Český lékopis 1997

Chloramphenicoli palmitas

Chloramfenikolpalmitat

Synonymum. Chloramphenicolum palmiticum

 

C27H42Cl2N2O6   Mr 561,54 CAS 530-43-8

Je to [(2R, 3R)-2-(2,2-dichloracetamido)-3-hydroxy-3-(4-nitrofenyl)propyl]palmitat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 102,0 % sloučeniny C27H42Cl2N2O6.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý jemný mastný prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, dobře rozpustný v etheru, mírně rozpustný v lihu 96%, velmi těžce rozpustný v hexanu. Teplota tání je 87 °C až 95 °C.

Je polymorfní. Termodynamicky stabilní forma má po orálním podání jen malou biologickou dostupnost.

Zkoušky totožnosti

 1. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu Hsilanizovaného R.

  Zkoušený roztok. 50 mg se rozpustí ve směsi 1 ml roztoku hydroxidu sodného 1 mol/l RS a 5 ml acetonu R a nechá se 30 min stát. Poté se přidá 1,1 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l RS a 3 ml acetonu R.

  Porovnávací roztok (a). 10 mg chloramfenikolu CPcL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 5 ml.

  Porovnávací roztok (b).10 mg kyseliny palmitové R se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 5 ml.

  Porovnávací roztok (c). 10 mg zkoušené látky se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 5 ml.

  Na vrstvu se nanese odděleně po 4 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů roztoku octanu amonného R (100 gn) a lihu 96% R (30 + 70) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká se roztokem obsahujícím roztok dichlorfluoresceinu R (0,2 g/l) a roztok rhodamin B R (0,1 g/l) v lihu 96% R. Vrstva se usuší na vzduchu a pozoruje se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou tři skvrny, které mají shodnou polohu s hlavními skvrnami na chromatogramech porovnávacích roztoků (a), (b) a (c).

 2. 0,2 g se rozpustí ve 2 ml pyridinu R. Přidají se 2 ml roztoku hydroxidu draselného R (100 g/l) a zahřeje se na vodní lázni; vznikne červené zbarvení.
 3. 10 mg se rozpustí v 5 ml lihu 96% R a přidá se 4,5 ml kyseliny sírové zředěné RS a 50 mg zinku práškového R a nechá se 10 min stát. Případná usazenina se odstraní dekantací nebo filtrací. Roztok se ochladí v ledové vodě, přidá se 0,5 ml dusitanu sodného RS a nechá se 2 min stát. Pak se přidá 1 g močoviny Pc, 2 ml roztoku hydroxidu sodného koncentrovaného RS a 1 ml 2-naftolu RS; vzniká červené zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Kysele reagující látky. 1,0 g se rozpustí zahřátím na 35 °C v 5 ml směsi stejných objemových dílů lihu 96% R a etheru R. K roztoku se přidá 0,2 ml fenolftaleinu RS. Ke vzniku růžového zbarvení trvajícího nejméně 30 s se spotřebuje nejvýše 0,4 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS.

Specifická optická otáčivost (2.2.7). +22,5 ° až +25,5 °. Měří se roztok připravený rozpuštěním 1,25 g v ethanolu R a zředěním stejným rozpouštědlem na 25,0 ml.

Volný chloramfenikol. Nejvýše 450 µg/g; 1,0 g se za mírného zahřátí rozpustí v 80 ml xylenu R. Po ochlazení se roztok třikrát protřepe s 15 ml vody R. Spojené vodné výtřepky se zředí vodou R na 50 ml. K tomuto roztoku se přidá 10 ml toluenu R a protřepe se. Toluenová vrstva se po oddělení vrstev odstraní. Část vodné vrstvy se odstředí a změří se její absorbance (A) (2.2.25) v maximu při 278 nm proti kontrolnímu roztoku získanému při slepé zkoušce, jehož absorbance není větší než 0,05.

Obsah volného chloramfenikolu v mikrogramech na gram se vypočítá podle vzorce:

A · 104 ,
5,96

Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu GF 254 R.

Zkoušený roztok. 0,1 g se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml.

Porovnávací roztok (a). 20 mg izomerního chloramfenikolpalmitatu CRL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí acetonem R na 10 ml.

Porovnávací roztok (b).20 mg chloramfenikoldipalmitatu CPcL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí acetonem R na 10 ml.

Porovnávací roztok (c). 5 mg chloramfenikolu CPcL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí acetonem R na 10 ml.

Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku. Vyvíjí se směsí objemových dílů methanolu R, chloroformu R a cyklohexanu R (10 + 40 + 50) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a hodnotí se v ultrafialovém světle při 254 nm. Na chromatogramu zkoušeného roztoku nej sou žádné skvrny izomerního chloramfenikolpalmitatu a chloramfenikoldipalmitatu intenzivněj š í než skvrny na chromatogramech porovnávacích roztoků (a) a (b) (2,0 %) a žádná skvrna, kromě hlavní skvrny a skvrn izomeru chloramfenikolpalmitatu a chloramfenikoldipalmitatu, není intenzívnější než hlavní skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) (0,5 %).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší 3 h za tlaku nepřevyšujícího 0,11cPa nad oxidem fosforečným R při teplotě 80 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

90,0 mg se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 100,0 ml. 10,0 ml tohoto roztoku se zředí lihem 96% R na 250,0 ml. Změří se Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku v maximu při 271 nm. Vypočítá se obsah C27H42Cl2N2O6; specifický absorpční koeficient je 178.

Uchovávání

Chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

 1. (1R, 2R)-2-(2,2-dichloracetamido)-3-hydroxy-1-(4-nitrofenyl)propylpalmitat (izomer chloramfenikolpalmitatu),
 2. chloramfenikoldipalmitat.