Český lékopis 1997

Anisi stellati fructus

Plod badyáníku

Synonymum. Fructus anisi stepati

Je to usušené souploďí druhu Illicium verum HOOK. fil. Obsahuje nejméně 70 ml silice v 1 kilogramu árogy, vztaženo na sušinu.

Vlastnosti

Je to souplodí složené z měchýřků. Každý měchýřek asi 12 mm až 20 mm dlouhý a 6 mm až 11 mm široký. Semena až 8 mm dlouhá. Plodolisty jsou hnědé, charakteristického pachu po anetholu.

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Souplodí složeno ze šesti až jedenácti (obvykle osmi) často nepravidelně vyvinutých člunkovitých měchýřků, paprsčitě uspořádaných kolem krátkého středního, tupě zakončeného sloupku. Mohou být přítomny jednotlivé měchýřky a semena.

    Distální část každého měchýřku je protažena v tupý zobákovitý hrot. Zevní strana měchýřku je červenohnědá až šedohnědá, hrubě vrásčitá; vnitřní strana lesldá, červenohnědá, hladká. Zralé měchýřky mají nahoře podélnou trhlinu, odhalující jedno tvrdé, vejčité, ze stran zmáčknuté, lesklé, hnědé semeno. Ploďní stopka malá, s ďistální částí silně zakřivenou, často chybí.

  2. Droga se upráškuje (355). Prášek je červenohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga j e charakteristická těmito znaky: hnědé buňky epikarpu, při pohledu shora mnohohranné, se silně zvrásněnou kutikulou a příležitostně s anomocytickými průduchy (2.8.3); úlomky endokarpu s palisádovými buňkami až 600 µm dlouhými; úlomky mezokarpu s velkými parenchymatickými buňkami; cévy; siličné buňky a skupiny velkých, dlouze 972 Anisi stepati fructus

    Protáhlých sklereid se ztlustlými, tečkovanými stěnami; úlomky semen s palisádovými, žlutými sklereidami až 200 µm dlouhými se silně tečkovanými stěnami; úlomky endospermu s kapkami olej e a aleuronovými zrny; oddělené úlomky sloupku a plodní stopky se silně ztlustlými sklereidam i nepravidelného tvaru až 400 µm dlouhými a až 150 µm širokými, zašpičatělými, částečně hvězdovitými (astrosklereidy); kosočtverečné nebo hranolovité krystaly šťavelanu vápenatého.

  3. Hoďnotí se chromatogramy ze Zkoušky na čistotu Illicium anisatum. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou patrny skvrny (anethol, triacylglyceroly) odpovídající polohou a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Zkoušky na čistotu

Illicium anisatum. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

Zkoušený roztok. 100 µl roztoku ze zkoušky Stanovení obsahu (roztok silice v xylenu).

Porovnávací roztok (a). 3 µl anetholu R a 50 µl oleje olivového R se rozpustí v 1 ml toluenu R

Porovnávací roztok (b). 1 µl myristicinu R se rozpustí v 10 ml toluenu R.

Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů po 10 µ obou roztoků. Vyvíjí se směsí objemových dílů hexanu R a toluenu R (50 + 50) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, pak se postříká čerstvě připraveným roztokem kyseliny fosfomolybdenové R (200 g/l) v lihu 96% R. Zahřívá se 5 min při 120 °C. Skvrny odpovídající sloučeninám porovnávacích roztoků jsou modré. Skvrna odpovídající myristicinu na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) se nachází v poloze vymezené skvrnami anetholu a triacylglycerolů olivového oleje na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Na chromatogramu zkoušeného roztoku není patrna skvrna myristicinu.

Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje požadavkům zkoušky Cizí příměsi. Souplodí neobsahuje měchýřky s protáhlým, nahoru otočeným zobákovitým hrotem, s plodní stopkou přímou, nezakřivenou na distálním konci (souplodí druhu Illicium anisatum L. syn. I. religiosum SIEB. et ZUCC.).

Voda, semimikrostanovení (2.2.13). Nejvýše 10,0 %;stanoví se s 20,0 g práškované drogy.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 4,0 %.

Stanovení obsahu

Provede se Stanovení silic v drogách (2.8.12). 50,0 g drogy se bezprostředně před stanovením rozdrobní na hrubý prášek (1400) a promíchá se. Asi 10,0 g této směsi se rozdrobní na jemný prášek (710). 2,50 g práškované drogy (710) se destiluje 2 h rychlostí 2 ml/min až 3 ml/min. Použije se baňka na 250 ml, 100 ml vody R jako destilační tekutiny a 0,50 ml xylenu R do dělené trubice.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.