrahovaného z hovězího pankreatu (Bos taurus L).

  Bílý krystalický nebo amorfní prášek, mírně rozpustný ve vodě.

  Trypsin pro peptidové mapování R

  Trypsin vysoké čistoty, upravený tak, aby byl zbaven chymotrypsinové účinnosti.

  CAS 9002-07-7
 • Tryptofan R
  C11H12N2O2 Mr 204, 2 CAS 73-22-3
  Bílý nebo žlutobílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je těžce rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v etheru.

  [α]20 D: asi -30°; měří se roztok 10 g/l.

  Tyramin R

  C8H11NO Mr 137, 2 CAS 51-67-2
  4-(2-Aminoethyl)fenol

  Krystaly, mírně rozpustné ve vodě, dobře rozpustné ve vroucím ethanolu.

  TT: 164 °C až 165 °C.

  Tyrosin R

  C9H11NO3 Mr 181, 2 CAS 60-18-4
  Kyselina 2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propionová

  Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé nebo bílé krystaly. Je těžce rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v acetonu, v ethanolu a v etheru, dobře rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové a v roztocích alkalických hydroxidů.

  Chromatografe. Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Levodopum. Na získaném chromatogramu je jen jedna hlavní skvrna.

  Uhličitan amonný R

  CAS 506-87-6
  Je to směs proměnného množství hydrogenuhličitanu amonného (NH4HCO3, Mr 79, 1) a amoniumkarbamatu (HH2NCOONH4, Mr 78, 1).

  Uvolňuje nejméně 30 % NH3 (Mr 17, 03).

  Bílá průsvitná hmota, pomalu rozpustná v asi 4 dílech vody, rozkládá se vroucí vodou.

  Stanovení obsahu. 2, 00 g se rozpustí ve 25 ml vody R a pomalu se přidá 50, 0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS a 0, 1 ml oranže methylové RS jako indikátoru a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS.

  1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 17, 03 mg NH3.

 • Uchovává se při teplotě nižší než 20 °C.

  Uhličitan amonný RS

 • Roztok 158 g/l.

  Uhličitan barnatý R

  BaCO3 Mr 197, 3 CAS 513-77-9
  Bílý prášek nebo bílá drobívá hmota. Je prakticky nerozpustný ve vodě.

  Uhličitan draselný R

  K2CO3 Mr 138, 2 CAS 584-08-7
  Bílý zrnitý prášek, hygroskopický, velmi snadno rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v ethanolu.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Uhličitan lithný R

  Li2CO3 Mr 73, 9 CAS 554-13-2
  Bílý lehký prášek, mírně rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v lihu 96%. Nasycený roztok při 20 °C obsahuje 13 g/l Li2CO3.

  Uhličitan sodný bezvodý R

  Na2C03 Mr 106, 0 CA5 497-19-8

 • Bílý hygroskopický prášek, snadno rozpustný ve vodě. Při zahřátí na teplotu asi 300 °C je úbytek hmotnosti nejvýše 1%.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Uhličitan sodný R

  Viz článek Natrii carbonas decahydricus.

  Uhličitan sodný RS

  Roztok uhličitanu sodného bezvodého R (106 g/l).

  Uhličitan sodný RS1

  Roztok uhličitanu sodného bezvodého R (20 g/l) v hydroxidu sodném 0, 1 mol/l RS.

  Uhličitan sodný RS2

  Roztok uhličitanu sodného bezvodého R (40 g/l) v hydroxidu sodném 0, 2 mol/l RS.

  Uhličitan sodný monohydrát R

  Viz článek Natrii carbonas monohydricus.

  Uhličitan strontnatý R

  SrCO3 Mr 147, 6 CAS 1633-OS-2
  Bílý krystalický prášek.

  Obsahuje nejméně 99, 5 % SrCO3.

  Uhličitan vápenatý R

  Viz článek Calcii carbonas.

  Uhličitan vápenatý R1

  Vyhovuje požadavkům odstavce Uhličitan vápenatý R a následujícímu dodatečnému požadavku:

  Chloridy (2.4.4). Nejvýše 50 μg/g.

  Uhlík pro chromatografii grafitizovaný R

  Obsahuje uhlíkové řetězce s délkou větší než C9 o velikostí částic 400 μm až 850 μm.

  Hustota. 0, 72.

  Specifický povrch. 10 m2/g.

  Nepoužívá se při teplotě vyšší než 400 °C.

  Uhlovodíky s nízkým tlakem par (typ L) R

  Mazlavá hmota, dobře rozpustná v benzenu a toluenu.

  Undekan R

  C11H24 Mr 156, 3 CAS 1120-21-4
  Bezbarvá čirá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem a etherem.

  d20 20: 0, 740 až 0, 742.

