Český lékopis 1997

Chlorhexidini dihydrochloridum

2001

Chlorhexidiniumdichlorid

C22H32Cl4N10 Mr 578,37 CAS 3697-42-5

Je to 1, 1'-hexamethylenbis[5-(4-chlorfenyl)biguanidinium]dichlorid1). Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,0 % až 101,0 % sloučeniny C22H32Cl4N10.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je mírně rozpustný ve vodě a v propylenglykolu, velmi těžce rozpustný v lihu 96%.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A, D.

Alternativní sestava zkoušek: B, C, D, viz Obecné zásady (1.2.).

 1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky odpovídá spektru chlorhexidiniumdichloridu CRL.
 2. Asi 5 mg se rozpustí v 5 ml teplého roztoku cetrimidu R (10 g/l), přidá se 1 ml hydroxidu sodného koncentrovaného RS a 1 ml bromové vody R; vznikne tmavě červené zbarvení.
 3. 0,3 g se rozpustí v 10 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové R a vody R, přidá se 40 ml vody R, v případě potřeby se zfiltruje a ochladí se ve vodě s ledem. Potom se přidává po kapkách za stálého míchání hydroxid sodný koncentrovaný RS do alkalické reakce za použití papíru se žlutí titanovou R a stejného hydroxidu se přidá nadbytek 1 ml. Vzniklá sraženina se odfiltruje a promývá vodou R tak dlouho, až filtrát nereaguje zásadně. Sraženina se překrystalizuje z lihu R 70 % (V/V) a vysuší se při 100 °C až 105 °C. Sraženina taje (2.2.14) při 132 °C až 136 °C.
 4. Vyhovuje zkoušce (a) na chloridy (2.3.1).

  Zkoušky na čistotu

  Chloranilin. Nejvýše 500 μg/g. 0,20 g se disperguje ve 25 ml vody R, přidá se 1 ml kyseliny chlorovodíkové R, třepe se do rozpuštění a zředí se vodou R na 30 ml. Rychle se přidá a po každém přidání promíchá: 2,5 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS, 0,35 ml dusitanu sodného RS, 2 ml roztoku amidosíranu amonného R (50 g/l), 5 ml roztoku naftylethylendiamoniumdichloridu R (1,0 g/ll), 1 ml lihu 96% R; zředí se vodou R na 50,0 ml a nechá se 30 min stát; červenomodré zbarvení tohoto roztoku není intenzivnější než zbarvení porovnávacího roztoku připraveného současně stejným způsobem za použití směsi 10,0 ml roztoku chloranilinu R (0,010 g/l) v kyselině chlorovodíkové zředěné RS a 20 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS místo roztoku zkoušené látky.

  Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).
  Zkoušený roztok. 0,200 g se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 100 ml.
  Porovnávací roztok (a). 15 mg chlorhexidinu pro test způsobilosti CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml.
  Porovnávací roztok (b). 2,5 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 100 ml.
  Porovnávací roztok (c). 2,0 ml porovnávacího roztoku (b) se zředí mobilní fází na 10 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10 ml.

  Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

  Kolona se promývá mobilní fází do ustavení rovnováhy nejméně 1 h. Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) po nastříknutí 10 μl byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.
  Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže výsledný chromatogram je shodný se vzorovým chromatogramem, dodávaným s chlorhexidinem pro test způsobilosti CRL u píků náležejících nečistotě A a nečistotě B, které předcházejí píku chlorhexidinu. Je-li třeba, upraví se koncentrace kyseliny octové v mobilní fázi (zvýšením koncentrace se snižují retenční časy).Nastříkne se odděleně po 10 µl zkoušeného roztoku, porovnávacího roztoku (b) a porovnávacího roztoku (c). Zaznamenají se chromatogramy porovnávacího roztoku (b) a porovnávacího roztoku (c) a až když byl pík chlorhexidinu eluován, zaznamená se chromatogram zkoušeného roztoku po dobu šestinásobku retenčního času píku chlorhexidinu. Na chromatogramu zkoušeného roztoku součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2,5 %). Nepřihlíží se k píkům s relativním retenčním časem 0,25 nebo menším, vztaženo k hlavnímu píku, a k píkům s plochou menší, než je plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 1, 0 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

  Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

  Stanovení obsahu

  100,0 mg se rozpustí v 5 ml kyseliny mravenčí bezvodé R a přidá se 70 ml acetanhydridu R. Titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).
  1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 14,46 mg C22H32Cl4N10.

  Nečistoty

  1. 1-(4-chlorfenyl)-5-(6-(3-kyanguanidino)hexyl]biguanid,
  2. 1-[N-[6-[5-(4-chlorfenyl)biguanidino]hexyl]amidino]močovina2),
  3. 1,1 '-hexamethylenbis [ 1-amidino-3-(4-chlorfenyl)močovina]3),
  4. 5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1,1'-[6, 6'-[[[(4-chlorfenylamino)(imino)methyl]imino]-methylendiamino]dihexamethylen]bis(biguanid)4).

  1) 1, 1'-hexamethylenbis[5-(4-chlorfenyl)biguanidinium]-dichlorid
  2) 1-(N-{6-[5-(4-chlorfenyl)biguanidino]hexyl}karbamimidoyl)močovina
  3) 1, 1'-hexamethylenbis[I-karbamimidoyl-3-(4-chlorfenyl)močovina]
  4) 5,5'-bis(4-chlorfenyl)-1, I'-[6, 6'-({[(4-chlorfenylamino)(imino)methyl]imino}methylendiamino)dihexamethylen]bis(biguanid)