Český lékopis 1997

Calcii glycerophosphas

Glycerofosforečnan vápenatý

 

C3H7CaO8P Mr 210,14 CAS 27214-00-2

Je to směs různých dílů vápenatých solí kyseliny (RS)-2,3-dihydroxypropylfosforečné a kyseliny 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethylfosforečné, které mohou být hydratovány. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 18,6 % až 19,4 % Ca.

Vlastnosti

Bílý hygroskopický prášek. Je mírně rozpustný ve vodě, prakticky nerozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. 1 g se ve zkumavce se skleněnou trubičkou smíchá s 1 g hydrogensíranu draselného R a silně se zahřeje. Tvoří se bílé dýmy, které se zachytávají do kousku filtračního papíru impregnovaného čerstvě připraveným roztokem nitroprussidu sodného R (10 g/l); filtrační papír se zbarví do modra při styku s piperidinem R.
  2. 0,1 g se žíhá v kelímku. Zbytek se převede do 5 ml kyseliny dusičné R, zahřívá se 1 min na vodní lázni a zfiltruje se. Filtrát vyhovuje zkoušce (b) na fosforečnany (2.3.1).
  3. Vyhovuje zkoušce (b) na vápník (2.3.1).  

Zkoušky na čistotu

Roztok S. 1,5 g se rozpustí při pokojové teplotě ve vodě prosté oxidu uhličitého R připravené z vody destilované R a zředí se stejným rozpouštědlem na 150 ml.

Vzhled roztoku. Roztok S neopalizuje intenzívněji než porovnávací suspenze III (2.2.1).

Kysele nebo zásadně reagující látky. Ke 100 ml roztoku S se přidá 0,1 ml fenolftaleinu RS. Ke změně zbarvení inďikátoru se spotřebuje nejvýše 1,5 ml kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l VS nebo 0,5 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Kyselina citronová. 5,0 g se protřepe s 20 ml vody prosté oxidu uhličitého R a zfiltruje se. K filtrátu se přidá 0,15 ml kyseliny sírové R a opět se zfiltruje. K filtrátu se přidá 5 ml síranu rtuťnatého RS, zahřeje se k varu, přidá se 0,5 ml roztoku manganistanu draselného R (3,2 g/l) a opět se zahřeje k varu; nevznikne sraženina.

Glycerol a látky rozpustné v lihu 96%.1,000 g se třepe 1 min s 25 ml lihu 96% R a zfiltruje se. Filtrát se odpaří do sucha na vodní lázni a zbytek se suší 1 h při 70 °C. Zbytek váží nejvýše 5 mg (0,5 %).

Chloridy (2.4.4). 0,1 g se rozpustí ve směsi 2 ml kyseliny octové R a 8 ml vody R a zředí se vodou R na 15 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (500 μg/g).

Fosforečnany (2.4.11). 2,5 ml roztoku S se zředí vodou R na 100 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce na fosforečnany (400 µg/g).

Sírany (2.4.13).

15 ml roztoku S vyhovuje limitní zkoušce na sírany (0,1 %).

Arsen (2.4.2). 0,33 g se rozpustí ve vodě R a zředí se jí na 25 ml. Tento roztok vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (3 µg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 2,0 g se rozpustí v 10 ml tlumivého roztoku o pH 3,5 a zředí se vodou R na 20 ml. 12 ml tohoto roztoku vyhovuje limitní zkoušce A na těžké kovy (20 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku olova (2µg Pb/ml).

Železo (2.4.9). 0,20 g vyhovuje limitní zkoušce na železo (50 µg/g).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 12,0 %; 1,000 g se suší 4 h v sušárně při 150 °C.

Stanovení obsahu

0,200 g se rozpustí ve vodě R a provede se chelatometrická titrace vápníku (2.5.11). 1 ml edetanu dirodného 0,1 mol/l VS odpovídá 4,008 mg Ca.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.