Český lékopis 1997

Cefuroximum axetili

1999

Cefuroximiumaxetil

 

C20H22N4O10S Mr 510,48 CAS 64544-07-6

 

Je to směs dvou diastereoizomerů (1R, S)-1-(acetoxy)ethyl-(6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(karbamoyloxy)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4,2, 0]okt-2-en-2-karboxylatu. Počítáno na bezvodou a acetonu prostou látku, obsahuje 96,0 % až 102,0 % směsi dvou diastereoizomerů sloučeniny C20H22N4O10S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý prášek. Je těžce rozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu, v ethylacetatu a v methanolu, těžce rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem cefuriximiumaxetilu CRL.
  2. Hodnotí se chromatogramy ze zkoušky Stanovení obsahu. Retenční časy a velikostí hlavních píků na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídají retenčním časům a velikostí hlavních píků diastereoizomerů A a B cefuroximiumaxetilu na chromatogramu porovnávacího roztoku (d).

Zkoušky na čistotu

Poměr diastereoizomerů. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) popsanou ve Stanovení obsahu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku je poměr píku diastereoizomeru A cefuroximiumaxetilu k součtu píků diastereoizomerů A a B cefuroximiumaxetilu 0, 48 až 0,55; stanoví se metodou vnitřní normalizace.

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29) popsanou ve Stanovení obsahu. Z ploch píků na chromatogramu zkoušeného roztoku se metodou vnitřní normalizace vypočítá procentuální obsah příbuzných látek. Nepřihlíží se k píkům s plochou menší než 0,05násobek plochy dvou hlavních píků na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Součet procent páru píků odpovídajících (E)-izomerům určeným srovnáním s chromatogramem porovnávacího roztoku (c) není větší než 1,0 %, součet procent páru píků odpovídajících 03-izomerům určeným srovnáním s chromatogramem porovnávacího roztoku (b) není větší než 1,5 % a plocha žádného dalšího vedlejšího píku není větší než 0,5 %. Součet příbuzných látek je nejvýše 3,0 %.

Aceton (2.4.24). Nejvýše 1,1 %.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1,5 %, stanoví se s 0,400 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. Roztok se pňpraví bezprostředně před použitím. 10,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100,0 ml.

Porovnávací roztok (ó). 5 ml zkoušeného roztoku se zahřívá 1 h při 60 °C (příprava 03-izomerů).

Porovnávací roztok (c). 5 ml zkoušeného roztoku se na 24 h vystaví působení ultrafialového světla při 254 nm (příprava (E) izomerů).

Porovnávací roztok (d). Roztok se připraví bezprostředně před použitím. 10,0 mg cefuroximiumaxetilu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Postupně se nastříkne po 20 µl porovnávacích roztoků (a), (b), (c) a (d). Pokud jsou chromatogramy zaznamenávány za předepsaných podmínek, jsou relativní retenční časy vzhledem k diastereoizomeru A cefuroximiumaxetilu (druhý pík) přibližně 0,9 pro diastereoizomer B cefuroximiumaxetilu, 1,2 pro 03-izomery cefuroximiumaxetilu a 1,7 a 2,1 pro (E)-izomery. Zkoušku lze hodnotit, pokud na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) je rozlišení mezi píky diastereoizomerů A a B cefuroximiumaxetilu nejméně 1,5. Na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) je rozlišení mezi píky diastereoizomeru A cefiuoximiumaxetilu a O3-izomeru cefuroximiumaxetilu nejméně 1,5.

Šestkrát se nastříkne porovnávací roztok (d). Zkoušku lze hodnotit, pokud relativní směrodatná odchylka součtu píků diastereoizomerů A a B cefuroximiumaxetilu je nejvýše 2,0 %.

Obsah C20H22N4O10S v procentech se vypočítá ze součtu ploch dvou píků diastereoizomerů a deklarovaného obsahu C20H22N4O10S v cefuroximiumaxetilu CRL.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

  1. (1RS)-1-(acetoxy)ethyl-(2RS, 6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-furyl)-2-{methoxyimino)acetamido]-3-[(karbamoyloxy)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4, 2,0]okt-3-en-2-karboxylat (Δ3-izomery),
  2. (1RS)-1-(acetoxy)ethyl-(6R,7R)-7-[(E)-(2-furyl)-2-(methoxy-imino)acetamido-3-[karbamoyloxy)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4,2,0]okt-2-en-2-karboxylat ((E-izomery),
  3. kyselina (6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-8-oxo-3-{[(trichloracetyl)karbamoyloxy]methyl}-5-thia-1-azabicyklo[4, 2,0]okt-2-en-2-karboxylová,   
  4. kyselina (6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-furyl)-2-(methoxyimino)acetamido]-3-[(karbamoyloxy)methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyklo[4, 2,0]okt-2-en-2-karboxylová (cefuroxim).