Český lékopis 1997

Buprenorphini hydrochloridum

1998

Buprenorfiniumchlorid

 

C29H42ClNO4 Mr 504,11 CAS 53152-21-9

Je to (2S)-17-(cyklopropyhnethyl)-7α-(3,3-dimethyl-2-hydroxy-2-butyl)-4,5α-epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6α, 14-ethano-l4α-morfinaniumchlorid. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C29H42ClNO4.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v methanolu, dobře rozpustný v lihu 96% a prakticky nerozpustný v cyklohexanu.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. pro buprenorfiniumchlorid.
  2. 3,0 ml roztoku S (viz Zkoušky na čistotu) vyhovují zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 0,250 g se rozpustí v 5,0 ml methanolu R a zředí se za míchání vodou prostou oxidu uhličitého R na 25,0 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S je čirý (2.2.1) a bezbarvý (2.2.2, Metoda II).

Kysele nebo zásadně reagující látky. K 10,0 ml roztoku S se přidá 0, 05 ml methylčerveně RS. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebuje nejvýše 0,2 ml kyseliny chlorovodíkové 0,02 mol/l VS nebo hydroxidu sodného 0,02 mol/l VS.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). -92° až -98°, počítáno na vysušenou látku; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,100 g v methanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10,0 ml.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 5,0 mg se rozpustí ve 2,0 ml methanolu R. Přidá se 0,25 ml kyseliny chlorovodíkové 2 mol/l RS.

Porovnávací roztok (b).0,5 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 200,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 0,65 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (d). 4,0 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 40 °C.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Průtok se upraví tak, aby retenční čas píku buprenorfmu byl asi 15 min. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) jsou dva píky, první s relativním retenčním časem 0,93 vzhledem k druhému píku (buprenorfin).

Nastříkne se odděleně po 20 µl každého roztoku. Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu odpovídající 2, Snásobku retenčmho času hlavního píku; plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,25 %); součet ploch všech píků, kromě hlavmho píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,65 %). Nepřihlíží se k žádnému píku s plochou menší, než je plocha hlavního píku na chrornatogramu porovnávacího roztoku (d).

Ztráta sušením (2.2.32).. Nejvýše 1,0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 115 °C až 120 °C.

Stanovení obsahu

0,400 g se rozpustí ve 40 ml kyseliny octové bezvodé R a přidá se 10 ml acetanhydridu R. Titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l 0S odpovídá 50,41 mg C29H42ClNO4.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem. Psychotropní látka.
Separandum.

Nečistoty

  1. R1 = H, R2 = CH2-CH2-CH=CH2: (2S)-2-[17-(3-butenyl)-4,5α-epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6α,14-ethano-14α-morfinan-7α-yl]-3, 3-dimethyl-2-butanol,
  2. R1= H, R2 = H: (2S)-2-(4,5α-epoxy-3-hydroxy-6-methoxy-6α,14-ethano-14α-morfman-7α-yl)-3,3-dimethyl-2-butanol,
  3. R1 = CH3, R2 = CN: 4,5α-epoxy-7α-[(2S)-3, 3-dimethyl-2-hydroxy-2-butyl]-3,6-dimethoxy-6α,14-ethano-14α-morfinan-17-karbonitril.