Český lékopis 1997

Acidum oleicum

Kyselina olejová

 

C18H34O2 Mr 282,47 CAS 112-80-1

Je to kyselina (Z)-9-oktadecenová. Obsahuje nejméně 60,0 % sloučeniny C18H34O2 spolu s proměnným množstvím nasycených a nenasycených mastných kyselin. Může obsahovat vhodnou antioxidační látku.

Vlastnosti

Čirá nažloutlá nebo nahnědlá olejovitá kapalina. Je prakticky nerozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96%, s etherem a s dichlormethanem.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B.

Alternativní sestava zkoušek. A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Zkouška Číslo jodové, viz Zkoušky na čistotu, je zároveň zkouškou totožnosti.
  2. Hodnotí se chromatogram získaný ve zkoušce Stanovení obsahu. Hlavní pík na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá methylesteru kyseliny olejové.
  3. K 1 ml se přidá 1 ml lihu 96% R; směs je čirá. Přidá se 0,1 ml červeně methylové RS; roztok je oranžový nebo červený.
  4. Do zkumavky o vnitřním průměru asi 12 mm se převede 1 ml kyseliny dusičné R a 1 ml vody R. Na povrch směsi se navrství 1 ml zkoušené látky a do zkumavky se vloží 0,5 g mědi R (drát nebo špona ne delší než 10 mm) tak, aby zasahovala do spodní vrstvy. Zkumavka se uzavře a nechá se 4 h stát; vrchní vrstva ztuhne.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. Zkoušená látka není intenzívněji zbarvena než porovnávací barevný roztok Ž ~ nebo HŽ, (2.2.2, Metoda I).

Relativní hustota (2.2.5). 0,889 až 0,895.

Číslo kyselosti (2.5.1). 195 až 202; stanoví se s 0,5 g zkoušené látky.

Číslo jodové (2.5.4). 87 až 97.

Číslo peroxidové (2.5.5). Nejvýše 10,0.

Tuky a uhlovodíky. 1 ml zkoušené látky se vaří s 5 ml uhličitanu sodného RS a 25 ml vody R.

Voďná vrstva ještě horká neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1).

Kyseliny rozpustné ve vodě. 5 ml zkoušené látky se 2 min protřepává s 5 ml vody R. Vodná vrstva se zfiltruje přes navhlčený filtrační papír a k filtrátu se přidá 0,05 ml oranže methylové RS; tekutina nezčervená.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 2,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Provede se zkouška na Cizí oleje v olejích plynovou chromatografií (2.4.22) za použití zkoušeného roztoku připraveného takto:

Zkoušený roztok. 4,0 g se naváží do 100ml varné baňky se zábrusem opatřené zpětným chladičem a postranním vstupem na zavádění plynu. Přidá se 40 ml methanolu bezvodého R a 0,5 ml kyselinry sírové R. Připojí se zpětný chladič a zavádí se dusík R rychlostí asi 100 ml/min. Protřepává se a zahřívá se 30 min pod zpětným chladičem. Ochladí se pod tekoucí vodou a obsah baňky se přenese do dělicí nálevky. Baňka se promyje 20 ml heptanu R, který se přidá do dělicí nálevky. Přidá se asi 40 ml vody R a mírně se protřepává. Vznikne-li emulze, přidává se po kapkách heptan R. Vrstvy se nechají oddělit, vodná fáze se oddělí a vytřepe znova 20 ml heptanu R a nechá se stát. Organické fáze se spojí, promyjí se dvakrát 20 ml vody R, vysuší se síranem sodným bezvodým R, přefiltrují se přes vatu do 50ml kuželové baňky a odpaří se v proudu dusíku R na vodní lázni na vhodný objem.

Na chromatogramu zkoušeného roztoku hlavní píle odpovídá methylesteru kyseliny olejové. Vypočítá se procentuální obsah kyseliny olejové metodou vnitřní normalizace.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem, při teplotě 8 °C až 15 °C.

Označování

V označení na obalu se uvede název a koncentrace přidané antioxidační látky.