Český lékopis 1997

Coriandri etheroleum

N

Koriandrová silice

Synonyma. Coriandri aetheroleum, Oleum Coriandri

Je to silice získaná ze zralých plodů druhu Coriandrum sativum L. destilací s vodní parou. Obsahuje 60,0 % až 85,0 % volných i vázaných alkoholů, počítáno jako linalol (C10H18O; Mr 154,25).

Vlastnosti

Bezbarvá až slabě nažloutlá čirá kapalina, charakteristického pachu a chuti. Je velmi těžce rozpustná ve vodě, mísitelná s ethanolem, s etherem a s mastnými oleji.

Zkoušky totožnosti

Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

Zkoušený roztok. 0,1 g se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

Porovnávací roztok. 50 mg linalolu R se rozpustí v lihu 96% R a zředí se jím na 10 ml.

Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95) po dráze 12 cm. Vrstva se usuší na vzduchu, postříká se anisaldehydem RS a suší se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku odpovídá polohou a zbarvením skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku mohou být i další méně intenzívní skvrny.

  Zkoušky na čistotu

  Relativní hustota (2.2.5). 0,865 až 0, 878.

  Index lomu (2.2.6). 1,463 až 1,472.

  Specifická optická otáčivost (2.2. 7). +8° až +13 °.

  Voda v silicích (2.8.5). Vyhovuje požadavkům zkoušky Voda v silicích.

  Mastné oleje a zpryskyřičnatělé silice (2.8.7). Vyhovuje požadavkům zkoušky Mastné oleje a zpryskyřičnatělé silice v silicích.

  Pach a chut' silic (2.8.8). Vyhovuje požadavkům zkoušky Pach a chuť silic.

  Zbytek po odpaření silic (2.8.9). Nejvýše 0,150 g.

  Rozpustnost v lihu (2.8.1 D). Je rozpustná ve třech objemových dílech lihu R 70% (V/V).

  Stanovení obsahu

  5,0 ml se v kuželové baňce se zábrusem smíchá se 7,5 ml směsi formylační dle Béhala R, intenzivně se protřepe a baňka se ihned vloží do vody s ledem. Po 2 h se baňka vyjme a nechá s e stát tři dny při obyčejné teplotě, v temnu. K 50 ml chladné vody R v dělicí nálevce se přidá formylovaná silice a intenzivně se protřepe. Po 2 h stání se vodná vrstva odstraní. Formylovaná silice se protřepává 50 ml vody R, pak 50 ml roztoku hydrogenuhličitanu sodného R (50 g/l) a dvakrát 50 ml vody R; vodná vrstva se vždy odstraní. Formylovaná silice se vysuší síranem rodným bezvodým R a zfiltruje se.

  1,500 g formylované silice se smíchá se 3 ml lihu 96% R a 0,1 ml fenolftaleinu RS a po kapkách se přidává hydroxid draselný v lihu 0,5 mol/l VS do trvalého zbarvení. Pak se přidá 35,0 ml hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS a vaří se 90 min pod zpětným chladičem. Po ochlazení se přidá 0,5 ml modři thymolové RS a titruje se kyselinou chlorovodíkovou D, S mol/l VS do trvalé změny zbarvení. Provede se slepá zkouška.

  Obsah volných i vázaných alkoholů v procentech, vyjádřeno jako linalol (C16H18O), se vypočítá podle vzorce:

  a · 7,712 ,
  m - a · 0,0014

  v němž značí:

  a - rozdíl spotřeb hydroxidu draselného v lihu 0,5 mol/l VS ve zkoušce a slepé zkoušce v mililitrech,
  m - navážku formylované silice v gramech.

  Uchovávání

  Ve zcela naplněných, vzduchotěsných obalech, chráněna před světlem.