Český lékopis 1997

Acidum phosphoricum 85%

Kyselina fosforečná 85%

Synonymum. Acidum phosphoricum concentratum

 

H3PO4   Mr 98,00 CAS 7664-38-2

Obsahuje 84,0 % až 90,0 % H3PO4.

Vlastnosti

Sirupovitá čirá bezbarvá kapalina s korozivními účinky, mísitelná s vodou a s lihem 96%. Uchovávána při nízké teplotě tuhne za vzniku bezbarvých krystalů, které tají při teplotě nad 28 °C. Relativní hustota je asi 1,7.

Zkoušky totožnosti

  1. Po zředění vodou R reaguje silně kysele (2.2.4).
  2. Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, zneutralizovaný hydroxidem sodným zředěným RS vyhovuje zkoušce na fosforečnany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 10,0 g se zředí vodou R na 150 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Látky srážené amoniakem. K 10 ml roztoku S se přidá 8 ml amoniaku zředěného RSl; roztok neopalizuje intenzívněji než směs obsahující 10 ml roztoku S a 8 ml vody R.

Kyselina fosforná a kyselina fosforitá. K 5 ml roztoku S se přidají 2 ml dusičnanu stříbrného RS2 a roztok se 5 min zahřívá na vodní lázni; vzhled roztoku se nezmění.

Chloridy (2.4.4). 15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (50 µg/g).

Sírany (2.4.13).

1,5 g se zředí vodou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (100 µg/g).

Arsen (2.4.2). 7,5 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (2 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). Ke 2,5 g se přidají 4 ml amoniaku zředěného PcSl a roztok se zřeďí vodou R na 25 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (1µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 3 ml roztoku S se zřeďí vodou R na 10 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (50 µg/g).

Stanovení obsahu

K 1,000 g se přidá roztok připravený rozpuštěním 10 g chloridu sodného R ve 30 ml vody R. Titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS za použití 0,1 ml fenolftaleinu RS jako indikátoru.

1 ml hydroxidu sodného 1 mol/l VS odpovídá 49,00 mg H3PO4.

Uchovávání

V dobře uzavřených sldeněných nádobách.
Separandum.