Český lékopis 1997

Algeldratum

Algeldrat

Synonyma. Aluminium hydroxydatum colloidale, Aluminii oxidum hydricum, koloiďní hydroxid hlinitý

Al(OH)3 . nH2O Mr bezvodého 78,00 CAS 1330-44-5 (hydrat.)

Je to hydratovaný oxid hlinitý. Obsahuje 47,0 % až 60,0 % sloučeniny Al2O3 (Mr 101,96).

Vlastnosti

Bílý amorfní prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, rozpouští se ve zředěných minerálních kyselinách a v roztocích alkalických hydroxidů.

Zkoušky totožnosti

Roztok S, viz Zkoušky na čistotu, vyhovuje zkoušce na hliník (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Roztok S. 2,5 g se rozpustí zahřátím na vodní lázni v 15 ml kyseliny chlorovodíkové R a zředí se vodou destilovanou R na 100 ml.

  Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze II (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ6 (2.2.2, Metoda II).

  Alkalicky reagující látky. 1,0 g se třepe 1 min s 20 ml vody prosté oxidu uhličitého R a pak se zfiltruje. K 10 ml filtrátu se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS; přidáním 0,3 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS růžové zbarvení nezmizí.

  Neutralizační mohutnost. Zkouška se provede při 37 °C. 0,5 g se disperguje ve 100 ml vody R, zahřeje se, přidá se 100,0 ml předem zahřáté kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS a nepřetržitě se míchá. pH (2.2.3) roztoku měřené po 10 min, 15 min a 20 min je nejméně 1,8, 2,3 a 3,0 a v žádném čase není vyšší než 4,5. Pak se přidá 10,0 ml předem zahřáté kyseliny chlorovodíkové 0, 5 mol/l VS, 1 h se nepřetržitě míchá a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS do pH 3,5. Spotřeba hydroxidú sodného 0,1 mol/l VS je nejvýše 35,0 ml.

  Chloridy (2.4.4). 0,1 g se rozpustí zahřátím v 10 ml kyseliny dusičné zředěné RS a zředí se vodou R na 100 ml. 5 ml tohoto roztoku zředěného vodou R na 15 ml vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (1 %).

  Sírany (2.4.13).

  4 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 100 ml. 15 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce na sírany (1 %).

  Arsen (2.4.2). 10 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (4 μg/g).

  Těžké kovy (2.4. 8). 20 ml roztoku S se neutralizuje amoniakem 26% R za použití žluť metanilové RS jako vnějšího indikátoru. V případě potřeby se roztok zfiltruje a zředí se vodou R na 30 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (60 μg/g). Připraví se porovnávací roztok za použití 10 ml záklaďního roztoku olova (1µg Pb/ml).

  Mikrobiální znečištění (2. 6.12). Nejvýše 10 3 živých mikroorganismů v gramu; stanoví se počítáním na pevných půdách. Vyhovuje zkoušce na nepřítomnost enterobakterií a určitých jiných gramnegativních bakterií a Escherichia coli (2. 6.13).

  Stanovení obsahu

  0,800 g se rozpustí zahřátím na vodní lázni v 10 ml kyseliny chlorovodíkové RS a po ochlazení se zředí vodou R na 50,0 ml. K 10,0 ml tohoto roztoku se přidává amoniak zředěný FcS1, dokud nezačne vznikat sraženina. Pak se přidá kyselina chlorovodíková zředěná RS v nejmenším množství, které je třeba na rozpuštění sraženiny, a směs se zředí vodou R na 20 ml. Provede se chelatometrická titrace hliníku (2.5.11).

  1 ml edetanu disodného 0,1 mol/l VS odpovídá 5,098 mg Al2O3.

  Uchovávání

  Ve vzduchtěsných obalech, při teplotě pod 30 °C.