 • n20 D: asi 1, 4172.

 • TV: asi 195 °C.

  Uridin R

  C9H12N2O6 Mr 244, 2 CAS 58-96-8
  1-β-D-Ribofuranosyluracil

  Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, dobře rozpustný ve vodě.

  TT: asi 165 °C.

  Vanadičnan amonný R

  NH4VO3 Mr 117, 0 CAS 7803-55-6
  Bílý až slabě nažloutlý, krystalický prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v amoniaku zředěném RS1.

  Vanadičnan amonný RS

  1, 2 g vanadičnanu amonného R se rozpustí v 95 ml vody R a zředí se kyselinou sírovou R na 100 ml.

  Vanilin R

  Viz článek Vanillinum.

  Vaselina bílá R

  Viz odstavec Parafin bílý měkký R.

  Vata s octanem olovnatým R

  Nasáklivá vata se ponoří do směsi objemových dílů kyseliny octové zředěné RS a octanu olovnatého RS (1 + 10). Nadbytečný roztok se odstraní vložením vaty bez zatížení mezi více vrstev filtračního papíru a nechá se na vzduchu vysušit.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Vínan draselno-antimonitý R

  C4H4KO7Sb . 0, 5H2O Mr 333, 9

 • Aquatartratoantimonitan draselný hemihydrát

  Bílý zrnitý prášek nebo bezbarvé průsvitné krystaly. Je dobře rozpustný ve vodě a v glycerolu, snadno rozpustný ve vroucí vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%. Vodný roztok reaguje slabě kysele.

  Vínan draselno-sodný R

  C4H4KNaO6 . 4H2O Mr 282, 2 CAS 6381-59-5
  Prizmatické bezbarvé krystaly, velmi snadno rozpustné ve vodě.

  Vínan draselný R

  C4H4K2O6 . 0, 5H2O Mr 235, 3 CAS 921-53-9
  Dikalium-(2R, 3R)-2, 3-butandioat hemihydrát

  Bílý zrnitý prášek nebo bílé krystaly. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v lihu 96%.

  Vínan měďnatý RS

  Roztok I. 34, 6 g síranu měďnatého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí do 500 ml.

  Roztok II. 173 g vínanu draselno-sodného R a 50 g hydroxidu sodného R se rozpustí ve 400 ml vody R. Zahřeje se k varu, ochladí se a zředí se vodou prostou oxidu uhličitého R na 500 ml.

  V čas potřeby se smíchají stejné objemové díly obou roztoků.

  Vínan měďnatý RS2

  1 ml roztoku síranu měďnatého R (5 g/l) a roztoku vínanu draselného R (10 g/l) se smíchají s 50 ml uhličitanu sodného RS1.

  Připravuje se v čas potřeby.

  Vínan měďnatý RS3

  Připraví se roztok obsahující v 1 litru 10 g síranu měďnatého R a 20 g vínanu sodného R. K 1, 0 ml tohoto roztoku se přidá 50 ml uhličitanu sodného RS2. Roztok se připravuje v čas potřeby.

  Vínan měďnatý RS4

  Roztok I. Síran měďnatý R (150 g/l).

  Roztok II. 2, 5 g uhličitanu sodného bezvodého R, 2, 5 g vínanu draselno-sodného R, 2, 0 g hydrogenuhličitanu sodného R a 20, 0 g síranu sodného bezvodého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100 ml.

  V čas potřeby se smíchá 1 díl roztoku I s 25 díly roztoku II.

  Vínan sodný R

  C4H4Na2O6 . 2H2O Mr 230, 1 CAS 6106-24-7
  Dinatrium-(2R, 3R)-2, 3-dihydroxybutandioat dihydrát

  Bílé krystaly nebo zrna, velmi snadno rozpustné ve vodě, prakticky nerozpustné v lihu 96%.

  Vinylacetat R

  C4H6O2 Mr 86, 1 CAS 108-OS-4
  d20 20: asi 0, 930.
 • TV: asi 72 °C.

  Vinylchlorid R

  C2H3Cl Mr 62, 5 CAS 75-01-4
  Bezbarvý plyn, těžce rozpustný v organických rozpouštědlech.

  Vinylpolymer oktadecylsilanizovaný pro chromatografti R

  Kulovité částice (5 μm) kopolymeru vinylalkoholu navázáného na oktadecylsilan. Obsahuje 17 % uhlíku.

  2-Vinylpyridin R

  C7H7N Mr 105, 1 CAS 100-69-6
  Žlutá kapalina mísitelná s vodou.

  d20 20: asi 0, 97.

 • n20 D: asi 1, 549.

  1-Vinyl-2-pyrrolidon R

  C6H9NO Mr 111, 1 CAS 88-12-0
  Obsahuje nejméně 99, 0 % sloučeniny C6H9NO.

