Český lékopis 1997

Acidum lacticum

Kyselina mléčná

 

C3H6O3   Mr 90,08 CAS 50-21-5

Je to směs kyseliny 2-hydroxypropionové, jejích kondenzačních produktů (kyseliny laktylmléčné a kyseliny polymléčné) a vody. Rovnováha mezi kyselinou 2-hydroxypropionovou a jejími kondenzačními produkty je závislá na koncentraci a teplotě.

Kyselina mléčná je obvykle racemát (kyselina (RS)-2-hydroxypropionová), ale může převládat (S)-izomer. Obsahuje 88,0 % až 92,0 % sloučeniny C3H6O3.

Vlastnosti

Bezbarvá nebo nažloutlá sirupovitá kapalina. Je mísitelná s vodou, s lihem 96% a s etherem.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se rozpustí v 10 ml vody R. Roztok je silně kyselý (2.2.4).
  2. Relativní hustota (2.2.5): 1,20 až 1,21.
  3. Vyhovuje zkoušce na mléčnany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 5,0 g se rozpustí ve 42 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS a zředí se vodou destilovanou R na 50 ml.

Vzhled. Roztok S není intenzívněji zbarven než porovnávací barevný roztokŽ 6 (2.2.2, metoda II).

Látky nerozpustné v etheru. 1,0 g se rozpustí ve 25 ml etheru R. Roztok neopalizuje intenzivněj i než ether R použitý ke zkoušce.

Cukry a jiné redukující látky. K 1 ml roztoku S se přidá 1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zahřeje se k varu. Po ochlazení se přidá 1,5 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS, 2 ml vínanu měd ňatého RS a zahřej e se k varu; nevznikne červená nebo nazelenalá sraženina.

Těkavé mastné kyseliny. 5 g se opatrně zahřívá 10 min ve 100ml baňce se zabroušenou zátkou při 50 °C. Ihned po otevření baňky není cítit nepříjemný pach připomínající nižší mastné kyseliny.

Methanol a methylestery. 2,0 g se přenesou do baňky s kulatým dnem a zabroušenou zátkou a přidá se 10 ml vody R. Baňka se ochladí v ledové vodě, opatrně se přidá 30 ml roztoku hydroxidu draselného R (300 g/l) a nechá se stát 10 min až 15 min ve stejné chladicí lázni. Potom se nasadí chladič a destiluje se s vodní parou. Destilát se jímá do 10ml odměrné baňky obsahující 1 ml ethanolu R. Destiluje se, až se získá asi 9,5 ml destilátu, který se zředí vodou R na 10,0 ml. 1,0 ml takto získaného destilátu se přenese do zkumavky, přidá se 5 ml manganistanu draselného v kyselině fosforečné RS a promíchá se. Po 15 min se přidají 2 ml kyseliny štávelové v kyselině sírové RS a skleněnou ýčinkou se míchá do odbarvení. Potom se přidá 5 ml fuchsinu RS a nechá se 2 h stát. Roztok není intenzívněji zbarven než porovnávací roztok připravený současně stejným způsobem

Jako zkoušený roztok s tím rozdílem, že se místo destilátu použije 1,0 ml roztoku obsahujícího 100 /~g methanolu R a 0,1 ml ethanolu R (500 µg/g, vyjádřeno jako methanol).

Kyselina citronová, št'avelová a fosforečná. K 5 ml roztoku S se přidá amoniak zředěný PcSl do slabě zásadité reakce (2.2.4) a přidá se 1 ml chloridu vápenatého RS. Roztok se zahřívá 5 min na vodní lázni. Tento roztok neopalizuje před zahříváním ani po zahřívání intenzívněji než porovnávací roztok připravený za použití 1 ml vody R a 5 ml roztoku S.

Sírany (2.4.13). 7,5 ml roztoku S zředěného vodou destilovanou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na sírany (200 µg/g).

Vápník (2.4.3). 5 ml roztoku S zředěného vodou destilovanou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na vápník (200 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 12 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (1µg Pb/ml).

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Pyrogenní látky (2.6.8). Pokud j e látka určena k výrobě infuzních přípravků bez dalšího vhodného postupu odstraňujícího pyrogenní látky, provede se následující zkouška na pyrogenní látky, při níž se vstřikuje nitrožilně na 1 kg hmotnosti králíka 10 ml takto připraveného roztoku: k množství zkoušené látky odpovídajícímu asi 3,46 g C311603 se přidá 38,4 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS připraveného z vody na injekci R a zředí se vodou na injekci R na 100 ml. Směs se 5 min vaří a po ochlazení se zřeďí stejným rozpouštědlem na 250 ml.

Stanovení obsahu

K 1,000 g se v baňce se zabroušenou zátkou přidá 10 ml vody R a 20,0 ml roztoku hydroxidu sodného 1 mol/l VS. Baňka se uzavře a nechá se 30 min stát. Potom se přidá 0,5 ml fenolftaleinu RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou 1 mol/l VS do odbarvení růžového zbarvení.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 90,08 mg C3H6O3.

Označování

V označení na obalu se uvede, zda j e látka prostá pyrogenních látek.