Český lékopis 1997

Fenticonazoli nitras

1998

Fentikonazoliumnitrat

C24H21Cl2N3O4S Mr 518,41 CAS 73151-29-8

Je to (RS)-1-{2-[4-(fenylthio)benzyloxy]-2-(2, 4-dichlorfenyl)}ethyl-1H-imidazoliumnitrat. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 99,0 % až 101,0 % sloučeniny C24H21Cl2N3O4S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky neropustný ve vodě, snadno rozpustný v methanolu a v dimethylformamidu, mírně rozpustný v ethanolu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: C a D.

Alternativní sestava zkoušek: A, B a D, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. Teplota tání (2.2.14) je 134 °C až 137 °C.
  2. 20,0 mg se rozpustí v ethanolu R a zředí se jím na 100,0 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí ethanolem R na 10,0 ml. Měří se Absorbance (2.2.25) tohoto roztoku při 230 nm až 350 nm; roztok vykazuje absorpční maximum při 252 nm, prodlevu při asi 270 nm a absorpční minimum při 236 nm. Specifická absorbance v maximu je 260 až 280.
  3. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem fentikonazoliumnitratu CRL.
  4. Látka vyhovuje zkoušce na dusičnany (2.3.1).

Zkoušky na čistotu

Optická otáčivost (2.2. 7). -0,10° až +0,10°; měří se roztok připravený rozpuštěním 0,10 g v methanolu R a zředěním na 10,0 ml stejným rozpouštědlem.

Příbuzné látky. Provede se kapalinová chromatografie (2.2.29).

Zkoušený roztok. 25,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 25,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 1,0 ml zkoušeného roztoku se zředí mobilní fází na 200,0 ml.

Porovnávací roztok (b). 10,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 25,0 ml.

Porovnávací roztok (c). 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

Porovnávací roztok (d). K 5,0 ml zkoušeného roztoku se přidá 5 mg fentikonazolu nečistoty D CRL, rozpustí se v mobilní fázi a zředí se jí na 100, 0 ml. 2,0 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 10,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Nastříkne se 10 µl porovnávacího roztoku (b) a nastaví se citlivost detektoru tak, aby výška píku fentikonazolu byla nejméně 10 % celé stupnice zapisovače.

Nastříkne se odděleně 10 µl porovnávacího roztoku (c) a 10 µl porovnávacího roztoku (d). Zkoušku lze hodnotit, jestliže na chromatogramu porovnávacího roztoku (d) je rozlišení mezi píky fentikonazolu nečistoty D a fentikonazolu nejméně 2,0 a na chromatogramu porovnávacího roztoku (c) je poměr signálu k šumu nejméně 5.

Nastříkne se odděleně 10 µl zkoušeného roztoku a 10 µl porovnávacího roztoku (a). Chromatogram zkoušeného roztoku se zaznamenává po dobu odpovídající S, Snásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku a píku dusičnanového iontu (odpovídá mrtvému objemu kolony), není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,2 %) a součet ploch těchto píku není větší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (a) (0,5 %). Nepřihlíží se k píkům, jejichž plocha je menší než plocha hlavního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (c).

Toluen. Nejvýše 100 µg/g. Provede se head-space plynová chromatografie (2.2.28, Metoda II).

Zkoušený roztok. 0,2 g se dispergují v I Oml lahvičce s 5 ml vody R.

Porovnávací roztok. 4 mg toluenu R se smíchá s vodou R a zředí se jí na 1000 ml. 5 ml tohoto roztoku se přenese do 10ml lahvičky.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití:

Teplota kolony se udržuje na 80 °C, teplota nástřikového prostoru na 180 °C a teplota detektoru na 220 °C. Roztoky se 1 h temperují při 90 °C a na kolonu se nastřikuje 1 ml plynné fáze.

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0,5 %; 1,000 g se suší ve vakuové sušárně při 60 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0,1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,450 g se rozpustí v 50 ml směsi stejných objemových dílů kyseliny octové bezvodé R a 2-butanonu R. Titruje se kyselinou chloristou 0,1 mol/l VS za potenciometrické indikace bodu ekvivalence (2.2.20).

1 ml kyseliny chloristé 0,1 mol/l VS odpovídá 51,84 mg C24H21Cl2N3O4S.

Uchovávání

V dobře uzavřených obalech, chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

  1. (RS)-1-(2,4-dichlorfenyl)-2-(1H-imidazol-1-yl)ethanol,   
  2. (RS)-1-{ 2-[4-(fenylsulfinyl)benzyloxy]-2-(2, 4-dichlorfenyl)ethyl}-1H-imidazol,
  3. (RS)-1-{2-[4-(fenylsulfonyl)benzyloxy]-2-(2, 4-dichlorfenyl)ethyl}-1H-imidazol,
  4. (RS)-3-[4-(fenylthio)benzyl]-1-[2-hydroxy-2-(2, 4-dichlorfenyl)ethyl]imidazoliumnitrat,
  5. (RS)-3-[4-(fenylthio)benzyl]-1-{2-[4-(fenylthio)benzyloxy]-2-(2, 4-dichlorfenyl)ethyl}-imidazoliumnitrat.