Český lékopis 1997

Dinoprostum trometamoli

1999

Dinoprosttrometamol

 

C24H45NO8 Mr 475,62 CAS 38562-01-5

Je to 1,3-dihydroxy-2-hydroxymethylpropan-2-ylamonium-(Z)-7-{(1R, 2R, 3R, SS)-3,5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]cyklopentyl}hept-5-enoat (trometamol PGF2α). Počítáno na bezvodou látku, obsahuje nejméně 96,0 % až 102, 0 % sloučeniny C24H45NO8.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je velmi snadno rozpustný ve vodě, snaďno rozpustný v lihu 96%, prakticky nerozpustný v acetonitrilu.

Zkoušky totožnosti

  1. Specifická optická otáčivost (2.2.7) je +19° až +26°, počítáno na bezvodou látku. Měří se roztok připravený rozpuštěním 0,100 g v lihu 96% R a zředěním stejným rozpouštědlem na 10,0 ml.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24) zkoušené látky se shoduje se spektrem dinoprosttrometamolu CRL.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonitrilu R a vody R (23 + 77) a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (a). Rozklad dinoprosttrometamolu na nečistotu B. 1 mg se rozpustí v 1 ml mobilní fáze a zahřívá se 5 min na vodní lázni při 85 °C. Potom se ochladí.

Porovnávací roztok (b).2,0 ml zkoušeného roztoku se zředí směsí objemových dílů acetonitrilu R a vody R (23 + 77) na 20,0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí stejnou směsí na 20,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkrne se 20 µl porovnávacího roztoku (b) a nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku byla 25 % až 50 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se porovnávací roztok (a). Při zaznamenání chromatogramů za předepsaných podmínek jsou retenční časy: (15R)-PGFZa (nečistota B) asi 55 min; 5,6-trans-PGF2α (nečistota A) asi 60 min a dinoprostu asi 66 min. Chromatogram se zaznamenává po dobu 2, Snásobku retenčního času hlavního píku (k eluování píků rozkladných produktů, vzniklých během zahřívání). Zkoušku lze hodnotit, jestliže je rozlišení mezi píky nečistoty A a nečistoty B nejméně 1,5 a rozlišení mezi píky nečistoty A a dinoprostu nejméně 2,0; faktor symetrie píků nečistoty A a nečistoty B je nejvýše 1,2. V případě potřeby se upraví složení mobilní fáze. Přídavkem acetonitrilu se zkrátí retenční časy.

Nastříkne se odděleně 20 µl zkoušeného roztoku a 20 µl porovnávacího roztoku (b). Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává ještě 10 min po eluci hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku není plocha píku nečistoty A větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2 %); plocha žádného dalšího píku, kromě hlavního píku a píku nečistoty A, není větší než 1, Snásobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (1,5 %) a plocha nejvýše jednoho takového píku je větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Součet ploch všech píků, kromě hlavmho píku a píku nečistoty A, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (2 %}. Nepřihlíží se k píku mobilní fáze a píku trometamolu (retenční čas asi 1, 5 min) ani k píkům s plochou menší než 0,05násobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 1,0 %, stanoví se s 0,500 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29).

Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů acetonitrilu R a vody R (23 + 77) a zředí se jí na 10,0 ml.

Porovnávací roztok. 10,0 mg dinoprosmometamolu CRL se rozpustí ve směsi objemových dílů acétonitrilu R a vody R (23 + 77) a zředí se stejnou směsí na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku a nastaví se citlivost systému tak, aby výška hlavního píku byla 70 % až 90 % celého rozsahu zapisovače. Při zaznamenání chromatogramu za předepsaných podmínek je retenční čas dinoprostu asi 23 min.

Porovnávací roztok se nastříhne šestkrát. Zkoušku lze hodnotit, jestliže je relativní směrodatná odchylka nejvýše 2,0 %. Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku. Vypočítá se obsah dinoprosttrometamolu v procentech.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech.
Separandum.

Nečistoty

  1. kyselina (E)-7-{(1R, 2R, 3R, SS)-3, 5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]cyklopentyh}hept-5-enová; [(5E)-PGF; 5,6-trans-PGF),
  2. kyselina (Z)-7-{(1R, 2R, 3R, SS)-3, 5-dihydroxy-2-[(E)-(3R)-3-hydroxyokt-1-enyl]cykhopentyl}hept-5-enová; [(15R)-PGF; 15-epiPGF),
  3. kyselina (Z)-7-{(1S, 2R, 3R, SS)-3, 5-dihydroxy-2-[(E)-(3S)-3-hydroxyokt-1-enyl]cyldopentyl}hept-5-enová; [(8S)-PGF; 8-epiPGF),