Český lékopis 1997

1999

Coriandri fructus

Koriandrový plod

Synonymum. Fructus coriandri

Je to usušená dvounažka druhu Coriandrum sativum L. Obsahuje nejméně 3 ml silice v 1 kilogramu drogy, počítáno na sušinu.

Vlastnosti

Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

  1. Dvounažka hnědá nebo světle hnědá, skoro kulovitá o průměru asi 1,5 mm až 5 mm nebo vejčitá 2 mm až 6 mm dlouhá. Nažky jsou obvykle spolu těsně spojeny. Dvounažka je na povrchu lysá, s deseti zvlněnými málo vyníldými hlavními žebry a osmi primými více

    vyniklými vedlejšími žebry. Na vrcholu plodu je stylopodium. Nažky jsou na vnitřrmí Straně vyduté. Někdy nesou malý úlomek plodní stopky.

  2. Droga se upráškuje (355). Prášek je hnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: četné kapky oleje; úlomky endospermu tvořeného malými ztlustlými pravidelnými buňkami, které obsahují mikrokrystaly a malé drúzy šťavelanu vápenatého a kapky oleje; úlomky endokarpu z buněk velmi úzkých, parketovitě uspořádaných, které jsou obvykle spojeny s vrstvou tenkostěnných obdélníkovitých sklereid mezokarpu, úlomky sklerenchymatické vrstvy mezokarpu (stereomu) tvořené spletí příčně a kolmo položených krátkých silně ztlustlých, tečkovaných vláknitých buněk; úlomky parenchymu z malých tenkostěnných buněk, občas úlomky svazků cévních.
  3. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy vhodného silikagelu.

    Zkoušený roztok. 0,50 g čerstvě práškované drogy (355) se smíchá s 5,0 ml hexanu R, protřepává se 2 min až 3 min a pak se zfiltruje přes 2 g síranu sodného bezvodého R. Porovnávací roztok. 15 µl linalolu R a 25 µl oleje olivového R se těsně před použitím rozpustí v 5,0 ml hexanu R.

    Na vrstvu se nanese odděleně do pruhů 20 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů ethylacetatu R a toluenu R (5 + 95) po dráze 10 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a vyvíjí se ještě jednou za stejných podmínek. Po vysušení se po stříká anisaldehydem RS, zahřívá se 5 min až 10 min při 100 °C až 105 °C a pozoruje se v denním světle. Na chromatogramu porovnávacího roztoku je v dolní polovině fialová až šedofialová skvrna (linalol), v horní polovině modrofialová skvrna (triacylglyceroly). Na chromatogramu zkoušeného roztoku jsou patrné skvrny, které odpovídají polohou a zbarvením skvrnám na chromatogramu porovnávacího roztoku. Na chromatogramu jsou mezi startem a skvrnou odpovídající linalolu četné fialově šedé až nahnědlé skvrny, z nichž jedna odpovídá geraniolu. Mezi skvrnou odpovídající linalolu a skvrnou odpovídající triacylglycerolům mohou být četné slabě fialově šedé skvrny.

Zkoušky na čistotu

Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje požadavkům statí Cizí příměsi. Nažky nenesou stopy po napadení hmyzem.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 10,0 %. 1,000 g práškované drogy (355) se suší 2 h v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 8, 0 %.

Stanovení obsahu

Provede se Stanovení silic v rostlinných drogách (2.8.12) v 500ml baňce s 30, 0 g čerstvě práškované drogy a 200 ml vody R jako destilační tekutiny. Do dělené trubice se přidá 0,50 ml xylenu R. Destiluje se 2 h rychlostí 2 ml/min až 3 ml/min.

Uchovávání

Chráněn před světlem.