  Čirá bezbarvá kapalina.

  Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 1 %; stanoví se s 2, 5 g. Jako rozpouštědlo se použije směs 50 ml methanolu bezvodého R a 10 ml butyrolaktonu R.

  Stanovení obsahu. Provede se plynová chromatografie (2.2.28).

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  - kolony z křemenného skla 30 m dlouhé, vnitřního průměru 0, 5 mm a vnitřní stěnou pokrytou vrstvou makrogolu 20 000 R; tlouštka vrstvy je 1, 0 μm,

  - helia pro chromatografii R jako nosného plynu,

 • - plamenoionizačního detektoru.

  Teplota nástřikového prostoru se udržuje na 190 °C a teplota kolony se naprogramuje následujícím způsobem: teplota se udržuje 1 min na 80 °C a potom se zvyšuje rychlostí 10 °C/min až na 190 °C, při níž se udržuje 15 min. Nastříkne se 0, 3 μl zkoušené látky a průtoková rychlost nosného plynu se upraví tak, aby retenční čas píku odpovídajícího 1-vinyl-2-pyrrolidonu byl asi 17 min. Obsah C6H9NO se stanoví metodou vnitřní normalizace.

  Violet' krystalová R

  C25H30ClN3 Mr 408, 0 CAS 548-62-9
  Colour Index 42555, Schultz 78

  Hexamethyl-p-rosaniliniumchlorid

  Tmavozelený prášek nebo krystaly. Je dobře rozpustná ve vodě a v lihu 96%.

  Violeť krystalová RS

  0, 5 g violeti krystalové R se rozpustí v kyselině octové bezvodé R a zředí se jí na 100 ml.

  Zkouška citlivosti. K 50 ml kyseliny octové bezvodé R se přidá 0, 1 ml roztoku krystalové violeti; roztok je modrofialový. Přidáním nejvýše 0, 1 ml kyseliny chloristé 0, 1 mol/l VS se změní zbarvení na modrozelené.

  Vitexin R

  C21H20O11 Mr 448, 4 CAS 3681-93-4
  Apigenin-8-C-glukosid

  Žlutý prášek.

  Uchovává se ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.

  Voda destilovaná R

  Voda R připravená destilací.

  Voda na injekci R

  Viz článek Aqua pro iniectione.

  Voda pro chromatografii R

  Deionizovaná voda R s měrným odporem menším než 0, 18 MΩm.

  CAS 7732-18-5
  Voda prostá amonia R

  Ke 100 ml vody R se přidá 0, 1 ml kyseliny sírové R. Destiluje se za použití přístroje pro stanovení destilačního rozmezí (2.2.11). Prvních 10 ml se odstraní a dalších 50 ml se použije.

  Voda prostá dusičnanů R

  Ke 100 ml vody R se přidá několik miligramů manganistanu draselného R a hydroxidu barnatého R. Destiluje se za použití přístroje pro stanovení destilačního rozmezí (2.2.11). Prvních 10 ml se odstraní a dalších 50 ml se použije.

  Voda prostá oxidu uhličitého R

  Je to voda R několik minut vařená a při chlazení a uchovávání chráněná před vzduchem.

  Voda prostá částic R

  Voda R se filtruje přes membránu s velikostí pórů 0, 22 μm.

  Voda R

  Viz článek Aqua purificata.

  Vodák pro chromatografii R

  H2

  Obsahuje nejméně 99, 95 % (V/V) H2.

  Mr 2, 016 CAS 1333-74-0
  Vyvíjecí roztok RS

  2, 5 ml roztoku kyseliny citronové R (20 g/l) a 0, 27 ml formaldehydu R se zředí vodou R na 500, 0 ml.

  Wolframan sodný R

  Na2W04 . 2H2O Mr 329, 9 CAS 10213-10-2
  Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly. Je snadno rozpustný ve vodě na čirý roztok a prakticky nerozpustný v lihu 96%.

  Xanthydrol R

  C13H10O2 Mr 198, 2 CAS 90-46-0
  9-Xanthenol

  Obsahuje nejméně 90, 0 % C13H10O2. Dodává se také ve formě methanolického roztoku obsahujícího 90 g/l až 110 g/l xanthydrolu.

  Bílý až světle žlutý prášek, velmi těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%, v etheru a v kyselině octové ledové.

  TT: asi 123 °C.

  Stanovení obsahu. V baňce na 250 ml se rozpustí 0, 300 g xanthydrolu ve 3 ml methanolu R nebo se použijí 3, 0 ml methanolického roztoku. Přidá se 50 ml kyseliny octové ledové R a po kapkách za současného míchání 25 ml roztoku močoviny R (20 g/l). Nechá se 12 h stát, sraženina se zfiltruje přes filtr ze slinutého skla (16), promyje se 20 ml lihu 96% R, vysuší se v sušárně při 100 °C až 105 °C a zváží se.

