Český lékopis 1997

Ammoniae solutio concentrata

Koncentrovaný roztok amoniaku

Obsahuje 25,0 % až 30,0 % amoniaku (NH3;Mr 17,03).

Vlastnosti

Čirá bezbarvá kapalina, velmi žíravá. Je mísitelný s vodou a lihem 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Relativní hustota (2.2.5). 0,892 až 0,910.
  2. Je silně alkalický (2.2.4).
  3. K 0,5 ml se přidá 5 ml vody R, roztokem se probublává vzduch a vznildá směs plynů se vede na povrch roztoku obsahujícího 1 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a 0,05 ml červeně methylové FcS; červené zbarvení roztoku se změní na žluté. Přidá se 1 ml hexanitrokobaltitareu sodného RS; vznikne žlutá sraženina.

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 220 ml se odpaří na vodní lázni téměř do sucha. Po ochlazení se přidá se 1 ml kyseliny octové zředěné RS a zředí se vodou destilovanou R na 20 ml.

Vzhled roztoku. K 2 ml se přidá 8 ml vody R. Roztok je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Oxidovatelné látky. Ke 100 ml kyseliny sírové zředěné RS se přidá opatrně za současného chlazení 8,8 ml zkoušené látky, přidá se 0,75 ml manganistanu draselného 0,002 mol/l VS a nechá se 5 min stát; roztok zůstane slabě růžový.

Pyridin a příbuzné látky. Změří se Absorbance (2.2.25) při 252 nm proti vodě R jako kontrolní tekutině. Absorbance není větší než 0,06 (2 µg/ml, počítáno jako pyridin).

Uhličitany. K 10 ml ve zkumavce se zabroušenou zátkou se přidá 10 ml hydroxidu vápenatého RS, ihned se uzavře a promíchá se. Roztok neopalizuje intenzívněji než porovnávací roztok připravený současně stejným způsobem za použití 10 ml roztoku uhličitanu sodného bezvodého R (0,1 g/l) (60 µg/ml).

Chloridy (2.4.4). 5 ml roztoku S se zředí vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (1 µg/ml).

Sírany (2.4.13).

3 ml roztoku S se zředí vodou destilovanou R na 15 ml. Roztok vyhovuje limitní zkoušce na sírany (5 µg/ml).

Těžké kovy (2.4. 8). 4 ml roztoku S se zředí vodou R na 20 ml. 12 ml roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (1 µg/ml). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (2µgPb/ml).

Železo (2.4.9). 4 ml roztoku S se zředí vodou R na 10 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na železo (0,25 µg/ml).

Zbytek po odpaření. 50 ml se odpaří na vodní lázni do sucha a 1 h se suší při 100 °C až 105 °C. Zbytek váží nejvýše 1 mg (0,02 g/l).

Stanovení obsahu

Odměrná baňka se zabroušenou zátkou obsahující 50,0 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS se zváží. Přidají se 2,0 ml zkoušené látky a opět se zváží. Potom se přidá 0,1 ml červeně methylové RS a titruje se hydroxidem sodným 1 mol/l VS do změny červeného zbarvení na žluté.

1 ml kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l VS odpovídá 17,03 mg NH3.

Uchovávání

Chráněn před vzduchem, při teplotě nepřevyšující 20 °C.

Žíravina.