Český lékopis 1997

Dipyridamolum

1998

Dipyridamolum

C24H40N8O4 Mr 504,62 CAS 58-32-2

Je to 2,2', 2", 2"'-{[4,8-bis(1-piperidyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2, 6-diyl]dinitrilo}tetraethanol. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,5 % sloučeniny C24H40N8O4

Vlastnosti

Jasně žlutý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v acetonu, dobře rozpustný v ethanolu a prakticky nerozpustný v etheru. Rozpouští se ve zředěných roztocích minerálních kyselin.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: C.

Alternativní sestava zkoušek: A, B a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) 162 °C až 168 °C.
  2. 10 mg se rozpustí ve směsi objemových dílů kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a methanolu R (1 + 9) a zředí se stejnou směsí na 50,0 ml. 5,0 ml tohoto roztoku se zředí směsí objemových dílů kyseliny chlorovodíkové 0,1 mol/l RS a methanolu R (1 + 9) na 100,0 ml. Měří se absorbance roztoku (2.2.25) při 220 nm až 350 nm; roztok vykazuje dvě absorpční maxima při 232 nm a 284 nm. Poměr absorbance naměřené v maximu při 284 nm k absorbanci naměřené v maximu při 232 nm je 1,25 až 1,45.
  3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). Tablety zkoušené látky se shoduje se spektrem tablety dipyridamolu CRL. Tablety se připraví za použití bromidu draselného R.
  4. Asi 5 mg se rozpustí ve směsi 0,1 ml kyseliny dusičné R a 2 ml kyseliny sírové R; vznikne intenzívní fialové zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 10,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (b).10,0 mg diltiazemiumchloridu CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 10,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí porovnávacím roztokem (a) na 20,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 30 °C.

Nastříkne se po 20 µl každého roztoku. Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu odpovídající 9násobku retenčního času dipyridamolu. Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) rozlišení mezi píky diltiazemu a dipyridamolu je nejméně 2,0. Na chromatogramu zkoušeného roztoku: plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %); součet ploch všech píků, kromě hlavního píku, není větší než dvojnásobek plochy hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (1 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než 0,1násobek plochy píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a).

Chloridy (2.4.4). K 0,250 g se přidá 10 ml vody R a důkladně se protřepe. Zfiltruje se, filtr se promyje 5 ml vody R a zředí se jí na 15 ml. Spojené filtráty vyhovují limitní zkoušce na chloridy (200 µg/g).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,400 g se rozpustí v 70 ml methanolu R a titruje se kyselinou chloristou 0, 1 mol/l vS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l iiS odpovídá 50,46 mg C24H40N8O4.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

  1. R = R' = NC5H10: 2,2'-{[4,6, 8-tri(1-piperidyl)pyrimido[5, 4-d]pyrimidin-2-yl]nitrilo}diethanol,
  2. R = R' = N(CH2-CH2OH): 2,2', 2'', 2''', 2'''', 2'''''-{[8-(1-piperidyl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2,4, 6-triyl]trinitrilo}hexaethanol,
  3. R = NC5H10, R' = Cl: 2,2'-{[2-chlor-4,8-bis(1-piperidy)pyrimidol[5, 4-d)pyrimidin-6-yl]nitrilo}diethanol.