Český lékopis 1997

Dinoprostonum

1999

 

C20H32O5 Mr 352,47 CAS 363-24-6

Dinoprostonum

Je to kyselina (Z)-7-{(1R, 2R, 3R, )-3-hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyclopentyl}hept-5-enová (PGEz). Počítáno na bezvodou látku, obsahuje 95,0 % až 102,0 % sloučeniny C20H32O5

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystalky. Je prakticky nerozpustný ve vodě, velmi snadno rozpustný v methanolu, snadno rozpustný v lihu 96%. Při pokojové teplotě se rozkládá.

Zkoušky totožnosti

  1. Specifická optická otáčivost (2.2.7) čerstvě připraveného roztoku je -82° až -90°, počítáno na bezvodou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 50, 0 mg v lihu 96% R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10,0 ml.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem dinoprostonu CRL.

Zkoušky na čistotu

Roztoky se připravuji těsně před použitím.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29) způsobem popsaným ve Stanovení obsahu.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška píku dinoprostonu byla nejméně 20 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku (a), 20 µl porovnávacího roztoku (b) a 20 µl porovnávacího roztoku (c). Při zaznamenávání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy jednotlivých látek: dinoprostonu asi 18 min; 5-trans-PGEz (nečistota C) asi 21 min; PGAz (nečistota D) asi 33 min a PGBz (nečistota E) asi 36 min.

Limity

Korekční faktory:

Pík odpovídající Korekční faktor
15-oxo-PGE2 (nečistota F) 0,2
Nečistota D 0,2
Nečistota E 0,7

Nečistota C

Nejvýše trojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,5 %).

Nečistota D (korigovaná plocha)

Nejvýše dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,0 %).

Nečistota E (korigovaná plocha)

Nejvýše velikost plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %).

Ostatní nečistoty

Nejvýše velikost plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %).

Celkový obsah ostatních nečistot

Nejvýše dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,0 %).

Nepřihlíží se k píkům mobilní fáze nebo rozpouštědla ani k píkům s plochou menší než 0,1násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,05 %).

Je-li plocha píku s relativním retenčním časem vztaženým k dinoprostonu 0,8 větší než 0,5 nebo je-li obsah ostatních nečistot větší než 1,0 %, nastřílaie se 20 µl zkoušeného roztoku (a) při nastavení detektoru na 230 nm. Je-li plocha píku při 230 nm dvojnásobná než plocha píku při

210 nm, vynásobí se plocha píku při 210 nm korekčním faktorem pro nečistotu F.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 0, 5 %;stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Roztoky se připraví těsně před použitím.

Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok (a). 10,0 mg se rozpustí v roztoku methanolu R2 58 % (Y/i~ a zředí se jím na 2,0 ml.

Zkoušený roztok (b). 20,0 mg se rozpustí v roztoku methanolu R2 58 % (V/V) a zředí se jím na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1 mg dinoprostonu CRL a 1 mg dinoprostonu nečistoty C CRL se rozpustí v roztoku methanolu R2 58 % (Y/V) a zředí se jím na 10,0 ml. 4,0 ml tohoto roztoku se zředí roztokem methanolu R2 58 % (Y/V) na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 0,5 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí roztokem methanolu R2 (58 % V/V) na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí roztokem methanolu R2 58 % (V/V) na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (c). Rozklad dinoprostonu na nečistotu D a nečistotu E pro zkoušku totožnosti. 1 mg dinoprostonu se rozpustí ve 100 ul hydroxidu sodného 1 mol/l RS (roztok změní barvu na hnědočervenou), počká se 4 min, přidá se 154 µl kyseliny octové 1 mol/l RS (žlutobílý opalizující roztok) a zředí se roztokem methanolu R2 58 % (V/V) na 5,0 ml.

Porovnávací roztok (d). 20 mg dinoprostonu CRL se rozpustí v roztoku methanolu R2 58 % (V/V) a zředí se jím na 20,0 ml.

Chromatogra%cký postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 30 °C.

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (a). Při zaznamenávání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: dinoprostonu asi 18 min a nečistoty C asi 21 min. Zkoušku pro stanovení obsahu a příbuzných látek lze hodnotit, jestliže je rozlišení mezi píky dinoprostonu a nečistoty C nejméně 3,8. V případě potřeby se upraví koncentrace roztoku kyseliny octové

a/nebo methanolu {se stoupající koncentrací roztoku kyseliny octové rostou retenční časy dinoprostonu a nečistoty C, se stoupající koncentrací methanolu se retenční časy obou látek zkracují).

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (d). Citlivost systému se nastaví tak, aby výška hlavního píku byla nejméně 50 % celé stupnice zapisovače.

Zkoušku lze hodnotit, je-li relativní směrodatná odchylka pro dinoproston na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) nejvýše 2,0 %.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku (b). Vypočítá se procentuální obsah dinoprostonu.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, při teplotě nepřesahující -15 °C.
Separandum.

Nečistoty

  1. kyselina (Z)-7-{(1R, 2R, 3R, )-3-hydroxy-2-[(E)-(3R)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}hept-5-enová (15-epiPGE2; (15R)-PGE2),
  2. kyselina (Z)-7-{(1S, 2R, 3R, )-3-hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}hept-5-enová (8-epiPGE2; (8S)-PGE2),
  3. kyselina (E)-7-{(1R, 2R, 3R, )-3-hydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}hept-5-enová (5-trans-PGE, ; (SES-PGE2),
  4. kyselina (Z)-7-{(1R, 2S)-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopent-3-enyl}hept-5-enová (PGA2),
  5. kyselina (Z)-7-{2-(Ei-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]-5-oxocyklopent-1-enyl]hept-5-enová (PGB2),
  6. kyselina (Z-7-{(1R, 2R, 3R, )-3-hydroxy-2-[(E)-3-oxookt-1-enyl]-5-oxocyklopentyl}hept-5-enová (15-oxo-PGE2, 15-keto-PGE2).