  1 g sraženiny odpovídá 0, 9429 g xanthydrolu.

  Uchovává se chráněný před světlem. Methanolický roztok se uchovává v malých zatavených ampulích a v případě potřeby se před použitím zfiltruje.

  Xanthydrol R1

  Vyhovuje požadavkům uvedeným v odstavci Xanthydrol R a následujícímu dodatečnému požadavku. Obsahuje nejméně 98, 0 % C13H10O2.

  Xanthydrol RS

  K 0, 1 ml roztoku xanthydrolu R (100 g/l) v methanolu R se přidá 100 ml kyseliny octové bezvodé R a 1 ml kyseliny chlorovodíkové R. Roztok se nechá ustálit 24 h před použitím.

  m-Xylen R

  C8H10 Mr 106, 2 CAS 108-38-3
  1, 3-Dimethylbenzen

  Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 0, 884.

 • n20 D: asi 1, 497.

 • TV: asi 139 °C.

 • TT: asi -47 °C.

  o-Xylen R

  C8H10 Mr 106, 2 CAS 95-47-6
  1, 2-Dimethylbenzen

  Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 0, 881.

 • n20 D: asi 1, 505.

 • TV: asi 144 °C.

 • TT: asi -25 °C.

  Xylen R

  C8H10 Mr 106, 2 CAS 1330-20-7
  Dimethylbenzen, směs izomerů

  Čirá bezbarvá hořlavá kapalina, prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s etherem.

  d20 20: asi 0, 867.

 • n20 D: asi 1, 497.

 • TV: asi 138 °C.

  Xylosa R

  Viz článek Xylosum.

  Zeleň bromkresolová R

  C21H14Br4O5S Mr 698 CAS 76-60-8
  4, 4'-(3H-2, 1-Benzoxathiol-3-yliden)bis(2, 6-dibrom-3-methylfenol)-5, 5'-dioxid

  Hnědavě bílý prášek, těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96% a ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

  Zeleň bromkresolová RS

  50 mg zeleně bromkresolové R se rozpustí v 0, 72 ml hydroxidu sodného 0, 1 mol/l RS a 20 ml lihu 96% R a zředí se vodou R na 100 ml.

  Zkouška citlivosti. Směs 0, 2 ml roztoku bromkresolové zeleně a 100 ml vody prosté oxidu uhličitého R je modrá. Ke změně zbarvení na žluté se spotřebuje nejvýše 0, 2 ml kyseliny chlorovodíkové 0, 02 mol/l VS.

  Barevný přechod. pH 3, 6 (žlutá) až 5, 2 (modrá).

  Zeleň bromkresolová - červeň methylová RS

  0, 15 g zeleně bromkresolové R a 0, 1 g červeně methylové R se rozpustí ve 180 ml ethanolu R a zředí se vodou R na 200 ml.

  Zeleň malachitová R

  C23H25ClN2 Mr 364, 9 CAS 123333-61-9
  Colour Index 42000, Schultz 754

  {4-[(4-Dimethylaminofenyl)fenyl-methylen]cyklohexa-2, 5-dien-1-yliden}dimethylamoniumchlorid

  Zelené krystaly s kovovým leskem, velmi dobře rozpustné ve vodě na roztok modrozelené barvy, dobře rozpustné v lihu 96% a v methanolu.

  Absorpční maximum (2.2.25) roztoku (0, 01 g/l) v lihu 96% R je při 617 nm.

  Zeleň malachitová RS

  Roztok (5 g/l) v kyselině octové bezvodé R.

  Zeleň methylová R

  C26H33Cl2N3 Mr 458, 5 CAS 7114-03-6
  Colour Index 42585, Schultz 788

  4-{[4-(Dimethylamino)fenyl] [4-(dimethyliminio)cyklohexa-2, 5-dienylíden]methylfenyl}trimethylamoniumdichlorid

 • Zelený prášek, dobře rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v kyselině sírové na žlutě zbarvený roztok, jehož zbarvení se po zředění vodou mění na zelené.

  Zinek aktivovaný R

  Aktivace. Do kuželové baňky se převede malé množství zinku ve formě pelet nebo válečků, přidá se takové množství roztoku kyseliny hexachloroplatičité R (50 μg/ml), aby pokrylo zinek. Nechá se působit 10 min, kov se opláchne a ihned vysuší.

  Arsen. K 5 g se přidá 15 ml kyseliny chlorovodíkové R, 25 ml vody R, 0, 1 ml chloridu cínatého RS a 5 ml jodidu draselného RS. Dále se provede limitní zkouška A na arsen (2.4.2); na papíru s bromidem rtuťnatým R nevznikne žádná skvrna.

