Český lékopis 1997

Aloxiprinum

N

Aloxiprin

CAS 9014-67-9

Je to polymerní kondenzační produkt oxidu hlinitého a kyseliny acetylsalicylové. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 7,5 % až 8,5 % hliníku (Al; Ar 26,98) a 79,0 % až 87,4 % celkových salicylanů, vyjádřeno jako kyselina acetylsalicylové C9H8O4(Mr 180,16).

Vlastnosti

Jemný bílý nebo slabě růžový prášel~, bez pachu nebo téměř bez pachu. Je prakticky nerozpustný ve vodě, v lihu 96 % a v etheru. Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů a uhličitanů.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se vaří s 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, ochladí se a zfiltruje. Filtrát se použije pro zkoušku B. Zbytek na filtru se rozpustí v 10 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l RS a neutralizuje se kyselinou octovou 1 mol/l RS. 1 ml tohoto roztoku vyhovuje zkoušce a) na salicylany (2.3.1).
  2. Filtrát ze zkoušky A vyhovuje zkoušce na hliník (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. Asi 1,2 g (odpovídá 1,0 g celkových salicylanů) se třepe 30 min s 50 ml etheru R a rychle se zfiltruje přes skládaný papírový filtr. Filtrát se promyje několikrát etherem R, filtrát a promývací tekutina se spojí a zředí se etherem R na 100 ml.

Volná kyselina acetylsalicylové. Absorbance (2.2.25) roztoku S měřená v maximu při 278 run je nejvýše 0,36 (0,5 %, vztaženo na celkový obsah salicylanů).

Kyselina salicylová. Absorbance (2.2.25) roztoku S měřená v maximu při 308 nm je nejvýše 0,50 (0,15 %, vztaženo na celkový obsah salicylanů).

Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g vyhovují limitní zkoušce C na těžké kovy (10 µg/g). 2,0 g se opatrně spálí při nízké teplotě, ochladí se, přidají se 2 ml kyseliny dusičné R a 0,25 ml kyseliny sírové R, zahřívá se opatrně, dokud se vyvíjejí bílé dýmy, a potom se spaluje při 500 °C až 600 °C. Ochladí se, přidají se 2 ml kyseliny chlorovodíkové R odpaří se do sucha na vodní lázni a dále se postupuj e dle zkoušky C na těžké kovy počínaje "Zbytek se převede ...". K přípravě porovnávacího roztoku se použijí 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 2,0 %; 1,000 g se suší v exsikátoru nad oxidem fosforečným R při tlaku nepřevyšujícím 0,7 kPa.

Stanovení obsahu

Hliník. 2,0 se spálí ve zváženém křemenném kelimku, opatrně se zahřívá, dokud není organická látka rozložena, a potom se žíhá při 1000 °C do konstantní hmotnosti.lg zbytku odpovídá 0,5292 g Al.

Celkové salicylany.

Zkoušený roztok. K 0,250 g se přidá 50 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS a mírně se vaří do rozpuštění. Ochladí se, přidá se 50 ml vody R, upraví se pH na hodnotu 2,40 až 2,50 za použití kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a zředí se vodou R na 500 ml. K 5,0 ml tohoto roztoku se přidají 4 ml chloridu železitého RSl, nechá se 30 min stát a zředí se vodou R na 50,0 ml.

Porovnávací roztok. Ke 4,0 ml roztoku kyseliny salicylové R (0,50 g/l) se přidají 4 ml chloridu železitého RSl, nechá se 30 min stát a zředí se vodou R na 50,0 ml.

Měří se Absorbance (2.2.25) obou roztoků v maximu při 530 nm proti kontrolní tekutině připravené zředěním 4 ml chloridu železitého PcS1 vodou R na 50 ml.

Z naměřených absorbancí a koncentrací roztoků se vypočítá obsah celkových salicylanů, vyjádřeno jako kyselina acetylsalicylová (C9H8O4).

1 g kyseliny salicylové odpovídá 1,305 C9H8O4.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.