Český lékopis 1997

Bambuteroli hydrochloridum

R99

Bambuteroliumchlorid

C18H30ClN3O5 Mr 403,91 CAS 81732-46-9

Je to {(RS)-2-hydroxy-2-[3,5-bis(N, N-dimethylkarbamoyloxy)fenyl]-ethyl}terc.butylamoniumchlorid. Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 98,5 % až 101,5 % sloučeniny C18H30ClN3O5

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je snadno rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v lihu 96%.

Vykazuje polymorfismus.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety bambuteroliumchloridu CRL. Pokud spektra vykazují rozdíly, rozpustí se zkoušená látka i referenční látka ve směsi objemových dílů vody R a acetonu R (1 + 6), chladí se v ledu do vzniku sraženiny, obě sraženiny se suší ve vakuu při 50 °C do konstantní hmotnosti a se zbytky se zaznamenají nová spektra.
  2. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 4,0 g se rozpustí ve vodě prosté oxidu uhličitého R a zředí se jí na 20,0 ml.

Kysele nebo zásaditě reagující látky. K 10 ml roztoku S se přidá 0,2 ml červeně methylové RS a 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l VS; roztok je červený. Přidá se 0,4 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS, - roztok je žlutý.

Optická otáčivost (2.2.7). -0,10° až +0,10°. Měří se roztok připravený zředěním 1 ml roztoku S vodou prostou oxidu uhličitého R na 10 nil.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 5,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 mg formoterolfumaratu dihydrátu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml. 0,8 ml tohoto roztoku se smíchá s 0,4 ml zkoušeného roztoku a zředí se mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 50,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu byla přibližně SO % celého rozsahu zapisovače.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Pokud jsou chromatogramy zaznamenávány za přédepsaných podmínek, jsou retenční časy: formoterolu asi 7 min a bambuterolu asi 9 min. Zkoušku lze hodnotit, pokud rozlišení mezi píky odpovídajícími formoterolu a bambuterolu je nejméně 5,0. Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu 1, Snásobku retenčního času bambuterolu. Pokud je nutné, upraví se složení mobilní fáze. Zvýšením obsahu fosforečnanového tlumivého roztoku se zvýší retenční časy.

Odděleně se nastříkne 20 µl mobilní fáze, 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než trojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,6 %). Nepřihlíží se k píkům mobilní fáze a k píkům s plochou menší než 0,25násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0,5 %, stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %, stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,320 g se rozpustí v 50 ml lihu 96% R a přidá se 5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,01 mol/l vS. Provede se potenciometrická titrace (2.2.20) s použitím hydroxidu sodného 0,1 mol/l vS. Odečítá se objem přidaný mezi dvěma inflexnímí body.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 40,39 mg C18H30ClN3O5.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.
Separandum.

Nečistoty

  1. (1RS)-1-(3,5-dihydroxyfenyl)-2-(terc.butylamino)ethanol (terbutalin),
  2. 5-[(1RS)-1,2-dihydroxyethyl]-1,3-benzendiyl-bis(dimethylkarbamat),
  3. 3-[(1 RS) 2-terc.butylamino-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyfenyl-dimethylkarbamat,
  4. 5-[(1 RS)-1-hydroxyethyl]-1,3-benzendiyl-bis(dimethylkarbamat),
  5. 5-acetyl-1,3-benzendiyl-bis(dimethylkarbamat),   
  6. 5-(terc.butylaminoacetyl)-1,3-benzendiyl-bis(dimethylkarbamat).