Český lékopis 1997

Erythromycini estolas

Erythromyciniumestolat 

 

C52H97NO18S   Mr 1056,39 CAS 3521-62-8

Je to (3R, 4S, 5S, 6R, 7R, 9R, 11R, 12R, 13S, 14R)-4-(2,6-dideoxy-3-C-3-O-dimethyl-α-L-ribo-hexopyranosyloxy)-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-3,5, 7,9, 11,13-hexamethyl-6-(3,4, 6-trideoxy-3-dimethylamonio-2-O-propionyl-β-D-xylo-hexopyranosyloxy)-2,10-dioxo-oxacyklotetradekandodecylsulfat. Účinnost je nejméně 610 m.j. v miligramu, počítáno na bezvodou látku.

Vlastnosti

Bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v lihu 96%, dobře rozpustný v acetonu. Je prakticky nerozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: A a D.

Alternativní sestava zkoušek: B, C a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem erythromyciniumestolatu CRL.
  2. Hodnotí se chromatogramy získané při zkoušce Příbuzné látky, viz Zkoušky na čistotu. Hlavní skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (b) odpovídá svou polohou a zbarvením hlavní skvrně na chromatogramu porovnávacího roztoku (a). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) jsou patrny dvě zřetelně od sebe oddělené skvrny.
  3. Asi 3 mg se suspendují ve 2 ml kyseliny sírové zředěné RS. Přidá se 0,1 ml roztoku modře methylenové R (0,1 g/l) a 2 ml chloroformu R a protřepe se; chloroformová vrstva je modrá.
  4. Asi 10 mg se rozpustí v 5 ml kyseliny chlorovodíkové RS a 10 min až 20 min se nechá stát; vzniká žluté zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Hodnota pH (2.2.3). 5,5 až 7,0. 0,4 g se 5 min protřepává v 10 ml vody prosté oxidu uhličitého R a nechá se ustát. Měří se pH čiré tekutiny.

Příbuzné látky. Provede se tenkovrstvá chromatografie (2.2.27) za použití vrstvy silikagelu G R.

Zkoušený roztok (a). 40 mg se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 10 ml.

Zkoušený roztok (b). 2,5 ml zkoušeného roztoku (a) se zředí acetonem R na 10 ml.

Porovnávací roztok (a). 10 mg erythromyciniumestolatu CRL se rozpustí v acetonu R a zřeďí se jím na 10 ml.

Porovnávací roztok (b).10 mg erythromyciniumestolatu CRL a 10 mg erythromycin-ethylsukcinatu CRL se rozpustí v acetonu R a zřeďí se jím na 10 ml.

Porovnávací roztok (c). 8 mg erythromycinu CRL se rozpustí v acetonu R a zředí se jím na 100 ml.

Na vrstvu se nanese odděleně po 10 µl každého roztoku a vyvíjí se směsí objemových dílů roztoku octanu amonného R (150 gn), jehož pH bylo předem upraveno na 7,0, lihu 96% R a chloroformu R (1 + 15 + 85) po dráze 15 cm. Vrstva se usuší na vzduchu a postříká anisaldehydem RS. Zahřívá se 5 min na 110 °C a nechá se vychladnout. Žádná skvrna na chromatogramu zkoušeného roztoku (a), kromě hlavní skvrny, není intenzivnější než skvrna porovnávacího roztoku (c) (2,0 %) . Dodecylsulfat. 23,0 % až 25,5 % C, ZHZ604S, počítáno na bezvodou látku. 0,500 g se rozpustí v 25 ml dimethylformamidu R a titruje se methoxidem sodným 0,1 mol/l VS za použití 0,05 ml roztoku modři thymolové R (3 g/l) v methanolu R jako indikátoru.

1 ml roztoku methoxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 26,64 mg C12H26O4S.

Voda, semimikrostanovení (2.5.12). Nejvýše 4,0 %; provede se s 0,300 g zkoušené látky. jako rozpouštědlo se použije roztok imidazolu R (100 gn) v methanolu bezvodém R.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,5 %;stanoví se s 0,5 g zkoušené látky.

Stanovení účinnosti

40,0 mg se rozpustí ve 40 ml methanolu R, přidá se 20 ml tlumivého roztoku fosforečnanového o pH 7, D a zředí se vodou R na 100,0 ml. Udržuje se 3 h při 60 °C a nechá se vychladnout. Provede se mikrobiologické stanovení účinnosti antibiotik (2.7.2) za použití erythromycinu CPcL jako referenční látky.

Uchovávání

Ve vzduchotěsných obalech, chráněn před světlem, při teplotě nepřevyšující 30 °C.
Separandum.