  Citlivost. Provede se limitní zkouška na arsen za použití stejných zkoumadel a za přidání roztoku obsahujícího 1 μg arsenu; na papíru s bromidem rtuťnatým R vznikne zřetelně viditelná skvrna.

  Zinek práškový R

  Obsahuje nejméně 90, 0 % Zn (Ar 65, 4).

  Šedý velmi jemný prášek, dobře rozpustný v kyselině chlorovodíkové zředěné RS.

  Zinek R

  Zn Ar 65, 4 CAS 7440-66-6
  Obsahuje nejméně 99, 5 % Zn.

  Stříbrobílé válečky, zrna, pelety nebo kovové piliny s modrým leskem.

  Arsen (2.4.2). 5, 0 g vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (0, 2 μg/g). Rozpustí se v předepsané směsi 15 ml kyseliny chlorovodíkové R a 25 ml vody R.

  Zkoumadlo aminohippurové R

  3 g kyseliny fialové R a 0, 3 g kyseliny aminohippurové R se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100 ml.

  Zkoumadlo aminomethylalizarindioctové R

  Roztok I. 0, 36 g dusičnanu ceritého R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml.

  Roztok II. 0, 7 g kyseliny aminomethylalizarindioctové R se suspenduje v 50 ml vody R. Látka se přidáním asi 0, 25 ml amoniaku 26% R rozpustí a roztok se po přidání 0, 25 ml kyseliny octové ledové R zředí vodou R na 100 ml.

  Roztok III. 6 g octanu sodného R se rozpustí v 50 ml vody R. Přidá se 11, 5 ml kyseliny octové ledové R a zředí se vodou R na 100 ml.

  K 33 ml acetonu R se přidá 6, 8 ml roztoku III, 1, 0 ml roztoku II a 1, 0 ml roztoku I. Směs se zředí vodou R na 50 ml.

  Zkouška citlivosti. K 1, 0 ml základního roztoku fluoridu (10 μg F/ml) se přidá 19, 0 ml vody R a 5, 0 ml aminomethylalizarindioctového zkoumadla. Po 20 min se roztok zbarví modře.

  Toto zkoumadlo je použitelné nejvýše 5 dnů.

  Zkoumadlo biuretové R

  1, 5 g síranu měďnatého R a 6, 0 g vínanu draselno-sodného R se rozpustí v 500 ml vody R. Přidá se 300 ml roztoku hydroxidu sodného R (100 g/l) prostého uhličitanů a zředí se jím na 1000 ml a promíchá se.

  Zkoumadlo cefalinové R

  K 0, 5 g až 1 g hovězího mozku sušeného R se přidá 20 ml acetonu R, nechá se 2 h stát, potom se 2 min odstřeďuje při 500 g/l a supernatantní kapalina se dekantuje. Zbytek se vysuší ve vakuu, přidá se 20 ml chloroformu R a za častého protřepání se nechá 2 h stát. Pevný podíl se oddělí filtrací nebo odstřed'ováním, chloroform se odpaří ve vakuu a zbytek se suspenduje v 5 ml až 10 ml roztoku chloridu sodného R (9 g/l).

  Rozpouštědla použitá k přípravě mohou obsahovat vhodné antioxidanty, např. butylhydroxyanisol (0, 02 g/l).

 • Uchovává se zmrazené nebo lyofilizované a je použitelné nejvýše 3 měsíce.

  Zkoumadlo difenylkarbazon-rtuťnaté R

  Roztok I. 0, 1 g difenylkarbazonu R se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 50 ml.

 • Roztok II. 1 g chloridu rtuťnatého R se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 50 ml.

 • Stejné objemy obou roztoků se smíchají.

  Zkoumadlo dinitrofenylhydrazinové R

  0, 2 g dinitrofenylhydrazinu R se rozpustí ve 20 ml methanolu R a přidá se 80 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové RS a kyseliny octové R.

  Připravuje se v čas potřeby.

  Zkoumadlo dithiolové R

  K 1 g dithiolu R se přidají 2 ml kyseliny thioglykolové R a zředí se roztokem hydroxidu sodného R (20 g/l) na 250 ml. Připraví se v čas potřeby.

  Zkoumadlo fosfomolybdenan-wolframové R

  100 g wolframanu sodného R a 25 g molybdenanu sodného R se rozpustí v 700 ml vody R. Přidá se 100 ml kyseliny chlorovodíkové R a 50 ml kyseliny fosforečné R. Potom se ve skleněné aparatuře zahřívá 10 h pod zpětným chladičem. Přidá se 150 g síranu lithného R, 50 ml vody R a několik kapek bromu R. Směs se vaří do odstranění nadbytku bromu (15 min), ochladí se, zředí se vodou R na 1000 ml a zfiltruje se. Zkoumadlo je žluté. Jestliže je zbarvené do zelena, je pro použití nevhodné, ale může se opět regenerovat vařením s několika kapkami bromu R. Přitom se nadbytek bromu opět odstraní vařením.

