Český lékopis 1997

Cellaburatum

2000

Celaburat

Synonymum. Cellulosi acetas butyras

CAS 9004-36-8

Je to částečně nebo úplně O-acetylovaná a O-butyrylovaná celulosa. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 2,0 % až 30,0 % acetylových skupin (C2H3O) a 16,0 % až 53,0 % butyrylových skupin (C4H7O). Obsah acetylových skupin a obsah butyrylových skupin jsou oba 90,0 % až 110,0 % deklarovaného obsahu, počítáno na vysušenou látku.

Vlastnosti

Bílý nažloutlý nebo našedlý prášek nebo granule. Je slabě hygroskopický, prakticky nerozpustný ve vodě a v lihu 96%, dobře rozpustný v acetonu, v kyselině mravenčí a ve směsi stejných objemových dílů methanolu a dichlormethanu.

Zkoušky totožnosti

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje s referenčním spektrem Ph. Eur. celaburatu. Intenzity pásů se mohou měnit v závislosti na stupni substituce.
 2. Zkouška Stanovení obsahu je zároveň zkouškou totožnosti.

  Zkoušky na čistotu

  Kysele reagující látky. K 5,00 g v 250ml kuželové baňce se přidá 150 ml vody prosté oxidu uhličitého R, baňka se uzavře, suspenze se opatrně zamíchá, nechá se stát 3 h a potom se zfiltruje. Baňka i filtr se promyjí vodou prostou oxidu uhličitého R, promývací tekutina se spojí s filtrátem a přidá se 0,1 ml fenolftaleinu RSI. Ke změně zbarvení indikátoru se spotřebují nejvýše 3,0 ml hydroxidu sodného 0,01 mol/l VS.

  Těžké kovy (2.4.8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce F na těžké kovy (20 μg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml základního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 2,0 %; 1,000 g se suší 3 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

  Zkoušený roztok. K 1,000 g v 500ml kuželové baňce se přidá 100 ml acetonu R a 10 ml vody R. Baňka se uzavře a obsah se míchá na magnetické míchačce až do úplného rozpuštění. Za stálého míchání se přidá 30,0 ml hydroxidu sodného 1 mol/YS. Baňka se uzavře a obsah se míchá na magnetické míchačce 30 min. Přidá se 100 ml vody R horké 80 °C, stěny baňky se opláchnou a míchá se ještě 2 min. Po ochlazení se suspenze odstřed'uje nebo zfiltruje a zbytek se promyje vodou R. Promývací tekutina se spojí s filtrátem, pH se upraví kyselinou josjorečnou zředěnou RS na hodnotu 3 (2.2.3) a zředí se vodou R na 500,0 ml.

  Porovnávací roztok. 0,200 g kyseliny octové ledové R a 0,400 g kyseliny máselné R se rozpustí ve vodě R, pH se upraví kyselinou fosforečnou zředěnou RS na hodnotu 3 (2.2.3) a zředí se vodou R na 500,0 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Nastříkne se postupně 20 pl porovnávacího roztoku a 20 µl zkoušeného roztoku.

  Z ploch píků na získaných chromatogramech se vypočítá obsah kyseliny octové a kyseliny máselné v procentech.

  Obsah acetylových (C2H3O) a butyrylovf ch (C4H7O) skupin vyjádřený v procentech se vypočítá vynásobením procentuálního obsahu kyseliny octové, respektive máselné koeficientem 0,717, respektive 0,807.

  Uchovávání

  Ve vzduchotěsných obalech.

  Označováni

  V označení na obalu se uvede obsah acetylových a butyrylových skupin v procentech.