Český lékopis 1997

Acidum valproicum

1999

Kyselina valproová

C8H16O2 Mr 144,21 CAS 99-66-1

Je to kyselina 2-propylpentanová. Obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C8H16O2

Vlastnosti

Bezbarvá nebo velmi slabě žlutá čirá kapalina, mírně viskózní. Je velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s lihem 96% a s dichlormethanem. Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B.

Alternativní sestava zkoušek: A, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Index lomu (2.2.5). 1,422 až 1,425.
 2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem kyseliny valproové CRL.
 3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití desky s vrstvou silikagelu pro TLC R.

  Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 5 ml.

  Porovnávací roztok. 50 mg kyseliny valproové CRL se rozpustí v methanolu R a zředí se jím na 5 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 2 µl obou roztoků a vyvíjí se směsí stejných objemových dílů etheru R a dichlormethanu R po dráze IS cm. Vrstva se usuší na vzduchu a potom se rovnoměrně postříká zelení bromkresolovou RS. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou, zbarvením a velikostí hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku.

 4. K 1 ml se přidají 3 ml hydroxidu sodného zředěného RS, 3 ml vody R a 1 ml roztoku dusičnanu kobaltnatého R (100 g/l); vzniká fialová sraženina, která se po odfiltrování rozpouští v dichlormethanu R.

Zkoušky na čistotu

Vzhled roztoku. 2,0 g se rozpustí v hydroxidu sodném zředěném RS a zředí se jím na 10 ml. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ŽS (2.2.2, Metoda II).

Příbuzné látky. Provede se plynová chromatografie (2.2.28) za použití kyseliny máselné R jako vnitřního standardu.

Roztok vnitmiho standardu. 10 mg kyseliny máselné R se rozpustí v heptanu R a zředí se jím na 200 ml.

Zkoušený roztok. 0,250 g se rozpustí v roztoku vnitřního standardu a zředí se jím na 5,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí heptanem R na 10,0 ml.

Porovnávací roztok. 20 mg zkoušené látky a 20 mg kyseliny 2-(1-ethylmethyl) pentanové CRL se rozpustí v heptanu R a zředí se jím na 10 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí heptanem R na 10 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

s následujícím teplotním programem:

  Čas
(min)
Teplota
(°C)
Rychlost
(°C/min)
Poznámka
Kolona 0 - 10 130 - izotermicky
10 - 30 130 → 190 3 lineární gradient
Nástřikový prostor   220    
Detektor 220

Nastříkne se po 1 µl každého roztoku. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku rozlišení mezi píky kyseliny 2-(1-ethylmethyl)-pentanové a kyseliny valproové je nejméně 3,0. Na chromatogramu zkoušeného roztoku: součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než trojnásobek plochy píku vnitřního standardu (0,3 %); plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha píku vnitřního standardu (0,1 %). Nepřihlíží se k píkům s plochou menší než 0,1násobek plochy píku vnitřního standardu.

Těžké kovy (2.4.8). 2,0 g se rozpustí v lihu R 80% (V/V) a zředí se jím na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce B na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok (2 pg Pb/ml) se připraví zředěním základní7io roztoku olova (100 ug Pb/ml) lihem R 80% (V/0).

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,100 g se rozpustí ve 25 ml lihu 96% R, pňdají se 2 ml vody R a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 14,42 mg C8H16O2,

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech.
Separandum.

Nečistoty

 1. R = R1 = H: kyselina pentanová (kyselina valerová),
 2. R = H, R1 = CH2-CH3: kyselina (2RS)-2-ethylpentanová,
 3. R = H, R1 = CH(CH3)Z: kyselina (2RS)-2-(isopropyl)pentanová,
 4. R = R1 = CH2-CH2-CH3: kyselina 2, 2-dipropylpentanová,   
 5. R = R1 = H: pentanamid (valeramid),
 6. R = H, R1 = CH2-CH2-CH3: 2-propylpentanamid,
 7. R = R1 = CH2-CH2-CH3: 2,2-dipropylpentanamid,   
 8. R = R1 = H: pentannitril (valeronitril),
 9. R = H, R1 = CH2-CH2-CH3: 2-propylpentannitril,
 10. R = R1 = CH2-CH2-CH3: 2, 2-dipropylpentannitril.