Český lékopis 1997

Furosemidum

Furosemid

C12H11ClN2O5S   Mr 330,74 CAS 54-31-9

Je to kyselina 4-chlor-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilová. Počítáno na vysušenou látku, obsahuje 98,5 % až 101,0 % sloučeniny C12H11ClN2O5S.

Vlastnosti

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek. Je prakticky nerozpustný ve vodě, dobře rozpustný v acetonu, mírně rozpustný v lihu 96%, těžce rozpustný v etheru a prakticky nerozpustný v ďichlormethanu. Rozpouští se ve zředěných roztocích alkalických hydroxidů.

Taje při teplotě asi 210 °C, za rozkladu.

Zkoušky totožnosti

Základní sestava zkoušek: B.

Alternativní sestava zkoušek: A a C, viz Obecné zásady (1.2.).

  1. 50 mg se rozpustí v roztoku hydroxidu sodného R (4 g/l) a zředí se jím na 100 ml. 1,0 ml tohoto roztoku se zředí roztokem hydroxidu sodného R (4 g/l) na 100 ml. Měří se absorbance roztoku (2.2.25) při 220 nm až 350 nm; roztok vykazuje tři absorpční maxima: při 228 nm, 270 nm a 333 nm. Poměr absorbance naměřené v maximu při 270 nm k absorbanci naměřené v maximu při 228 nm je 0, 52 až 0,57.
  2. Infračervené absorpční spektrum (2.2.24). zkoušené látky se shoduje se spektrem furosemidu CRL.
  3. Asi 25 mg se rozpustí v 10 ml lihu 96% R. K 5 ml roztoku se přidá 10 ml vody R. K 0,2 ml tohoto roztoku se přidá 10 ml kyseliny chlorovodíkové zředěné RS a vaří se 15 min pod zpětným chladičem. Nechá se zchladnout a přidá se 18 ml hydroxidu sodného 1 mol/l RS a 1 ml roztoku dusitanu sodného R (5 g/l). Nechá se stát 3 min, přidají se 2 ml roztoku kyseliny amidosírové R (25 g/l) a promíchá se. Přidá se 1 ml roztoku naftylethylendiamoniumdichloridu R (5 gn); vzniká fialově červené zbarvení.

Zkoušky na čistotu

Příbuzné látky. Stanoví se kapalinovou chromatografií (2.2.29). Roztoky se připraví bezprostředně před použitím a chrání se před světlem.

Zkoušený roztok. 50,0 mg se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 50,0 ml.

Porovnávací roztok (a). 20,0 mg furosemidu nečistoty A CRL se rozpustí v mobilní fázi a zředí se jí na 20,0 ml.

Porovnávací roztok (b).1,0 ml zkoušeného roztoku a 1,0 ml porovnávacího roztoku (a) se smíchaj í a zředí se mobilní fází na 20,0 ml. 1 ml tohoto roztoku se zředí mobilní fází na 20,0 ml.

Chromatografický postup se obvykle provádí za použití: 

Nastříkne se 20 µl porovnávacího roztoku (b). Nastaví se citlivost systému tak, aby výšky dvou piků nebyly menší než 20 % celé stupnice zapisovače. Zkoušku lze hodnotit, jestliže rozlišení mezi prvním pikem (furosemid nečistota A) a druhým pikem (furosemid) je nejméně 4.

Nastříkne se 20 µl zkoušeného roztoku a zaznamenává se chromatogram po dobu odpovídající trojnásobku retenčního času hlavního píku. Na chromatogramu zkoušeného roztoku plocha žádného píku, kromě hlavního píku, není větší než plocha prvního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,25 %); součet ploch všech těchto píků, kromě hlavního píku, není větší než 2násobek plochy prvního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b) (0,5 %). Nepřihliží se k pikům, jejichž plocha je menší než O, lnásobek plochy prvního píku na chromatogramu porovnávacího roztoku (b).

Chloridy (2.4.4). K 0,5 g se přidá směs 0,2 ml kyseliny dusičné R a 30 ml vody R, třepe se 5 min, nechá se 15 min stát a potom se zfiltruje. 15 ml filtrátu vyhovuje limitní zkoušce na chloridy (200 μg/g).

Sírany (2.4.13). K 1,0 g se přidá směs 0,2 ml kyseliny octové R a 30 ml vody destilované Pc, třepe se 5 min, nechá se 15 min stát a zfiltruje se. 15 ml filtrátu vyhovuje limitní zkoušce na sírany (300 μg/g).

Těžké kovy (2.4. 8). 1,0 g vyhovuje limitní zkoušce C na těžké kovy (20 µg/g). Porovnávací roztok se připraví za použití 2 ml záldadního roztoku olova (10 µg Pb/ml).

Ztráta sušením (2.2.32). Nejvýše 0, 5 %; 1,000 g se zahřívá v sušárně při 100 °C až 105 °C.

Síranový popel (2.4.14). Nejvýše 0, 1 %;stanoví se s 1,00 g zkoušené látky.

Stanovení obsahu

0,250 g se rozpustí v 20 ml dimethylformamidu R, přidá se 0,2 ml modři bromthymolové RS2 a titruje se hydroxidem sodným 0,1 mol/l VS. Provede se slepá zkouška.

1 ml hydroxidu sodného 0,1 mol/l VS odpovídá 33,07 mg C12H11ClN2O5S

Uchovávání

Chráněn před světlem.
Separandum.

Nečistoty

  1. kyselina 2-chlor-4-(furfurylamino)-5-sulfamoylbenzoová,
  2. kyselina 2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoová,
  3. kyselina 2-amino-4-chlor-5-sulfamoylbenzoová,
  4. kyselina 2,4-bis(furfurylamino)-5-sulfamoyybenzoová.