  Uchovává se při 2 °C až 8 °C.

  Zkoumadlo fosfomolybdenan-wolframové zředěné RS

  Smíchají se objemové díly zkoumadla fosfomolybdenan-wolframového R a vody R (1 + 2).

  Zkoumadlo fosfomolybdenové R

  2, 5 g kyseliny fosfomolybdenové R se rozpustí v kyselině octové ledové R a zředí se jí na 50 ml. Přidá se 2, 5 ml kyseliny sírové R a zamíchá se.

  Zkoumadlo fosfornanové R

  10 g fosfornanu sodného R se rozpustí mírným zahříváním ve 20 ml vody R a zředí se kyselinou chlorovodíkovou R na 100 ml. Nechá se stát a potom se dekantuje nebo filtruje přes skelnou vatu.

  Zkoumadlo ftaldialdehydové R

  2, 47 g kyseliny borité R se rozpustí v 75 ml vody R, pH se upraví roztokem hydroxidu draselného R (450 g/l) na hodnotu 10, 4 a zředí se vodou R na 100 ml. 1, 0 g ftaldialdehydu R se rozpustí v 5 ml methanolu R, přidá se 95 ml kyseliny borité RS a 2 ml kyseliny thioglykolové R a pH se upraví roztokem hydroxidu draselného R (450 g/l) na hodnotu 10, 4.

  Uchovává se chráněno před světlem, doba použitelnosti je 3 dny.

  Zkoumadlo chlorid titanitý-kyselina sírová R

  Opatrně se smíchá 20 ml chloridu titanitého RS s 13 ml kyseliny sírové R. Přidá se tolik peroxidu vodíku koncentrovaného R, až vznikne žluté zbarvení. Zahřívá se až do vzniku bílého dýmu, ochladí se a zředí se vodou R. Odpařování a přidávání vody R se opakuje tak dlouho, dokud se nezíská bezbarvý roztok. Zředí se vodou R na 100 ml.

  Zkoumadlo chlorid železitý-kyselina amidosírová R

  Roztok 1, 0 g chloridu železitého R a 1, 6 g kyseliny amidosírové R ve 100 ml.

  Zkoumadlo isatinové R

  6 mg síranu železitého R se rozpustí v 8 ml vody R a opatrně se přidá 50 ml kyseliny sírové R. Přidá se 6 mg isatinu R a míchá se do rozpuštění.

  Zkoumadlo smiíbýt slabě žluté, ale nesmí být oranžové nebo červené.

  Zkoumadlo jodistanové R

  0, 446 g jodistanu sodného R se rozpustí v 2, 5 ml roztoku kyseliny sírové R 25% (V/V) a zředí se kyselinou octovou ledovou R na 100, 0 ml.

  Zkoumadlo jodoplatičité R

  Ke 3 ml roztoku kyseliny hexachloroplatičité R (100 g/l) se přidá 97 ml vody R a 100 ml roztoku jodidu draselného R (60 g/l).

  Uchovává se chráněno před světlem.

  Zkoumadlo methoxyfenyloctové R

  2, 7 g kyseliny methoxyfenyloctové R se rozpustí v 6 ml tetramethylamoniumhydroxidu RS a přidá se 20 ml ethanolu R.

  Uchovává se v polyethylenových obalech.

  Zkoumadlo Millonovo R

  3 ml rtuti R se opatrně rozpustí ve 27 ml kyseliny dusičné dýmavé R. Roztok se zředí stejným objemovým dílem vody R.

  Uchovává se nejvýše 2 měsíce, chráněno před světlem.

  Zkoumadlo molybdenan-hexaamonné R

  V uvedeném pořadí se smíchá 1 objemový díl roztoku molybdenanu hexaamonného R (25 g/l) s 1 objemovým dílem roztoku kyseliny askorbové R (100 g/l) a s 1 objemovým dílem kyseliny sírové R (294, 5 g/l H2SO4). Ke směsi se přidají 2 objemové díly vody R.

  Zkoumadlo je použitelné 1 den.

  Zkoumadlo molybdenan-hexaamonné R1

  10 ml roztoku hydrogenarseničnanu sodného R (60 g/l), 50 ml molybdenanu hexaamonného RS, 90 ml kyseliny sírové zředěné RS se smíchá a zředí se vodou R na 200 ml.

