Český lékopis 1997

Fucus

2000

Chaluha

Synonymum. Fucus vesiculosus

Jsou to úlomky nebo práškovaná usušená stélka druhu Fucus vesiculosus L. nebo F. serratus L. nebo Ascophyllum nodosum Le JOLIS.

Obsahuje 0,03 % až 0,2 % jodu (At 126,9), vztaženo na vysušenou drogu.

Vlastnosti

Droga má slanou slizovitou chuť a nepříjemný mořský pach. Makroskopický a mikroskopický popis, viz Zkoušky totožnosti A a B.

Zkoušky totožnosti

 1. Rohovité černohnědé až zelenohnědé úlomky jsou někdy pokryté bílým náletem. Stélka je tvořena pentlicovitými vidličnatě větvenými čepelemi s vyniklým středním žebrem (nepravé cévy). Fucus vesiculosus - stélka listovitá celokrajná, někdy s vejčitými vzduchovými plovacími měchýrky umístěnými jednotlivě nebo v páru. Na konci vejčitých, mírně rozšířených větvích stélky jsou četné rozmnožovací orgány (tzv. konceptakula). Fucus serratus - stélka listovitá s okrajem zubatým, bez plovacích měchýřků. Větve nesoucí konceptakula jsou méně vyduté. Ascophyllum nodosum - stélka nepravidelně větvená, bez středního žebra, s jednotlivými vzduchovými měchýrvky vejčitého tvaru. Na konci malých větví jsou srpkovitá konceptakula.
 2. Droga se upráškuje (355). Prášek je zelenohnědý. Pozoruje se pod mikroskopem v chloralhydrátu RS. Práškovaná droga je charakteristická těmito znaky: úlomky tkáně s pravidelnými izodiametrickými buňkami s hnědým obsahem a úlomky vnitřní tkáně s bezbarvými protáhlými buňkami uspořádanými v dlouhá vlákna, mezi nimiž jsou velké slizové dutiny. Někdy jsou patrné ztlustlé buňky pseudocév uspořádané v řadách za sebou i v uzavřených skupinách.
 3. 5 g práškované drogy (355) se smíchá s 20 ml roztoku kyseliny chlorovodíkové R 2% (V/V). Důkladně se protřepe a zfiltruje. Zbytek se promyje 10 ml vody R a zfiltruje se. Ke zbytku se přidá 10 ml roztoku uhličitanu sodného R (200 g/l), protřepe se a odstředí. pH čiré supematantní tekutiny se upraví kyselinou sírovou R na hodnotu 1,5; vzniká bílá vločkovitá sraženina.

  Zkoušky na čistotu

  Cizí příměsi (2.8.2). Vyhovuje zkoušce Cizí příměsi.

  Těžké kovy. Nejvýše 10 µg/g celkového obsahu kadmia, mědi, železa, olova, niklu a zinku a nejvýše 0,2 µg/g kadmia.

  Přístroj:

  Přístroj se skládá z následujících částí:

  Postup:

  Laboratorní sklo a pomůcky se před použitím umyjí roztokem kyseliny dusičné R (10 g/l) ve vodě R.

  Zkoušený roztok. Do digesční nádobky se převede předepsané množství zkoušené látky (asi 0,50 g práškované drogy (1400)). Přidá se 6 ml kyseliny dusičné R a 4 ml kyseliny chlorovodíkové R. Nádobka se vzduchotěsně uzavře. Připraví se šest zkoušených roztoků.

  Kontrolní roztok. Smíchá se 6 ml kyseliny dusičné R a 4 ml kyseliny chlorovodíkové R.

  Šest digesčních nádobek se zkoušeným roztokem a jedna digesční nádobka s kontrolním roztokem se umístí do mikrovlnné pícky. Rozklad se provádí ve třech krocích za použití následujících podmínek:

  Na konci cyklu se nádobky nechají vychladnout, do každé se přidají 4 ml kyseliny sírové R a rozklad se opakuje za podmínek popsaných výše. Pak se nádobky ochladí na vzduchu a do každé se přidá 1,0 ml roztoku dusičnanu hořečnatého R (10 g/l) a 1,0 ml roztoku dihydrogenfosforečnanu amonného R (100 gn) a zředí se redestilovanou vodou R na 50,0 ml.

  Stanoví se obsah kadmia, mědi, železa, olova, niklu a zinku. Měření se provádí metodou standardního přídavku (2.2.23, Metoda II) s porovnávacími roztoky jednotlivých těžkých kovů a podmínek popsaných v tabulce č. 1.

  Tab. 1

    Cd Cu Fe Ni Pb Zn
  vlnová délka nm 228,8 324,8 248,3 232 283,3 213,9
  šířka štěrbiny nm 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 0,5
  proud lampy mA 6 7 5 10 5 7
  teplota pyrolýzy °C 800 800 800 800 800 800
  teplota atomizace °C 1800 2300 2300 2500 2200 2000
  pozadí ano ne ne ne ne ne
  průtok dusíku l/min 3 3 3 3 3 3

  Arsen (2.4.2). 1 g práškovaná drogy vyhovuje limitní zkoušce A na arsen (1 µg/g); porovnávací roztok se připraví za použití základního roztoku arsenu (1 µg As/ml).

  Číslo bobtnavosti (2.8.4). Nejméně 6.

  Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 15,0 %; 1,000 g se suší 2 h v sušámě při 100 °C až 105 °C. Celkový popel (2.4.16). Nejvýše 24,0 %.

  Popel nerozpustný v kyseifně chlorovodíkové (2.8.1). Nejvýše 3,0 %.

  Stanovení obsahu

  Celkový jod. 1,000 g práškované drogy se ve vysokém křemenném kelímku smíchá s 5 ml vody R a 5 g hydroxidu draselného R. Směs se promíchá skleněnou tyčinkou a zahřívá se na vodní lázni. Pak se přidá 1 g uhličitanu draselného R, promíchá se a suší se nejprve na vodní lázni a pak nad otevřeným plamenem. Teplota žíhání nepřesáhne 600 °C. Po ochlazení se přidá 20 ml vody R a za míchání skleněnou tyčinkou se zahřeje opatrně k varu. Horká směs se zfiltruje neskládaným filtrem do kuželové baňky. Zbytek se promyje čtyřikrát 20 ml horké vody R, kelímek a filtr 50 ml horké vody R. Takto získané roztoky se spojí a po ochlazení se neutralizují kyselinou sírovou zředěnou RS za použití oranže methylové RS. Přidají se 3 ml kyseliny sírové zředěné RS a 1 ml bromové vody R; roztok je žlutý. Po 5 min se přidá 0,6 ml roztoku fenolu R (50 gn); roztok je čirý. Roztok se okyselí 5 ml kyseliny fosforečné R, přidá se 0,2 g jodidu draselného R a nechá se stát 5 min za ochrany před světlem. Titruje se thiosíranem sodným 0,01 mol/l VS za použití škrobu RS jako indikátoru.

  1 ml thiosiranu sodného 0,01 mol/l VS odpovídá 0,2115 mg jodu.

  Uchovávání

  V dobře uzavřených obalech, chráněna před světlem.