Český lékopis 1997

Cisplatinum

Cisplatina

 

Cl2H6N2Pt   Mr 300,05 CAS 15663-27-1

Je to cis-diammindichloroplatnatý komplex. Obsahuje 97,0 % až 102,0 % sloučeniny C12H6N2Pt.

Vlastnosti

Žlutý prášek nebo žluté až oranžově žluté krystaly. Je těžce rozpustná ve vodě, mírně rozpustná v dimethylformamidu a prakticky nerozpustná v lihu 96%.

Rozkládá se při asi 270 °C za současného černání.

Zkouška totožnosti B, Zkoušky na čistotu (kromě zkoušky Stříbro) a Stanovení obsahu se provádějí za ochrany před světlem.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek. A a B.

Alternativní sestava zkoušek: B a C, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety

    Cisplatiny CRL. Tablety se připraví za použití bromidu draselného R.

  2. Hoďnotí se chromatogramy získané ve zkoušce Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (a) se polohou, barvou a velikostí shoduj e s hlavní skvrnou na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).
  3. 50 mg se přidá k 2 ml hydroxidu sodného zředěného RS ve sldeněné misce a odpaří se do sucha. Zbytek se rozpustí ve směsi 0,5 ml kyseliny dusičné R a 1,5 ml kyseliny chlorovodíkové R a odpaří se do sucha; zbytek je oranžový. Zbytek se rozpustí v 0,5 ml vody R a přidá se 0,5 ml chloridu amonného RS. vznikne žlutá krystalická sraženina.

Zkoušky na čistotu

Roztok S1. 25 mg se rozpustí v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) připraveném za použití vody prosté oxidu uhličitého R a zřeďí se stejným rozpouštědlem na 25 ml.

Roztok S2. 0,20 g se rozpustí v dimethylformamidu R a zředí se jím na 10 ml.

Vzhled roztoku Sl. Roztok je čirý (2.2.1) a není zbarven intenzívněji než porovnávací barevný roztok ZŽ5 (2.2.2, Metoda II).

Vzhled roztoku S2. Roztok je čirý (2.2.1).

Hodnota pH (2.2.3). 4,5 až 6,0; měří se roztok S 1 ihned po přípravě.

Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy celulosy pro chromatografii Rl aktivované zahříváním 1 h při 150 °C.

Zkoušený roztok (a). 1 ml roztoku S2 se zředí dimethylformamidem R na 10 ml.

Zkoušený roztok (b). Použije se roztok S2.

Porovnávací roztok (a). 10 mg cisplatiny CRL se rozpustí v 5 ml dimethylformamidu R.

Porovnávací roztok (b). 1 ml roztoku S2 se zředí dimethylformamidem R na 50 ml.

Na vrstvu se odděleně nanese 2,5 µl zkoušeného roztoku (a), 2,5 µl porovnávacího roztoku (a), 5 µl zkoušeného roztoku (b) a 5 µl porovnávacího roztoku (b) a vyvíjí se směsí objemových dílů acetonu R a dimethylformamidu R (10 + 90) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká se roztokem chloridu cínatého R (50 g/l) ve směsi stejných objemových dílů kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a vody R Po 1 h na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) není žádná skvrna s RF nižším, než je RF hlavní skvrny, a žáďná skvrna s RF vyšším, než je RF hlavní skvrny, intenzivnější než odpovídající skvrna na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Stříbro. Nejvýše 250 µg/g; stanoví se atomovou absorpční spektrometrií (2.2.23, Metoda I).

Zkoušený roztok. 0,100 g se rozpustí v 15 ml kyseliny dusičné R zahřáté na 80 °C, ochlaďí se a zřeďí se vodou R na 25,0 ml.

Porovnávací roztoky. K vhodným objemům (10 ml až 30 ml) základního roztoku stříbra (Sµg Ag/ml) se přidá 50 ml kyseliny dusičné R a zředí se vodou R na 100,0 ml.

Měří se absorbance při 328 nm za použití stříbrné lampy s dutou katodou jako zdroje záření, plamene vzduch-acetylen a spektrální štěrbiny šíře 0,5 nm. Současně se provede slepá zkouška.

Stanovení obsahu

Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) a zředí se jím na 100,0 ml.

Porovnávací roztok. 50,0 mg cisplatiny CRL se rozpustí v roztoku chloridu sodného R (9 g/l) a zředí se jím na 100,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku.

Z plochy hlavního píku na chromatogramu zkoušeného roztoku, plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku a deklarovaného obsahu cisplatiny CRL se vypočítá obsah cisplatiny v procentech.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem.
Separandum.