Český lékopis 1997

Alfuzosini hydrochloridum

1999

Alfuzosiniumchlorid

C19H28ClN5O4 Mr 425,92 CAS 81403-68-1

7e to (RS)-N-(4-amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)-N-methyl-N-{3-[(2-tetrahydrofuroyl) aminoJpropyl}amoniumchlorid. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C19H28ClN5O4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek, slabě hygroskopický. Je snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v lihu 96 %, prakticky nerozpustný v dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety alfuzosiniumchloridu CRL.
  2. K 1 ml roztoku S, viz Zkoušky na čistotu, se přidá 1 ml vody R. Tento roztok vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 0,500 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 25,0 ml. Hodnota pH (2.2.3). 4,0 až 6,0. Měří se čerstvě připravený roztok S.

Optická otáčivost (2.2.7). -0,10° až +0,10°; měří se roztok S. Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 20,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (b).5 mg alfuzosin nečistoty A CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 25 ml. K 1 ml tohoto roztoku se přidá 1 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 100 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Nastaví se citlivost detektoru tak, aby výška dvou píků byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi dvěma píky odpovídajícími alfuzosinu a alfuzosinu nečistotě A není menší než 3,0.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (a). Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než 0,6násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a} (0,3 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %). Nepřihlíží se k píkum, jejichž plocha je menší než 0,025násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 2,0 %;stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

Siranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,300 g se rozpustí ve směsi 40 ml kyseliny octové bezvodé R a 40 ml acetanhydridu R. Titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 42,59 mg C19H28ClN5O4.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

  1. N-{3-[(4-amino-6, 7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}furan-2-karboxamid,
  2. R-Cl: 2-chlor-6,7-dimethoxychinazolin-4-amin,
  3. (RS)-N-{3-[(4-amino-6, 7-dimethoxychinazolin-2-yl)amino]propyl}-N-methyltetrahydrofuran-2-karboxamid,
  4. N-(4-amino-6,7-dimethoxychinazolin-2-yl)-N-methylpropan-1,3-diamin,
  5. N-{3-[(4-amino-6, 7-dimethoxychinazolin-2-yl)(methyl)amino]propyl}formamid.