Český lékopis 1997

Acidum tranexamicum

2000

Kyselina tranexamová

C8H15NO2 Mr 157,21 CAS 1197-18-8

Je to kyselina trans-4-(aminomethyl)cyklohexankarboxylová. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C8H15NO2.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustná ve vodě a v kyselině octové ledové, prakticky nerozpustná v lihu 96% a v acetonu.

Zkoušky totožnosti

Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety kyseliny tranexamové CRL.

  Zkoušky na čistotu

  Hodnota pH (2.2.3). 7,0 až 8, 0; měří se roztok připravený rozpuštěním 2,5 g ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředěním stejným rozpouštědlem na 50 ml.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatogra%e (2.2.29). Zkoušený roztok. 0,20 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 20,0 ml. Porovnávací roztok (a). 5,0 ml zkoušeného roztoku se zředí vodou R na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí vodou R na 10,0 ml.

  Porovnávací roztok (b).10 mg kyseliny tranexamové nečistoty C CRL se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 100,0 ml. K 1,0 ml tohoto roztoku se přidá 1,0 ml zkoušeného roztoku a zředí se vodou R na 50,0 ml.

  Kolona:

  Mobilní fáze: 11,0 g dihydrogenfosforečnanu sodného bezvodého R se rozpustí v 500 ml vody R, přidá se 5 ml triethylaminu R a 1,4 g laurylsíranu sodného R. pH se upraví na hodnotu 2,5 kyse-linou fosjorečnou zředěnou RS a zředí se vodou R na 600 ml. Přidá se 400 ml methanolu R a promíchá se.

  Průtoková rychlost: 0,9 ml/min.

  Detekce: spektrofotometr při 220 nm.

  Nástřik: 20 pl.

  Citlivost. výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) je nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Doba záznamu: trojnásobek retenčního času kyseliny tranexamové (asi 13 min).

  Test způsobilosti systému:

  Limity:

  nečistota A: nejvýše 0,2násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,1 %),

  nečistota B: nejvýše 0,4násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) za použití korekčního faktoru 1,2 (0,2 %),

  další nečistoty: nejvýše 0,2násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) za použití korekčního faktoru 0,005 pro nečistotu C a korekčního faktoru 0,006 pro nečistotu D (0,1 %),

  celkový obsah všech dalších nečistot: nejvýše 0,4násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) za použití korekčního faktoru 0, 005 pro nečistotu C a korekčního faktoru 0,006 pro nečistotu D (0,2 %), zanedbatelnost píků: 0,05násobek plochy hlavmho píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

  Halogenidy vyjádřené jako

  Chloridy (2.4.4). 1,2 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 50 ml. 15 ml tohoto roztoku vyhovuje kmitni zkoušce na chloridy (140 µg/g).

  Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (10 ítg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (1 hg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 2 h v sušámě při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušená látky.

  Stanovení obsahu

  0,140 g se rozpustí ve 20 ml kyseliny octové bezvodé R a titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 15,72 mg C8H15NO2.

  Uchovávání

  Separandum.

  Nečistoty

  Stanovované nečistoty

  1. kyselina trans,trans-4,4'-(iminodimethylen)bis(cyklohexankarboxylová),
  2. kyselina cis-4-(aminomethyl)cyklohexankarboxylová,

  Ostatní detekovatelné nečistoty

  1. kyselina (RS)-4-aminomethyl-1-cyklohexenkarboxylová,
  2. kyselina 4-aminomethylbenzoová.