  Směs se udržuje 24 h při 37 °C a uchovává se v hnědožlutých lahvích.

  Zkoumadlo molybdenan-vanadičné R

  Ve 150ml kádince se smíchají 4 g jemně práškovaného molybdenanu hexaamonného R a 0, 1 g jemně práškovaného vanadičnanu amonného R. Přidá se 70 ml vody R a částice se rozmělní za použití skleněné tyčinky. Po několika minutách vznikne čirý roztok. Přidá se 20 ml kyseliny dusičné R a zředí se vodou R na 100 ml.

  Zkoumadlo molybdenan-vanadičné R2

  Roztok I. 10 g molybdenanu hexaamonného R se rozpustí ve vodě R, přidá se 1 ml amoniaku 17, 5% RS a zředí se vodou R na 100 ml.

  Roztok II. 2, 5 g vanadičnanu amonného R se rozpustí v horké vodě R, přidá se 14 ml kyseliny dusičné R a zředí se vodou R na 500 ml.

  96 ml kyseliny dusičné R se smíchá se 100 ml roztoku I, 100 ml roztoku II a zředí se vodou R na 500 ml.

  Zkoumadlo ninhydrinové s chloridem cínatým R

  0, 2 g ninhydrinu R se rozpustí asi ve 4 ml teplé vody R, přidá se 5 ml roztoku chloridu cínatého R (1, 6 g/l), nechá se stát 30 min, potom se přefiltruje a uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C. V čas potřeby se smíchá 2, 5 ml tohoto roztoku s 5 ml vody R a 45 m12-propanolu R.

  Zkoumadlo ninhydrinové s chloridem cínatým R1

  4 g ninhydrinu R se rozpustí ve 100 ml methoxyethanolu R. Jemně se protřepe s 1 g katexu R (300 μm až 840 μm) a přefiltruje se (roztok a). 0, 16 g chloridu cínatého R se rozpustí ve 100 ml tlumivého roztoku o pH 5, 5 (roztok b). V čas potřeby se smíchají stejné objemy obou roztoků.

  Zkoumadlo propionanhydridové R

  1 g kyseliny 4-toluensulfonové R se rozpustí v 30 ml kyseliny octové ledové R. Přidá se 5 ml anhydridu kyseliny propionové R. Zkoumadlo se použije nejdříve 15 min po přípravě a je použitelné 24 h.

  Zkoumadlo resorcinolové R

  K 80 ml kyseliny chlorovodíkové RS se přidá 10 ml roztoku resorcinolu R (20 g/l) a přidá se 0, 25 ml roztoku síranu měďnatého R (25 g/l) a zředí se vodou R na 100, 0 ml. Roztok se připraví nejméně 4 h před použitím.

  Uchovává se při teplotě 2 °C až 8 °C a je použitelné jeden týden.

  Zkoumadlo s dusičnanem stříbrným R

  Ke směsi 3 ml amoniaku 26% R a 40 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS se přidá po kapkách a za míchání 8 ml roztoku dusičnanu stříbrného R (200 g/l). Zředí se vodou R na 200, 0 ml.

  Zkoumadlo s kyselinou mléčnou R

  Roztok A. K 60 ml kyseliny mléčné R se přidá 45 ml předem zfiltrované kyseliny mléčné R nasycené za studena červení sudanovou G R. Kyselina mléčná se bez zahřátí sytí pomalu, a proto je třeba použít nadbytek barviva.

  Roztok B. 10 ml nasyceného roztoku anilinu R; roztok se zfiltruje.

  Roztok C. 75 mg jodidu draselného R se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 70 ml. Přidá se 10 ml lihu 96% R a 0, 1 g jodu R a protřepe se.

  Roztoky A a B se smíchají a přidá se roztok C.

  Zkoumadlo tetramethyldiaminodifenylmethanové R

  Roztok A. 2, 5 g tetramethyldiaminodifenylmethanu R se rozpustí v 10 ml kyseliny octové ledové R a přidá se 50 ml vody R.

  Roztok B. 5 g jodidu draselného R se rozpustí ve 100 ml vody R.

  Roztok C. 0, 30 g ninhydrinu R se rozpustí v 10 ml kyseliny octové ledové R a přidá se 90 ml vody R. Smíchá se roztok A, roztok B a 1, 5 ml roztoku C.

  Zkoumadlo tetraaminměďnaté R

  Viz odstavec Hydroxid tetraaminmědňatý RS.

  Zkoumadlo thioacetamidové R

  0, 2 ml thioacetamidu RS se smíchá s 1 ml směsi 5 ml vody R, 15 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS a 20 ml glycerolu 85% R. Směs se zahřívá 20 s ve vodní lázni.

  Připravuje se v čas potřeby.

  Zkoumadlo tromboplastinové R

  1, 5 g práškového hovězího mozku sušeného R se třepe 10 min až 15 min se 60 ml vody R při 50 °C. Odstřeďuje se 2 min při 1500 ot/min a supernatantní kapalina se dekantuje. Pokud je extrakt uložený v chladničce, zůstane aktivní po dobu několika dní. Může obsahovat o-kresol R (3 g/l) jako protimikrobní přísadu.

  Zkoumadlo vanilinové R

  K 100 ml roztoku vanilinu R (10 g/) v lihu 96% R se přidají opatrně po kapkách 2 ml kyseliny sírové R. Je použitelné 48 h od přípravy.

  Zkoumadlo vanilinové s kyselinou fosforečnou RS

  1, 0 g vanilinu R se rozpustí v 25 ml lihu 96% R. Přidá se 25 ml vody R a 35 ml kyseliny fosforečné R.

  Žaludeční šťáva umělá R

  2, 0 g chloridu sodného R a 3, 2 g pepsinu práškového R se rozpustí ve vodě R. Přidá se 80 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 1000 ml.

  Želatina hydrolyzovaná R

  50 g želatiny R se rozpustí v 1000 ml vody R. Autoklavuje se 90 min v nasycené páře při 121 °C a lyofilizuje se.

  Želatina R

  Viz článek Gelatina.

  Železo R

  Fe Ar 55, 85 CAS 7439-89-6
  Šedý prášek nebo drát, dobře rozpustný ve zředěných minerálních kyselinách.

  Žlut' dimethylová R

  Ci14H15N3 Mr 225, 3 CAS 60-11-7
  Colour Index 11020, Schultz 28

  4-Dimethylaminoazobenzen; žluť methylová

  Malé žluté krystaly nebo žluté nebo oranžové plátky. Je prakticky nerozpustná ve vodě, velmi těžce rozpustná v lihu 96%.

  Chromatografie. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27). Na vrstvu silikagelu G R se nanese 10 μl roztoku (0, 1 g/l) v dichlormethanu R a vyvíjí se stejným rozpouštědlem po dráze 10 cm. Na získaném chromatogramu je přítomna jen jedna hlavní skvrna.

 • Uchovává se ve vzduchotěsných obalech.

  Žluť dimethylová a modř oracetová RS

  10 mg žluti dimethylové R a 10 mg modři oracetové B R se rozpustí ve 300 ml dichlormethanu R.

  Žlut' metanilová R

  C18H14N3NaO3S Mr 375, 4 CAS 587-98-4
  Colour Index 13065, Schultz 169

  Sodná sůl kyseliny 4'-anilinoazobenzen-3-sulfonové

  Nahnědle žlutý prášek, dobře rozpustný ve vodě a v lihu 96%, velmi těžce rozpustný v etheru.

  Žluť metanilová RS

  Roztok (1 g/l) v methanolu R.

  Zkouška citlivosti. K 50 ml kyseliny octové bezvodé R se přidá 0, 1 ml roztoku žluti metanilové. Po přidání 0, 05 ml kyseliny chloristé 0, 1 mo/l VS se růžovočervené zbarvení změní na fialové.

  Barevný přechod. pH 1, 2 (červená) až pH 2, 3 (oranžovožlutá).

  Žluť naftolová S R

  C10H4N2Na2O8S Mr 358, 2 CAS 846-70-8
  Colour Index 10316

  Disodná sůl kyseliny 8-hydroxy-5, 7-dinitro-2-naftalensulfonové

  Žlutý nebo oranžově žlutý prášek, snadno rozpustný ve vodě.

  Chromatografie (2.2.27). Zkouší se za podmínek předepsaných v článku Plantaginis folium. Na vrstvu se nanese 20 μl roztoku žluti naftolové (5 g/l) v methanolu R. Na chromatogramu je žlutá skvrna s RF asi 0, 5.

  Žluť titanová R

  C28H19N5Na2O6S4 Mr 696 CAS 1829-00-1
  Colour Index 19540, Schultz 280

  Disodná sůl kyseliny 2, 2'-[(1-triazen-1, 3-diyl)di-4, 1-fenylen]bis[6-methylbenzothiazol-7-sulfonové]; thiazolová žluť

 • Žlutohnědý prášek, snadno rozpustný ve vodě a v lihu 96%.

  Žluť titanová RS

  Roztok 0, 5 g/l.

  Zkouška citlivosti. K 0, 1 ml roztoku žluti titanové se přidá 10 ml vody R, 0, 2 ml základního roztoku hořčíku (10 μg Mg/ml) a 1, 0 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS. V porovnání se současně stejným způsobem připraveným kontrolním roztokem bez přidání roztoku hořčíku se směs zbarví zřetelně růžově.